Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c24/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 01.07.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu úpravu zo 7. decembra 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi.

Táto úprava určuje základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia pri práci s chemickými látkami (karcinogénmi), ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť ochorenie na rakovinu alebo chorobu z povolania pracovníkov, ktorí sú vystavení ich pôsobeniu.

Úprava nadobudla účinnosť 1. júlom 1985. Uverejnená je pod č. 4/1985 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu výnos, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky zo 7. decembra 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi, registrovaná v čiastke 24/1985 Zb. Výnosom sa dopĺňa úprava o osobitné ustanovenia pre azbest a polychlórované bifenyly. Záväzné posudky hlavného hygienika SR vydané podľa doteraz platných predpisov na výrobky obsahujúce azbest strácajú platnosť 31. decembrom 1991. Výnos bude uverejnený pod č. 8/1990 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a v ústavoch národného zdravia. Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Přesunout nahoru