Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c25/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.07.2005 (246/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 5 - § 14)

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 22. 8. 1985 čj. LP/3-271-21.8.1985 o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně.

Směrnice upravují organizační zajištění a řízení transfúzní služby ČSR, dárcovství krve, nábor dárců krve, způsobilost k dárcovství krve, podmínky k provádění imunizace dárců a způsob získávání jednotlivých složek krve. Dále je zde uvedena úhrada cestovních nákladů, podmínky pro poskytnutí pracovního volna po odběru krve a výše příspěvků dárců krve pro speciální účely včetně občerstvení dárců krve po odběru. Směrnice též uvádí podmínky pro vyznamenávání bezpříspěvkových dárců krve.

Dále jsou ve směrnici řešeny podmínky pro plnění úkolů transfúzní služby, provoz výkonných zařízení transfúzní služby a léčba transfúzními přípravky.

Směrnicemi se zrušují směrnice č. 25/1968 Věst. MZ o dárcovství krve (registrované v částce 42/1968 Sb.), ve znění směrnic č. 24/1973 Věst. MZ ČSR (registrované v částce 2/1974 Sb.) a směrnice č. 30/1977 Věst. MZ ČSR (registrované v částce 16/1978 Sb.) a směrnice č. 30/1966 Věst. MZ o zavedení národního registru (seznamu) dárců krve vzácných krevních skupin.

Směrnice, které nabývají účinností dnem 1. 9. 1985, jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 3-4/1985 a je možno do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských národních výborů, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a v okresních a krajských ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dna 30. prosince 1988, jímž se mění a doplňují směrnice č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně. Výnos upřesňuje odborné řízení transfúzní služby, doplňuje a upřesňuje, ve vztahu k novele zákoníku práce a prováděcích předpisů platných od 1. 1. 1989, ustanovení o poskytování pracovního volna po odběru krve, rozšiřuje možnost poskytnout příspěvek dárcům krve ve vyžádaných případech a u určených skupin obyvatel a ženám na mateřské dovolené nebo pečujícím o dítě v den odběru. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR. Lze do něj nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV (NV hl. města Prahy, odboru zdravotnictví, sociálních věcí a pracovních sil Jihočeského KNV).

Čl. I

Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně (reg. v částce 25/1985 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky (registrovaném v částce 50/1988 Sb.), se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se vypouští věta druhá.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Způsobilost k dárcovství krve

(1) Dárcem krve, jejích složek a dárcem kostní dřeně může být, nebrání-li tomu kontraindikace, osoba od 18 do 60 let, ve výjimečných případech, zejména při odběru krve pro autotransfúzi nebo při příbuzenském dárcovství, osoba mladší nebo starší; u osoby mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

(2) Způsobilost k odběru posuzuje lékař, k jehož povinnostem patří odběr krve (dále jen „lékař„). Tento lékař určí i rozsah vyšetření dárce. Z laboratorních výsledků je nutné provést zejména vyšetření hladiny hemoglobinu nebo hematokritu.

(3) Laboratorní vyšetření dárců krve se provádí před odběrem, u stálých dárců může být vyšetření provedeno ze vzorku krve odebrané při odběru. Jde-li o plánované podání čerstvého transfúzního přípravku nebo kostní dřeně, nebo je-li třeba provést podrobnější vyšetření dárce, může se provést vyšetření předem.

(4) Odebraná krev se dodatečně vyšetřuje sérologicky na lues, hepatitidu B a HIV 1. Výsledky vyšetření musí být známy před podáním přípravku; výjimka je možná pouze při bezprostředním ohrožení života příjemce (vitální indikace).“.

3. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Příspěvek dárcům krve

Dárcovství krve je dobrovolné. Transfúzní zařízení může dárci krve nebo jejích složek a dárci kostní dřeně vyplatit na jeho žádost finanční příspěvek. Jednotnou výši příspěvku stanoví transfúzní zařízení.“.

4. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14

Občerstvení dárce

Dárce krve nebo krevních složek má po odběru nárok na občerstvení.“.

Přesunout nahoru