Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.

Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Účinnost od 01.04.1986
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 13. února 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) se částka "600,- Kčs" nahrazuje částkou "1 000,- Kčs".

2. V § 5 odst. 2 se vypouští druhá věta.

3. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které zní:

"(3) Československý zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo; tato měna však musí být zaznamenána v kursovním lístku Státní banky československé v oddílu "Valuty".

(4) Přepočet československých korun na zahraniční měnu a naopak se provádí kursem příslušné měny podle kursovního lístku Státní banky československé platného v době vyměření poplatku.".

4. § 6 včetně nadpisu se vypouští.

5. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Osvobození

(1) Od poplatků jsou kromě orgánů osvobozených podle § 10 odst. 1 zákona o osvobození uvedených v položkách sazebníku dále osvobozeni diplomatičtí zástupci a konsulové z povolání pověření v Československé socialistické republice a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají diplomatické výsady a imunity za předpokladu, že nejsou československými státními občany a je zaručena vzájemnost. 1)

(2) Kromě úkonů osvobozených v jednotlivých položkách sazebníků jsou dále osvobozeny úkony:

a) k provádění předpisů o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci), sociálním zabezpečení, poskytování zdravotnických služeb, poskytování péče o pracovní síly, rodinu a matku a dítě,

b) k provádění předpisů o obraně státu,

c) k založení jednotných zemědělských družstev, nebo ke sloučení dosavadních jednotných zemědělských družstev,

d) související s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků,

e) potřebné při zakládání a vedení evidence nemovitostí,

f) související s úplatnými nebo bezúplatnými převody nemovitostí nebo s bezúplatnými převody movitého majetku z osobního nebo soukromého vlastnictví občanů do vlastnictví socialistického,

g) v řízení o přihlášce k vynálezu se žádostí o udělení autorského osvědčení nebo úkony v řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o udělení osvědčení na průmyslový vzor,

h) v řízení o vynálezu, na který bylo uděleno autorské osvědčení, nebo úkony v řízení o průmyslovém vzoru, na který bylo uděleno osvědčení.".

6. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vyměřil nebo vybral, rozhodne o vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, jestliže k provedení úkonu nebo k věcnému projednání nedošlo bez zavinění poplatníka, anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen.

(2) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení částky, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen, nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně snížen nebo prominut.

(3) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne na žádost poplatníka, zda a jaká část zaplaceného poplatku se vrátí, nedošlo-li k provedení úkonu, za který poplatek zaplatil vinou poplatníka. Správní orgán může vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek. Vrácené částky se zaokrouhlují na celé Kčs dolů. Poplatek se nevrátí, nepřesahuje-li částku 30 Kčs.

(4) O vrácení poplatku (přeplatku) nelze rozhodovat po uplynutí tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl poplatek zaplacen.".

Čl. II

V sazebnících I a II se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1986.


Ministr financí ČSSR: Ing. Žák v. r.

Ministr financí SSR: Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí ČSR: Ing. Tlapák v. r.


Příloha

Změny a doplňky sazebníků I a II

1. Položka 19 písmeno b) se vypouští.

2. V položce 37 písmeno a) bod 1 se horní hranice sazby "Kčs 2 000,-" nahrazuje sazbou "Kčs 3 000,-".

3. Ve zmocnění bod 1 k položce 37 se slova "§ 136 až 151 vyhlášky č. 123/1976 Sb." nahrazují slovy "§ 37 až 41 vyhlášky č. 73/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb".

4. Ve zmocnění bod 2 k položce 37 se slovo "dvojnásobku" nahrazuje slovem "trojnásobku".

5. Poznámky k položce 37 se doplňují o poznámky pod body 3 a 4, které zní:

"3. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

4. Povolení se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky.".

6. Položka 39 zní:

"Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací při přepravách zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy:

a) při dopravě v obvodu jednoho okresu .. Kčs 200,- až 2 000,-

b) při dopravě přesahující území jednoho okresu ....................... Kčs 600,- až 6 000,-

c) při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy ........ Kčs 1 000,- až 120 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene b) této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

Zmocnění:

1. Správní orgán může poplatek podle písmene c) této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad přepravní politiky, může horní hranici sazby poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

2. Za dodatečně vydávané povolení může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatku až na dvojnásobek.

Poznámky:

1. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra ČSR a ministerstvo vnitra SSR zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

2. Povoleními podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písmene a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

3. Povolení se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky, s výjimkou dodatečně vydávaných povolení.".

7. Položka 63 zní:

"a) Vydání povolení k neobchodnímu vývozu věcí ........................... 3 % až 150 % nejméně Kčs 20,-

b) Prodloužení platnosti povolení k neobchodnímu vývozu .................. Kčs 20,-

c) Prodloužení platnosti celního dokladu .. Kčs 10,- až 100,-

d) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány .................. Kčs 10,- až 100,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeny mezinárodní organizace se sídlem v ČSSR a Československý Červený kříž, jedná-li se o neobchodní vývoz věcí v rámci jejich činnosti.

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene a) této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí nejpozději při vývozu zboží.

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.".

8. Za položku 63A se vkládá položka 63B, která zní:

"Položka 63 B:

Povolení udělovaná podle zákona o devizovém hospodářství .................. 3 % až 150 % nejméně Kčs 20,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.

Poznámky:

1. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

2. Poplatek podle této položky vybírá správní orgán jen za povolení v neobchodní oblasti, 1) pokud se udělují výhradně v zájmu žadatele.".

9. Položka 66 zní:

"Vydání povolení občanům k provozování služeb, k prodeji zboží nebo k jiné činnosti ...... Kčs 20,- až 500,-

Zmocnění:

Vydává-li správní orgán povolení dodatečně (po započetí této činnosti bez povolení) zvyšuje se sazba poplatku na dvojnásobek.".

10. Položka 67 zní:

"a) Vydání nebo prodloužení povolení

- ke zřízení obchodního zastupitelství zahraničním osobám 2) ................ Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k zahraničně obchodní činnosti ....... Kčs 1 000,- až 10 000,-

- k poskytování zahraničně hospodářských služeb ............................... Kčs 1 000,- až 10 000,-

b) Vydání souhlasu se zahájením jednání o obsahu licenční smlouvy ...... Kčs 50,- až 500,-

c) Vydání povolení k uzavření licenční smlouvy ....................... Kčs 1 000,- až 10 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny československé socialistické organizace.

Zmocnění:

Podle zásad vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu může správní orgán od vybrání poplatku podle této položky upustit nebo jej snížit. V odůvodněných případech může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatků podle této položky až na dvojnásobek.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný před registrací povolení.

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.".

11. Sazebník II oddíl A zní:

"ODDÍL A

Konzulární poplatky

Zmocnění k oddílu A

Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti, z důvodu obecného zájmu nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

Poznámky k oddílu A

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají federální ministerstvo zahraničních věcí, československé zastupitelské úřady a další správní orgány, pokud tak stanoví jednotlivé položky.

2. Československé zastupitelské úřady a federální ministerstvo zahraničních věcí mohou podle zmocnění k této části postupovat i při vyměřování a vybírání poplatků podle položek sazebníku I.

3. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu se souhlasem příslušného ministerstva financí.

Položka 1:

Udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti ............ Kčs 30,- až 1 500,-

Osvobození:

Od poplatku jsou osvobozena víza udělovaná

- do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- významným osobám,

- dětem do 15 let,

- státním příslušníkům rozvojových států Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky, kteří do ČSSR přijíždějí na pozvání Ústřední rady odborů.

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky i za povolení k cestě do ČSSR.

2. Poplatek podle této položky vybírají též útvary pasů a víz Sboru národní bezpečnosti a orgány pasové kontroly.

3. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

Položka 2:

Provedení uzavření manželství československým zastupitelským úřadem ...... Kčs 300,- až 1 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni českoslovenští státní občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 3:

Podání žádosti u československého zastupitelského úřadu ...................... Kčs 5,- až 1 000,-

Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li za žádaný úkon vyměřován a vybírán poplatek podle jiné položky tohoto oddílu nebo podle položek v sazebníku I.

Položka 4:

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví ..... 2 % nejméně Kčs 30,-

Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek podle položky 3 tohoto oddílu.

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 5:

Úřední úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z částky nebo ceny předmětu za každý rok ............................. 1 % nejméně Kčs 100,-

- listin nebo spisů za každý rok ........... Kčs 10,- až 100,-

Položka 6:

Sepsání písemností o právních úkonech, - zejména smluv, závětí, plných mocí apod. ... Kčs 25,- až 500,-

Poznámka:

Poplatek se nevybírá za vyplnění tiskopisů pasových, vízových a dalších, které slouží k úřední potřebě či k potřebě československého zastupitelského úřadu.

Položka 7:

Vidování listin bez ověřování .............. Kčs 30,- až 100,-

Položka 8:

Ověření

- podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis ............... Kčs 30,- až 100,-

- úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace) ................ Kčs 40,- až 500,-

Položka 9:

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření .......................... Kčs 40,- až 120,-

b) Ověření správnosti opisu (fotokopie) předloženého stranou ........ Kčs 10,- až 100,-

c) Ověření správnosti překladu předloženého stranou .................... Kčs 20,- až 100,-

Položka 10:

a) Vystavení a doručení matričního dokladu ...................... Kčs 20,- až 500,-

b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření ....... Kčs 30,- až 120,-

Položka 11:

Vyhotovení překladu spisového materiálu

I. do jazyka českého nebo slovenského .... za každou i započatou stránku Kčs 40,- až 100,-

II. z jazyka českého nebo slovenského ..... za každou i započatou stránku Kčs 50,- až 120,-

III. z jednoho cizího jazyka do druhého .... za každou i započatou stránku Kčs 100,- až 200,-

IV. z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak ........... Kčs 3,-

V. do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak ........... Kčs 5,-

Položka 12:

Vystavení a doručení archivní rešerše ..... Kčs 20,- až 2 000,-

Položka 13:

Vydání povolení k průvozu nebo k dovozu každé zbraně nebo její hlavní části nebo střeliva ................ Kčs 40,- až 100,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČSSR na pozvání nebo se souhlasem ústředních orgánů stranických nebo státních nebo jsou hosty Českého nebo Slovenského mysliveckého svazu, bylo-li pozvání těchto hostů schváleno příslušnými ministerstvy. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí plánovaných ÚV ČSTV ve sportovní střelbě.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.".

12. Oddíl C zní:

"ODDÍL C

Zmocnění k oddílu C:

Úřad pro normalizaci a měření může zvýšit poplatek až na dvojnásobek v případech, kdy o povolení bylo žádáno opožděně.

Položka 23:

Povolení dovozu měřidla ................... Kčs 200,-

Položka 24:

Povolení úředního ověření měřidla v cizině ................................... Kčs 200,-".

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

1) § 28 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

2) § 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Přesunout nahoru