Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb

Částka 5/1986
Platnost od 15.03.1986
Účinnost od 01.04.1986
Zrušeno k 01.01.1990 (210/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů

ze dne 11. března 1986

o fondu kulturních a sociálních potřeb

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje tvorbu, používání a hospodaření s fondy kulturních a sociálních potřeb (dále jen "fond") ve výrobních hospodářských jednotkách a podnicích 1) a ostatních státních socialistických organizacích 2) (dále jen "organizace").

(2) Fond se nezřizuje v ozbrojených složkách v oboru působnosti ministerstev vnitra, ministerstev spravedlnosti a v útvarech železničního vojska v oboru působnosti federálního ministerstva dopravy.

(3) Ústřední orgány, které řídí jiné socialistické organizace než je uvedeno v odstavci 1, mohou po dohodě s příslušným ministerstvem financí a Ústřední radou odborů stanovit, že se i v těchto organizacích zřizuje fond podle této vyhlášky.

§ 2

Účel fondu

(1) Fond je určen k zabezpečování v této vyhlášce vymezených potřeb sociálního rozvoje kolektivu pracujících, jakož i k podpoře ideově výchovné a kulturně vzdělávací činnosti základních organizací Revolučního odborového hnutí.

(2) Fond slouží pracovníkům organizace, 3) interním vědeckým aspirantům, 4) žákům středních odborných učilišť 5) [učňům 6)] a důchodcům - bývalým pracovníkům organizace, kteří do odchodu do důchodu pracovali v organizaci (dále jen "pracovníci organizace"); pokud to další ustanovení vyhlášky připouštějí, lze jej použít i ve prospěch rodinných příslušníků pracovníků organizace.

(3) Za rodinného příslušníka se pro účely fondu považují manžel (manželka, druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky 5) a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné nebo mentální postižení trvale neschopny k práci.

ČÁST DRUHÁ

Tvorba fondu

§ 3

Obecná ustanovení

(1) Výrobní hospodářská jednotka a podnik tvoří fond základním a doplňkovým přídělem ze zisku, 7) rozpočtová a příspěvková organizace jednotným přídělem ze svého rozpočtu. 8)

(2) Do přídělů uvedených v odstavci 1 se nezapočítávají výnosy z úplatného převodu (prodeje) základních prostředků a jiných předmětů pořízených z fondu, případný zisk ze závodního stravování a přirážka k ceně jídla až do výše 20 % finančního limitu, 9) část odměny ze socialistického soutěžení organizací organizovaného vládou Československé socialistické republiky a Ústřední radou odborů, ústředními orgány nebo výrobními hospodářskými jednotkami a příslušnými odborovými orgány, krajskými národními výbory (Národním výborem hlavního města Prahy a Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) nebo okresními národními výbory a příslušnými odborovými radami 10) a splátky půjček.

§ 4

Výrobní hospodářská jednotka a podnik

(1) Základní příděl do fondu činí 1,6 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k organizaci v pracovně právním nebo obdobném vztahu, nejméně však 600 Kčs na jednoho pracovníka 11) ročně; ze mzdových prostředků se přitom pro tyto účely odečítají odměny podle předpisů o autorském právu a u národních výborů odměny poskytované podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při akcích Z (dále jen "roční objem mzdových prostředků"). 12)

(2) Základní příděl je povinný a zaručený, a to i v případě, že organizace nevykazuje zisk nebo vykazuje ztrátu. V tomto případě je základní příděl zaručen z rezervního fondu 7) výrobní hospodářské jednotky, popřípadě z resortního rezervního fondu a u organizací řízených národními výbory z rezervního fondu národního výboru.

(3) Doplňkový příděl je závislý na splnění stanovených ukazatelů, kterými jsou:

a) zisk (ztráta) nebo podíl celkových nákladů na výkonech v souladu s platnou metodikou; o tom, který z těchto ukazatelů bude použit, rozhoduje nadřízený orgán v dohodě s příslušným odborovým orgánem. Od zisku nebo od výkonů se odečítají a ke skutečné ztrátě připočítávají částky vyjadřující ztráty způsobené nejakostní výrobou v plné výši těchto ztrát, nejvýše však do částky, která nepřesáhne 2 % z výkonů, 13)

b) produktivita práce měřená k upraveným vlastním výkonům; u státních hospodářských organizací zemědělské výroby lze příděl podle tohoto ukazatele nahradit přídělem z prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce.

(4) Jestliže v organizacích nejsou ukazatele pro doplňkový příděl (odstavec 3) stanoveny plánem, určí nadřízený orgán organizaci v dohodě s příslušným odborovým orgánem jiné ukazatele z ukazatelů efektivnosti a kvality stanovených organizaci pro její kontrolu a hodnocení plnění plánu jako celku; v organizacích výzkumné a vývojové základny, projektových a inženýrských organizacích též v dohodě s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Při záměně ukazatele uvedeného v odstavci 3 písm. a) se postupuje při jeho úpravě o ztráty z nejakostní výroby podle zvláštního předpisu. 13)

(5) Jestliže organizace nesplní ukazatel stanovený pro doplňkový příděl (odstavec 3 nebo 4) v rozpětí 1 % a v případě, že nesplní ukazatel podílu celkových nákladů na výkonech podle platné metodiky v rozpětí 0,2 %, snižuje se doplňkový příděl do fondu připadající na tento ukazatel o 50 %; při vyšším nesplnění se příděl do fondu neposkytuje. Procento plnění doplňkového ukazatele se počítá na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.

(6) Doplňkový příděl může být zvýšen z fondu hmotné stimulace vývozu, 14) a to až do výše 0,4 % z ročního objemu mzdových prostředků.

(7) Veškeré příděly do fondu nesmí převýšit 2,4 % ročního objemu mzdových prostředků a v organizacích, u nichž je uplatněna hmotná stimulace vývozu 2,8 %.

§ 5

Výrobní hospodářské jednotky a podniky do nich začleněné

(1) Fond se vytváří jednak na úrovni výrobní hospodářské jednotky, jednak na úrovni podniku.

(2) Ukazatele pro doplňkový příděl do fondu podle § 4 odst. 3 nebo 4 jsou v zásadě jednotné pro celou výrobní hospodářskou jednotku. Pouze v případě, že to charakter činnosti podniku vyžaduje, stanoví výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí ukazatel odlišný od ukazatelů určených pro výrobní hospodářskou jednotku, a to ze seznamu ukazatelů efektivnosti a kvality stanovených organizaci pro její kontrolu a hodnocení plnění plánu jako celku.

(3) Podnik přiděluje do svého fondu

a) základní příděl (§ 4 odst. 1),

b) doplňkový příděl (§ 4 odst. 3 nebo 4).

(4) Za splnění každého z ukazatelů uvedených v § 4 odst. 3 nebo 4 se stanoví doplňkový příděl ve výši 0,3 % z ročního objemu mzdových prostředků v případě, že základní příděl činí 1,6 % z ročního objemu mzdových prostředků. Jestliže je základní příděl stanoven částkou 600 Kčs na jednoho pracovníka ročně, přidělí podnik do svého fondu za splnění každého ukazatele 1/2 rozdílu mezi takto vypočteným základním přídělem a 2,2 % ročního objemu mzdových prostředků podniku.

(5) Výrobní hospodářská jednotka přiděluje do svého fondu

a) základní příděl (§ 4 odst. 1) za pracovníky generálního ředitelství,

b) doplňkový příděl (§ 4 odst. 3 nebo 4 a odst. 6).

(6) Při splnění ukazatelů pro doplňkový příděl podle § 4 odst. 3 nebo 4 výrobní hospodářskou jednotkou jako celkem provede výrobní hospodářská jednotka příděl do svého fondu za každý splněný ukazatel ve výši

a) 0,3 % z ročního objemu mzdových prostředků pracovníků generálního ředitelství v případě, že základní příděl do fondu činí 1,6 % z ročního objemu mzdových prostředků. Jestliže je základní příděl stanoven částkou 600 Kčs na pracovníka generálního ředitelství ročně, přidělí výrobní hospodářská jednotka do svého fondu za splnění každého ze dvou ukazatelů 1/2 rozdílu mezi takto vypočteným základním přídělem a 2,2 % ročního objemu mzdových prostředků pracovníků generálního ředitelství,

b) 0,1 % z ročního objemu mzdových prostředků celé výrobní hospodářské jednotky.

(7) Doplňkový příděl (§ 4 odst. 6) vypočtený z ročního objemu mzdových prostředků celé výrobní hospodářské jednotky rozdělí výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí do fondů podniků a pro pracovníky generálního ředitelství s přihlédnutím k jejich podílu na tvorbě fondu hmotné stimulace vývozu. Příděl může činit maximálně 0,4 % z ročního objemu jejich mzdových prostředků.

(8) O dalším přídělu ze zdrojů uvedených v odstavci 6 písm. b) do fondů podniků a pro pracovníky generálního ředitelství může rozhodnout výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí s přihlédnutím k tomu, jak jednotlivé podniky a pracovníci generálního ředitelství přispěli ke splnění plánovaných úkolů. Další příděl do fondů podniků a pro pracovníky generálního ředitelství může činit maximálně 0,1 % z ročního objemu jejich mzdových prostředků za každý ukazatel splněný výrobní hospodářskou jednotkou.

§ 6

Podniky nezačleněné do výrobní hospodářské jednotky

(1) Podnik přiděluje do svého fondu

a) základní příděl (§ 4 odst. 1),

b) doplňkový příděl (§ 4 odst. 3 nebo 4 a odst. 6).

(2) Za splnění každého z ukazatelů uvedených v § 4 odst. 3 nebo 4 se stanoví doplňkový příděl ve výši 0,4 % z ročního objemu mzdových prostředků v případě, kdy základní příděl činí 1,6 % z ročního objemu mzdových prostředků. Jestliže základní příděl činí 600 Kčs na pracovníka ročně, přiděluje se do fondu za splnění každého ukazatele 1/2 rozdílu mezi takto vypočteným základním přídělem a 2,4 % ročního objemu mzdových prostředků.

§ 7

Rozpočtové a příspěvkové organizace

(1) Rozpočtové a příspěvkové organizace přidělují do svého fondu jednotný příděl ve výši 1,7 % z ročního objemu mzdových prostředků, 12) nejméně však 600 Kčs na jednoho pracovníka 11) ročně.

(2) Jednotný příděl zahrne rozpočtová a příspěvková organizace do svého rozpočtu pro běžný rok.

ČÁST TŘETÍ

Používání fondu

ODDÍL I

Fond podniku, rozpočtové a příspěvkové organizace

§ 8

Ideově výchovná a kulturně vzdělávací činnost

(1) Z fondu se poskytuje příspěvek závodním výborům Revolučního odborového hnutí na ideově výchovnou a kulturně vzdělávací činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí až do výše 0,5 % z plánovaného ročního objemu mzdových prostředků. Příspěvek se převádí na účet závodního výboru Revolučního odborového hnutí a stává se součástí odborových prostředků. Hospodaření s odborovými prostředky upravují zvláštní předpisy. 15)

(2) Z fondu lze dále poskytovat příspěvek na

a) úhradu schodku z činnosti podnikového nebo sdruženého kulturního zařízení. Příspěvek se převádí na účet kulturního zařízení, 16)

b) politickoorganizační činnost podnikových výborů Revolučního odborového hnutí. Příspěvek se převádí na účet, z něhož se financuje činnost podnikového výboru Revolučního odborového hnutí. 17)

§ 9

Investiční výstavba, opravy, udržování a provoz

(1) Z fondu se hradí

a) pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení investiční a neinvestiční povahy, opravy a udržování vybavení neinvestiční povahy podnikových rekreačních, rekreačně rehabilitačních, rekreačně tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovního inventáře sloužícího rekreačně tělovýchovným účelům,

b) opravy a udržování ostatního vybavení neinvestiční povahy pořízeného z fondu, a to i podle dřívějších předpisů o fondu,

c) opravy a udržování vybavení neinvestiční povahy tuzemských rekreačních zařízení ve vlastnictví Revolučního odborového hnutí, která jsou ve správě závodního výboru Revolučního odborového hnutí.

(2) Z fondu lze přispívat

a) na provozní náklady 18) podnikových rekreačních, rekreačně rehabilitačních a rekreačně tělovýchovných a sportovních zařízení,

b) na pořízení, rekonstrukci, modernizaci, vybavení investiční a neinvestiční povahy a na opravy a udržování podnikových kulturních zařízení, podnikových zdravotnických zařízení, zařízení závodního stravování, podnikových předškolních zařízení, podnikových hygienických a sociálních zařízení (toalety, koupelny, umývárny, šatny a obdobná zařízení), ke zlepšení pracovního prostředí a k pořízení jednotných pracovních obleků pracovníků organizace nad rámec osobních ochranných pracovních pomůcek. Základními zdroji financování uvedených zařízení jsou investiční a provozní (neinvestiční) prostředky organizace, 19)

c) na opravy a udržování zařízení investiční povahy podnikových rekreačních, rekreačně rehabilitačních, rekreačně tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovního inventáře sloužícího rekreačně tělovýchovným účelům, tuzemských rekreačních zařízení ve vlastnictví Revolučního odborového hnutí, která jsou ve správě závodního výboru Revolučního odborového hnutí a ostatního vybavení investiční povahy pořízeného z fondu i podle dřívějších předpisů o fondu.

(3) Ke zvýšené péči o pracovníky organizace lze z fondu pořizovat i zdravotnické přístroje a nástroje sloužící výlučně zdravotnickému provozu v podnikových zdravotnických zařízeních a přispívat na služby organizované závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí pro pracovníky organizace, které slouží k odstranění vlivů pracovního prostředí nebo usnadňují práci ženám.

(4) V rámci pořizování investic lze z fondu zakoupit pro rekreační a kulturní účely autobus. 20)

(5) Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci pionýrských táborů Revolučního odborového hnutí, k nimž dala souhlas příslušná krajská odborová rada (Pražská odborová rada, Bratislavská odborová rada) v místě sídla investora, lze se souhlasem příslušného ústředního orgánu (krajského národního výboru) a příslušného ministerstva financí financovat z investičního fondu podniku nebo výrobní hospodářské jednotky za předpokladu, že tím nebudou ohroženy jejich plánované úkoly a ostatní povinnosti. Souhlas musí být udělen před zahájením financování.

(6) Při brigádnické pomoci prováděné na podnikových (závodních) zařízeních uvedených v § 9 lze z fondu uhradit brigádníkům dopravné, ubytování a stravné do výše stanovené zvláštními předpisy. 21)

§ 10

Bytové účely

(1) Pracovníkům organizace lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou půjčku na pořízení bytu nebo rodinného domku do osobního vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt, na provedení stavebních úprav bytů a rodinných domků v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví pracovníků organizace, na které se vztahuje stavební povolení nebo ohlášení, a na pořízení, opravu nebo výměnu topných zařízení v uvedených bytech nebo domcích.

(2) Návratnou půjčku je možné poskytnout pracovníkovi organizace i na

a) pořízení nábytku, podlahových krytin, koberců, svítidel, televizních a rozhlasových přijímačů a elektrických a plynových spotřebičů pro domácnost (bytové zařízení),

b) stavební úpravy, na které se vztahuje stavební povolení nebo ohlášení, jím užívaného bytu v domech v osobním, soukromém nebo socialistickém vlastnictví a na pořízení, opravu nebo výměnu topných zařízení v uvedených bytech,

c) nesplacený zůstatek návratné půjčky u předchozího zaměstnavatele.

(3) Návratné půjčky z fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:

a) pracovníkovi organizace je možno poskytnout současně nebo postupně dvě i více půjček; součet všech půjček poskytnutých pracovníkovi a jeho manželce (manželovi) podle odstavců 1 a 2 z fondu jejich zaměstnavatelských organizací nesmí přesáhnout částku 50 000 Kčs, z toho podle odstavce 2 z důvodu uvedeného pod písmenem a) nebo b) samostatně částky 25 000 Kčs. Do uvedených limitů se započítávají i nesplacené zůstatky půjček ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky poskytnuté podle dřívějších předpisů o fondu včetně částečně nenávratných půjček. Limity podle této vyhlášky lze čerpat pouze jednou,

b) půjčka je splatná nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy o půjčce a s jejím splácením je nutné započít nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o půjčce,

c) půjčené částky se převádějí na bezúročné účty pracovníků u státní spořitelny, které se zřizují i bez příkazu občana (popřípadě na účet stavebního bytového družstva u Státní banky československé); lze jich použít pouze na účely, na něž byly poskytnuty, a to v souladu se zásadami úvěrové politiky platnými pro státní spořitelnu v době čerpání půjček. Při jejich uvolňování postupuje státní spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček, které sama poskytuje,

d) při rozvázání pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne skončení pracovního poměru; výjimku z této lhůty povoluje závodní výbor Revolučního odborového hnutí v dohodě s vedením organizace,

e) půjčku nelze poskytnout na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od státní spořitelny nebo z jiných zdrojů,

f) půjčky jsou poskytovány přednostně sociálně slabším pracovníkům.

(4) Pracovníkům organizace lze namísto návratné půjčky poskytnout z fondu na základě písemné dohody příspěvek na úhradu úroků z půjček poskytnutých jim státní spořitelnou na účely uvedené v odstavci 1 a v odstavci 2 písm. b). Příspěvek na úhradu úroků se poskytuje jednorázově, a to maximálně ve výši odpovídající úrokům připadajícím na půjčky ve výši 50 000 Kčs (odstavec 1) nebo 25 000 Kčs [odstavec 2 písm. b)] při pravidelném splácení po dobu 10 let, nejvýše však do výše nesplaceného zůstatku půjčky (včetně připsaných úroků) dle stavu na účtě půjček u státní spořitelny.

§ 11

Závodní stravování a zdravotní péče

Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace na

a) závodní stravování podle zvláštních předpisů, 22)

b) ambulantní lázeňskou péči 23) a na cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky na tuto péči,

c) cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky do nočních sanatorií,

d) léčebné pobyty v sanatoriích v evropských socialistických zemích (včetně Jugoslávie) zabezpečované Balneou 24) nebo Slovakotermou, 25) a to na cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky a do 50 % ceny ubytování,

e) léčebné pobyty jejich zdravotně postižených dětí zabezpečované v evropských socialistických zemích (včetně Jugoslávie) Balneou 24) nebo Slovakotermou, 25) ve spolupráci s krajskými ústavy národního zdraví, a to na cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky a do 50 % ceny ubytování.

§ 12

Rekreace a zájezdy

(1) Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům na

a) výběrovou tuzemskou a zahraniční rekreaci Revolučního odborového hnutí, za níž se považuje i rekreace organizovaná ústředními výbory odborových svazů z pověření Ústřední rady odborů, 26)

b) tuzemskou rekreaci v podnikových rekreačních zařízeních a vzájemnou bezdevizovou výměnnou zahraniční rekreaci organizovanou závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí v rámci schválených družebních dohod, a to na cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky a na ubytování,

c) rekreaci a zájezdy v tuzemsku i v evropských socialistických zemích (včetně Jugoslávie) organizované závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí i prostřednictvím cestovní kanceláře, případně jiné socialistické organizace provozující rekreační služby, 27) a to na cenu dopravy hromadnými dopravními prostředky a do výše 50 % ceny ubytování. Ve stejném rozsahu lze přispívat i na zahraniční podnikovou rekreaci 28) a na zájezdy Vlakem (Letadlem, Lodí, Autobusem) družby do evropských socialistických zemí. Z fondu nelze přispívat na zájezdy a rekreace kombinované s pobytem v kapitalistických zemích. Při organizování rekreace a zájezdů do zahraničí nesmí československé organizace bez devizového povolení uzavírat smlouvy se zahraničními organizacemi a provádět platby do zahraničí,

d) dětskou rekreaci organizovanou v pionýrských táborech v tuzemsku a v zahraničí podle směrnic Ústřední rady odborů. 29)

(2) Zasloužilým pracovníkům organizace lze při jejich prvém odchodu do důchodu (starobní, plný invalidní) přispět z fondu ve stejném rozsahu jako na výběrovou rekreaci [odstavec 1 písm. a)] i na rekreaci organizovanou závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí v tuzemsku nebo v evropských socialistických zemích (včetně Jugoslávie) prostřednictvím cestovní kanceláře, popřípadě jiné socialistické organizace provozující rekreační služby. 27) Pracovníkovi organizace lze souběžně přidělit též poukaz pro jeho manželku (manžela, druha, družku) s poskytnutím příspěvku ve stejném rozsahu jako na výběrovou rekreaci.

(3) Podnikovou rekreaci organizuje odborový orgán, provozuje ji organizace. Rozpočet finančního a materiálového zabezpečení provozních nákladů 18) podnikové rekreace sestavuje vedení organizace v dohodě s odborovou organizací. Případný přebytek nebo schodek oproti rozpočtu se vyúčtuje s fondem.

(4) Příspěvky na rekreaci a zájezdy organizované prostřednictvím cestovní kanceláře, popřípadě jiné socialistické organizace provozující rekreační služby [odstavec 1 písm. c) a odstavec 2] a na léčebné pobyty [§ 11 písm. d)] mohou činit maximálně 30 % z plánovaného základního přídělu a skutečného doplňkového přídělu za minulý rok nebo z plánovaného jednotného přídělu.

§ 13

Tělovýchova a sport

(1) Z fondu lze přispívat

a) na nájem tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovního vybavení pro účely rekreační tělovýchovy a sportu pracovníků organizace a jejich rodinných příslušníků za předpokladu, že bude smluvně zajištěna možnost jejich využívání v míře odpovídající výši prostředků, které organizace k tomu účelu poskytla,

b) pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům na placené tělovýchovné služby organizované závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí (např. plavání, lyžařské vleky, sauna, rekreační rehabilitace, aerobic, redukční cvičení),

c) aktivním účastníkům sportovních, tělovýchovných a turistických akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných odborovými orgány. 30)

(2) Z fondu nelze poskytovat příspěvky na výkonnostní a vrcholový sport.

§ 14

Sociální výpomoci a půjčky

(1) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc pracovníkům organizace, popřípadě nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc může v jednotlivých případech činit až 5 000 Kčs.

(2) Na základě písemné smlouvy lze pracovníkům organizace poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku až do výše 10 000 Kčs se splatností do pěti let od uzavření smlouvy; se splácením je nutné započít do jednoho roku od uzavření smlouvy o půjčce. Při rozvázání pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne skončení pracovního poměru; výjimky z této lhůty povoluje závodní výbor Revolučního odborového hnutí v dohodě s vedením organizace. Posouzení tíživé finanční situace a schválení půjčky je plně v pravomoci členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí).

§ 15

Odměny a dary

(1) Z fondu lze poskytovat pracovníkům organizace:

a) nepeněžní odměny za výsledky v socialistickém soutěžení organizovaném podle zásad schválených odborovým orgánem,

b) nepeněžní odměny za příkladné plnění pracovních úkolů nebo mimořádnou společenskou angažovanost,

c) dary při pracovních výročích (20, 25, 30 a každých dalších 5 let práce v organizaci); do pracovního výročí se může započítat i doba odpracovaná v jiné organizaci,

d) dary při životních výročích (50, 55, 60 a každých dalších 5 let věku) a při prvním odchodu do důchodu (starobního, plného invalidního).

(2) Celková výše odměn a darů je omezena 15 % plánovaného základního přídělu a skutečného doplňkového přídělu za minulý rok nebo plánovaného jednotného přídělu a částkou 1 500 Kčs pro oceněného pracovníka v běžném roce. Při souběhu pracovního a životního výročí pracovníka může být výše darů zdvojnásobena (až do 3 000 Kčs). Dary při pracovních a životních výročích a při prvém odchodu do důchodu mohou být i peněžité a lze je vyplácet v hotovosti. Nákup odměn a darů se řídí zvláštními předpisy. 31)

ODDÍL II

Fond výrobní hospodářské jednotky

§ 16

Používání fondu k oborovým účelům

(1) Z fondu lze

a) přispívat na politickoorganizační činnost oborových výborů Revolučního odborového hnutí. Příspěvek se převádí na účet, z něhož je financována činnost oborového výboru Revolučního odborového hnutí, 32)

b) hradit pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení investiční a neinvestiční povahy, opravy a udržování vybavení neinvestiční povahy rekreačních a rekreačně rehabilitačních zařízení s celooborovou působností,

c) přispívat na provozní náklady 18) rekreačních a rekreačně rehabilitačních zařízení s celooborovou působností a na jejich opravy a udržování zařízení investiční povahy,

d) přispívat na pořízení, rekonstrukci, modernizaci, vybavení investiční a neinvestiční povahy podnikových zařízení (§ 9) za účelem vyrovnání disproporcí v sociální vybavenosti v podřízených podnicích,

e) poskytovat půjčky do fondu podřízených podniků (zejména na půjčky na bytové účely), a to nejvýše na dobu tří let od jejich poskytnutí,

f) hradit až do výše 30 % ztrátu vzniklou s vydáváním celooborového časopisu.

(2) Při brigádnické pomoci prováděné na rekreačních a rekreačně rehabilitačních zařízeních s celooborovou působností lze z fondu uhradit brigádníkům dopravné, ubytování a stravné do výše stanovené zvláštními předpisy. 21)

§ 17

Používání fondu pro pracovníky generálního ředitelství

Používání fondu pro pracovníky generálního ředitelství se řídí ustanoveními § 8 až 15.

ČÁST ČTVRTÁ

Hospodaření s fondem

§ 18

Sestavování rozpočtu fondu, jeho schvalování a příděly do fondu během roku

(1) O tvorbě a používání fondu sestavuje příslušný odborový orgán spolu s vedením organizace návrh rozpočtu, který schvaluje členská schůze (konference) základní organizace Revolučního odborového hnutí (podniková konference Revolučního odborového hnutí, oborová konference Revolučního odborového hnutí) jako součást kolektivní smlouvy. V příjmové části rozpočtu se vychází ze zůstatku fondu na počátku roku včetně doplňkového přídělu za minulý rok, plánovaného základního přídělu běžného roku nebo plánovaného jednotného přídělu, jakož i dalších plánovaných příjmů fondu. Výdajová část rozpočtu se plánuje podle jednotlivých účelů uvedených v části třetí a páté této vyhlášky.

(2) Základní a doplňkový příděl nebo jednotný příděl se převádí k použití na nižší organizační složky, které mají ustaveny závodní výbory Revolučního odborového hnutí. Podniková konference Revolučního odborového hnutí může po předchozí dohodě se závodními výbory Revolučního odborového hnutí stanovit odchylný postup pouze v případě nutnosti zabezpečení některých potřeb celopodnikového charakteru konkretizovaných v podnikové kolektivní smlouvě.

(3) Závodní (podnikový) výbor Revolučního odborového hnutí spolu s vedením organizace je oprávněn v období mezi členskými schůzemi (konferencemi), v odůvodněných případech a v souladu se schválenými zásadami, rozhodovat o dílčích úpravách mezi jednotlivými rozpočtovými položkami a je povinen předložit je nejbližší členské schůzi základní organizace Revolučního odborového hnutí (konferenci Revolučního odborového hnutí) k dodatečnému schválení. Závodní (podnikový) výbor Revolučního odborového hnutí je rovněž oprávněn v období od skončení platnosti rozpočtu za minulý rok do schválení rozpočtu na běžný rok schvalovat výdaje až do výše 25 % plánovaného základního nebo jednotného přídělu na běžný rok v souladu se zásadami platnými v minulém roce.

(4) Členská schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí) schvaluje výši příspěvku na ideově výchovnou a kulturně vzdělávací činnost, zásady pro poskytování půjček na bytové účely, zásady výběru účastníků a výši příspěvků na rekreaci, zájezdy a léčebné pobyty, placené služby [§ 9 odst. 3 a § 13 odst. 1 písm. b)], zásady pro poskytování odměn a darů a jednotlivé případy sociálních výpomocí a půjček (§ 14). V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje v konkrétních případech závodní výbor Revolučního odborového hnutí.

(5) Prostředky fondu se ukládají na zvláštní účet u Státní banky československé. Výdaje na vrub fondu lze uskutečňovat jen do výše prostředků uložených na tomto účtě.

(6) Převody základního přídělu do fondů podniků a výrobních hospodářských jednotek se uskutečňují z roční plánované výše zálohově na začátku každého čtvrtletí. Vyúčtování skutečného základního přídělu za rok se provede nejpozději v termínu stanoveném pro odeslání ročních účetních výkazů. Doplňkový příděl se převede do fondu při účetní uzávěrce roku, za který se poskytuje, a schvaluje se při hodnocení a uzavírání ročních výsledků hospodářské činnosti. Převody peněžních prostředků na zvláštní účet ve výši odpovídající základnímu a doplňkovému přídělu se uskutečňují nejpozději ve lhůtách stanovených zvláštním předpisem. 33)

(7) Převody jednotného přídělu do fondů rozpočtových a příspěvkových organizací se uskutečňují z roční plánované výše zálohově na začátku každého čtvrtletí. Převody peněžních prostředků související s tvorbou fondů se uskutečňují nejpozději do konce prvého měsíce každého čtvrtletí. Vyúčtování skutečného jednotného přídělu za rok provádějí rozpočtové a příspěvkové organizace v souladu s předpisy k roční účetní uzávěrce.

(8) Příspěvky na ideově výchovnou a kulturně vzdělávací činnost základní organizace Revolučního odborového hnutí a na politickoorganizační činnost podnikových a oborových výborů se převádějí na začátku každého čtvrtletí, případně pololetí v plánované výši a jejich vyúčtování s fondem se neprovádí. Příspěvek na úhradu schodku s činnosti podnikového nebo sdruženého kulturního zařízení se převádí podle dohody organizace s příslušným odborovým orgánem. Poskytnuté zálohy na úhradu tohoto schodku musí být po uplynutí kalendářního roku vyúčtovány, a to nejpozději v prvém čtvrtletí následujícího roku; vyúčtování ověřené revizní komisí základní organizace Revolučního odborového hnutí je dokladem pro hospodářské vedení organizace. Vykázaný zůstatek finančních prostředků lze použít jako zálohu pro běžný rok.

(9) Poukazy na rekreaci, zájezdy, ambulantní lázeňskou péči a na léčebné pobyty zabezpečují výhradně závodní (podnikové) výbory Revolučního odborového hnutí a jejich úhrada se provádí z prostředků fondu. Poplatky na úhradu poukazů hradí účastníci před nástupem na rekreaci, zájezd, ambulantní lázeňskou péči nebo léčebný pobyt, v odůvodněných případech nejpozději do jednoho měsíce po jejich ukončení. Do výše příspěvku z fondu na rekreaci nebo zájezd se započítává i případný příspěvek z odborových prostředků. Do nákladů na ubytování v podnikových rekreačních zařízeních lze zahrnout i osobní a věcné náklady stravování za předpokladu, že stravování je zahrnuto v ceně pobytu.

(10) Při financování investiční výstavby z fondu převede organizace před zahájením financování (před první platbou na tuto investici) potřebné zdroje do příslušného investičního fondu (na investiční účet), a to v rozsahu plánované potřeby této investiční výstavby v příslušném roce.

(11) Fond je fondem organizace. Za řádnou účetní agendu, za správu majetku pořízeného z fondu a za dodržování předpisů souvisejících s hospodařením s prostředky fondu odpovídá vedoucí organizace. Příkaz k úhradě nákladů a jiné čerpání fondu podepisuje pověřený funkcionář odborového orgánu a oprávněný pracovník organizace.

(12) Prostředky fondu lze sdružovat 34) jen se souhlasem členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí).

(13) Z fondu lze přispívat pouze na akce, k nimž fond slouží, organizované základní organizací Revolučního odborového hnutí nebo v dohodě se společenskými organizacemi. Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, je též plná úhrada nákladů. Z fondu nelze poskytovat peněžní příspěvky ani věcné dary společenským organizacím, pokud se nejedná o příspěvek podle zvláštních předpisů. 34)

(14) Podmínky užívání (propůjčování) předmětů pořízených z fondu schvaluje členská schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí). Případné poplatky za jejich užívání jsou příjmem základní organizace Revolučního odborového hnutí a u rekreačních a rekreačně rehabilitačních zařízení s celooborovou působností se stávají součástí výnosů tohoto zařízení.

(15) Na příspěvek a jiné plnění z fondu není právní nárok. Při jeho poskytování se přihlíží k sociálním poměrům pracovníků organizace a k výsledkům jejich pracovní a společenské angažovanosti.

(16) Nevyčerpané prostředky fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do příštího roku. Nevyčerpané prostředky fondu na rekreaci a odměny a dary zahrnuté do rozpočtu pro příslušný rok lze v následujících letech použít opět na týž účel, a to nad stanovený limit. Při poskytování odměn a darů lze prostředky fondu slučovat s odborovými prostředky.

(17) Případné spory mezi vedením organizace a příslušným odborovým orgánem o tvorbě nebo používání prostředků fondu řeší vyšší orgán odborového svazu v dohodě s orgánem nadřízeným organizaci.

(18) Kontrolu hospodaření s fondem provádějí státní a odborové orgány. Vedení organizace je povinno předložit jim příslušné doklady.

(19) Z neoprávněné tvorby nebo použití fondu jsou příslušní pracovníci organizace odpovědni podle zákoníku práce. Funkcionáři Revolučního odborového hnutí, kteří schválí nesprávné použití fondu v rozporu s touto vyhláškou, jsou odpovědni vyšším odborovým orgánům.

§ 19

Převody majetku pořízeného z fondu a delimitační změny

(1) K převodu správy (vlastnictví) majetku a k likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku 35) pořízeného z fondu je třeba vždy dohoda organizace s příslušným odborovým orgánem; v případě sporu platí § 18 odst. 17.

(2) Částky určené k financování zařízení investiční povahy se stanoví v dohodě mezi vedením organizace a příslušným odborovým orgánem. Tyto částky lze použít jen na účely stanovené kolektivní smlouvou.

(3) Převody zdrojů a prostředků fondu do jiných fondů organizace nejsou kromě investičních fondů povoleny.

(4) Při organizačních změnách se převede na přejímající organizaci, u níž je fond vytvořen, poměrná část základních prostředků a předmětů postupné spotřeby pořízených z fondu, včetně zdrojů a prostředků na účtě fondu, jaká odpovídá počtu převzatých pracovníků (podle stavu ke dni jejich převodu); v případě sporu platí § 18 odst. 17.


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 20

Zvláštní ustanovení

(1) Tato vyhláška se vztahuje v plném rozsahu na pracovníky organizace, kteří jsou devizovými tuzemci. 36) Pracovníkům organizace - devizovým cizozemcům 36) lze poskytovat z fondu stejné výhody jako devizovým tuzemcům, s výjimkou půjček (§ 10 a 14).

(2) Převod prostředků fondu mezi organizacemi pro učitele teoretického vyučování na středních odborných učilištích lze provádět jen v souladu se zvláštními předpisy. 34)

§ 21

Odchylky

(1) Odchylky pro tvorbu fondu v resortu paliv a energetiky stanoví na základě návrhu federálního ministerstva paliv a energetiky a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí a Ústřední rada odborů.

(2) Odchylky pro tvorbu fondu v resortu hutnictví a těžkého strojírenství pro výrobní hospodářskou jednotku Rudné bane a magnezitové závody, Bratislava stanoví na základě návrhu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí a Ústřední rada odborů.

(3) Odchylky pro tvorbu a používání prostředků fondu v resortu školství stanoví na základě návrhu příslušného ministerstva školství a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí a Ústřední rada odborů.

(4) Odchylky pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti ministerstev vnitra stanoví na základě návrhu příslušného ministerstva vnitra a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí a Ústřední rada odborů.

(5) Odchylky pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany stanoví na základě návrhu federálního ministerstva národní obrany a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí a Ústřední rada odborů.

(6) Organizace, pro niž jsou ve středním odborném učilišti připravováni žáci (učni) na budoucí povolání, převede po dohodě s příslušným závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí účelově prostředky ze svého fondu do fondu organizace, při níž je střední odborné učiliště zřízeno, nebo do fondu středního odborného učiliště, a to nejméně 300 Kčs na jednoho žáka (učně) na kalendářní rok. Uvedené prostředky fondu slouží výlučně žákům (učňům), a pokud budou přijímající organizací použity na rekreaci a na odměny a dary, nezahrnují se u poskytující ani u přijímající organizace do limitu na rekreaci (§ 12) a do limitu na odměny a dary (§ 15). V přijímající organizaci nesmí být překročena částka odměn a darů 1 500 Kčs na jednoho žáka (učně) středního odborného učiliště v kalendářním roce. Výši a termíny převodu finančních prostředků stanoví zúčastněné organizace a odborové orgány v písemné dohodě. Použití prostředků fondu na uvedený účel je obsahem rozpočtu fondu, který schvaluje příslušný odborový orgán.

(7) Zdravotnickým pracovníkům pracujícím v závodních zdravotnických zařízeních lze poskytovat za příkladné a soustavné plnění pracovních úkolů nepeněžní odměnu až do výše 1 500 Kčs na pracovníka ročně z fondu organizace (organizací) pro níž (něž) je závodní zdravotnické zařízení zřízeno, a to v rámci limitu na odměny a dary (§ 15). Poskytnutí nepeněžní odměny podléhá schválení členskou schůzí základní organizace Revolučního odborového hnutí (konferencí Revolučního odborového hnutí) poskytující organizace.

(8) Pokud závodní (podnikový) výbor Revolučního odborového hnutí neorganizuje dopravu hromadným dopravním prostředkem do podnikového rekreačního zařízení v tuzemsku, do nočních sanatorií a na ambulantní lázeňskou péči, lze přispět i na dopravu osobními vozidly, a to do výše ceny dopravy vlakem nebo autobusem. Přispět lze každému účastníku samostatně.

§ 22

Výjimky

Výjimky z ustanovení části třetí až páté této vyhlášky může v závažných případech povolit na základě žádosti příslušného ústředního orgánu a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí v dohodě s Ústřední radou odborů.

§ 23

Ustanovení přechodná a společná

(1) Organizace může se souhlasem členské schůze základní organizace Revolučního odborového hnutí (konference Revolučního odborového hnutí)

a) prominout zůstatek půjčky poskytnuté z fondu (včetně bezúročné půjčky podle § 14 odst. 2), a to i podle dřívějších předpisů o fondu v případě plné invalidity nebo úmrtí pracovníka,

b) v mimořádně závažných případech (např. nemoc, úmrtí) uhradit z fondu nevyužité poukazy (pobyty) na rekreaci, zájezdy, ambulantní lázeňskou péči, léčebné pobyty a dětskou rekreaci.

(2) Vrácení částečně podmíněné nenávratné půjčky poskytnuté podle dřívějších předpisů o fondu se nepožaduje, jestliže pracovník, kterému byla poskytnuta, přejde před uplynutím stabilizačního závazku v důsledku reorganizace, strukturálních změn, snižování řídícího a správního aparátu a racionalizačních opatření 37) do jiné organizace a jestliže se v této organizaci dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku odpracovat. V těchto případech je třeba souhlas závodních (podnikových) výborů Revolučního odborového hnutí v dohodě s vedením dotčených organizací. Pokud nebude písemný závazek splněn, vrátí pracovník nesplacenou část půjčky organizaci, která mu půjčku poskytla, a to nejpozději do šesti měsíců od rozvázání pracovního poměru.

(3) Nepoužité prostředky fondu výrobní hospodářské jednotky dle stavu k 31. 12. 1985, pokud nejsou účelově určeny, rozdělí výrobní hospodářská jednotka v dohodě s oborovým výborem Revolučního odborového hnutí nejpozději do 30. 6. 1986 do fondů podřízených podniků a pro pracovníky generálního ředitelství, a to podle fyzického stavu pracovníků a žáků (učňů) středních odborných učilišť k 31. 12. 1985. Stejným způsobem se postupuje každý rok do 30. 6. následujícího roku. Účelové určení bude zapracováno do rozpočtu, který je součástí kolektivní smlouvy. Rozdělené prostředky se nezapočítávají do doplňkového přídělu podniku a pracovníků generálního ředitelství.

§ 24

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

(2) Pokud byly podle zrušované vyhlášky povoleny výjimky nebo odchylky, pozbývají platnosti dnem 1. června 1986.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1986; příděly do fondu za celý rok 1986 se však provedou podle této vyhlášky.


Ministr financí Československé socialistické republiky: Ing. Žák v. r.

Ministr financí Slovenské socialistické republiky: Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí České socialistické republiky: Ing. Tlapák v. r.

Předseda Ústřední rady odborů: Ing. Hoffmann v. r.

Poznámky pod čarou

15) Zásady hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1981).

1)  § 2 odst. 2 a 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1985 Sb.).

2) § 60 až 62 hospodářského zákoníku.

3) § 32 až 34, § 68, 69 a 70 zákoníku práce.

4) § 8 a 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

5) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

6) § 220 zákoníku práce.

7) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1985 Sb.).

8) § 6 zákona č. 134/1970 Sb.

9) § 18 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

10) Zásady vlády Československé socialistické republiky, Ústřední rady odborů, ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, Ústřední rady družstev a ústředního výboru Svazu družstevních rolníků k rozvoji a oceňování iniciativy pracujících v 8. pětiletce, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. listopadu 1985 č. 297.

11) Vychází se z průměrného evidenčního počtu pracovníků v pracovně právním vztahu k organizaci v příslušném období (ve fyzických osobách) včetně žáků středních odborných učilišť (učňů), žen na mateřské dovolené (až do dvou let věku dítěte) a pracovníků zařazených do vědecké výchovy (zákon č. 39/1977 Sb.).

12) § 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, s výjimkou odměn podle předpisů o autorském právu, mezd osob, které nejsou k organizaci v právním vztahu, a u národních výborů odměn podle § 232 zákoníku práce vyplácených při akcích Z.

13) Opatření vlády Československé socialistické republiky č. 116/1982 Sb., k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253, ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky č. 39/1985 Sb., o změně opatření vlády Československé socialistické republiky č. 116/ 1982 Sb.

14) Směrnice a pravidla uplatňování finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě pro období 1986-1990, federální ministerstvo financí čj. IX/1-14 500/1985.

15)  Zásady hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1981).

16) Zásady činnosti a hospodaření kulturních zařízení Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 7/1983).

17) Zásady výstavby, postavení, náplně práce a financování podnikových výborů Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 10/1983).

18) Provozními náklady se rozumí veškeré náklady hrazené z provozních (neinvestičních) prostředků s výjimkou mzdových prostředků vyplácených při ochraně daných zařízení, vybavení neinvestiční povahy, odpisů základních prostředků, oprav, udržování a rekonstrukcí a modernizací základních prostředků prováděných současně s opravou (§ 20 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.).

19) Financování některých zařízení je upraveno vyhláškou federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, a směrnicemi o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací č. 101 (Finanční zpravodaj č. 10/1972).

20) Provozování nepravidelné hromadné dopravy orgány Revolučního odborového hnutí upravuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství.

21) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

22) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1982 Sb.

23) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 6/1985 Ústřední věstník České socialistické republiky, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy a Úprava ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. 5-6/1985 Ústřední věstník Slovenské socialistické republiky, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

24) Balnea, reprezentace československých státních lázní a zřídel.

25) Slovakoterma, generálne riaditeľstvo československých štátnych kúpelov
a žriediel.

26) Směrnice Ústřední rady odborů pro základní odborové organizace k výběru účastníků a úhradě cen poukazů na domácí a zahraniční výběrovou rekreaci Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 10/1977); za stejných podmínek je možno přispívat pracovníkům i jejich rodinným příslušníkům na výběrovou rekreaci organizovanou Správou vojenských lázeňských a rekreačních zařízení nebo ministerstvy vnitra, výběrovou rekreaci výrobních družstev, výběrovou rekreaci Svazu družstevních rolníků a na doplňkovou rekreaci organizovanou Ústředním výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy.

27) Vztahuje se i na cestovní kanceláře socialistických zemí zastoupené v Československé socialistické republice (Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Maďarská lidová republika).

28) Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 16. ledna 1975 č. 11.

29) Směrnice pro pionýrské tábory Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1983).

30) Zásady organizování odborových sportovních soutěží a akcí pracujících a mládeže (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 6/1981) včetně společných programů masové tělovýchovy a sportu organizací, Úprava limitů nákladů na stravování při akcích odborových orgánů a zařízení (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 6/1982).

31) Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 111/1985 Sb., o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost.
Vyhláška ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 128/1985 Sb., o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost.

32)  Zásady výstavby, postavení, náplně práce a financování oborových výborů Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 10/1983).

33) § 71 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1985 Sb.).

34) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

35) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku, a vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 49/1981 Sb., o hospodaření s nevyužitými zásobami.

36) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

37) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

Přesunout nahoru