Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Účinnost od 03.10.1985
Zrušeno k 24.05.2019 (30/2019 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. prosince 1985

o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 5. července 1985 byla v Berlíně podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 3. října 1985 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Vietnamské socialistické republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky, nazývané dále smluvní strany,

řídíce se principy spolupráce členských států RVHP a úkoly vyplývajícími z Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP, jakož i dlouhodobých cílových programů spolupráce členských států RVHP,

přihlížejíce k tomu, že tvorba a používání referenčních materiálů složení a vlastností látek a materiálů v členských státech RVHP nabývá stále rostoucího významu pro metrologické zabezpečení výroby a kontrolu jakosti výrobků v různých odvětvích národního hospodářství, jakož i ve vědeckých výzkumech a jiných sférách činnosti,

uznávajíce účelnost užší spolupráce k zabezpečení jednotnosti a věrohodnosti měření složení a vlastností látek a materiálů v členských státech RVHP a chtějíce upevnit získané v této oblasti kladné zkušenosti ze vzájemné spolupráce, jakož i zkušenosti získané jednotlivými členskými státy RVHP,

chtějíce zajistit nejúplnější uspokojení potřeb svých států v referenčních materiálech látek a materiálů,

přihlížejíce ke Statutu referenčního materiálu Rady vzájemné hospodářské pomoci,

se dohodly na dále uvedeném:

Článek 1

Smluvní strany zajišťují spolupráci na tvorbě referenčních materiálů RVHP (RM RVHP) a jejich používání v hospodářské a vědeckotechnické spolupráci členských států RVHP za podmínek stanovených touto dohodou.

Článek 2

Smluvní strany pověřují plněním závazků vyplývajících z této dohody národní orgány uvedené v příloze, které zajišťují provedení prací na tvorbě RM RVHP a též plní ve svých státech koordinační funkce a sledují průběh prací na tvorbě a používání RM RVHP.

O změně uvedených národních orgánů příslušná smluvní strana neprodleně informuje ostatní smluvní strany prostřednictvím depozitáře dohody.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly, že koordinaci, plánování a metodické řízení prací na tvorbě RM RVHP, jakož i sledování plnění této dohody budou uskutečňovat v rámci Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace na základě programů schvalovaných touto komisí.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly, že schvalování RM RVHP uskutečňuje Stálá komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Článek 5

Národní orgány smluvních stran uskutečňují spolupráci na tvorbě a používání RM RVHP v rámci této dohody v souladu s požadavky norem RVHP, normativních dokumentů RVHP pro normalizaci a jiných normativních dokumentů RVHP a s přihlédnutím k příslušným mezinárodním dokumentům, které mají vztah k předmětu dohody.

Článek 6

Tvorba RM RVHP se uskutečňuje vypracováním nových RM RVHP nebo na základě národních RM zainteresovaných členských států RVHP s přihlédnutím k potřebám spolupráce. Přitom budou využívány takové formy spolupráce, jako je koordinace, kooperace (podle smluv a kontraktů) nebo jiné formy, které uznají státy - účastníci dohody za účelné.

Vzájemné vyúčtování za vědeckotechnické práce se stanoví v souladu s platnými doporučeními kompetentních orgánů RVHP.

Článek 7

Náklady na cesty a pobyt specialistů ve státě - organizátoru prací na plnění úkolů souvisejících s tvorbou a atestací RM RVHP hradí národní orgán nebo organizace smluvní strany vysílající specialisty.

Vykonávají-li se práce vyžadující od každé ze dvou zúčastněných stran ekvivalentní náklady, může se pobyt specialistů podle ujednání mezi kompetentními orgány těchto stran uskutečňovat na základě bezdevizové výměny.

Článek 8

Dodávky RM RVHP se budou uskutečňovat na základě "Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1975 v redakci r. 1979)".

Ceny RM RVHP se budou určovat v souladu s principy platnými v rámci RVHP.

Článek 9

Používání referenčních materiálů RVHP v procesu hospodářské a vědeckotechnické spolupráce zabezpečuje národní orgán nebo organizace smluvních stran odkazem na ně v normách RVHP, jakož i v uzavíraných dohodách a smlouvách (kontraktech).

Článek 10

RM RVHP se používají v národním hospodářství smluvních stran v souladu s jejich národním zákonodárstvím.

Článek 11

Národní orgán smluvní strany může vyjádřit svou neúčast na tvorbě a/nebo používání jednotlivých RM RVHP nebo změnit předchozí rozhodnutí o neúčasti na tvorbě a/nebo používání jednotlivých RM RVHP cestou písemného uvědomění o tom zaslaného národním orgánům smluvních stran.

Prohlášení o neúčasti na tvorbě a/nebo používání jednotlivých RM RVHP se nedotýká závazků vyplývajících z dříve uzavřených dohod a smluv (kontraktů), v nichž jsou odkazy na dané RM RVHP.

Článek 12

Právní ochrana a využívání vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek se řídí "Smlouvou o právní ochraně vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce" ze dne 12. dubna 1973.

Otázky právní ochrany, které nejsou upraveny výše uvedenou smlouvou, řeší kompetentní orgány smluvních stran.

Článek 13

Tato dohoda se nedotýká práv a závazků vyplývajících pro smluvní strany z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod.

Článek 14

Tato dohoda se odevzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkce depozitáře této dohody. Depozitář zašle ověřené kopie této dohody všem smluvním stranám a také je informuje o všech oznámeních a žádostech, které obdržel.

Článek 15

Tato dohoda vstupuje v platnost mezi smluvními stranami, které ji podepíší bez výhrady o schválení, 90 dnů po jejím podpisu.

Pro smluvní strany, které podepíší tuto dohodu s výhradou dodatečného schválení, vstupuje Dohoda v platnost 90 dnů poté, co oznámily depozitáři schválení Dohody.

Článek 16

Tato dohoda může být doplňována nebo měněna se souhlasem všech smluvních stran. Návrhy na doplnění a změny se zasílají depozitáři. Doplňky a změny se provádí formou protokolu, který vstupuje v platnost v souladu s ustanoveními článku 15 této dohody.

Článek 17

Vzniknou-li spory spojené s realizací této dohody, budou se řešit po dohodě mezi zmocněnci smluvních stran.

Článek 18

Tato dohoda je uzavřena na neomezenou dobu.

Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu písemným oznámením této skutečnosti depozitáři.

Výpověď dohody nabývá platnosti 12 měsíců ode dne jejího obdržení depozitářem.

Výpověď této dohody se nedotýká závazků vyplývajících z dohod a smluv (kontraktů) uzavřených k realizaci této dohody.

Článek 19

K této dohodě se souhlasem smluvních stran mohou přistoupit jiné státy, o čemž zašlou písemnou žádost depozitáři dohody.

Přistoupení vstupuje v platnost dnem, kdy depozitář obdržel s tím souhlas od všech smluvních stran.

Dáno v Berlíně dne 5. července 1985 v jednom výtisku v ruském jazyce.

Za vládu

Bulharské lidové republiky:

N. Kalčev v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky:

D. Belediv. r.

Za vládu

Vietnamské socialistické republiky:

Doan Phuong v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

H. Lilie v. r.

Za vládu

Kubánské republiky:

A. Henríquez v. r.

Za vládu

Mongolské lidové republiky:

O. Sampil v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky:

B. Adamskiv. r.

Za vládu

Rumunské socialistické republiky s výhradou:

G. Costea v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

G. Kolmogorov v. r.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

T. Hill v. r.

Příloha
k Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci

SEZNAM

národních orgánů smluvních stran, které jsou pověřeny zajišťováním prací na tvorbě RM RVHP a také koordinačních funkcí a sledováním postupu prací podle Dohody

Bulharská lidová republika

Státní výbor pro vědu a technický pokrok

Hlavní správa pro normalizaci

Maďarská lidová republika

Státní úřad pro metrologii

Vietnamská socialistická republika

Státní úřad pro normalizaci, metrologii a jakost

Německá demokratická republika

Úřad pro normalizaci, metrologii a zkoušení výrobků

Rady ministrů NDR

Kubánská republika

Státní výbor pro normalizaci

Rady ministrů Kubánské republiky

Mongolská lidová republika

Státní výbor pro ceny a normalizaci

Polská lidová republika

Polský výbor pro normalizaci, měření a jakost

Rumunská socialistická republika

Generální státní inspekce pro kontrolu jakosti výrobků

Svaz sovětských socialistických republik

Státní výbor SSSR pro normy

Československá socialistická republika

Úřad pro normalizaci a měření

Přesunout nahoru