Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1985 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků

Částka 28/1985
Platnost od 03.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 8. listopadu 1985

o základních podmínkách dodávky lesních výrobků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách lesních výrobků získaných z lesních porostů 1) uskutečňované organizacemi, které jsou správci, vlastníky, uživateli nebo vykonávají odbornou správu 2) lesů (dále jen "dodavatelé"). Vyhláška se vztahuje v rozsahu stanoveném v části čtvrté také na dodávky dříví ze stromů rostoucích mimo les 3), 4), 5).

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky lesních výrobků

a) upravené v základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků, 6)

b) uskutečňované v rámci vzájemné spolupráce mezi zemědělskými organizacemi,7)

c) z dovozu a pro vývoz.

§ 2

Vybrané a ostatní lesní výrobky

(1) Vybrané lesní výrobky určené zvláštním předpisem 8) včetně dříví z vybraných stromů rostoucích mimo les (dále jen "vybrané lesní výrobky") jsou oprávněny nakupovat a dodávat dalším odběratelům jen organizace určené zvláštním předpisem (dále jen "určené organizace"). 8)

(2) Ostatní lesní výrobky mohou dodávat jejich dodavatelé všem odběratelům.

§ 3

Organizace oprávněné k nákupu a k dalším dodávkám vybraných lesních výrobků

(1) Určené organizace jsou oprávněny nakupovat za účelem dalších dodávek nebo pro vlastní spotřebu vybrané lesní výrobky od ostatních správců, vlastníků nebo uživatelů lesních porostů (dále jen "uživatelé lesů") a od správců, vlastníků nebo uživatelů stromů rostoucích mimo les.

(2) Uživateli lesů mohou být podle zvláštních předpisů 2) ponechány vybrané lesní výrobky pro jeho vlastní spotřebu nebo pro spotřebu v rámci vzájemné spolupráce mezi zemědělskými organizacemi; 7) je však povinen je nabídnout k nákupu určené organizaci v případě , že je nespotřebuje.

ČÁST DRUHÁ

Společné podmínky dodávky lesních výrobků

§ 4

Zabezpečení hospodárnosti

Při uzavírání, plnění a kontrole hospodářských smluv dbají dodavatelé i odběratelé lesních výrobků, aby veškeré lesní výrobky byly co nejhospodárněji využity pro potřeby národního hospodářství, zejména jsou povinni zabezpečit při vztazích mezi lesní prvovýrobou a dalším zpracováním, spotřebou, popřípadě užitím postup stanovený zvláštními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 1), 2), 3), 4), 5)

§ 5

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

Při stanovení dodacích lhůt lesních výrobků dodavatelé a odběratelé přihlížejí k technickým požadavkům sezónnosti jejich výroby a dodávek, 9) k jejich územnímu umístění, jakož i k výrobním podmínkám dodavatele i odběratele.

§ 6zrušeno

§ 7

Smlouva o dodávce výrobků

(k § 165 zákona)

(1) Není-li uvedena dále lhůta jiná, předkládá odběratel návrh smlouvy o dodávce výrobků

a) na prvé čtvrtletí roku nejpozději do 15. listopadu předchozího roku,

b) na ostatní čtvrtletí nejpozději do konce února běžného roku, není-li dohodnuto něco jiného.

(2) V návrhu smlouvy uvede odběratel zejména

a) evidenční číslo smlouvy a období, na které se vztahuje,

b) předmět plnění podle jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 13) a další údaje, jakými jsou například u dříví sortiment podle technických norem, dřevina, jakost a rozměry, a podle potřeby též stupeň odkornění.

c) číslo technické normy týkající se předmětu plnění smlouvy,

d) celkové množství v technických jednotkách s rozvržením na jednotlivá čtvrtletí,

e) požadované dodací lhůty,

f) místo určení dodávky (například závody, provozovny, sklady) s rozvržením na množství výrobků, dodací lhůty a způsob přepravy pro jednotlivá místa určení, pokud o některé z těchto náležitostí nebude dohodnuto něco jiného,

g) údaj o stanovené nebo dohodnuté ceně včetně cenových přirážek a srážek s odvoláním na platná cenová rozhodnutí, popřípadě návrh sjednávané ceny,

h) způsob fakturace a údaje nutné k fakturaci včetně určení, které výrobky se fakturují bez daně z obratu.

§ 8

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

(1) Dodávka lesních výrobků je splněna

a) při přepravě silničními dopravními prostředky odevzdáním smluvených výrobků odběrateli

1. na dohodnutém skladu odběratele, provádí-li přepravu dodavatel,

2. na dohodnutém odvozním místě (horní lesní sklad1 14) nebo expediční sklad dodavatele), zajišťuje-li přepravu odběratel,

b) při přepravě plavením odevzdáním smluvených výrobků před splavením při břehu vodního toku na místě blíže určeném ve smlouvě,

c) při lodní přepravě na přístavním místě určeném ve smlouvě,

d) v ostatních případech přepravy platí ustanovení § 168 odst. 1 zákona.

(2) Neposkytne-li odběratel ani na základě výzvy spolupůsobení, je dodavatel oprávněn splnit dodávku uskladněním výrobků podle § 168 zákona. V oznámení o provedeném uskladnění je povinen uvést důvod, den a místo uskladnění, druh (u dříví sortiment, dřevinu), jakost a množství uskladněných výrobků, provedená opatření proti znehodnocení a způsob, jak na výrobcích označil, že jde o výrobky ve vlastnictví (správě) odběratele. Odběratel je povinen se do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení dostavit na místo uskladnění a prověřit plnění; jinak platí, že bylo plněno v množství a jakosti podle údajů uvedených v oznámení. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli řádné provedení prověrky plnění a poskytnout k tomu nezbytné prostředky, požádá-li o to odběratel. Právo splnit uskladněním výrobků u dodávek dříví se nevztahuje na množství, které by dodavatel mohl plnit nad smluvené množství podle § 12 odst. 3.

(3) Při prodlení, které má nepříznivý vliv na kapacitní možnosti dodavatele i odběratele, zejména z hlediska přepravy, se podle potřeby organizace dohodnou o lhůtách odeslání.

§ 9

Uzavírání, změny a zrušení smluv v případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích

(k § 125 a 158 zákona)

V případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích, 15) kdy stanoví orgán hospodářského řízení dodavatele potřebná opatření ke zmírnění následků těchto škod a k jejich odstranění včetně využití lesních výrobků vzniklých v důsledku těchto událostí, 9) postupují organizace při změnách nebo zrušení hospodářských závazků, jakož i při uzavírání nových hospodářských závazků podle § 125 a 158 zákona.

§ 10

Ustanovení této části se vztahují na dodávky lesních výrobků, pokud u dodávek jednotlivých lesních výrobků v části třetí není stanoveno jinak.

ČÁST TŘETÍ

Zvláštní podmínky dodávky lesních výrobků

ODDÍL PRVNÍ

Dodávky dříví z lesních porostů

§ 11

Jakost a její kontrola před splněním

(k § 192 zákona)

(1) Jakost dříví se posuzuje zejména podle technických norem. 9), 16)

(2) Kontrola jakosti u sortimentů I. a II. třídy jakosti a u borové sloupoviny a borových sloupových výřezů se provádí před splněním v expedičním skladě, popřípadě na dohodnutém odvozním místě nebo i v lesním porostu. Dodavatel je povinen vyrozumět odběratele nejméně 8 dní před předpokládaným odesláním zásilky, že dodávka uvedeného dříví je připravena ke kontrole, a umožnit mu kontrolu jakosti. Nedostaví-li se odběratel ke kontrole v této době, je dodavatel oprávněn dodávku splnit. Ke kontrole jakosti je dodavatel povinen dříví připravit tak, aby jednotlivé kusy byly přístupné. Prověření jakosti osvědčuje pověřený pracovník odběratele svým znakem pokud možno na čelech všech jednotlivých kusů. Výsledky kontroly, kterou uskutečnil odběratel před splněním dodávky rychlokazných dřevin výřezů I. a II. třídy jakosti ze zimní těžby v posledních 3 týdnech před uplynutím nejzazší doby dodávání podle technických norem, je odběratel vázán nejdéle po dobu 3 týdnů.

(3) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout, u kterých sortimentů či dřevin se kontrola jakosti před splněním provádět nebude, anebo na které další se rozšíří.

§ 12

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Množství (objem) dříví se stanoví na základě zjištění rozměrů způsobem stanoveným v technických normách, 17) popřípadě jiným dohodnutým způsobem (například automatizovaným měřením nebo podle hmotnosti a vlhkosti, popřípadě podle hmotnosti) a dohodnutým pracovním postupem.

(2) Výpočet objemu dříví rovnaného do hrání se provádí podle jednotlivých hrání uložených na dopravním prostředku. V případě, že dříví není na něm uloženo způsobem stanoveným v technické normě, provede se při odběru v místech určení, kde je trvale přítomen pověřený zástupce dodavatelů, přiměřená srážka z objemu uvedeného v průvodním dokladu dohodnutá mezi zástupcem odběratele a zástupcem dodavatelů. Zápis o této srážce je současně, při dodržení podmínek uvedených v § 16 odst. 1, reklamací.

(3) Množství dodávaná v jednotlivých čtvrtletích pro každé místo určení mohou být vyšší než množství smluvená o 10 %. Množství dodávaná pro každé místo určení ve sjednaných dodacích lhůtách mohou být nižší než množství smluvená o 5 %.

§ 13

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Minimální expediční množství je celovozová železniční nebo silniční zásilka stejného sortimentu dříví. Při ukončení přepravy dříví z jednotlivých odvozních míst nebo expedičních skladů týkající se dodávky určitého odběratele může dodavatel do celovozové zásilky zahrnout více druhů dřevin, popřípadě sortimentů, pokud jsou předmětem hospodářské smlouvy s tímto odběratelem. Dodavatel je však povinen, je-li to možné, přizpůsobit způsob ložení takové zásilky požadavku odběratele.

(2) Nepřesahuje-li smluvené množství 20 m3 v jednom čtvrtletí, je odběratel povinen odebrat dříví ve skladě dodavatele. Pokud i v takovém případě uskuteční na žádost odběratele přepravu dodavatel, uhradí odběratel náklady přepravy v souladu s cenovými předpisy. 19)

§ 14

Přeprava a přirážky k cenám

(k § 180 a 191 zákona)

(1) U druhů dříví, pro něž technické normy stanoví minimální délku, uskutečňují se dodávky zásadně v celých délkách. Požaduje-li odběratel dodávku dříví ve jmenovitých délkách, je povinen přihlížet také k hospodárnému využití silničních dopravních prostředků pro odvoz dříví. Dodavatel je při dodržení technických norem oprávněn uskutečnit dodávky výřezů v případech, kdy odvozní poměry lesních cest mu neumožňují dodávku v celých délkách, nemůže však požadovat přirážku podle cenových předpisů. 19)

(2) Jestliže je odběratel vybaven vhodnými mechanizačními prostředky, zajišťuje mechanickou vykládku sám. K umožnění této mechanické vykládky jsou dodavatelé, pokud to umožňují jejich nakládací mechanismy nebo poměry, povinni ukládat dříví na dopravní prostředky způsobem požadovaným odběratelem. Za takto provedený způsob nakládky platí odběratel stanovenou přirážku. 19)

(3) Pokud není prováděna vykládka podle odstavce 3, nebo pokud nedojde k dohodě o složení dříví bez urovnání, je dodavatel povinen složit dříví ze silničního dopravního prostředku na skladě odběratele na složiště jím určené takto:

a) u dříví dopravovaného speciálními vozidly dodavatele s ložením nákladu rovnoběžně s podélnou osou vozidla svalením nebo složením z dopravního prostředku na odběratelem připravené podklady, dále jeho odvalením až do celkové vzdálenosti 7 m od dopravního prostředku, jestliže to úprava složiště a terénu dovolují bez zvláštní práce navíc a konečně jeho navalením do výše ložné plochy dopravního prostředku, jestliže to umožňuje využití samotíže skládaného dříví. Jednotlivé kusy se ukládají vedle sebe a jejich čelní plochy musí lícovat s maximálním rozdílem ± 0,5 m,

b) u dříví loženého na silničních vozidlech valníkového typu složením vedle dopravního prostředku do vzdálenosti až 2 m a do hrání o výšce až 2 m. Jednotlivé kusy se ukládají vedle sebe ve směru kolmém k ose dopravního prostředku bez vyrovnávání hrání tak, aby byly přesně měřitelné, pokud není dohodnut jiný způsob ukládání.

(4) Pro odběr ze silničních dopravních prostředků je odběratel povinen

a) připravit a udržovat jednotlivá složiště tak, aby skládání probíhalo bez překážek a časových ztrát,

b) zabezpečit provozuschopnost svých mechanizačních prostředků pro mechanizovanou vykládku,

c) zajistit odběr jako podmínku složení dodávky, a to i v případech, kdy dodavatel upozorní odběratele v místě určení dodávky nejméně jednu hodinu před skončením pracovní doby (u dvousměnného provozu nejpozději do 17. hodiny, nedohodnou-li se jinak), že dodávka se z provozních důvodů uskuteční až po skončení této pracovní doby,

d) udržovat účelové komunikace v provozuschopném stavu odpovídajícímu těmto účelům 20) a zabezpečit jejich sjízdnost i v zimním období.

(5) Při dopravě dříví po železnici je dodavatel povinen v souladu se smlouvou, popřípadě přepravní dispozicí odběratele

a) požadovat od železnice přistavení železničních vozů určitého druhu (typu, řady),

b) zabezpečovat dodržování nejvyššího počtu denně odesílaných železničních vozů z oblasti jednoho lesního závodu dodavatele do jednoho místa určení [§ 7 odst. 2 písm. f)].

§ 15

Označování a průvodní doklady

(k § 174 a 192 zákona)

(1) Veškeré vytěžené dříví musí být z lesů odvezeno až po kontrolním označení 21) a po vystavení průvodního dokladu 22) určenou organizací. Jedno vyhotovení dokladu provází dříví při jeho přepravě.

(2) Průvodními doklady jsou

a) dodací list při přepravě nebo

b) konsignace (číselník) při nákupu a při vlastní spotřebě.

U silniční přepravy musí být v průvodním dokladu vyznačeno též datum odvozu.

(3) Dodavatel je povinen u dříví, které bylo vytěženo v lesních porostech, o nichž je známo, že jsou poškozeny střelami, vyznačit tuto okolnost v průvodním dokladu.

§ 16

Reklamace

(k § 136, 194, 200 a 203 zákona)

(1) Reklamaci je odběratel (popř. jeho jménem příslušné pověřené odběrní místo) povinen zaslat dodavateli doporučeným dopisem na adresu závodu, který dříví odeslal, jde-li o reklamaci vad, které nebyly zřejmé při odběru, na adresu dodavatele, pokud již nelze zjistit, z kterého závodu bylo dříví odesláno. Prověřuje-li odběratel plnění za účasti dodavatele, je zápis o vadách zjištěných při odběru současně doručenou reklamací, obsahuje-li alespoň popis vad nebo způsob jejich projevu; zpravidla též obsahuje i požadavky odběratele. Pokud odběratel zajišťuje věrohodný důkazní prostředek o zjištěných vadách přizváním dodavatele, je dodavatel povinen se dostavit u železničních zásilek do 5 dnů, u ostatních do 2 dnů od obdržení výzvy.

(2) Uzná-li dodavatel reklamaci vad dříví, která má být uspokojena poskytnutím nového bezvadného plnění nebo zrušením smlouvy, je povinen do 30 dnů od uznání reklamace zajistit odvoz vadného plnění od odběratele, pokud nebude s odběratelem dohodnut jinak.

§ 17zrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Dodávky vánočních stromků

§ 18

Jakost a množství

(k § 152, 172, 175, 176, 180 a 191 zákona)

(1) Návrh smlouvy předkládá odběratel do 30. září běžného roku dodávky.

(2) Jakost vánočních stromků se posuzuje podle technické normy. 24) U vánočních stromků se provádí kontrola jakosti před splněním obdobně podle § 11 odst. 2. Jestliže jednotlivá dodávka vánočních stromků obsahuje do 5 % stromky nevyhovujícího zatřídění podle dřevin, výšek či jakosti, nejedná se o vadné plnění. Při požadavku na dodávku vánočních stromků určité výšky nebo jakosti je dodavatel oprávněn požadovat stanovenou přirážku. 25)

(3) Minimální expediční množství vánočních stromků je celovozová železniční nebo silniční zásilka. Přepravu dodávek v menším než v uvedeném množství provádí odběratel.

§ 19zrušeno

ODDÍL TŘETÍ

Dodávky semen a sazenic lesních dřevin

§ 20

Dodávky semen ze sběru

(k § 133, 152, 153 a 172 zákona)

(1) Návrh hospodářské smlouvy na dodávku šišek, plodů a semen lesních dřevin (dále jen "semena") předkládá odběratel nejpozději do 31. července.

(2) V návrhu smlouvy uvede odběratel též pěstební (semenářskou) oblast, ze které budou semena získána a pro kterou mají být použita a místo odevzdání a převzetí semen.

(3) Jakost semen se posuzuje podle technických norem, 26) které stanoví i způsob balení a přepravy semen, odběr vzorků a ověření jakosti semen oprávněnými orgány. 27)

(4) Dodavatel ručí i za požadovanou (deklarovanou) genetickou hodnotu a původ semen.

§ 21

Dodávky zpracovaných semen

(k § 133, 152, 153 a 183 zákona)

(1) Návrh smlouvy o dodávce zpracovaných semen předkládá zpravidla odběratel nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího dodávce semen.

(2) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 platí obdobně.

(3) Zpracovatelská organizace vydá odběrateli atest, v němž budou uvedeny jakostní znaky zjištěné rozborem.

(4) Pokud se zpracováním získají semena III. třídy jakosti nebo po víceletém uskladnění semena přejdou do III. třídy jakosti, dodávají se přednostně pro nejbližší výsevní sezónu.

§ 22

Smlouva o zpracování a uskladnění semen

(k § 353 a 356 zákona)

(1) Návrh smlouvy na zpracování a uskladnění semen, které určená organizace nevykoupila (§ 20), předkládá organizace, která žádá o zpracování a uskladnění, do konce roku předcházejícího zpracování a uskladnění semen.

(2) V návrhu smlouvy se uvede též třída jakosti, pěstební (sběrová) oblast, ze které semena pocházejí, lhůta na zpracování semen, způsob uskladnění, doba, po kterou budou semena uskladněna u zpracovatelské organizace a doba a způsob zpětného převzetí uskladněných semen.

(3) Zpracovatelská organizace je povinna semena odděleně zpracovat (např. vyluštit, vyčistit), uskladnit a postupovat tak, aby byla zachována jejich genetická hodnota. Přitom zůstávají semena ve správě (vlastnictví) organizace, která je předala ke zpracování.

(4) Ustanovení § 20 odst. 3 a § 21 odst. 3 a 4 platí přiměřeně.

§ 23

Dodávky sazenic

(k § 172 zákona)

(1) Jakost semenáčků, sazenic a řízků lesních dřevin (dále jen "sazenice") se posuzuje podle technických norem. 28)

(2) Výchozí množitelský materiál černých, balzámových a bílých topolů, osik a stromových vrb mohou dodávat pouze výzkumné ústavy lesního hospodářství, jiné organizace pouze ve spolupráci s nimi a s jejich souhlasem.

(3) Dodávat semenáčky z přirozeného náletu mohou jen určené organizace.

(4) Ustanovení § 20 odst. 2 a 4 platí přiměřeně i pro sazenice.

ČÁST ČTVRTÁ

Dodávky dříví ze stromů rostoucích mimo les

§ 24

(1) Pokud je třeba ke kácení stromů rostoucích mimo les povolení příslušného orgánu, 3), 4), 5), 29), patří toto povolení k průvodním dokladům dříví získaného z těchto stromů (§ 15).

(2) Správce, vlastník nebo uživatel stromů rostoucích mimo les, [popřípadě správce vodního toku provádějící kácení stromů a keřů na pozemcích při vodním toku 3)], je povinen zaslat určené organizaci do 3 dnů od skácení stromů nabídku (oznámení o skácení). Jestliže určená organizace do 14 dnů od obdržení nabídky nevyrozumí vlastníka (správce), jaký druh a množství dříví nakoupí a poté do 1 měsíce je nenakoupí, může jeho správce, vlastník nebo uživatel s ním volně nakládat, dodat je sám jiné než určené organizaci, použít pro vlastní spotřebu nebo uzavřít smlouvu o výrobě dříví a jeho odvozu vlastními prostředky odběratele.

(3) U plánovaných akcí investiční výstavby, rekonstrukcí, údržby vodních toků, meliorací, rekultivací apod., mohou organizace dohodnout, že výběr stromů s dřívím využitelným pro průmyslové zpracování provede určená organizace ve vhodném termínu před skácením stromů; při tomto posouzení zúčastněné organizace písemně dohodnou u takového dříví postup při jeho zatřídění do druhů, nákupu a odvozu. U dříví z ostatních stromů se nabídka podle odstavce 2 již neprovádí. Všechny organizace jsou povinny zabezpečit takový postup, aby bylo dříví ze stromů rostoucích mimo les (např. v zátopovém území nebo v ochranném pásmu pod elektrovody) vyklizeno ve lhůtě a podle podmínek stanovených příslušným orgánem v jeho povolení. 5)

(4) Nedojde-li k jiné dohodě o místě, kde bude dodávka splněna, je tímto místem místo nejblíže příjezdné pro vhodný silniční dopravní prostředek určené organizace (automobilová odvozní souprava nebo traktor pro soustřeďování dříví).

(5) Pro dodávky dříví ze stromů rostoucích mimo les platí přiměřeně ustanovení § 2 až 4, § 7 odst. 2, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení závěrečná

§ 25

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 150/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry.

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
Zákon SNR č. 100/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) § 1 odst. 1 vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů.
§ 1 odst. 1 vyhlášky ministerstva kultury SSR č. 149/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů.

4) Ovocné stromy - § 29 a 30 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. D, pol. 2 a zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. E, pol. 3.
§ 47 a 48 vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č . 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. D, pol. 2 a zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. E, pol. 3.

5) Břehové porosty na svazích břehů a v bezprostřední blízkosti koryta - § 31 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) - stromy a keře na pozemcích při vodním toku - § 34 odst. 1 písm. b) a § 38 vodního zákona.
§ 11 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků - stromy a keře v zátopových územích § 10 písm. a) a § 13 odst. 2 vodního zákona.

6) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 155/1988 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků.

7) § 3 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

8) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 101/1985 Sb., o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 102/1985 Sb., o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu.

9) Např . ČSN 48 0055 - Jehličnaté sortimenty surového dříví.
Technické požadavky.
ČSN 48 0056 - Listnaté sortimenty surového dříví.
Technické požadavky.

13) Jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví vydaná Federálním statistickým úřadem (oznámeno v částce 33/1976 Sb.), ve znění pozdějších doplňků a změn.

14) ČSN 48 0004 - Těžba dřeva, názvy a definice.

15) § 21 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 21 zákona SNR č. 100/1977 Sb.

16) ČSN 48 0050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení. ČSN 48 0051 Sortimenty surového dříví. Surové kmeny. ČSN 48 0202 Kulatina. Průmyslové druhy dřevin. Názvosloví. ČSN 48 0203 Surové dříví. Kulatina. Třídění vad. ČSN 48 0204 Surové dříví. Kulatina. Měření vad. ČSN 48 0205 Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad.

17) ČSN 48 0007 Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky.
ČSN 48 0008 Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky.
ČSN 48 0009 Tabulky objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře a další technické normy uvedené v § 11 odst. 1.
ČSN 48 0050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení.

19) Ceník velkoobchodních cen obor 052-VC 19/1-1985 - Výrobky těžby dřeva - surové dříví platný od 1. 1. 1985, výměr FCÚ 6112 - 09 84 z 29. 3. 1984.

20) ČSN 49 0071 - Uspořádání skladů z hlediska požární bezpečnosti.

21) Instrukce pro komplexní systém řízení jakosti prací a výrobků, Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 13/1980.
Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR pro komplexní systém řízení a kontroly kvality prací a výrobků v lesní výrobě státních lesů a Správy Tatranského národního parku, Zpravodaj ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 20/1981.

22) Prvotní evidence a oběh dokladů u státních lesů, reg. č. 47/1967 Sb., ve znění pozdějších doplňků a změn.
Instrukce k režimu prvotní evidence, Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 20/1983.

24) ON 48 0511 - Vánoční stromky.

25) Ceník velkoobchodních cen obor 055-VC 19/3/77 - Ostatní lesní výrobky - platný od 1. 1. 1977.
Výměr ČCÚ a SCÚ č. 1333/721/80 o výběrové jakosti vánočních stromků.

26) ČSN 48 1211 Lesní semenářství. Zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin.
ČSN 48 2111 Lesní semenářství. Jakost plodů a semen lesních dřevin.
ČSN 48 2121 Lesní semenářství. Sběr plodů a semen lesních dřevin.

27) V České socialistické republice - Kontrolní semenářská stanice Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady v Uherském Hradišti.
Ve Slovenské socialistické republice - Kontrolná semenárska stanica Výskumného ústavu lesného hospodárstva Zvolen v Liptovském Hrádku.
V Československé socialistické republice - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Praha.

28) ČSN 48 2211 Semenáčky a sazenice lesních dřevin. ON 48 2330 Řízky a sazenice topolů a stromových vrb.

29) Zákon SNR č. 1/1955 Sb. SNR, o státní ochraně přírody, ve znění zákona SNR č. 100/1977 Sb.
Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
Vládní nařízení č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku.
Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.
Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb. příl. C, pol. 31 až 33.
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. B, pol. 10, příl. D, pol. 1, 2, zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. E, pol. 1 až 3, zákona ČNR č. 49/1982 Sb., příl. pol. 6.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb. příl. B, pol. 10, příl. D, pol. 1, 2, zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. E, pol. 1 až 3, zákona ČNR č. 49/1982 Sb. příl. pol. 6.
Zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.
Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
Vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb., č. 122/1974 Sb., a zákona ČNR č. 137/1982 Sb., příl. B, pol. 9, 10.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v úplném znění pod č. 55/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).
Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. B, pol. 7, zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. D, pol. 8.
Vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), ve znění zákona SNR č. 131/1970 Sb., příl. pol. 21, 22, zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. A, pol. 26, příl. B, pol. 1, 2, příl. C. pol. 16, zákona SNR č. 159/1971 Sb., příl. D, pol. 9, 10.
Vládní nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).
Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu.
Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), ve znění zákona č. 174/1968 Sb., zákona SNR č. 131/1970 Sb., příl. pol. 23, zákona ČNR č. 146/1971 Sb., příl. C, pol. 17.

Přesunout nahoru