Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 15/1986
Platnost od 25.07.1986
Účinnost od 19.02.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. května 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 19. února 1986 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12. dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jordánského hášimovského království,

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

a rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména zkušenosti na úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy, a zkušenosti s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léků a budou zkoumat možnost spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se otázek zdravotnictví a lékařských věd, které se budou konat na jejich území, a na žádost jedné smluvní strany zašle jí druhá smluvní strana příslušné materiály z těchto akcí.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými institucemi a zařízeními obou zemí.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči, jakož i informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 6

Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých zemích.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků tím, že:

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zařízeních;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům nebo jim umožní postgraduální studium v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

3. budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví tím, že budou na žádost jedné smluvní strany umožňovat vysílání a přijímání zdravotnických pracovníků druhé smluvní strany. Rozsah a podmínky, včetně formy odměňování, budou dohodnuty ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek 9

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocných občanů druhé smluvní strany za podmínek dohodnutých v čl. 11 odst. 3 této dohody a stanovených v plánech spolupráce, sjednávaných podle čl. 10 této dohody.

Článek 10

Smluvní strany sjednají k provádění této dohody na určitá časová období konkrétní plány spolupráce.

Článek 11

Náklady, spojené s prováděním této dohody, budou hrazeny podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči a informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy budou vyměňovány bezplatně;

2. náklady, spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany podle čl. 7 odst. 1 a 2, bude hradit smluvní strana, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

3. náklady, spojené s léčením podle čl . 9 odst. 1, bude hradit smluvní strana, která nemocné vysílá;

Článek 12

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude se prodlužovat vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato dohoda může být doplněna nebo změněna výhradně s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 19. února 1986 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. V případě rozdílného výkladu je rozhodující znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu Jordánského hášimovského království:

Zaid Hamzeh v. r.

Přesunout nahoru