Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1986 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství

Částka 7/1986
Platnost od 25.04.1986
Účinnost od 01.07.1986
Zrušeno k 01.01.1991 (527/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 10. března 1986

o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 155 odst. 1 písm. b) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen "zákon"), v dohodě s federálním ministerstvem financí a se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Správa vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů

ODDÍL PRVNÍ

Správa vynálezů a průmyslových vzorů

§ 1

(1) Vynález a průmyslový vzor, který autor nebo některý ze spoluautorů vytvořil při plnění úkolů z pracovního poměru, členského nebo jiného obdobného vztahu ke státní organizaci nebo v přímé souvislosti s jejich plněním (dále jen "v pracovním poměru") nebo za její hmotné podpory, spravuje tato organizace; průmyslový vzor, který autor nebo některý ze spoluautorů vytvořil na základě smlouvy se státní organizací, spravuje organizace, s níž byla smlouva uzavřena. Tuto skutečnost organizace stvrdí na přihlášce vynálezu nebo průmyslového vzoru.

(2) Ke správě vynálezu a průmyslového vzoru vytvořeného autorem nebo některým ze spoluautorů v pracovním poměru k několika státním organizacím nebo za hmotné podpory několika státních organizací a ke správě průmyslového vzoru vytvořeného autorem nebo některým ze spoluautorů na základě smlouvy k několika státním organizacím je příslušná ta státní organizace, která je řešitelem úkolu, při jehož řešení byl vynález nebo průmyslový vzor vytvořen nebo ta státní organizace, o které se organizace zúčastněné na řešení úkolu předem dohodly. Příslušnost ke správě stvrdí organizace na přihlášce vynálezu nebo průmyslového vzoru. Nedojde-li k dohodě, tuto státní organizaci stanoví příslušný ústřední orgán a vyrozumí o tom Úřad pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad").

(3) Ostatní vynálezy, na něž bylo uděleno autorské osvědčení a průmyslové vzory, na něž bylo uděleno osvědčení, kromě vynálezů a průmyslových vzorů vytvořených v pracovním poměru k družstevní, společenské nebo jiné socialistické organizaci nebo za hmotné podpory těchto organizací a průmyslových vzorů vytvořených na základě smlouvy k družstevním, společenským nebo jiným socialistickým organizacím, spravuje státní organizace, kterou určil Úřad na návrh příslušného ústředního orgánu. Vynález nebo průmyslový vzor, jehož předmět se dotýká činností zabezpečovaných výlučně družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizací, spravuje Úřad, který může tyto organizace pověřit výkonem všech, nebo některých práv nebo povinností vyplývajících ze správy.

§ 2

(1) Státní organizace, která spravuje vynález nebo průmyslový vzor, nakládá s ním v souladu se zájmy státu a národního hospodářství a zabezpečuje oprávněné zájmy autora. V rámci povinností stanovených zákonem je povinna zejména:

a) zabezpečovat plánovité všestranné a urychlené využívání spravovaných vynálezů nebo průmyslových vzorů a k tomu účelu provádí jejich technickoekonomické vyhodnocení a včasný průzkum možností využití v národním hospodářství, o jehož výsledku informuje Úřad. Na základě výsledku tohoto průzkumu přijímá opatření k zařazení vynálezů nebo průmyslových vzorů do věcně příslušných plánů a k jejich rozšíření do dalších organizací;

b) zajišťovat ve spolupráci s autorem v potřebném rozsahu ochranu vynálezu nebo průmyslového vzoru v Československé socialistické republice, zastupovat autora na jeho žádost u Úřadu a oznamovat mu všechny skutečnosti rozhodné pro právní ochranu, vznik a převod správy a využití vynálezu nebo průmyslového vzoru a seznamovat ho se všemi skutečnostmi rozhodnými pro vznik a výši nároku na odměnu;

c) pečovat ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi v potřebném rozsahu o ochranu a uplatnění vynálezu nebo průmyslového vzoru v zahraničí, zejména v rámci hospodářské a vědeckotechnické spolupráce;

d) evidovat spravované vynálezy a průmyslové vzory, shromažďovat a uchovávat nezbytné jich se týkající dokumentační materiály.

(2) Ke splnění povinností uvedených v předchozím odstavci je správce vynálezu nebo průmyslového vzoru oprávněn požadovat spolupráci autora a příslušných organizací.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně i pro Úřad, pokud vykonává správu vynálezů a průmyslových vzorů (§ 50 odst. 1 a § 102 odst. 1 zákona).

(4) Družstevní, společenské nebo jiné socialistické organizace pověřené výkonem práv a povinností, vyplývajících ze správy, vykonávají povinnosti a oprávnění uvedená v odstavcích 1 a 2 v rozsahu stanoveném Úřadem.

(5) Pokud vynález po uplynutí deseti let od podání přihlášky a průmyslový vzor po uplynutí pěti let od podání přihlášky nejsou využívány a jejich využití prokazatelně nepřichází v úvahu, jsou organizace uvedené v odstavci 1 a 4 povinny:

a) uchovávat k takovému vynálezu nebo průmyslovému vzoru nezbytný dokumentační materiál, kterým je zejména autorské osvědčení na vynález, osvědčení na průmyslový vzor, doklady o provedených průzkumech možností hospodářského využití vynálezu nebo průmyslového vzoru, doklady o odměnách a rozhodnutí o tom, že využití vynálezu nebo průmyslového vzoru nepřichází v úvahu;

b) obnovit plnění povinností podle odstavce 1 na dobu nezbytně nutnou, nastanou-li podmínky pro využití takového vynálezu nebo průmyslového vzoru v národním hospodářství.

§ 3

(1) Státní organizace, která se udělením autorského osvědčení na vynález, nebo osvědčení na průmyslový vzor stane správcem vynálezu nebo průmyslového vzoru uvedeného v § 1 odst. 1 a odst. 2 věta první a družstevní, společenská nebo jiná socialistická organizace, pověřená výkonem práv a povinností, vyplývajících ze správy, je oprávněna a povinna již od podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru činit opatření uvedená v § 2 odst. 1 a 2, která s přihlédnutím ke stavu řízení o přihlášce vynálezu nebo průmyslového vzoru a stupni rozpracování jejich předmětu k využití jsou nutná k zajištění ochrany a využití vynálezu nebo průmyslového vzoru.

(2) Pokud Úřad nepověří výkonem práv nebo povinností vyplývajících ze správy družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci, platí ustanovení odstavce 1 přiměřeně pro Úřad.

(3) U vynálezů nebo průmyslových vzorů, jejichž správce na návrh příslušného ústředního orgánu určuje Úřad, vyrozumí Úřad již po podání přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru, pokud přihláška splňuje stanovené požadavky, státní organizaci, že po udělení autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor bude určena správcem vynálezu nebo průmyslového vzoru. Současně s tímto vyrozuměním jí zašle jedno vyhotovení přihlášky vynálezu nebo průmyslového vzoru s popisem a výkresy. Pro tyto organizace platí ode dne, kdy obdržely vyrozumění Úřadu, obdobně ustanovení odstavce 1. Úřad postupuje přiměřeně, bude-li vynález a průmyslový vzor spravovat sám a výkonem práv a povinností ze správy pověří družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci.

§ 4

(1) Úřad vydává správci rozhodnutí o správě v těch případech, kdy na návrh příslušného ústředního orgánu určil státní organizaci správcem vynálezu nebo průmyslového vzoru. V případech, kdy pověřil družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci výkonem všech nebo některých práv nebo povinností vyplývajících ze správy vynálezu nebo průmyslového vzoru, vydává jí o tom rozhodnutí.

(2) Vznik správy, název a sídlo správce vynálezu nebo průmyslového vzoru nebo pověření družstevní, společenské a jiné socialistické organizace výkonem práv a povinností vyplývajících ze správy zapíše Úřad do rejstříku vynálezů nebo do rejstříku průmyslových vzorů a zveřejní ve Věstníku.

(3) Úřad zašle správci jedno vyhotovení popisu k autorskému osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor.

§ 5, § 6zrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Správa zlepšovacích návrhů

§ 7

(1) Správa zlepšovacího návrhu vzniká dnem kladného rozhodnutí o přihlášce zlepšovacího návrhu. 1)

(2) Vznik správy zlepšovacího návrhu se zapisuje do deníku zlepšovacích návrhů.

§ 8

(1) Státní organizace, která spravuje zlepšovací návrh, nakládá s ním v souladu se zájmy státu a národního hospodářství a zabezpečuje oprávněné zájmy autora. V rámci povinností stanovených zákonem je povinna zejména:

a) zabezpečovat plánovité všestranné a urychlené využívání zlepšovacích návrhů v rámci organizace, včasně posuzovat možnosti jejich využití v dalších organizacích a na základě tohoto posouzení provádět opatření k rozšíření vybraných zlepšovacích návrhů do dalších organizací;

b) zabezpečovat ve spolupráci s příslušnými orgány případné uplatňování zlepšovacích návrhů v zahraničí při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a informovat o tom autory zlepšovacích návrhů;

c) evidovat spravované zlepšovací návrhy, shromažďovat a uchovávat nezbytné jich se týkající dokumentační materiály, oznamovat autorům všechny skutečnosti rozhodné pro právní ochranu, správu a využití zlepšovacího návrhu a seznamovat je se všemi skutečnostmi rozhodnými pro vznik a výši nároku na odměnu.

(2) Pokud u zlepšovacího návrhu po uplynutí tří let od skončení jeho využívání v národním hospodářství nebude jeho další využívání přicházet prokazatelně v úvahu, je organizace uvedená v odstavci 1 povinna k tomuto spravovanému zlepšovacímu návrhu uchovávat pouze jeho se týkající dokumentační materiál, kterým je zejména přihláška zlepšovacího návrhu, dokumentace související s rozhodnutím o přihlášce zlepšovacího návrhu, doklady o průzkumu možností hospodářského využití zlepšovacího návrhu a doklady o odměnách.

(3) Ustanovení § 2 odstavec 2 a 3 platí obdobně i pro správu zlepšovacích návrhů.

§ 9

(1) Státní organizace, která se podle § 69 odst. 1 zákona stane správcem zlepšovacího návrhu, je oprávněna a povinna již od podání přihlášky zlepšovacího návrhu činit opatření uvedená v § 8 s přihlédnutím ke stavu projednání přihlášky zlepšovacího návrhu a ke stupni rozpracování předmětu této přihlášky.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně pro Úřad, pokud jde o zlepšovací návrhy, jejichž správa bude příslušet Úřadu. Úřad může družstevní, společenskou nebo jinou socialistickou organizaci, kterou zamýšlí pověřit výkonem všech nebo některých práv a povinností vyplývajících ze správy, již po podání přihlášky zlepšovacího návrhu zmocnit, aby činila opatření nutná k zajištění využití a ochrany zlepšovacího návrhu (§ 6 odst. 3 zákona).

§ 10, § 11zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 12 – § 14zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Vynálezy učiněné podle § 2 odst. 3 zákona č. 34/1957 Sb. původcem nebo některým ze spolupůvodců v souvislosti s jeho prací ve státní organizaci nebo za její hmotné podpory, na něž byly uděleny patenty platné ke dni účinnosti zákona (§ 150 odst. 1 zákona), spravuje po dobu jejich platnosti stanovené § 4 zákona č. 34/1957 Sb. v souladu s předpisy o správě národního majetku 4) a podle § 50 odst. 1 zákona státní organizace, ve vztahu k níž byly tyto vynálezy za těchto podmínek vytvořeny.

(2) Vynálezy, které nejsou uvedeny v odstavci 1, u nichž právo k využití přísluší státu podle § 3 odst. 6 zákona č. 34/1957 Sb., na něž byly uděleny patenty platné ke dni účinnosti zákona (§ 150 odst. 1 zákona), spravuje po dobu jejich platnosti stanovené § 4 zákona č. 34/1957 Sb., v souladu s předpisy o správě národního majetku 4) a podle § 50 zákona:

a) státní organizace, která přede dnem účinnosti zákona č. 84/1972 Sb. tyto vynálezy využila nebo přihlásila do zahraničí nebo k tomu učinila prokazatelné přípravy;

b) v ostatních případech Úřad, který vykonává přiměřeně práva a povinnosti správce.

(3) U vynálezů uvedených v odstavci 1 a 2 se nepoužije ustanovení § 4 této vyhlášky.

§ 16

Zrušuje se vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 103/1972 Sb., o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.


Předseda: Ing. Bělohlávek v. r.

Poznámky pod čarou

1)  § 69 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

2) § 19 vyhlášky Úřadu pro vynálezy a objevy č. 27/1986 Sb., o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

3)  Vyhláška federálního ministerstva financí č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

4) § 73a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb

Přesunout nahoru