Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c3/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Účinnost od 01.03.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva úpravu z 8. októbra 1984 č. SD-4533/84-4 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva.

Upravuje sa ňou poskytovanie osobného ohodnotenia technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva riadených Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v Slovenskej socialistickej republike s výnimkou pracovníkov, u ktorých sa uplatňujú mzdové tarify s rozpätím, vrátane absolventov škôl, pracovníkov v pracovnom pomere dohodnutom na dobu kratšiu ako tri mesiace, pracovníkov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovníkov odmieňaných podielovou mzdou, ako aj pracovníkov, ktorým nemožno poskytovať osobné ohodnotenie podľa všeobecné záväzného mzdového predpisu.

Úprava nadobúda účinnosť 1. marcom 1985. Bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi; možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva úpravu z 10. októbra 1986 č. SD-4566/86-4, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 8. októbra 1984 č. SD-4533/1984-4 o osobnom ohodnotení technickohospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva (registrovaná v čiastke 3/1985 Zb.). Z doterajšej úpravy sa vypúšťajú ustanovenia § 3 a 4 a § 6 až 8 a § 9 ods. 1 až 3 a ods. 8 a mení sa § 5 ods. 1 tak, že výšku osobného ohodnotenia určí bezprostredný vedúci v závislosti na výsledku hodnotenia kritérií určených úpravou Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 27. augusta 1985 č. 513-19 480-5116 na uplatňovanie mzdových foriem (registrovaná v čiastke 28/1985 Zb.). Úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1987. Bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi a možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru