Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Částka 11/1986
Platnost od 30.05.1986
Účinnost od 01.07.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

34

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 13. května 1986

o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 81 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:


§ 1

(1) Jednorázové mimořádné odškodnění náleží

a) zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazenému do jednotky hasičského záchranného sboru podniku, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členu požární hlídky, který při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) anebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů a

b) občanu, který při osobní pomoci, kterou poskytl

1. při zdolávání požáru nebo záchraně osob nebo majetku při požáru,

2. při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo s jejich vědomím anebo na výzvu obce,

utrpěl poškození na zdraví, jehož následkem se stal osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen "poškozený").

(2) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje ve výši sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (dále jen "průměrná mzda") podle stupně poškození na zdraví a s přihlédnutím k míře ztížení společenského uplatnění, k podílu poškozeného na zdolávání požáru nebo záchranných pracích, jakož i k osobním, rodinným a sociálním poměrům poškozeného.

§ 2

(1) Jestliže poškozený následkem poškození na zdraví zemřel, náleží jednorázové mimořádné odškodnění jeho manželu a dítěti, které má nárok na sirotčí důchod; v případech odůvodněných osobními, rodinnými a sociálními poměry lze jednorázové mimořádné odškodnění přiznat i jeho rodičům, popřípadě dalším osobám, které na něho byly odkázány výživou.

(2) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje

a) dítěti poškozeného ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy,

b) manželu poškozeného ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy,

c) rodičům poškozeného v úhrnné výši dvanáctinásobku průměrné mzdy,

d) dalším osobám, které byly odkázány výživou na poškozeného, do úhrnné výše dvanáctinásobku průměrné mzdy.

§ 3

Jednorázové mimořádné odškodnění podle § 1 a 2 náleží vedle nároků podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 92 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.

2) § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru