Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.06.1991 (208/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy, po dohode s príslušnými odborovými zväzmi a príslušnými ústrednými orgánmi úpravu z 1. augusta 1984 č. 40 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri doprave vozidlami v organizáciách, ak vykonávajú práce a činnosti podliehajúce dozoru štátnej banskej správy.

Úpravou sa ustanovujú organizáciám povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pre dopravu vozidlami pri výkone prác a činností podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy na povrchu, ako aj v podzemí.

Úprava nadobudne účinnosť 1. januárom 1985. Bude uverejnená v Ústrednom vestníku SSR a možno do nej nazrieť na obvodných banských úradoch a na Slovenskom banskom úrade.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to úprava Slovenského banského úradu z 1. augusta 1984 č. 40/1984 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri doprave vozidlami v organizáciách, ak vykonávajú práce a činnosti podliehajúce dozoru štátnej banskej správy (reg. v čiastke 1/1985 Zb.). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru