Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 46/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT

Částka 15/1986
Platnost od 25.07.1986
Účinnost od 22.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. června 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT


Dne 22. března 1985 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 34 dnem podpisu. Sjednání Dohody bylo oznámeno v částce 16/1985 Sb.

Dne 21. března 1986 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o změně a doplnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckotechnického sdružení ROBOT. Protokol vstoupil v platnost podle svého článku 3 rovněž dnem podpisu.

Úplný český text Dohody ze dne 22. března 1985 ve znění Protokolu ze dne 21. března 1986 se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z hlavních směrů dalšího rozvoje a prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce členských států RVHP, schválených ekonomickou poradou členských států RVHP na nejvyšší úrovni,

v souladu s úkoly mnohostranné spolupráce členských států RVHP v oblasti automatizace strojírenské výroby na základě robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů,

s cílem uskutečňování jednotné vědeckotechnické politiky, zabezpečování komplexního a vyváženého rozvoje prioritních směrů ve strojírenství, dosažení nejvyšší světové úrovně v oblasti vývoje robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů pro následnou velkosériovou výrobu na základě specializace a kooperace a rozvoje přímých vztahů mezi organizacemi států smluvních stran,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Smluvní strany zajistí spolupráci příslušných orgánů a organizací svých států v oblasti vývoje prototypů a ověřovacích sérií, výroby a dodávek prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů, odpovídajících nejvyšší světové úrovni při současném rozpracování jednotných norem a další normativnětechnické dokumentace pro tyto výrobky a komplexy.

2. Uvedená spolupráce se bude uskutečňovat na základě jednotných pětiletých a ročních plánů práce (dále jen "Plány").

Článek 2

1. Práce obsažené v Plánech budou provádět v nich uvedené organizace na základě smluv a kontraktů uzavíraných v souladu s právním řádem států smluvních stran.

2. Smluvní strany zabezpečí uzavření uvedených smluv a kontraktů mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran a učiní opatření nutná k tomu, aby práce obsažené v Plánech byly provedeny ve lhůtách v nich uvedených.

Článek 3

Smluvní strany vytvoří podmínky pro zabezpečení plnění Plánu vyčleněním potřebných finančních, materiálních a pracovních zdrojů jako samostatné položky v rámci národních ročních a pětiletých národohospodářských plánů. Zároveň zabezpečí potřebné zdroje pro nákup licencí a "know-how" za účelem dosažení nejvyšší světové úrovně techniky, vyvíjené v souladu s Plánem.

Článek 4

Provádění spolupráce podle této dohody organizují a koordinují ve vzájemné dohodě:

za československou stranu - federální ministerstvo všeobecného strojírenství ČSSR a

za sovětskou stranu - ministerstvo průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 5

(zrušen)

Článek 6

(zrušen)

Článek 7

1. S cílem zabezpečit provádění spolupráce podle článku 1 smluvní strany zřizují mezinárodní vědeckovýrobní sdružení ROBOT (dále jen "Sdružení").

2. Projednávání otázek spojených s činností Sdružení se bude uskutečňovat v rámci stávající pracovní skupiny federálního ministerstva všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, která se pověřuje vedením činnosti Sdružení, a to s kompetencí, jejíž rozsah stanoví ministři.

Článek 8

1. Sdružení uskutečňuje svou činnost v souladu s právním řádem státu svého sídla, touto dohodou a Statutem Sdružení, který je nedílnou součástí této dohody (příloha).

2. Sdružení je právnickou osobou státu svého sídla.

3. Sídlem Sdružení je město Prešov, ČSSR.

Článek 9

1. Prvotními členy Sdružení jsou podniky a organizace jmenované smluvními stranami.

2. Další členy Sdružení z československých organizací a organizací v působnosti ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR jmenuje podle působnosti ministr všeobecného strojírenství ČSSR nebo ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, a to po vzájemné dohodě .

Článek 10

1. Sdružení může zřizovat své pobočky a zastupitelství na území států smluvních stran po dohodě s jejich příslušnými orgány.

2. Sdružení může rovněž zřizovat své pobočky a zastupitelství na území třetích států způsobem stanoveným právními předpisy těchto států.

Článek 11

1. Pobočky Sdružení jsou právnickými osobami států svého sídla s výjimkou poboček zřízených na území státu sídla Sdružení.

2. Zastupitelství nejsou právnickými osobami. Sdružení má svá zastupitelství v Praze a v Moskvě.

3. Pobočky a zastupitelství Sdružení uskutečňují svoji činnost v souladu s právním řádem státu svého sídla, touto dohodou a též Statutem Sdružení.

Článek 12

1. Sdružení odpovídá za své závazky až do výše svého majetku. Sdružení neodpovídá za závazky smluvních stran a členů Sdružení, stejně jako smluvní strany a členové Sdružení neodpovídají za závazky Sdružení.

2. Postih majetku Sdružení a jeho poboček, které se nacházejí na území států smluvních stran, se řídí právními předpisy státu, v němž se majetek nalézá, v rozsahu, jak je postihován majetek státních hospodářských organizací.

3. Pobočka Sdružení , která je právnickou osobou, odpovídá až do výše svého majetku. Neodpovídá za závazky Sdružení, jeho členů a za závazky smluvních stran.

Článek 13

1. Činnost Sdružení a jeho poboček se uskutečňuje na zásadách chozrasčotu.

2. K zabezpečení činnosti Sdružení se vytváří statutární fond ve výši 10 (deseti) miliónů převoditelných rublů.

3. V případě nutnosti k zajištění hospodářské činnosti Sdružení ministr všeobecného strojírenství ČSSR a ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR mohou zvyšovat statutární fond se souhlasem příslušných orgánů svých států.

4. Podílová účast smluvních stran na tvorbě ústavního fondu je stanovena rovným dílem.

5. (zrušen)

6. (zrušen)

Článek 14

1. Ve všech případech, souvisejících se zřízením a hospodářskou činností Sdružení, jeho poboček a zastupitelství, bude přepočet národních měn států jejich sídla na převoditelné ruble a naopak prováděn podle ujednání mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

2. Přepočet směnitelných měn na převoditelné ruble se provádí podle kursů, stanovených Mezinárodní bankou hospodářské spolupráce.

Článek 15

1. Činnost Sdružení řídí generální ředitel Sdružení . Generální ředitel a jeho první náměstek jsou jmenováni a odvoláváni na základě společného rozhodnutí ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

2. Do funkce generálního ředitele Sdružení je jmenován občan ČSSR a do funkce jeho prvního náměstka občan SSSR.

3. Rozdělení povinností mezi generálním ředitelem a jeho prvním náměstkem určuje Statut Sdružení. V důležitých otázkách, které jsou stanoveny Statutem Sdružení, rozhoduje generální ředitel Sdružení v dohodě se svým prvním náměstkem. První náměstek generálního ředitele v případě potřeby generálního ředitele zastupuje.

4. Organizační strukturu a systemizaci Sdružení a jejich změny schvaluje na základě návrhu generálního ředitele Sdružení a jeho prvního náměstka společným rozhodnutím ministr všeobecného strojírenství ČSSR a ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 16

1. Při generálním řediteli Sdružení se vytváří jako poradní orgán ředitelská rada, kterou tvoří vedoucí organizací - členů Sdružení a také odpovědní pracovníci Sdružení, které stanoví společným rozhodnutím generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek.

2. Ředitelská rada projednává zásadní otázky činnosti Sdružení. Funkční působnost ředitelské rady stanoví Statut Sdružení.

3. Kontrolu finanční a hospodářské činnosti Sdružení a jeho poboček provádí revizní komise, jmenovaná společným rozhodnutím ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 17

1. Sdružení a jeho členové v rámci společných prací uskutečňují svoji činnost na základě Plánů, schvalovaných ministrem všeobecného strojírenství ČSSR a ministrem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR. Tyto Plány federální ministerstvo všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstvo průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR zahrnují do státních plánů států smluvních stran tak, aby byla zabezpečena činnost Sdružení a jeho poboček na území států smluvních stran.

2. Sdružení a jeho pobočky, které se nacházejí na území států smluvních stran, jsou začleněny do systému materiálnětechnického zásobování států jejich sídel. U výrobků, které se rozdělují na základě plánů a bilancí, se pro Sdružení a jeho pobočky vyčleňují potřebné materiálnětechnické zdroje.

Článek 18

1. Zúčtování za výsledky výzkumu a vývoje, jakož i za suroviny, materiály, další hmotný majetek a služby, poskytované pro hospodářskou činnost Sdružení a jeho poboček organizacemi státu jejich sídla, se provádí v jejich národní měně státu sídla hospodářských organizací podle cen stanovených podle zásad tvorby cen platných v příslušných státech pro hospodářské organizace.

2. Dodávky výrobků a služby, poskytované Sdružením a jeho pobočkami organizacím státu jejich sídla, se uskutečňují v jejich národní měně za ceny stanovené podle zásad tvorby cen platných v příslušném státě pro státní hospodářské organizace.

3. Zúčtování výsledků výzkumu a vývoje, jakož i služeb pro hospodářskou činnost Sdružení, uskutečňované organizacemi státu druhé smluvní strany a jakož i pobočkami Sdružení se sídlem ve státě druhé smluvní strany, se provádí v převoditelných rublech za ceny stanovené podle zásad tvorby cen platných ve vzájemném obchodu mezi členskými státy RVHP.

4. Zúčtování za výsledky výzkumu a vývoje, jakož i služby poskytované organizacím státu druhé smluvní strany a pobočkám Sdružení se sídlem na území státu druhé smluvní strany, se uskutečňuje v převoditelných rublech za ceny stanovené podle zásad tvorby cen, platných ve vzájemném obchodu mezi členskými státy RVHP.

5. Zúčtování za dodávky zboží a služby, uskutečňované organizacemi třetích států, se provádí v měně a cenách používaných ve vzájemném obchodním styku s těmito státy.

6. Zúčtování za vývoz výsledků výzkumu a vývoje, jakož i poskytování služeb organizacím třetích států, se uskutečňuje v měně a za ceny používané ve vzájemném obchodním styku s těmito státy.

Článek 19

1. Sdružení, v souladu s právním řádem státu svého sídla, uskutečňuje zahraničněobchodní a jiné druhy zahraničněhospodářské činnosti v rozsahu nezbytném pro efektivní provádění prací podle Plánu.

2. Sdružení a jeho pobočky si otevírají devizové účty v bance státu svého sídla.

3. Částky v převoditelných rublech a volně směnitelných měnách získané realizací výsledků vědeckovýzkumných, vývojových, projekčnětechnologických, experimentálních a dalších prací a služeb se v plné výši připisují na devizové účty Sdružení a jeho poboček v bance státu jejich sídla. Část těchto tržeb ve výši odsouhlasené s příslušnými ministerstvy je možné použít pro potřeby Sdružení a jeho poboček na nákup zařízení, materiálů, technické dokumentace, licencí, "know-how" a na úhradu jiných výdajů mimo území států jejich sídla.

Článek 20

Smluvní strany za účelem vytvoření příznivých podmínek pro činnost Sdružení, jeho poboček a zastupitelství, zajistí přidělení potřebných pracovních prostorů.

Článek 21

1. Do doby, než Sdružení a jeho pobočky na území států smluvních stran dosáhnou rentability, Sdružení a jeho pobočky se osvobozují ve státech svého sídla od všech přímých daní a odvodů ze zisku a poplatků jak celostátních tak i místních s výjimkou plateb za komunální a další služby.

2. Po dosažení rentability Sdružením a jeho pobočkami se sídlem na území států smluvních stran budou otázky placení daní Sdružením a jeho pobočkami, včetně daní ze zisku, upraveny dodatkovou dohodou mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

Článek 22

1. Hmotný majetek dovážený na účet podílových příspěvků do statutárního fondu je na území států smluvních stran osvobozen od celních poplatků, daní a dávek.

2. Sdružení a jeho pobočky jsou na území států smluvních stran:

- osvobozeny od celních poplatků a jiných omezení při dovozu a vývozu zboží a jiného majetku určeného pro činnost Sdružení;

- oprávněny využívat všech úlev a výhod poskytovaných příslušným státním hospodářským organizacím.

Článek 23

1. Rozdělení zisku mezi smluvní strany se provádí úměrně jejich podílovým příspěvkům do statutárního fondu Sdružení.

2. Zisk, rozdělený podle bodu 1 tohoto článku, nepodléhá zdanění v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku právnických osob z 19. května 1978, může být použit na nákup zboží ve státě sídla Sdružení nebo převeden do státu příslušné smluvní strany.

3. Tržba ve volně směnitelných měnách, která zůstala ke konci finančního roku, se rozděluje úměrně podílovým příspěvkům smluvních stran do statutárního fondu, proti příslušné úhradě v převoditelných rublech.

Článek 24

1. Pracovníky Sdružení, jeho poboček a zastupitelství se sídlem na území států smluvních stran jsou osoby, které mají trvalý pobyt na území států smluvních stran, pracovníky poboček Sdružení se sídlem na území třetích států mohou být rovněž státní občané těchto států.

2. Pracovníci Sdružení, jeho poboček a zastupitelství se sídlem na území států smluvních stran, kteří nemají trvalý pobyt ve státě jejich sídla, mají oprávnění poskytované tímto státem cizím státním příslušníkům.

Uvedení pracovníci se osvobozují od celních poplatků za věci dovážené nebo vyvážené pro osobní potřebu při příjezdu na trvalou práci ve Sdružení, jeho pobočkách a zastupitelstvích se sídlem na území států smluvních stran nebo při výjezdu do státu jejich trvalého pobytu po ukončení práce ve Sdružení, jeho pobočkách a zastupitelstvích.

3. Pracovníci Sdružení, jeho poboček a zastupitelství se sídlem na území států smluvních stran, kteří nemají trvalý pobyt ve státě jejich sídla, mají právo převádět své úspory do státu jejich trvalého pobytu v souladu s devizovými předpisy státu sídla Sdružení, jeho poboček a zastupitelství.

4. Pracovní podmínky pracovníků Sdružení, jeho poboček a zastupitelství se sídlem na území států smluvních stran se řídí právním řádem státu jejich sídla, touto dohodou, jakož i pracovním řádem Sdružení, který schvaluje ministr všeobecného strojírenství ČSSR a ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 25

Pro pracovníky Sdružení, jeho poboček a zastupitelství se sídlem na území států smluvních stran, jakož i pro jejich rodinné příslušníky, kteří nemají trvalý pobyt ve státu sídla Sdružení a jeho poboček, se zajišťuje ubytování, komunální služby a lékařská pomoc, které tyto osoby využívají za podmínek, platných pro občany státu sídla Sdružení, jeho poboček a zastupitelství v souladu se smlouvami platnými mezi státy smluvních stran.

Článek 26

Právní ochrana vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek, vytvořených při provádění této dohody, se bude uskutečňovat v souladu se Smlouvou o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce z 12. dubna 1973, s jinými dohodami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány, jakož i v souladu s právním řádem těchto států, jestliže tyto otázky nebyly upraveny uvedenými dohodami.

Článek 27

Vědeckotechnické výsledky získané ve Sdružení mohou být využívány ve státech smluvních stran bez omezení. Rozhodnutí o jejich předání do třetích států přijímá federální ministerstvo všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstvo průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 28

Uveřejnění výsledků výzkumných prací, provedených ve Sdružení a jeho pobočkách se uskutečňuje se souhlasem generálního ředitele a jeho prvního náměstka.

Článek 29

Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a povinností smluvních stran, vyplývajících z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod.

Článek 30

Pracovními jazyky Sdružení jsou úřední jazyky států smluvních stran. Všechny základní výsledné zprávy o práci Sdružení se zpracovávají v ruštině.

Ve vzájemných vztazích Sdružení, jeho poboček a zastupitelství s orgány a organizacemi států jejich sídla se používají úřední jazyky těchto států.

Článek 31

K této dohodě mohou se souhlasem smluvních stran přistoupit vlády jiných států, které se ztotožňují s jejími cíly a přijmou na sebe závazky, vyplývající z této dohody.

Vlády, které hodlají přistoupit k této dohodě, oznámí to písemně smluvním stranám s uvedením členů Sdružení ze svého státu. Přístup a jeho podmínky se stanoví protokolem k této dohodě.

Článek 32

Smluvní strana může tuto dohodu vypovědět tím, že výpověď oznámí druhé smluvní straně nejpozději do 31. března kalendářního roku.

Výpověď vstoupí v platnost 1. ledna následujícího kalendářního roku.

V průběhu tohoto období musí být upraveny otázky, vyplývající z výpovědi této dohody.

Článek 33

1. Tato dohoda se sjednává na neomezenou dobu.

2. Dohoda může být změněna se souhlasem smluvních stran.

3. Platnost této dohody může být zrušena a Sdružení likvidováno se souhlasem smluvních stran.

Článek 34

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu.

Tato dohoda byla sjednána v Moskvě dne 22. března 1985 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dohodu ze dne 22. března 1985 podepsali:

Za vládu

Československé socialistické republiky:

J. Obzina v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

G. Marčuk v. r.

Protokol ze dne 21. března 1986 podepsali:

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bahyl v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

B. V. Balmont v. r.

Příloha

Statut

mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT

Obecná ustanovení

Článek 1

1. Mezinárodní vědeckotechnické sdružení ROBOT, zřízené na základě Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti vývoje robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckotechnického sdružení ROBOT ze dne 22. března 1985 a přeměněné v mezinárodní vědeckovýrobní sdružení ROBOT Protokolem o změně a doplnění Dohody ze dne 21. března 1986 (dále jen "Dohoda"), jeho pobočky a zastupitelství vyvíjí svoji činnost v souladu s právním řádem států svých sídel, Dohodou, tímto statutem, včetně jeho změn a doplňků, a s cíly, stanovenými Dohodou.

2. Sdružení a jeho pobočky jsou právnickými osobami státu svého sídla, s výjimkou poboček ve státě sídla Sdružení.

Zastupitelství Sdružení nejsou právnickými osobami.

3. Sdružení má svoje razítko a účty.

4. Sídlem Sdružení je město Prešov, ČSSR.

5. Sdružení má svá zastupitelství v Praze a Moskvě. Složení a počet pracovníků zastupitelství stanoví Organizační struktura a systemizace Sdružení.

Úkoly a funkce sdružení

Článek 2

Hlavními úkoly a funkcemi Sdružení, s přihlédnutím k úkolům mezinárodního vědeckovýrobního sdružení Interrobot a úkolům z Rámcové dohody o mnohostranné spolupráci při vývoji a organizaci specializované a kooperované výroby pružných výrobních systémů pro strojírenství a jejich širokému zavádění do národního hospodářství ze dne 27. června 1985, jsou:

1. Vypracování technické koncepce rozvoje robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů zařazených do Plánů, stanovení spolu s příslušnými orgány států smluvních stran potřeb národního hospodářství těchto států, jakož i vyjasnění možnosti uspokojení potřeb těchto komplexů a systémů v třetích státech, příprava návrhů na specializaci a kooperaci výroby robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů, jakož i na rozvoj specializovaných kapacit ve státech smluvních stran k uspokojování těchto potřeb.

2. Organizace provádění vědeckovýzkumných, vývojových, projekčnětechnologických a experimentálních prací, zařazených do Plánů na základě smluv (kontraktů), jakož i uskutečňování opatření k zavádění výsledků těchto prací.

3. Vývoj, organizace výroby a předávání prototypů zařízení v souladu s Plány.

4. Provádění autorského dozoru.

5. Zabezpečování převzetí a provedení zkoušek všech druhů prototypů zařízení vyrobených podle Plánů a uskutečňování opatření ke zvýšení technické úrovně a jakosti.

6. Vypracování technickoekonomických zdůvodnění a na jejich základě doporučení členům Sdružení ke kooperaci výroby vyvinutých a stanoveným způsobem vyzkoušených robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a k rozvoji specializovaných kapacit pro jejich výrobu v souladu s potřebami smluvních stran a třetích států.

7. Organizace a uskutečňování technické obsluhy prototypů robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů, jakož i příprava odborníků pro jejich obsluhu.

8. Uskutečňování zahraničněobchodní a jiných druhů zahraničněhospodářské činnosti v rozsahu potřebném pro efektivní provádění prací podle Plánů.

9. Poskytování inženýrských služeb.

10. Nákup a prodej licencí a "know-how", souvisejících s plněním Plánů.

11. Výroba, projektování, dodávky včetně externích montáží a servis prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a kompletujících výrobků k nim, a to na základě smluv (kontraktů).

Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů Sdružení

Článek 3

1. Členy Sdružení jsou vědeckovýzkumné, zkušebněkonstrukční a výrobní organizace i podniky, uvedené v článku 1 Protokolu o změně a doplnění Dohody.

2. Další členy Sdružení z československých organizací a z organizací v působnosti ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR jmenuje podle působnosti ministr všeobecného strojírenství ČSSR nebo ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, a to po vzájemné dohodě.

3. V mezích stanovených společnou činností jsou členové Sdružení součástí Sdružení při zachování národního vlastnictví k jejich majetku a práv právnické osoby podle státu svého sídla. Pod pojmem "součást Sdružení" se rozumí, že organizace - členové Sdružení plní opatření, uvedená v pětiletých a ročních plánech, a to v souladu s dohodami uzavřenými mezi nimi.

Článek 4

Členové Sdružení:

a) zpracovávají a předkládají návrhy k projektům ročních a pětiletých plánů Sdružení;

b) na základě smluv a kontraktů zabezpečují plnění úkolů, které jsou jim uloženy ročními a pětiletými plány v rámci společné činnosti Sdružení, včetně úkolů na základě kooperace;

c) připravují a předkládají vedení Sdružení návrhy k vědeckotechnickým problémům, prognózám a perspektivám rozvoje prostředků robototechniky a kompletujících výrobků k nim;

d) zabezpečují respektování jednotných technických požadavků na prostředky robototechniky a kompletující výrobky k nim a přijímají opatření k jejich unifikaci a typizaci na základě plánů Sdružení;

e) provádějí nebo předkládají k odzkoušení Sdružení nebo členům Sdružení podle plánů práce Sdružení vyvinuté vzorky prostředků robototechniky a kompletujících výrobků k nim a zasílají výsledky zkoušek;

f) uzavírají v rámci zmocnění, mají-li je, dohody (kontrakty) nebo jiné smlouvy se Sdružením a členy Sdružení k realizaci vědeckovýzkumných, zkušebněkonstrukčních prací a na vývoj i dodávky zkušebních vzorků (sérií) prostředků robototechniky a kompletačních výrobků k nim;

g) předkládají stávající pracovní skupině a vedení Sdružení informace o plnění úkolů, uvedených v pětiletých a ročních plánech v rámci společné činnosti Sdružení a kontraktů o vzájemných dodávkách kompletujících uzlů a dílů ke zkušebním vzorkům (sériím) prostředků robototechniky.

Článek 5

Vzájemné dodávky finální produkce vyrobené v rámci činnosti Sdružení, se budou uskutečňovat prostřednictvím organizací zahraničního obchodu států smluvních stran za ceny odsouhlasené mezi těmito organizacemi na základě principů a metodiky tvorby cen, přijatých v rámci RVHP a doporučení orgánů RVHP, platných v období dodávky.

Vedoucí československých a sovětských sdružení a podniků, které jsou členy Sdružení a vedoucí mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT mohou uzavírat konkrétní kontrakty o vzájemných dodávkách kooperovaných uzlů a dílů v rámci ročních rámcových kontraktů, uzavíraných organizacemi zahraničního obchodu států smluvních stran, a to i na nevyrovnaném principu.

Ceny těchto uzlů a dílů v uvedených kontraktech stanoví Sdružení a (nebo) československé a sovětské podniky, které jsou členy Sdružení, a to v návaznosti na cenu finálního výrobku.

Jako výjimka v těchto případech, kdy na dodávané kooperované uzly a díly jsou stanoveny ceny platné v obchodní výměně mezi ČSSR a SSSR, platí tyto ceny a na základě dohody stran může být poskytnuta sleva.

Fondy Sdružení a financování jeho činnosti

Článek 6

1. Činnost Sdružení a jeho poboček se uskutečňuje na zásadách chozrasčotu.

2. K zabezpečení činnosti Sdružení se vytváří statutární fond ve výši 10 (deseti) miliónů převoditelných rublů.

3. V případě nutnosti k zajištění hospodářské činnosti Sdružení ministr všeobecného strojírenství ČSSR a ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR mohou zvyšovat statutární fond se souhlasem příslušných orgánů svých států.

4. Účast smluvních stran na tvorbě ústavního fondu je stanovena rovným dílem.

5. Financování činnosti Sdružení se provádí v souladu s rozpočtem, schváleným pro každý kalendářní rok ministrem všeobecného strojírenství ČSSR a ministrem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

6. V rozpočtu jsou zachyceny vklady smluvních stran v souladu s výší jejich podílové účasti, příjmy získané Sdružením a náklady na udržování Sdružení a další náklady spojené s činností Sdružení.

7. Rozpočet Sdružení se sestavuje v národní měně státu, v němž má Sdružení sídlo. V rozpočtu mohou být zahrnuty také prostředky v převoditelných rublech a ve volně směnitelné měně.

8. Členské vklady platí smluvní strany rovným dílem v částce, schválené příslušnými orgány států smluvních stran v národní měně státu, v němž má Sdružení sídlo, a v nezbytných případech také v převoditelných rublech.

Placení členských příspěvků na jiné výdaje, včetně volně směnitelné měny, spojených s činností Sdružení se provádí úměrně zainteresovanosti členů Sdružení při vzniku těchto výdajů, a to na základě dohody dosažené mezi nimi.

9. Financování vědeckovýzkumných a projekčněkonstrukčních prací uvedených v jednotlivých částech Plánu v době do 31. prosince 1987 se provádí na účet jednotného fondu rozvoje vědy a techniky.

10. Jako členské vklady mohou být na základě rozhodnutí federálního ministerstva všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, vloženy hmotné hodnoty, které se dodávají za kontraktní ceny, stanovené na základě principů a metodiky tvorby cen, přijatých v rámci RVHP a doporučení orgánů RVHP. Nejsou-li takové ceny stanoveny, určí se cena vkládaných hodnot dohodou kompetentních orgánů států smluvních stran.

11. Prostředky nezbytné pro uskutečňování činnosti Sdružení jdou k tíži účtu Sdružení u příslušné banky státu, v němž má Sdružení sídlo.

Článek 7

1. Ve všech případech, souvisejících se zřízením a hospodářskou činností Sdružení, jeho poboček a zastupitelství, bude přepočet národních měn států jejich sídla na převoditelné ruble a naopak prováděn po dohodě mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

2. Přepočet volně směnitelných měn na převoditelné ruble se provádí podle kursů, stanovených Mezinárodní bankou hospodářské spolupráce.

Článek 8

1. Skladba majetku Sdružení a jeho poboček, včetně aktiv a pasiv, se stanoví v souladu s právním řádem státu jejich sídla.

2. Zdrojem majetku Sdružení mohou být:

- podílové příspěvky členů Sdružení;

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti Sdružení;

- dodatkové příspěvky;

- další zdroje v souladu s Dohodou a tímto statutem.

3. Společným rozhodnutím generálního ředitele Sdružení a jeho prvního náměstka se určuje v souladu s bodem 1 a 2 tohoto článku skladba a zdroje majetku poboček na účet prostředků Sdružení.

4. Sdružení a jeho pobočky mají právo svým jménem držet, užívat a nakládat svým majetkem v souladu s jeho určením a s úkoly vyplývajícími z jeho hospodářských úkolů.

5. Smluvní strany nemají jakákoliv samostatná práva k jednotlivým věcem z majetku Sdružení a jeho poboček, včetně těch, které předali členové Sdružení z jejich států jako podílový příspěvek.

6. Při postihu majetku Sdružení a jeho poboček se sídlem na území států smluvních stran se použijí právní předpisy státu, v němž se majetek nachází, o rozsahu postihu majetku státních hospodářských organizací.

Majetek Sdružení a jeho poboček je evidován v bilancích v měně státu jejich sídla.

Přepočet statutárního fondu na tyto měny se provádí způsobem stanoveným článkem 7 tohoto statutu.

Článek 9

Sdružení a jeho členové v rámci společných prací uskutečňují svoji činnost na základě Plánů, schvalovaných ministrem všeobecného strojírenství ČSSR a ministrem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR. Tyto Plány federální ministerstvo všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstvo průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR zahrnují do státních plánů států smluvních stran tak, aby byla zabezpečena činnost Sdružení a jeho poboček na území států smluvních stran.

Článek 10

(zrušen)

Článek 11

1. Výdaje spojené s vysíláním účastníků porad a zasedání, související s plněním úkolů Sdružení, hradí strana, která vysílá své zástupce na tyto porady a zasedání.

Výdaje na vysílání pracovníků Sdružení hradí Sdružení.

2. Výdaje spojené s poskytováním místností a technických prostředků, nezbytných k provedení porad a zasedání spojených se zajišťováním úkolů Sdružení, hradí členové Sdružení, na území jejichž států se tyto konají, s výjimkou případů, kdy se porady a zasedání konají v místnostech Sdružení.

Článek 12

1. Sdružení v souladu s právním řádem státu svého sídla uskutečňuje zahraničněobchodní a jiné druhy zahraničněhospodářské činnosti v rozsahu nezbytném pro efektivní provádění prací podle Plánů.

2. Sdružení a jeho pobočky otevírají devizové účty v bance státu svého sídla.

Článek 13

Práce prováděné jak samotným Sdružením a jeho pobočkami, tak i na objednávku Sdružení organizacemi, které plní Plány, se uskutečňují podle smluv, uzavíraných v souladu s právním řádem států účastníků smlouvy a jejich zúčtování se provádí podle článku 18 Dohody.

Článek 14

1. Částky v převoditelných rublech a volně směnitelných měnách, získané realizací výsledků vědeckovýzkumných, projekčnětechnologických, experimentálních a dalších prací a služeb, se v plné výši připisují na devizové účty Sdružení a jeho poboček v bance států jejich sídla.

Část těchto tržeb ve výši odsouhlasené příslušnými ministerstvy je možné použít pro potřeby Sdružení a jeho poboček na nákup zařízení, materiálů, technické dokumentace, licencí, "know-how" a na úhradu jiných výdajů mimo území států jejich sídla

2. Tržba ve volně směnitelných měnách, která zůstala ke konci finančního roku, se rozděluje úměrně členským vkladům smluvních stran do ústavního fondu proti příslušné úhradě v převoditelných rublech.

Článek 15

Účetnictví a výkazy o finanční činnosti Sdružení a jeho poboček jsou vedeny v měně státu jejich sídel.

Článek 16

1. Finanční výsledky činnosti Sdružení a jeho poboček se sídlem na území států smluvních stran se stanoví na základě ročních účetních výkazů.

2. Zisk Sdružení a jeho poboček, s výjimkou té části, která je určena na jejich rozvoj a na tvorbu příslušných fondů a jiné účely, se rozděluje mezi smluvní strany úměrně jejich podílovým příspěvkům do statutárního fondu Sdružení.

3. Pobočky Sdružení převádějí volné zůstatky svého zisku Sdružení.

4. Zisk, rozdělený podle bodu 2 tohoto článku, nepodléhá zdanění v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku právnických osob z 19. května 1978, může být použit na nákup zboží ve státě sídla Sdružení nebo převeden do státu příslušné smluvní strany.

5. (zrušen)

Rada Sdružení

Článek 17

1. Koordinaci vědeckovýrobní a hospodářské činnosti Sdružení provádí:

za československou stranu - federální ministerstvo všeobecného strojírenství ČSSR

za sovětskou stranu - ministerstvo průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

2. Projednání otázek spojených s činností Sdružení se uskutečňuje v rámci stávající pracovní skupiny federálního ministerstva všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, která se pověřuje vedením činnosti Sdružení, a to s kompetencí, jejíž rozsah stanoví ministři.

Článek 18

(zrušen)

Výkonný orgán Sdružení

Článek 19

1. Činnost Sdružení řídí generální ředitel Sdružení. Generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek jsou jmenováni a odvoláváni na základě společného rozhodnutí ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

2. Do funkce generálního ředitele Sdružení je jmenován občan ČSSR a do funkce jeho prvního náměstka občan SSSR.

3. První náměstek generálního ředitele Sdružení v případě potřeby generálního ředitele zastupuje.

4. Organizační strukturu a systemizaci Sdružení a jejich změny schvaluje na základě návrhu generálního ředitele Sdružení a jeho prvního náměstka společným rozhodnutím ministr všeobecného strojírenství ČSSR a ministr průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

Článek 20

Generální ředitel Sdružení, jeho první náměstek a ostatní pracovníci Sdružení se řídí ve své práci Dohodou, tímto statutem a společnými rozhodnutími ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, jakož i rozhodnutími stávající pracovní skupiny. Generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek jsou z výkonu své činnosti odpovědni ministru všeobecného strojírenství ČSSR a ministru průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, jakož i stávající pracovní skupině.

Článek 21

Práva a povinnosti, jakož i pracovní náplň pracovníků Sdružení se stanoví popisy práce, které schvaluje generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek společným rozhodnutím.

Článek 22

1. Generální ředitel Sdružení:

- nese odpovědnost za řízení činnosti Sdružení;

- zabezpečuje přípravu a plnění Plánů, schválených v souladu s článkem 9 tohoto statutu;

- disponuje finančními prostředky Sdružení v souladu se schváleným rozpočtem Sdružení a majetkem Sdružení;

- je oprávněn jménem Sdružení uzavírat smlouvy a kontrakty, nezbytné k realizaci činnosti Sdružení, jakož i vystupovat jménem Sdružení před soudy a arbitráží;

- v souladu se schválenou Organizační strukturou a systemizací a pracovním řádem přijímá a uvolňuje z práce specialisty, administrativnětechnický a obslužný personál Sdružení a stanoví jim platy;

- zajišťuje právní ochranu vynálezů a objevů, vzniklých ve Sdružení při provádění společných vědeckovýzkumných, zkušebněkonstrukčních, projekčnětechnologických a experimentálních prací;

- plní další funkce stanovené Dohodou, tímto statutem, pracovním řádem Sdružení a rozhodnutími ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, jakož i stávající pracovní skupiny.

2. Generální ředitel Sdružení společným rozhodnutím se svým prvním náměstkem:

- stanoví základní směry činnosti Sdružení a připravuje návrhy Plánů Sdružení;

- sestavuje návrh rozpočtu Sdružení na kalendářní rok a připravuje zprávy o finančním hospodaření Sdružení;

- připravuje návrhy Organizační struktury a systemizace Sdružení a jejich změny;

- rozhoduje o zřízení poboček a zastupitelství;

- potvrzuje popisy práce, které stanoví práva a povinnosti, jakož i náplň práce pracovníků Sdružení;

- rozhoduje o nezbytnosti získání úvěrů;

- připravuje zprávy o činnosti Sdružení k předložení vedení federálního ministerstva všeobecného strojírenství ČSSR a ministerstva průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, jakož i stávající pracovní skupině;

- připravuje po dohodě další materiály a návrhy.

3. Generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek se stýkají s oficiálními osobami a organizacemi států smluvních stran a dalších států - členů RVHP a s mezinárodními organizacemi těchto států, jakož i zastupují před nimi Sdružení.

4. První náměstek generálního ředitele Sdružení a jeho další náměstci řídí v souladu s Organizační strukturou a systemizací Sdružení svěřené pracovní úseky a v nezbytném případě podle zmocnění zastupují generálního ředitele Sdružení v plném rozsahu jeho práv a povinností.

První náměstek generálního ředitele Sdružení a ostatní náměstci odpovídají za činnost Sdružení v souladu s jim uloženými povinnostmi.

Článek 23

1. Při generálním řediteli Sdružení se vytváří jako poradní orgán ředitelská rada, kterou tvoří vedoucí podniků a organizací - členů Sdružení, jakož i odpovědní pracovníci Sdružení, které stanoví společným rozhodnutím generální ředitel Sdružení a jeho první náměstek.

2. Ředitelská rada plní tyto funkce:

- projednává návrhy Plánů v rámci společné činnosti a jejich plnění;

- projednává návrhy Sdružení a členů Sdružení o organizaci kooperovaných dodávek uzlů a dílů;

- projednává návrhy společné výroby a dodávek, jakož i technické modernizace a další otázky.

3. Jednací řád ředitelské rady po předchozím projednání radou schvaluje generální ředitel Sdružení společným rozhodnutím se svým prvním náměstkem.

Revizní komise

Článek 24

1. Kontrolu finanční a hospodářské činnosti Sdružení a jeho poboček provádí revizní komise, jmenovaná společným rozhodnutím ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR.

2. Předseda a členové revizní komise nesmějí zaujímat jakoukoliv jinou funkci ve Sdružení.

3. Revizní komise provádí svoji činnost v souladu s jednacím řádem revizní komise, schváleným společným rozhodnutím ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, kterým je odpovědna.

4. Generální ředitel Sdružení předkládá k dispozici revizní komisi všechny materiály a dokumenty nezbytné pro provedení prověrek a revizí a zabezpečuje podmínky pro jejich provedení.

Pracovníci Sdružení

Článek 25

Pracovníky Sdružení a jeho poboček a zastupitelství mohou být osoby mající trvalý pobyt na území států smluvních stran. Pracovníky poboček se sídlem na území třetích států mohou být rovněž státní příslušníci těchto států.

Ukončení činnosti Sdružení

Článek 26

Sdružení může být likvidováno v souladu s článkem 33 Dohody.

Článek 27

Tento statut je nedílnou součástí Dohody a vstoupí v platnost současně s Dohodou.

Statut Sdružení může být změněn a doplněn po dohodě ministra všeobecného strojírenství ČSSR a ministra průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí SSSR, je-li zmocnění příslušnými orgány států.

Přesunout nahoru