Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 1/1986 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem

Částka 1/1986
Platnost od 27.01.1986
Účinnost od 01.02.1986
Zrušeno k 24.11.1990 (367/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 23. ledna 1986

o národních výborech v okrese Ústí nad Labem

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) V městě Ústí nad Labem je Národní výbor města Ústí nad Labem; je řízen Severočeským krajským národním výborem.

(2) Území města Ústí nad Labem se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny Národním výborem města Ústí nad Labem.

(3) Městské obvody v městě Ústí nad Labem vytvoří před všeobecnými volbami do národních výborů v roce 1986 Městský národní výbor v Ústí nad Labem po projednání se Severočeským krajským národním výborem a Okresním národním výborem v Ústí nad Labem.

(4) V městě Ústí nad Labem nepůsobí místní národní výbory.

§ 2

(1) Národní výbory v městě Ústí nad Labem si stanoví počty svých poslanců se zřetelem na počet obyvatel a rozsah své působnosti tak, aby

a) Národní výbor města Ústí nad Labem měl nejméně 80 poslanců,

b) obvodní národní výbory měly nejméně

- 30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

- 40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

- 60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

- 80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

(2) Rada Národního výboru města Ústí nad Labem má 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v tomto městě má 8-15 členů.

§ 3

V okrese Ústí nad Labem není okresní národní výbor; jeho působnost na území města Ústí nad Labem mají Národní výbor města Ústí nad Labem a obvodní národní výbory, na ostatním území okresu má tuto působnost Národní výbor města Ústí nad Labem.

§ 4

(1) Nestanoví-li toto zákonné opatření jinak, vztahují se na Národní výbor města Ústí nad Labem a na obvodní národní výbory v tomto městě ustanovení zákona o národních výborech a ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů, inspekce veřejného pořádku národních výborů, oblastní plánování, územní plánování a stavební řízení, 1) která platí pro národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech.

(2) Volby do Národního výboru města Ústí nad Labem řídí městská volební komise Národní fronty a volby do obvodních národních výborů v tomto městě místní volební komise Národní fronty.

(3) Pokud Národnímu výboru města Ústí nad Labem přísluší působnost krajského národního výboru podle zvláštních předpisů, 2) vykonává ji pouze na území města Ústí nad Labem.


§ 5

(1) Do doby než budou zvoleny nebo zřízeny orgány Národního výboru města Ústí nad Labem a orgány obvodních národních výborů, plní jejich úkoly orgány dosavadního Městského národního výboru v Ústí nad Labem a ve věcech patřících dosud do působnosti Okresního národního výboru v Ústí nad Labem orgány dosavadního okresního národního výboru.

(2) Rozhodnutí Městského národního výboru v Ústí nad Labem vydaná před účinností tohoto zákonného opatření přezkoumává podle správního řádu 3) Severočeský krajský národní výbor.

§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem konání všeobecných voleb do národních výborů v roce 1986 s výjimkou ustanovení § 1 odst. 3 a § 4 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. února 1986.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) 1) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).
Nařízení vlády ČSR č. 151/1982 Sb., o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů.
Nařízení vlády ČSR č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, ve znění nařízení vlády ČSR č. 153/1982 Sb.
Nařízení vlády ČSR č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování, ve znění nařízení vlády ČSR č. 138/1983 Sb.
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

2) Příloha C zákona ČNR č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru