Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Účinnost od 01.05.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 27. února 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) - dále jen "zákon":


Článek I

Vyhláška č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "stabilní tlakové nádoby" nahrazují slovy "stabilní zásobníky a stabilní tlakové nádoby".

2. V § 4 se vypouští odstavec 3.

3. V § 10 odst. 1 se vkládá na začátek druhé věty slovo "Montážní".

4. Za § 13 se vkládá § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Osazování měřidel topných plynů

(1) Před uvedením přípojky do trvalého provozu a zahájením provozu odběrních plynových zařízení osadí plynárenský podnik měřidla topných plynů (dále jen plynoměry). O druhu, místě a jejich umístění rozhodne plynárenský podnik.

(2) Při rozšíření odběru topných plynů je odběratel, provozovatel, popřípadě uživatel odběrního plynového zařízení povinen připravit a zabezpečit v místě určeném plynárenským podnikem podmínky pro osazení jiného plynoměru.

(3) K zabezpečení řádné funkce plynoměru je plynárenský podnik oprávněn zajistit jej podnikovými plombami a jejich neporušenost kontrolovat. Poškození nebo odstranění plomby se považuje za poškození plynoměru.".

5. § 15 odst. 1 písm. b) zní:

"b) vnitrozávodní rozvod topných plynů včetně hlavního uzávěru, pokud tento rozvod není součástí zařízení pro výrobu topných plynů (§ 2 odst. 2),".

6. V § 15 odst. 1 písm. e) se vypouštějí na konci slova "s výjimkou přenosných tlakových nádob na obsah o hmotnosti 50 kg a vyšší,".

7. V § 15 odst. 1 písm. f) se vypouští na začátku slovo "centrální".

8. V § 15 odst. 1 písm. g) se vypouští na začátku slovo "centrální".

9. § 16 odst. 1 písm. a) zní:

"a) podle právních předpisů včetně technických norem a podle místních provozních řádů, popřípadě místních provozních a bezpečnostních pokynů [písmeno f)] zajišťovat provádění kontrol a revizí těchto zařízení ve stanovených lhůtách,".

10. V § 16 odst. 1 písm. b) se vkládá za slova "obsluhou a" slovo "běžnou".

11. V § 16 odst. 1 písm. d) se vkládají za slovo "obsluhou" slova "a běžnou údržbou".

12. § 16 odst. 1 písm. e) zní:

"e) vést předepsanou dokumentaci zařízení včetně dokumentace skutečného provedení a uschovávat ji, jakož i další doklady stanovené právními předpisy a technickými normami po celou dobu užívání zařízení,".

13. § 16 odst. 1 písm. f) zní:

"f) pro provoz zařízení vypracovat místní provozní řád nebo místní provozní a bezpečnostní pokyny k zabezpečení řádného provozu, obsluhy a běžné údržby zařízení; 10) místní provozní řády nebo místní provozní a bezpečnostní pokyny musí být k dispozici všem pracovníkům obsluhy a běžné údržby, kteří s nimi musí být prokazatelně předem seznámeni.".

14. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Výměnu a opravy hlavních uzávěrů u přípojek a regulátorů tlaku plynu za hlavním uzávěrem provádí plynárenský podnik, a to na náklad správce, vlastníka stavby nebo zařízení.".

15. § 16 odst. 3 zní:

"(3) Správci, vlastníci, provozovatelé a uživatelé odběrních plynových zařízení v obytných budovách a drobných provozovnách jsou povinni zejména:

a) zachovávat při používání plynových spotřebičů potřebnou opatrnost, 11) aby nedocházelo k ohrožení nebo škodám na zdraví nebo majetku a řídit se přitom návodem pro jejich používání,

b) dodržovat lhůty kontrol, seřizování a čistění plynových spotřebičů stanovené v návodech pro jejich používání, případně v pokynech daných oprávněnou organizací k provádění oprav, údržby a seřizování spotřebičů,

c) zabezpečit předložení dokumentace skutečného provedení domovního plynovodu před každým požadovaným rozšířením odběru plynu v objektu, pokud ji plynárenský podnik již nemá, popř. je zřejmé, že tato dokumentace neodpovídá skutečnosti,

d) zajišťovat provádění pravidelné údržby a oprav oprávněnou organizací,

e) vyžadovat od oprávněných provádějících organizací protokoly o provedených revizích, opravách, kontrolách, seřizování a čistění odběrního plynového zařízení a jeho částí a tyto protokoly uschovávat.".

16. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Plynárenská organizace a plynárenský podnik

(K § 10 zákona)

(1) Plynárenskou organizací ve smyslu zákona je státní hospodářská organizace výroby a rozvodu plynu v odvětví průmyslu paliv, zřízená ministrem paliv a energetiky ČSSR.

(2) Plynárenským podnikem ve smyslu zákona je organizační jednotka plynárenské organizace, vystupující v hospodářských vztazích svým jménem, 12a) která má v předmětu činnosti zejména výrobu, rozvod a uskladňování topných plynů, plnění a distribuci zkapalněných topných plynů, výstavbu a provoz tranzitních plynovodních soustav, jakož i výstavbu plynovodů a přípojek, které po uvedení do trvalého provozu jsou v jeho výkonu správy.".

17. Vkládá se poznámka 12a), která zní:

"12a) § 17 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 45/1983 Sb.".

18. § 20 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Odběrní plynová zařízení (§ 15 odst. 1) připojí plynárenský podnik jen tehdy, odpovídají-li podané přihlášce, podkladům projednaným podle § 21 této vyhlášky a byla-li odborně technicky přezkoušena (§ 22).

(3) Správci, vlastníci staveb a zařízení, popřípadě provozovatelé odběrních plynových zařízení jsou povinni umožnit pověřeným pracovníkům plynárenského podniku přístup k plynoměrům (§ 7), souvisejícím zařízením a odběrním plynovým zařízením (§ 15 odst. 1). Pro vstup do zařízení na obranu vlasti platí zvláštní předpisy. 16)".

19. Poznámka 16) zní:

"16) § 17 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.".

20. § 21 odst. 3 zní:

"(3) Odběratel plynu je povinen znovu projednat s plynárenským podnikem podklady, nebudou-li montážní práce na odběrním plynovém zařízení započaty do dvou let.".

21. § 22 odst. 4 zní:

"(4) Odborným technickým přezkoušením (§ 17 zákona) se rozumí zhodnocení, zda odběrní plynové zařízení bylo provedeno podle podmínek stanovených plynárenským podnikem a zda na odběrním plynovém zařízení byla provedena výchozí revize podle předpisu o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 18) bez závad bránících uvedení do provozu.".

22. Poznámka 18) zní:

"18) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 86/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.".

23. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24

Podmínky odborné způsobilosti pro provádění montážních prací na plynárenských a odběrních plynových zařízeních

(1) Montážní práce na plynárenských a odběrních plynových zařízeních smějí provádět jen pracovníci

a) s úplným středním vzděláním nebo se středním vzděláním příslušného nebo vhodného studijního oboru, nebo

b) vyučení v učebním oboru instalatér, potrubář a provozní nebo strojní zámečník, elektromechanik 19) nebo v učebních oborech, odpovídajících druhu vykonávané práce,

kteří mají alespoň jednoroční praxi v činnosti na plynárenských a odběrních plynových zařízeních, absolvovali odborný kurs pořádaný oprávněnou organizací a vlastní doklad o jeho úspěšném ukončení, opravňující je k činnosti na těchto zařízeních.

(2) Pracovníci, kteří nemají způsobilost uvedenou v odstavci 1, smějí provádět montážní práce jen pod přímým dohledem a odpovědností pracovníků, kteří tuto způsobilost mají.

(3) Pro provádění svářečských prací platí ustanovení zvláštních právních předpisů a příslušných technických norem. 20)".

24. V § 25 odst. 1 věta druhá zní:

"Za změnu tlaku se považuje taková změna tlaku v zařízení pro rozvod plynů, v jejímž důsledku je nutno osadit nebo demontovat regulační zařízení na úpravu tlaku plynu pro řádnou a bezpečnou funkci spotřebičů.".

25. V § 25 odst. 4 věta druhá zní:

"Spotřebiče, jejichž úprava by byla neekonomická nebo technicky neřešitelná, popř. by nebyl zajištěn jejich bezpečný provoz, musí být vyměněny za spotřebiče nové; nový spotřebič zajistí odběrateli plynárenský podnik.".

26. V § 28 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

"Jiná organizace může provádět gazifikaci jen za podmínek stanovených plynárenským podnikem.".

27. § 31 odst. 2 písm. d) zní:

"d) u plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem musí být od jiných objektů dodržovány minimální vzdálenosti stanovené technickou normou a v souladu s ustanovením § 24 zákona.".

28. V § 31 odst. 3 se na začátek první věty vkládají slova: "Nízkotlaké a středotlaké".

29. V § 32 se za odstavec 5 připojují nové odstavce 6 a 7, které zní:

"(6) Při výstavbě jiných objektů musí být z důvodu ochrany objektů před možnými důsledky poruch plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem dodržena ustanovení příslušné ČSN 30) o nejmenších dovolených vzdálenostech plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem od jiných objektů.

(7) Pro vzdálenosti mezi plynárenskými zařízeními platí ustanovení technických norem o nejmenších vzdálenostech při křížení a souběhu.".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1986.


Ministr: Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Přesunout nahoru