Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c7/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií smernice z 23. januára 1985 č. 179/1985-07 na vykonanie štatistického zisťovania o udržovanej verejnej zeleni na území Slovenskej socialistickej republiky podľa stavu k 1. 1. 1985.

Smernice sa vzťahujú na všetky organizácie, ktoré vlastnia alebo spravujú udržovanú verejnú zeleň s veľkosťou plochy aspoň 50 m2 nachádzajúcu sa na území strediskových obcí, obcí s viac ako 2000 obyvateľmi, ďalších vybraných obcí uvedených vo vysvetlivkách na výkaze UVZ/S 1-99, mestských častí hlavného mesta SSR Bratislavy a obvodov mesta Košíc, a to bez ohľadu na pôsobnosť, priamu podriadenosť a sídlo týchto organizácií.

Smernice nadobúdajú účinnosť 1. februárom 1985 a stratia platnosť ukončením prác súvisiacich so zisťovaním.

Smernice sa uverejňujú v edícii „Smernice a pokyny čs. štatistiky“. Možno do nich nahliadnuť na všetkých štatistických orgánoch SSR.

Přesunout nahoru