Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1986 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů

Částka 7/1986
Platnost od 25.04.1986
Účinnost od 01.07.1986
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 10. března 1986

o plánování tematických úkolů

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. d) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví:


Organizace plánování tematických úkolů

§ 1

(1) Plány tematických úkolů jsou nástrojem k zabezpečení vybraných úkolů vědeckotechnického rozvoje a výroby.

(2) Úřad pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") ve spolupráci s ústředními orgány státní správy federace a republik, s dalšími ústředními orgány a s Ústřední radou odborů metodicky řídí a kontroluje plánování tematických úkolů.

(3) Úřad ve spolupráci s ústředními orgány státní správy federace a republik, s dalšími ústředními orgány a příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí a v součinnosti se Socialistickým svazem mládeže, Československou vědeckotechnickou společností, Svazem družstevních rolníků a dalšími společenskými organizacemi sestavuje a vyhlašuje plány tematických úkolů na řešení společensky důležitých technicko-hospodářských problémů z národohospodářských plánů.

§ 2

Ústřední orgány státní správy federace a republik a další ústřední orgány jsou povinny ve své působnosti sestavovat a vyhlašovat ve spolupráci s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí, popřípadě Svazem družstevních rolníků resortní plány tematických úkolů. Na sestavování a vyhlašování resortních plánů tematických úkolů se podílí Socialistický svaz mládeže, Československá vědeckotechnická společnost a další společenské organizace.

§ 3

Socialistické organizace (dále jen "organizace") jsou povinny ve spolupráci s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí a dalších společenských organizací účelně usměrňovat tvůrčí činnost občanů pravidelným sestavováním a vyhlašováním oborových a podnikových plánů tematických úkolů. Oborový plán tematických úkolů sestavují a vyhlašují výrobně hospodářské jednotky nebo jiné střední články řízení. Podnikový plán tematických úkolů sestavují a vyhlašují národní podniky, koncernové podniky, ústavy, družstevní organizace apod. Organizace jsou povinny ve spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí, Socialistickým svazem mládeže, Československou vědeckotechnickou společností, popřípadě se Svazem družstevních rolníků a dalšími společenskými organizacemi vytvářet politické, organizační, kádrové, ekonomické a materiálně-technické předpoklady pro to, aby se na řešení, rozpracování, zkoušení a zavádění vyhodnocených řešení do praxe zúčastňoval co nejširší okruh pracujících; za tím účelem získávají pro tuto činnost členy brigád socialistické práce a mládežnických kolektivů a organizují řešitelské a realizační kolektivy, zejména komplexní racionalizační brigády.

§ 4

Do plánu tematických úkolů se zařazují zejména:

a) problémy vybrané z úkolů stanovených národohospodářskými plány a z plánů komplexní socialistické racionalizace;

b) další významné úkoly např. z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany a tvorby životního prostředí, úkoly vyplývající z dalších naléhavých potřeb apod.

§ 5

Při sestavování a vyhlašování plánů tematických úkolů orgány a organizace:

a) zajišťují, aby úkoly zařazené do plánu byly svým významem přiměřené stupni vyhlášení a nedošlo v rámci oboru k dvojímu vyhlášení téhož úkolu nebo k vyhlášení úkolu, jehož řešení je dostupné v požadovaném termínu jiným způsobem;

b) seznamují s vyhlášenými úkoly své podřízené organizace, organizují mezi nimi výměnu plánů tematických úkolů a spolupracují při popularizaci a řešení vyhlášených úkolů;

c) kontrolují, jak podřízené organizace plní své úkoly v tomto oboru činnosti.

§ 6

(1) Organizace předkládají návrhy tematických úkolů k zařazení do oborového plánu a resortního plánu tematických úkolů nebo plánu tematických úkolů vyhlašovaného Úřadem přímo nadřízenému orgánu. Tento orgán předložené návrhy posoudí a doplní vlastními návrhy; návrhy do resortního plánu tematických úkolů a do plánu tematických úkolů vyhlašovaného Úřadem předloží nadřízenému orgánu.

(2) Ústřední orgány federace a republik předkládají Úřadu návrhy tematických úkolů, které navrhují zařadit do plánu tematických úkolů vyhlašovaného Úřadem.

(3) Organizace a orgány uvedené v odstavci 1 a 2 vypracovávají a předkládají návrhy tematických úkolů na plánovacím listu, jehož osnova je přílohou této vyhlášky.

Vyhlašování plánu tematických úkolů

§ 7

(1) Plány tematických úkolů se vyhlašují zpravidla koncem kalendářního roku pro rok následující. V průběhu každého roku lze plány tematických úkolů doplňovat a vyhlašovat další tematické úkoly, ukáže-li se naléhavá potřeba jejich řešení.

(2) Plány tematických úkolů je možno podle jejich charakteru a významu vyhlašovat na období delší nebo kratší než jeden rok.

§ 8

Orgány a organizace vyhlašující plán tematických úkolů jsou povinny zveřejnit a popularizovat jej tak, aby s ním byla seznámena veřejnost, zvláště pak okruh předpokládaných řešitelů.

§ 9

Výše vypsané zvláštní odměny za vyřešení tematického úkolu se stanoví pevnou peněžní částkou tak, aby odpovídala náročnosti problému a předpokládanému společenskému prospěchu z využití řešení.

§ 10

(1) Při vyhlášení plánu tematických úkolů jsou orgány a organizace povinny stanovit a zveřejnit soutěžní podmínky pro podávání, projednávání, hodnocení a odměňování řešení.

(2) Soutěžní podmínky podle odstavce 1 musí obsahovat zejména:

a) popis dosavadního stavu a nedostatků známých řešení;

b) přesné vymezení problému, který má být řešen, s podrobným uvedením technických a ekonomických požadavků, které má očekávané řešení splňovat;

c) informaci o stavu techniky s uvedením dokumentačních materiálů; orgány a organizace vyhlašující tematický úkol umožní zájemcům, aby se mohli s těmito materiály seznámit;

d) lhůtu pro podávání návrhů řešení; lhůta se stanoví s ohledem na obtížnost problému a na termíny navazujících úkolů hospodářských plánů a může být v odůvodněných případech prodloužena;

e) zvláštní odměnu za vyřešení tematického úkolu;

f) údaj u koho a do kdy se mohou zájemci o řešení přihlásit k odborné instruktáži nebo poradě;

g) adresu, na kterou mají být řešení zasílána;

h) údaj o tom, kdo se nemůže zúčastnit řešení určitého tematického úkolu.

§ 11

Účastnit se řešení vyhlášeného tematického úkolu může kdokoliv, vyjma těch osob, které schválily vyhlášení tematického úkolu. Dále jsou z účasti na řešení tematického úkolu vyloučeny osoby, které byly pověřeny funkcí předsedy nebo člena hodnotitelské komise nebo provádějí průzkum prospěšnosti nebo jakkoliv jinak přijdou s návrhy řešení do styku; jestliže se však rozhodly vypracovat a přihlásit návrh řešení a upozorní na tuto okolnost dříve, než byly seznámeny s obsahem jiných přihlášených řešení, mohou se při současném zproštění z funkce účastnit takového řešení.

§ 12

(1) Tematický úkol lze odvolat jen ze závažných důvodů, a to stejným způsobem, jakým byl vyhlášen nebo jiným stejně účinným způsobem, nejpozději jeden měsíc před uplynutím lhůty pro podávání návrhů řešení úkolu. Při odvolání tematického úkolu jsou vyhlašující orgán nebo organizace povinny poskytnout přiměřené odškodnění řešitelům, kteří před odvoláním tematického úkolu splnili jeho podmínky zcela nebo zčásti. Na toto právo jsou vyhlašující orgány nebo organizace povinny řešitele při odvolání tematického úkolu upozornit.

(2) Vyhlašující orgán nebo organizace může prodloužit lhůtu pro podávání návrhů řešení tematického úkolu beze změny podmínek, jestliže úkol nebyl ve stanovené lhůtě vyřešen a je zvlášť důležitý pro národní hospodářství. Prodloužit lhůtu je možno do dvou měsíců po uplynutí lhůty pro podávání návrhů řešení. Tuto skutečnost je vyhlašující orgán nebo organizace povinna oznámit všem přihlášeným řešitelům a zveřejnit stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení tematického úkolu nebo jiným stejně účinným způsobem.

Vyhodnocení řešení tematických úkolů

§ 13

(1) Podané návrhy řešení tematického úkolu vyhodnocuje vyhlašující orgán nebo organizace. K tomuto účelu ustaví předem jako odborný poradní orgán hodnotitelskou komisi, ve které musí být zastoupena i organizace, která bude řešení využívat. Členy těchto komisí jsou též zástupci Revolučního odborového hnutí nebo Svazu družstevních rolníků, Československé vědeckotechnické společnosti a u úkolů ZENIT též zástupci Socialistického svazu mládeže.

(2) Komise si může vyžádat posudky i od odborníků, kteří nejsou členy komise.

(3) Návrhy řešení musí být vyhodnoceny nejpozději do dvou měsíců od uplynutí lhůty stanovené k podání návrhů řešení. Lhůta pro vyhodnocení návrhů řešení může být výjimečně v odůvodněných případech přiměřeně prodloužena. S prodloužením této lhůty a se zdůvodněním musí být seznámeni všichni řešitelé.

(4) Jestliže řešitel vyřešil tematický úkol podle všech soutěžních podmínek a vyřešení bylo vyhodnoceno z hlediska splnění těchto podmínek jako nejlepší, vyhlašující orgán nebo organizace jsou povinny vyplatit mu vypsanou zvláštní odměnu v plné výši. Jestliže všechny soutěžní podmínky splňuje více řešení od různých řešitelů a není možno jedno z nich vyhodnotit jako nejlepší, rozdělí se zvláštní odměna mezi řešitele stejným dílem. Jestliže řešitel vyřešil tematický úkol jen zčásti, ale jeho řešení bylo vyhodnoceno jako nejlepší, přísluší mu odměna úměrně snížená. Za částečné řešení se pokládá takové řešení, které splňuje jen některé požadavky, ale je schopné využití v organizaci a jeho využití v organizaci přinese společenský prospěch. Tvoří-li jednotlivá částečná řešení sloučením řešení úplné nebo částečné, rozdělí se odměna mezi řešitele v poměru, v jakém přispěli svým řešením k vyřešení úkolu.

(5) Zvláštní odměna je splatná do dvou měsíců ode dne vyhodnocení.

(6) Vyhlašující orgán nebo organizace seznámí s výsledkem vyhodnocení neprodleně všechny řešitele a zároveň výsledek vhodným způsobem zveřejní. Vyhodnocení došlých návrhů řešení úkolu vyhlašujícím orgánem nebo organizací je konečné.

§ 14

(1) Po vyhodnocení se projednají všechny návrhy řešení tematických úkolů jako přihlášky zlepšovacích návrhů s právem přednosti, kdy toto řešení došlo; u návrhu řešení, kterým byl tematický úkol vyřešen, není na překážku kladnému rozhodnutí skutečnost, že řešitel nepřekročil pracovní úkol, vyplývající pro něho zejména z jeho popisu práce, z daného pracovního příkazu nebo z podmínek a ukazatelů stanovených při zadání pracovního úkolu. Zvláštní odměna za vyřešení tematického úkolu nekrátí odměnu za využití takového zlepšovacího návrhu.

(2) Jsou-li předpoklady, že řešení je současně vynálezem, vyhlašující orgán nebo organizace doporučí řešiteli podat přihlášku vynálezu a organizace je povinna poskytnout autoru pomoc v rozsahu ustanovení § 49 zákona. Zvláštní odměna za vyřešení tematického úkolu nekrátí odměnu za využití takového vynálezu.

§ 15

(1) Vyhodnocené návrhy řešení jsou orgány a organizace v souladu s odpovědností převzatou při vyhlášení tematických úkolů povinny bezodkladně využít a informovat o tom řešitele. Současně s rozhodnutím vedoucího vyhlašujícího orgánu nebo organizace stanoví orgány a organizace konkrétní program jejich urychlené realizace s časovým harmonogramem a uvedením osobní odpovědnosti za plnění úkolů, včetně materiálního a finančního zabezpečení. Pokud se tato řešení nevyužívají ani do dvou měsíců po uplynutí stanovené lhůty pro jejich urychlenou realizaci, jsou orgány a organizace povinny ve spolupráci s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí, Socialistickým svazem mládeže, Československou vědeckotechnickou společností, popřípadě se Svazem družstevních rolníků a dalšími společenskými organizacemi, které se zúčastnily sestavení a vyhlášení plánu tematických úkolů, prověřit důvody, které brání využití řešení a provést účinná opatření k nápravě zjištěného stavu.

(2) Jestliže využití řešení vyžaduje rozpracování nebo vyzkoušení nebo mimořádné prostředky, které není možno opatřit v současném plánovacím období, zařadí orgán nebo organizace využití řešení do příslušné části prováděcího hospodářského plánu na nejbližší období.

(3) Organizace neprodleně oznámí svému nadřízenému orgánu, jestliže využila řešení oborového nebo resortního tematického úkolu; u tematických úkolů vyhlášených Úřadem má organizace tuto oznamovací povinnost také vůči Úřadu.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

U návrhů řešení tematických úkolů, které byly vyhlášeny před nabytím účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle vyhlášky č. 102/1972 Sb.

§ 17

Zrušuje se vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 102/1972 Sb., o plánování tematických úkolů.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.


Příloha

Přesunout nahoru