Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1986 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Částka 1/1986
Platnost od 27.01.1986
Účinnost od 01.04.1986
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 8. ledna 1986

o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví podle § 179 a § 394 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské vztahy vznikající v rámci hospodaření s vratnými přepravními obaly a přepravními prostředky (dále jen "obaly") určenými svou konstrukcí, materiálem, mechanickou odolností a schopností ochrany zásilek k opětovnému použití při dodávkách výrobků mezi socialistickými organizacemi, popřípadě jejich organizačními jednotkami uvedenými v § 17 odst. 2 zákona (dále jen "organizace").

(2) Vratnými přepravními obaly podle odstavce 1 jsou obaly, které jsou stanoveny technickými normami 1) jako vratné a další obaly, pokud vlastnostmi, účelem použití, hmotností jednotky přepravního balení a hospodárným využitím ložných prostor dopravních prostředků splňují podmínky náležitého obalu podle § 178 odst. 1 a 2 zákona. Vnitřní vybavení vratného přepravního obalu, sloužící k jeho zpevnění nebo k upevnění výrobku uvnitř obalu, je jeho součástí.

(3) Přepravními prostředky podle odstavce 1 jsou přepravní prostředky užívané přepravci k zabezpečení řádného způsobu balení, ložení a dodávání podle § 178 odst. 1 a 2 zákona, které jsou ve správě nebo ve vlastnictví dodavatele; jde o přepravní prostředky 1) (např. přepravky, prosté i ohradové palety, přepravní plošiny, kontejnery, bubny na kabely, lana a obdobné vinuté výrobky), o prostředky k vnějšímu upevnění nákladu 1) (např. klíny, rozpěry, nafukovací podušky) a o součásti zásilek sloužící k manipulaci s nimi nebo k jejich zakrytí (plachty, fóliové kryty apod.).

(4) Obalové materiály (např. balicí papír, fólie z plastů) a pomocné obalové prostředky (např. dřevěná vlna) nevhodné pro opětovné použití nejsou obalem ve smyslu této vyhlášky.

(5) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) obaly odběratele předané k naplnění,

b) obaly, které jsou poskytovány za úplatu, s výjimkou § 22,

c) obaly, které jsou zahrnuty v ceně výrobků,

d) obaly s výrobky odeslanými do zahraničí nebo uskladněnými pro vývoz podle § 227 zákona,

e) obaly, ve kterých byly výrobky dovezeny ze zahraničí,

f) obaly, jejichž oběh je upraven zvláštními právními předpisy, pokud v nich není stanoveno něco jiného, 2)

g) přepravní prostředky dopravců, zejména výměnné palety a kontejnery. 3)

(6) U obalů podle odstavce 5 písmeno c) a dále u obalů uvedených v odstavci 5 písmeno d), pokud se vracejí ze zahraničí, nebo v odstavci 5 písmeno e), pokud se nevracejí do zahraničí, jestliže se použijí v tuzemsku, si zúčastněné organizace mohou dohodnout jejich vracení a sjednat o tom potřebné podmínky, včetně údaje, v jaké ceně se obaly evidují.

2) Zejména v případech oběhu obalů mezi výrobními organizacemi a organizacemi provádějícími odbyt jejich výrobků (popřípadě obchodními organizacemi) a obalů, jejichž použití je technicky, popřípadě technologicky vázáno na povahu výrobků nebo jejich výrobu, skladování nebo užití, např. základní podmínky dodávky výrobků příslušného odvětví podle § 392 odst. 1 a 2 zákona a vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý.

3) Hospodaření s těmito prostředky upravují zvláštní předpisy, např. Podmínky pro přepravu zboží na výměnných paletách, uveřejněné v Přepravním a tarifním věstníku pod č. 119/44-45/1981 ve znění pozdějších doplňků, vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, ve znění vyhl. č. 74/1985 Sb.

§ 2

(1) Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem podle této vyhlášky vznikají v případech, kdy dodavatel použije obaly při dodávkách výrobků. Přitom je dodavatel povinen uvést ve faktuře a jednom dalším průvodním dokladu (např. dodacím listu) 4) název obalu a jeho označení podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, 5) jeho evidenční cenu (§ 3), množství těchto obalů v dodávce (zásilce) a lhůtu pro jejich vracení.

(2) Použije-li dodavatel při dodávkách přepravní prostředky dopravce, je povinen to z hlediska řádného rozlišení v příslušných dokladech výslovně označit.

4) § 4 odst. 2 písm. m) vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

5) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.

§ 3

Jako evidenční ceny používá dodavatel pro účely hospodaření s obaly, zejména pro účely vedení shodné evidence s odběratelem (§ 18), ceny, ve kterých eviduje pořízené obaly při správě národního majetku nebo při hospodaření s majetkem v jiném než státním socialistickém vlastnictví ve svém účetnictví (operativní evidenci); 6) jsou to ceny obalů, které mu byly fakturovány nebo plánované ceny pořízení v případě, kdy obaly stejného druhu mají rozdílné ceny. 6) Na žádost odběratele dodavatel umožní ověření, za jakou cenu příslušné obaly eviduje.

ČÁST DRUHÁ

Hospodaření s obaly

ODDÍL PRVNÍ

Vracení obalů

§ 4

(1) Odběratel je povinen vrátit a dodavatel je povinen převzít obaly téhož druhu (velikosti a z téhož materiálu) jako obaly, v nichž byly výrobky dodány, a jejichž stav umožňuje další použití k určenému účelu.

(2) Odběratel je povinen vracet obaly do místa, odkud byly při dodávce výrobků odeslány, není-li dohodnuto něco jiného, popřípadě do místa, které dodavatel na obalu výslovně označil jako místo, kam mají být obaly vráceny.

(3) Určí-li dodavatel výrobků z hygienických, technických nebo jiných důležitých důvodů obaly výhradně pro dodávku určitého druhu výrobků a tuto skutečnost označí na obalu, je odběratel povinen tyto obaly vrátit jen organizaci označené na obalu.

§ 5

Zacházení s obaly

(1) Odběratel je povinen s obaly řádně zacházet; zejména musí vrátit obaly zcela vyprázdněné a neznečištěné. K zajištění hospodárnosti zpětné přepravy je odběratel povinen vracet obaly složené, jestliže to dovoluje jejich technické provedení.

(2) Jestliže podle zvláštních předpisů musí být vyprázdněné obaly před vrácením vyčištěny určitým způsobem (např. asanací, dezinfekcí), je povinen tyto úkony provést odběratel, jinak je povinen dodavateli uhradit náklady, které dodavatel v souvislosti s tím musel vynaložit.

§ 6

Traťové dodávky

(1) U traťových dodávek je příjemce výrobků povinen vracet obaly přímo odesílateli, pokud z označení na obalu nevyplývá něco jiného nebo pokud se zúčastněné organizace nedohodnou jinak (§ 4 odst. 2).

(2) Práva, vyplývající z této vyhlášky vůči příjemci výrobků, uplatňuje při traťových dodávkách organizace, která v rámci hospodaření s obaly používanými při těchto dodávkách vede jejich celkovou evidenci, pokud mezi odesílatelem výrobků a dodavatelem není dohodnuto jinak. Dodavatel je však povinen o takové dohodě vyrozumět odběratele a příjemce výrobků.

(3) Ustanovení této vyhlášky o právech a povinnostech dodavatele a odběratele platí při traťových dodávkách pro odesílatele a příjemce přiměřeně.

Lhůty pro vracení obalů

§ 7

(1) Odběratel je povinen vracet obaly dodavateli bezodkladně po jejich vyprázdnění, nejpozději však v dohodnutých nebo stanovených lhůtách. Tyto lhůty počínají dnem následujícím po dni, kdy výrobky dodávané v obalech byly

a) odevzdány odběrateli, jestliže si výrobky odebral od dodavatele nebo jestliže mu je dodavatel doručil,

b) předány prvnímu veřejnému dopravci v tuzemsku nebo poště k přepravě do místa určení.

(2) Při předčasném plnění, pokud bylo odběratelem odmítnuto (§ 169 zákona), počíná lhůta k vracení obalů po uplynutí prvého dne sjednané dodací lhůty.

§ 8

Není-li mezi zúčastněnými organizacemi, popřípadě jejich nadřízenými orgány dohodnuta nebo v jiném právním předpise stanovena lhůta jiná, je odběratel povinen vrátit obaly do 30 dnů po splnění dodávky výrobků v těchto obalech.

§ 9

(1) Lhůta stanovená v § 8 se prodlužuje

a) o 60 dnů pro organizace, jejichž předmětem činnosti je odbytová, zásobovací nebo obchodní činnost,

b) o 30 dnů, je-li dodávka výrobků splněna jako kusová zásilka prostřednictvím Sběrné služby ČSAD. 7)

(2) Lhůta k vracení obalů se prodlužuje o dobu, po kterou byla vyřizována řádná reklamace odběratele, jestliže reklamovanou dodávku výrobků bylo třeba ponechat odděleně uloženou [§ 197 písm. e) zákona] v těchto obalech, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

(3) Dodavatel je povinen přistoupit na prodloužení lhůty stanovené v § 8 o dobu nezbytného skladování výrobků v obalech, prokáže-li odběratel písemně předem (při uzavírání smlouvy, při odvolávce nebo přepravní dispozici), že jde o povinně vytvářené zásoby, o nutné předzásobení pro uspokojování časově vymezených budoucích, zejména sezónních potřeb, o případy, kdy vracení obalu je technologicky podmíněno použitím výrobku a o zásobování lodí plujících do zahraničí. V těchto případech je odběratel povinen vrátit obaly nejpozději v dohodnuté lhůtě; současně je povinen o této skutečnosti uvědomit písemně dodavatele.

(4) Požádá-li odběratel dodavatele o prodloužení lhůty k vracení obalů v jiných případech ještě před jejím uplynutím, prodlužuje se tato lhůta o dohodnutou dobu, i když souhlas dodavatele s touto žádostí je dán nebo doručen odběrateli až po uplynutí původní lhůty.

§ 10

(1) Lhůta pro vracení obalů je dodržena, odevzdal-li odběratel obal dodavateli, nebo předal-li jej k přepravě veřejnému dopravci nebo poště nejpozději poslední den dohodnuté nebo stanovené lhůty.

(2) V případech, kdy je dohodnuto nebo stanoveno, že dodavatel odváží prázdné obaly sám, je lhůta pro vracení obalů dodržena, jestliže odběratel nejpozději poslední den této lhůty prokazatelně oznámí dodavateli, že obaly jsou připraveny ke zpětné přepravě. Toto oznámení není zapotřebí v případech, kdy dodavatel provádí odvoz prázdných obalů s pravidelným rozvozem výrobků v obalech podle dohodnutého nebo stanoveného rozvozního plánu.

§ 11

(1) Do lhůty pro vracení obalů se nevčítá pro účely majetkových sankcí doba, o kterou veřejný dopravce překročil lhůtu stanovenou pro přepravu zásilky obsahující dodávku výrobků v obalech, prokáže-li odběratel tuto skutečnost.

(2) Jestliže lhůta pro vracení obalů nebyla dodržena jen proto, že veřejný dopravce nepřijal řádně ohlášenou (objednanou) zásilku k přepravě způsobem a ve lhůtách odpovídajících příslušným přepravním předpisům, nevčítá se pro účely majetkových sankcí do lhůty pro vracení obalů doba, po kterou zdržení spojené s převzetím zásilky trvá, prokáže-li odběratel tuto skutečnost.

(3) Věrohodným důkazním prostředkem o skutečnostech uvedených v odstavci 1 a 2 jsou např.

a) přepravní doklad potvrzený veřejným dopravcem obsahující údaje o datu převzetí zásilky a jejím vydání veřejným dopravcem,

b) včasná objednávka přepravy obsahující údaje o datu jejího předložení, popř. též o datu převzetí zásilky k přepravě nebo údaj veřejného dopravce o odkladu přijetí zásilky k přepravě,

c) uznání reklamace překročení lhůty stanovené k přepravě výrobků v obalech veřejným dopravcem.

§ 12

Započítávání

(1) Vrácené obaly se započítávají na splnění nejstarších závazků, není-li mezi organizacemi nebo jejich nadřízenými orgány dohodnuto jinak. Musí však jít o obaly stejného druhu, popřípadě určení (§ 4).

(2) Pokud jsou vzájemnou dohodou mezi organizacemi nebo jejich nadřízenými orgány zavedeny obalové listy, započítávají se vrácené obaly na splnění závazků podle těchto dokladů. Podrobnosti o způsobu této evidence a o započítávání vrácených obalů podle obalových listů dohodnou organizace nebo stanoví nadřízené orgány při jejich zavádění.

ODDÍL DRUHÝ

Majetkové sankce a náhrady za nevrácení obalů

§ 13

Zdržné

(1) Odběratel, který je v prodlení s vrácením obalů v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je povinen zaplatit dodavateli zdržné ve výši 50 % evidenční ceny obalů (§ 3).

(2) Nevrátí-li odběratel obaly ani do dvou měsíců po uplynutí dohodnuté nebo stanovené lhůty k vracení obalů, je povinen zaplatit dodavateli další zdržné ve výši trojnásobku evidenční ceny obalů; dodavatel takové obaly odepíše z obalové evidence (§ 18).

(3) Vrátí-li odběratel obaly po vzniku práva dodavatele na zaplacení zdržného ve výši trojnásobku evidenční ceny, avšak ještě před jeho vyúčtováním, je povinen zaplatit dodavateli zdržné ve výši dvojnásobku evidenční ceny.

(4) Jestliže odběratel vrátí obaly, za jejichž nevrácení mu dodavatel vyúčtoval zdržné ve výši trojnásobku evidenční ceny obalů, je povinen to oznámit dodavateli a vyúčtovat mu náhradu ve výši evidenční ceny vrácených obalů; dodavatel je povinen přijmout tyto obaly zpět, zařadit je do evidence a zaplatit za ně odběrateli náhradu ve výši evidenční ceny obalů, jsou-li tyto obaly schopné dalšího použití.

(5) V zaplaceném zdržném ve výši trojnásobku evidenční ceny je zahrnuta i hodnota obalu, který nebyl vrácen.

(6) Při započítávání obalů (§ 12) je základem pro výpočet zdržného evidenční cena obalu uvedená ve faktuře, jíž se podle stavu evidence (§ 18) týká prodlení s vrácením obalů.

Ztráta a zničení obalů

§ 14

(1) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení obalů

a) při přepravě dodávky výrobků prováděné veřejným dopravcem nebo poštou, je odběratel povinen oznámit to písemně dodavateli neprodleně po obdržení zápisu (§ 344 zákona) nebo potvrzení dopravce nebo pošty o tom, že obaly byly ztraceny nebo zničeny při přepravě, nebo že pátrání po ztracené zásilce či reklamace její ztráty byly doposud bezúspěšné, nejpozději však do 1 měsíce po uplynutí lhůty pro vrácení obalů,

b) při přepravě dodávky výrobků prováděné organizací, která není veřejným dopravcem, je odběratel povinen oznámit to písemně dodavateli neprodleně po pořízení zápisu (§ 194 zákona), nejpozději ve lhůtě 15 dnů od převzetí dodávky výrobků,

c) při přepravě dodávky výrobků prováděné odběratelem nebo v důsledku živelní pohromy nebo jiné neodvratitelné události u odběratele, je odběratel povinen oznámit to písemně dodavateli neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě pro vrácení obalů.

(2) Dnem, kdy dodavatel obdržel oznámení o ztrátě nebo zničení obalů podle odstavce 1, vzniká mu vůči odběrateli právo na zaplacení náhrady ve výši evidenční ceny ztracených nebo zničených obalů; pokud k této ztrátě nebo zničení došlo během přepravy výrobků, vzniká dodavateli toto právo jen, jestliže odběratel nesl nebezpečí přepravy (§ 21). Budou-li ztracené obaly nalezeny, je dodavatel povinen tyto obaly přijmout zpět, jsou-li schopné dalšího použití a vydat za ně odběrateli náhradu ve výši evidenční ceny obalů, kterou za ně odběratel zaplatil.

(3) Za ztrátu nebo zničení vracených prázdných obalů při jejich zpětné přepravě prováděné veřejným dopravcem nebo poštou, je odběratel povinen zaplatit dodavateli náhradu ve výši jejich evidenční ceny, pokud nesl nebezpečí této přepravy (§ 21).

(4) Náhrady podle odstavců 2 a 3 se snižují o částku, kterou dodavatel výrobků obdržel od dopravce na základě oprávněné reklamace.

(5) Po obdržení náhrad nebo vypořádání podle odstavců 2 až 4 odepisuje dodavatel ztracené nebo zničené obaly, které mu nebyly vráceny, ze své evidence (§ 18).

(6) Jestliže odběratel nesplní oznamovací povinnost uvedenou v odstavci 1, je povinen zaplatit dodavateli majetkovou sankci ve výši dvojnásobku evidenční ceny ztracených nebo zničených obalů.

(7) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 je odběratel povinen při vypořádání vzájemných nároků podle této vyhlášky na žádost dodavatele prokázat.

§ 15

V ostatních případech nevrácení obalů proto, že byly ztraceny nebo zničeny u odběratele, je odběratel povinen zaplatit dodavateli zdržné ve výši uvedené v § 13 odst. 1 a 2 a dodavatel odepíše tyto obaly z evidence. Ustanovení § 13 odst. 5 platí obdobně.

§ 16

Poškození a znehodnocení obalů

(1) Došlo-li k poškození obalů za přepravy veřejným dopravcem nebo poštou, je odběratel povinen zaplatit dodavateli částku, kterou obdržel od dopravce na základě oprávněné reklamace.

(2) Jestliže došlo k poškození obalů u odběratele, je povinen, pokud obaly sám neopraví, zaplatit dodavateli náklady jejich opravy nebo částku odpovídající jejich znehodnocení.

(3) Zjistí-li odběratel, že obaly jsou běžným používáním značně poškozeny nebo znehodnoceny tak, že nejsou způsobilé k dalšímu oběhu, oznámí tuto skutečnost neprodleně dodavateli, který mu dá dispozice, jak s těmito obaly dále nakládat. Takové obaly odepisuje dodavatel ze své evidence (§ 18).

(4) Dodavatel je povinen sledovat opotřebení obalů a včas vyřazovat nadměrně opotřebené obaly z oběhu.

ODDÍL TŘETÍ

Zvláštní ustanovení o hospodaření s obaly

§ 17

Spolupráce organizací

Organizace jsou povinny zabezpečovat řádné hospodaření s obaly; jde-li o dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy využívají k tomu zpravidla smluv o přípravě dodávek (§ 163 zákona) a smluv o spolupráci (§ 164 zákona). V těchto smlouvách, popř. v jiných dohodách podle potřeby dohodnou zejména lhůty pro vracení obalů, podmínky pro jejich prodlužování, způsob vzájemně průkazného označování obalů v hospodářských smlouvách, fakturách, a dodacích listech pro účely zjednodušené evidence (§ 18), organizační úroveň ve vedení evidence a způsob vzájemného styku při odsouhlasování evidence obalů a vzájemných nároků, bližší podmínky a způsob započítávání dodávek při zavedení obalových listů, bližší podmínky uplatňování této vyhlášky při traťových dodávkách.

§ 18

Evidence obalů

(1) Údaje pro evidenci obalů (§ 2 odst. 1) musí být takové, aby nedocházelo k záměně obalů nebo pochybnostem o množství nebo druhu obalu použitého při dodávce výrobků odběrateli. Neuvede-li dodavatel stanovené údaje ve faktuře a jednom dalším průvodním dokladu (např. dodacím listu), má právo pouze na polovinu zdržného (§ 13 odst. 1 a 2); toto právo však musí prokázat jinými důkazními prostředky.

(2) V zájmu shodné evidence obalů jsou organizace povinny provádět odsouhlasení záznamů o pohybu obalů, a to při zjištění nesrovnalostí, jinak pravidelně nejméně jednou za rok, nikoliv však častěji než jednou za měsíc. Předloží-li dodavatel odběrateli, nebo odběratel dodavateli výpis ze záznamu o pohybu svěřených obalů, je druhá organizace povinna do jednoho měsíce po obdržení výpisu zaslat své písemné vyjádření; neučiní-li tak, je povinna zaplatit za každý den prodlení majetkovou sankci ve výši 50,- Kčs, nejvýše však 1 000,- Kčs.

(3) Obaly se evidují na úrovni organizací. Jestliže je to sjednáno ve smlouvě o spolupráci (§ 17) nebo jiné dohodě, evidují se obaly na úrovni závodů, provozoven, skladů a obdobných organizačních útvarů; přitom platí, že se započítávání (§ 12 odst. 1) provádí na této úrovni, pokud nebude dohodnuto něco jiného.

§ 19

Náhrada za opotřebení obalů

Náhradu za opotřebení obalů lze účtovat, pokud je to v souladu s cenovými předpisy. 8)

§ 20

Náklady na přepravu obalů

Každá ze zúčastněných organizací hradí náklady na přepravu jedním směrem, není-li dohodnuto jinak.

§ 21

Nebezpečí za přepravy

Při přepravě obalů prováděné veřejným dopravcem nebo poštou nese nebezpečí ztráty nebo poškození obalů každá ze zúčastněných organizací jedním směrem, přičemž při přepravě k odběrateli nese nebezpečí ztráty nebo poškození obalů organizace, na jejíž nebezpečí jde přeprava výrobků.

Poskytování obalů za úplatu

§ 22

(1) Odběratel je povinen zaplatit obaly, jejichž vracení je ze zdravotních nebo hygienických důvodů nepřípustné. Pokud není jejich hodnota obsažena v cenách výrobků, zahrne dodavatel jejich cenu podle cenových předpisů do faktury za dodávku příslušných výrobků.

(2) Organizace, s předchozím souhlasem nadřízených orgánů, nebo jejich nadřízené orgány se mohou dohodnout, že obaly nebudou z vážných, zejména hospodářských důvodů vraceny. Pro tyto případy platí ustanovení o majetkovém vypořádání podle odstavce 1 obdobně.

§ 23

Organizace, s předchozím souhlasem nadřízených orgánů, nebo nadřízené orgány, se mohou dohodnout v případech, kdy je to hospodářsky účelné, že některé obaly, jež je odběratel povinen vracet, bude dodavatel s dodanými výrobky fakturovat za evidenční cenu (§ 3), popř. za jednotnou cenu obalů dohodnutou mezi dodavatelem a odběratelem; dohoda musí obsahovat podmínky, za nichž bude dodavatel povinen fakturované obaly přijímat zpět a uhrazovat evidenční, popř. dohodnutou cenu. Neobsahuje-li dohoda tyto podmínky, použijí se přiměřeně ustanovení § 2 až 6 a § 24. Při ztrátě, zničení nebo poškození těchto fakturovaných obalů při přepravě s výrobky i při zpětné přepravě obalů se postupuje podle zákona jako u dodávek výrobků. Případné majetkové sankce obsažené v dohodě nemusí být účtovány a vymáhány.

§ 24

Započtení peněžitých pohledávek

Při vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek vznikajících podle této vyhlášky mezi organizacemi je přípustné jejich vzájemné započtení (§ 361 odst. 3 zákona).


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 25

(1) Práva ze vztahů mezi dodavateli a odběrateli podle vyhlášky č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků, vzniklá před 1. dubnem 1986, se vypořádávají podle dosavadního předpisu; lhůty k vracení obalů, které začaly běžet před 1. dubnem 1986, se až do svého skončení posuzují podle dosavadního předpisu.

(2) Dohody o fakturaci obalů, které zůstaly nedotčeny ve smyslu § 16 odst. 4 vyhlášky č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků, a dohody, které byly uzavřeny podle § 14 odst. 2 a 3 téže vyhlášky, zůstávají v platnosti.

§ 26

Zrušuje se vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1986.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 77 0000 - Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy. ČSN 77 0002 - Názvosloví obalové techniky. Základní druhy obalů. ČSN 77 0020 - Balení. Všeobecné požadavky na obaly. ČSN 26 0002 - Manipulace s materiálem. Názvosloví. ČSN 26 9004 - Manipulační jednotky. Názvosloví. ČSN 26 9006 - Paletizace. Názvosloví. ČSN 26 9007 - Kontejnerizace. Názvosloví.

2) Zejména v případech oběhu obalů mezi výrobními organizacemi a organizacemi provádějícími odbyt jejich výrobků (popřípadě obchodními organizacemi) a obalů, jejichž použití je technicky, popřípadě technologicky vázáno na povahu výrobků nebo jejich výrobu, skladování nebo užití, např. základní podmínky dodávky výrobků příslušného odvětví podle § 392
odst. 1 a 2 zákona a vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý.

3) Hospodaření s těmito prostředky upravují zvláštní předpisy, např. Podmínky pro přepravu zboží na výměnných paletách, uveřejněné v Přepravním a tarifním věstníku pod č. 119/44-45/1981 ve znění pozdějších doplňků, vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, ve znění vyhl. č. 74/1985 Sb.

4) § 4 odst. 2 písm. m) vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

5) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.

6) Výnos federálního ministerstva financí čj. VII/9 333/1985 ze dne 31. 5. 1985, kterým se vydává účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace (zejména účty č. 101, 115, 125), který je registrován v částce 33/1985 Sb.

7) Řád Sběrné služby ČSAD, uveřejněný v Přepravním a tarifním věstníku pod č. C 44/47/1977, ve znění pozdějších doplňků.

8) Položka č. 127 výnosu FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. V-1/86 z 29. 11. 1985 o cenách sjednávaných dohodou, publikovaného v Cenovém věstníku částka 52/1985, který je registrován v částce 32/1985 Sb.

Přesunout nahoru