Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka 6/1986
Platnost od 28.03.1986
Účinnost od 28.03.1986
Zrušeno k 01.01.1988 (95/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. března 1986

o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:


§ 1

Za pracovníky, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, se považují pracovníci organizací v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky a ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kteří vykonávají práce v kontrolovaném pásmu 1)

a) na pracovištích s prokázanými chemickými karcinogeny nebo

b) v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity.

§ 2

(1) Prokázanými chemickými karcinogeny 1) pro účely této vyhlášky jsou

a) 4 - aminobifenyl,

b) benzidin,

c) bis (chlormethyl) ether,

d) 2 - naftylamin,

e) vinylchlorid (monomer),

f) všechny látky, směsi nebo výrobky obsahující více než 0,1 % látek uvedených v písmenech a) až e).

(2) Pracovními procesy s rizikem chemické karcinogenity 1) pro účely této vyhlášky jsou

a) výroba arsenu a jeho sloučenin,

b) těžba, prvovýroba a průmyslové zpracování azbestu a výrobků které ho obsahují,

c) výroba auraminu,

d) výroba a průmyslové zpracování benzenu,

e) výroba berylia a jeho sloučenin,

f) výroba sloučenin šestimocného chromu,

g) výroba a zpracování oxidu kademnatého,

h) výroba isopropylalkoholu sulfonačním způsobem,

i) zpracování niklových rud, výroba kovového niklu a jeho čistění,

j) koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly a tlakové zplyňování hnědého uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších produktů, zejména chlazení a čistění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.

§ 3

Pracovníkům, kteří pracují na pracích podle této vyhlášky, přísluší dodatková dovolená za předpokladu, že tyto práce vykonávají alespoň v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby stanovené pro tyto práce.

§ 4

Dodatková dovolená podle této vyhlášky náleží za dobu od 1. dubna 1986.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice MZd ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny (čj. HEM-300-28. 11. 84 z 11. 12. 1984), reg. v částce 1/1985 Sb.
Úprava MZd SSR ze dne 7. prosince 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (reg. v částce 24/1985 Sb.)

Přesunout nahoru