Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 63a zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (úplné znenie č. 351983 Zb.) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky úpravu z 30. októbra 1984 č. LP-175/1983 o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií.

Ustanovuje sa v nej okruh pracovníkov krajských národných výborov, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, okresných národných výborov, Národného výboru mesta Košíc, obvodných národných výborov v Bratislave, ako aj miestnych národných výborov a mestských národných výborov, ktoré sú stavebnými úradmi, ktorí na výkon svojich funkcií potrebujú osobitnú odbornú spôsobilosť, ďalej sa ňou ustanovuje obsah osobitnej odbornej spôsobilosti a spôsob jej overovania, vydávanie a zánik platnosti osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti, ako aj formy ďalšieho zdokonaľovania osobitnej odbornej spôsobilosti týchto pracovníkov národných výborov.

Úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1985. Bude uverejnená v čiastke 5/1984 Ústredného vestníka Slovenskej socialistickej republiky; možno do nej nazrieť na odboroch (útvaroch) kádrovej a personálnej práce krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru