Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic

Částka 3/1986
Platnost od 13.03.1986
Účinnost od 30.04.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. ledna 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic


Dne 2. prosince 1984 byla v Katovicích podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 30. dubna 1985.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo - polských státních hranic

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, dále jen smluvní strany,

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou, podepsané dne 1. března 1967 ve Varšavě,

pro zajištění nejracionálnějšího a optimálního vydobytí ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic,

zdůrazňujíce nutnost zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví pracujících při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných státních hranic,

vedeny snahou dále prohlubovat spolupráci a koordinaci při provádění hornických činností při průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných státních hranic,

vycházejíce ze zkušeností získaných z dosavadní úspěšné spolupráce v hornické činnosti, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o vzájemně prospěšnou spolupráci při provádění hornických činností v oblasti společných státních hranic v úseku výskytu produktivního karbonu, a to zejména při provádění průzkumu, otvírky, přípravy a dobývání ložisek černého uhlí, jakož i při likvidaci důlních škod vzniklých v důsledku této činnosti.

Článek 2

1. Smluvní strany provádějí koordinaci všech činností spojených s realizací této dohody prostřednictvím Dvoustranné mezivládní komise pro spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic, dále jen komise.

2. Složení a zásady činnosti komise stanoví příloha číslo 1, obsahující její Statut, který je nedílnou součástí této dohody.

Článek 3

1. Komise zajistí vedení evidence objektů hospodářského a společenského významu, které se nacházejí v oblasti očekávaných vlivů dobývacích prací.

Kromě toho komise zajistí respektování zásad ochrany přírodního prostředí včetně zajištění koryta řeky Olše a ostatních vodních toků před vlivy dobývacích prací, vyplývajících z realizace této dohody.

2. Druh a rozsah prací souvisejících se zabezpečením koryt vodních toků před vlivy důlní činnosti a taktéž jiných prací, které by mohly mít vliv na vodní hospodářství smluvních stran, komise dohodne se zmocněncem vlády Československé socialistické republiky a zmocněncem vlády Polské lidové republiky pro otázky vodního hospodářství na hraničních vodách a pokud jde o průběh státních hranic se Stálou československo - polskou hraniční komisí.

Otázky související s ochranou přírodního prostředí projedná komise s příslušnými orgány smluvních stran.

3. Za účelem stanovení velikosti a rozsahu vlivů dobývání provádějí příslušné orgány obou smluvních stran prognózy vlivů dobývání na horniny a povrch a provádějí geodetická pozorování v rozsahu a četnosti stanovených komisí. Prognózy a výsledky pozorování předávají příslušným orgánům smluvních stran.

Článek 4

1. Plněním této dohody nesmí být měněn průběh československo-polských státních hranic stanovený Smlouvou mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic podepsanou ve Varšavě dne 13. června 1958 a Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách podepsanou v Praze dne 2. prosince 1967.

2. Příslušné orgány smluvních stran zakreslí na důlních mapách hraniční pilíř o šířce 50 metrů po každé straně společných státních hranic. Základem pro zakreslení bude čára společných státních hranic určená v příslušných platných hraničních dokumentech.

Článek 5

Komise je oprávněna podle přirozených hranic tektoniky nebo podle jiných hornických důvodů měnit šířku hraničního pilíře.

Článek 6

Důlní ochranný prostor je určen na povrchu pásmem o šíři 20 m po každé straně společných státních hranic, v pokryvu plochou pod úhlem 60° od kraje tohoto pásma a v karbonu pod úhlem 70°.

Článek 7

Hornické práce v důlním ochranném prostoru se provádějí tak, aby byl zachován hraniční pilíř o šířce 50 metrů po každé straně společných státních hranic. Průzkumné, otvírkové, přípravné a dobývací práce v hraničním pilíři mohou být prováděny jen se souhlasem a za podmínek stanovených komisí.

Článek 8

Báňské úřady obou smluvních stran spolupracují v rámci svých působností při provádění hornické činnosti, která je předmětem této dohody.

Článek 9

1. Preventivně zabezpečovací opatření a výše důlních škod se stanoví podle předpisů té smluvní strany, na jejímž území mají být opatření provedena nebo škody vznikly.

2. Stanovení příčinné souvislosti mezi vzniklými důlními škodami a hornickými pracemi včetně velikosti vzniklých důlních škod a s tím souvisejících nákladů a také rozsah preventivně zabezpečovacích prací projednají příslušné orgány obou smluvních stran za účasti hospodářské organizace, která škodu způsobila nebo může způsobit.

3. Odstraňování důlních škod vzniklých na území smluvních stran a provádění preventivně zabezpečovacích opatření souvisejících s hornickou činností bude provádět příslušná hospodářská organizace každé smluvní strany na svém území.

Článek 10

1. Náklady vynaložené na odstraňování důlních škod a preventivně zabezpečovací opatření uhradí příslušná hospodářská organizace smluvní strany, která škodu způsobila nebo se předpokládá, že škodu způsobí.

2. Náklady vynaložené na odstranění důlních škod a preventivně zabezpečovací opatření vzniklé hornickými pracemi v důlním ochranném prostoru uhradí příslušné hospodářské organizace obou smluvních stran úměrně podle velikosti vlivu těchto prací.

Článek 11

Zásady finančního vypořádání důlních škod a preventivně zabezpečovacích opatření jsou stanoveny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.

Článek 12

1. Bude-li jedné ze smluvních stran znemožněno vydobytí ložiska na jejím území z důvodů zaviněných druhou smluvní stranou, bude tato otázka řešena zvláštní dohodou.

2. Znemožnění vydobytí ložiska, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, se může týkat jen té části prozkoumaných vytěžitelných zásob, u nichž poškozená smluvní strana odůvodní, že by je mohla vydobýt, kdyby tomu nebránila činnost druhé smluvní strany.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Dohoda může být vypovězena každou ze smluvních stran. V tomto případě dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 12 měsíců ode dne doručení písemné výpovědi dohody druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny plnit všechny dříve přijaté závazky z dohody.

Článek 14

Případné spory o výklad dohody řeší komise. Nebude-li spor vyřešen komisí, bude projednán diplomatickou cestou.

Článek 15

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a nabude platnosti dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda byla sepsána v Katovicích dne 2. prosince 1984 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky

ministr paliv a energetiky ČSSR:

Vlastimil Ehrenberger v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky

ministr hornictví a energetiky PLR:

Czeslaw Piotrowski v. r.

Příloha č. 1

Statut

Dvoustranné mezivládní komise pro spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti československo-polských státních hranic

Článek 1

Dvoustranná mezivládní komise pro spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti československo-polských státních hranic, dále jen komise, plní úkoly vyplývající z Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic a zejména koordinuje a rozhoduje o dobývání ložisek černého uhlí v oblasti státních hranic a vykonává především tyto činnosti:

a) koordinaci dobývání v důlním ochranném prostoru,

b) zajištění výměny informací, zkušeností, výsledků projekčních, výzkumných a jiných prací zajímajících obě smluvní strany,

c) stanovení hranic dobývání,

d) koordinaci ve věci preventivně zabezpečovacích opatření a odstraňování důlních škod,

e) řešení sporů o výklad dohody, f) stanovení jiných opatření k zabezpečení plnění dohody.

Článek 2

1. Komise se skládá z československé a polské části. V čele každé části stojí předseda. Počet členů obou částí komise je stejný.

2. Předsedu a členy československé části jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Předsedu a členy polské části jmenuje a odvolává vláda Polské lidové republiky.

3. Předseda jmenuje svého zástupce a tajemníka ze členů své části komise.

4. Zasedání komise se mohou zúčastnit odborníci, kteří nejsou členy komise.

Článek 3

Komise může zřídit stálé nebo dočasné pracovní skupiny pro plnění konkrétních úkolů a stanoví okruh jejich činnosti a složení.

Článek 4

1. Zasedání komise se konají podle potřeby na návrh jednoho z předsedů. Zasedání komise se konají střídavě na území obou států.

2. Zasedání svolává a řídí předseda komise té smluvní strany, na jejímž území se zasedání koná, a zajišťuje odpovídající podmínky pro jeho průběh.

3. Program zasedání dohodnou předsedové komise nejpozději dva týdny před termínem jeho konání.

Článek 5

1. Každá smluvní strana hradí náklady spojené s činností své části komise.

2. Náklady spojené s organizací zasedání komise hradí ta smluvní strana, na jejímž území se zasedání koná.

Článek 6

1. Jednání se vede v jazyce českém a polském.

2. Ze zasedání komise se pořizují protokoly ve dvou vyhotoveních, a to v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Protokoly podepisují předsedové obou částí komise. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení protokolu.

3. Protokoly podléhají schválení podle právních předpisů obou smluvních stran a vstupují v platnost dnem, kdy si předsedové obou částí komise vzájemně oznámí jejich schválení. Oznámení o schválení protokolu bude učiněno do tří měsíců ode dne podpisu protokolu.

Příloha č. 2

Zásady

finančního vypořádání důlních škod a preventivně zabezpečovacích opatření

Finanční vypořádání důlních škod a nutných preventivně zabezpečovacích opatření, dále jen důlní škody, se provádí podle článků 9 a 10 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic, dále jen dohoda, podle těchto zásad:

Článek 1

Zásady a způsob řízení ve věci důlních škod stanoví dohoda a předpisy té smluvní strany, na jejímž území škoda vznikla.

Řízení se koná za účasti zástupců hospodářské organizace, která škody způsobila.

Článek 2

Technickou dokumentaci na odstraňování důlní škody zpracovává příslušná hospodářská organizace smluvní strany, na jejímž území škoda vznikla, podle zásad a cen platných v tomto státě.

Technická dokumentace podléhá schválení hospodářské organizace té smluvní strany, na jejímž území škoda vznikla, za účasti zástupce hospodářské organizace, která škodu způsobila.

Článek 3

Náklady spojené s odstraňováním důlní škody zahrnují rovněž náklady

- řízení příslušných orgánů,

- vypracování znaleckých posudků,

- vypracování technické dokumentace,

- měření a geodetická pozorování doporučená příslušnými orgány a jiné náklady bezprostředně s tím související.

Článek 4

Náklady na odstraňování důlních škod vyjádřené v národních měnách smluvních stran se přepočítávají na převoditelné ruble.

Přepočty nákladů vyjádřených v národních měnách smluvních stran na převoditelné ruble se budou provádět v souladu s Dohodou o zavedení vzájemně dohodnutých kursů nebo koeficientů národních měn ve vztahu ke kolektivní měně (převoditelnému rublu) a mezi nimi navzájem ze dne 19. října 1973 ve znění dodatečných protokolů k ní.

Vzájemné platby podle této dohody budou prováděny v převoditelných rublech v souladu s Dohodou o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. 10. 1963 se změnami vyplývajícími z Protokolů ze dne 18. 12. 1970 a ze dne 23. 11. 1977.

Článek 5

Finanční vypořádání za práce provedené v běžném kalendářním roce se uskuteční do 60 dnů ode dne schválení vykonaných prací v daném roce. Konečné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od celkového ukončení prací a schválení protokolu o jejich převzetí příslušnými hospodářskými organizacemi smluvních stran.

Článek 6

Příslušná hospodářská organizace smluvní strany, která bude hradit náklady na odstraňování důlní škody, je oprávněna kontrolovat průběh s tím souvisejících prací.

Přesunout nahoru