Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

Částka 27/1985
Platnost od 16.11.1985
Účinnost od 20.11.1985
Zrušeno k 20.11.2005 (77/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. října 1985

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství


Dne 9. července 1984 byla v Ulánbátaru a v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 21. října 1985.


Smlouva vstoupí v platnost na základě svého článku 17 dnem 20. listopadu 1985.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

Československá socialistická republika a Mongolská lidová republika

majíce na zřeteli, že se vyskytují osoby, které obě smluvní strany na základě svých zákonů považují za své státní občany,

vedeny přáním odstranit dvojí státní občanství těchto osob na základě jejich dobrovolné volby a zabránit vzniku dvojího státního občanství v budoucnosti,

rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

prezident Československé socialistické republiky

Vratislava Vajnara,

ministra vnitra Československé socialistické republiky,

prezídium Velkého lidového churalu Mongolské lidové republiky

Sonomyna Luvsangomba,

ministra veřejné bezpečnosti Mongolské lidové republiky,

kteří se po výměně svých plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli takto:

ČÁST I

Odstranění dvojího státního občanství

Článek 1

Osoby, které jsou ke dni vstupu této Smlouvy v platnost státními občany obou smluvních stran, zachovají si podle ustanovení této Smlouvy státní občanství jen jedné smluvní strany.

Článek 2

Osoby uvedené v článku 1 si mohou ve lhůtě jednoho roku ode dne vstupu této Smlouvy v platnost zvolit státní občanství, které si zachovají, dvojmo podaným písemným prohlášením.

Článek 3

Podat prohlášení podle článku 2 jsou oprávněny jen zletilé osoby. Pro účely této Smlouvy jsou zletilými ty osoby, které dosáhly věku osmnácti let anebo osoby mladší, jestliže nabyly zletilosti uzavřením manželství.

Článek 4

(1) Osoby, které mají trvalý pobyt na státním území jedné ze smluvních stran a nepodaly prohlášení podle článku 2, zachovají si státní občanství té smluvní strany, na jejímž státním území měly trvalý pobyt v poslední den lhůty k podání písemného prohlášení.

(2) Osoby, které mají trvalý pobyt na státním území třetího státu a nepodaly prohlášení podle článku 2, zachovají si státní občanství smluvní strany, na jejímž státním území měly trvalý pobyt před vystěhováním. Jestliže takový pobyt neměly, zachovají si státní občanství smluvní strany, které nabyly později, a jestliže nabyly státní občanství obou smluvních stran současně, zachovají si státní občanství smluvní strany, které má nebo naposledy měla matka.

Článek 5

(1) Nezletilým osobám, které mají ke dni vstupu této Smlouvy v platnost státní občanství obou smluvních stran, mohou rodiče zvolit státní občanství, které si tyto osoby zachovají, ve lhůtě jednoho roku ode dne vstupu této Smlouvy v platnost dvojmo podaným písemným souhlasným prohlášením. Při volbě státního občanství nezletilým osobám starším čtrnácti let je platnost souhlasného prohlášení rodičů podmíněna písemným souhlasem těchto osob.

(2) Nepodají-li rodiče písemné souhlasné prohlášení, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, na jejímž státním území měli rodiče společný trvalý pobyt v poslední den stanovené lhůty. Jestliže rodiče takový pobyt neměli, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, které má ten z rodičů, v jehož výchově se nacházejí.

(3) Nepodají-li rodiče, kteří mají trvalý pobyt na státním území třetího státu, písemné souhlasné prohlášení, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, na jejímž státním území měli rodiče poslední společný trvalý pobyt. Jestliže rodiče takový pobyt neměli, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, které má matka.

(4) Nepodají-li rodiče písemné souhlasné prohlášení podle odstavce 1 a je-li výchova nezletilých osob svěřena soudem jen jednomu z rodičů, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, které má tento rodič.

Článek 6

(1) Nezletilé osoby si zachovají státní občanství smluvní strany, které mají rodiče, jestliže tito mají dnem uplynutí lhůty uvedené v článku 5 odstavec 1 státní občanství jedné smluvní strany.

(2) Nezletilé osoby, kterým jeden z rodičů zemřel nebo jehož pobyt ke dni uplynutí lhůty není znám anebo byl zbaven rodičovských práv, si zachovají státní občanství smluvní strany, které má druhý rodič.

(3) Jestliže rodiče nezletilých osob zemřeli nebo není znám jejich pobyt ke dni uplynutí lhůty anebo byli zbaveni rodičovských práv, zachovají si nezletilé osoby státní občanství smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt v poslední den lhůty. Mají-li nezletilé osoby trvalý pobyt na státním území třetího státu, zachovají si státní občanství smluvní strany, na jejímž státním území měly trvalý pobyt před vystěhováním. Jestliže takový pobyt neměly, zachovají si státní občanství smluvní strany, které má nebo naposledy měla matka.

Článek 7

Smluvní strany si vymění do šesti měsíců po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne vstupu této Smlouvy v platnost diplomatickou cestou seznamy osob, které podaly anebo pro něž bylo podáno prohlášení podle části I této Smlouvy. K seznamu připojí po jednom vyhotovení písemného prohlášení každé této osoby. Jestliže se prohlášení týká nezletilé osoby, připojuje se též její rodný list.

ČÁST II

Předcházení vzniku dvojího státního občanství

Článek 8

(1) Rodiče, z nichž jeden je státním občanem jedné smluvní strany a druhý občanem druhé smluvní strany, mohou zvolit svému dítěti narozenému po dni, kdy tato Smlouva vstoupila v platnost, státní občanství jedné ze smluvních stran. Učiní tak do tří měsíců ode dne narození dítěte dvojmo podaným písemným souhlasným prohlášením.

(2) Jestliže rodiče, z nichž jeden je státním občanem jedné smluvní strany a druhý státním občanem druhé smluvní strany, nepodali písemné souhlasné prohlášení o volbě státního občanství podle odstavce 1, má dítě výlučně státní občanství smluvní strany, na jejímž území se narodilo. Dítě narozené na území třetího státu má státní občanství smluvní strany, na jejímž území měli rodiče poslední společný trvalý pobyt. Jestliže rodiče takový pobyt neměli, má dítě státní občanství smluvní strany, které má matka.

(3) Jestliže k nezletilému dítěti narozenému mimo manželství státní občance jedné ze smluvních stran po vstupu této Smlouvy v platnost bude určeno otcovství státního občana druhé smluvní strany, mohou rodiče tomuto dítěti zvolit písemným souhlasným prohlášením státní občanství jedné ze smluvních stran do tří měsíců ode dne určení otcovství. Při volbě státního občanství pro nezletilé děti starší čtrnácti let je platnost písemného souhlasného prohlášení rodičů podmíněna jejich písemným souhlasem. Jestliže rodiče nepodali písemné souhlasné prohlášení o volbě státního občanství, zachová si dítě státní občanství smluvní strany, které má matka.

Článek 9

(1) Dítě narozené po vstupu této Smlouvy v platnost, jehož jeden z rodičů zemřel nebo jehož pobyt není znám anebo byl zbaven rodičovských práv ke dni uplynutí lhůty uvedené v článku 8, má státní občanství smluvní strany, které má druhý z rodičů.

(2) Dítě, jehož rodiče spolu nežijí a nezvolili mu státní občanství podle článku 8, má státní občanství smluvní strany, které má ten z rodičů, v jehož výchově se dítě nachází ke dni uplynutí lhůty uvedené v článku 8.

(3) Dítě, jehož rodiče zemřeli nebo není znám jejich pobyt nebo byli zbaveni rodičovských práv ke dni uplynutí lhůty uvedené v článku 8, má státní občanství smluvní strany, na jejímž území se narodilo. Dítě, které se narodilo na státním území třetího státu, se považuje za státního občana smluvní strany, jejíž občanství má nebo naposledy měla matka.

Článek 10

Smluvní strany si budou vyměňovat diplomatickou cestou v prvním čtvrtletí každého roku seznamy dětí, jejichž rodiče podali v uplynulém kalendářním roce písemné souhlasné prohlášení podle části II této Smlouvy. K seznamu se připojuje po jednom vyhotovení každého písemného souhlasného prohlášení a rodný list.

ČÁST III

Všeobecná ustanovení

Článek 11

(1) Osoby, které mají trvalý pobyt na státním území jedné smluvní strany a chtějí si zachovat podle části I této Smlouvy státní občanství druhé smluvní strany, podávají písemné prohlášení diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu této smluvní strany.

(2) Osoby, které mají trvalý pobyt na státním území třetího státu a chtějí si zachovat podle části I této Smlouvy státní občanství jedné smluvní strany, podávají písemné prohlášení diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu anebo ministerstvu zahraničních věcí smluvní strany, jejíž státní občanství si volí.

(3) Rodiče, kteří zvolili dítěti narozenému na státním území jedné smluvní strany státní občanství druhé smluvní strany, podávají písemné souhlasné prohlášení podle části II této Smlouvy diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu této smluvní strany.

(4) Rodiče dítěte narozeného na státním území třetího státu podávají písemné souhlasné prohlášení podle části II této Smlouvy diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu anebo ministerstvu zahraničních věcí smluvní strany, jejíž státní občanství dítěti zvolili.

(5) Jestliže prohlášení podle odstavců 3 a 4 nepodávají rodiče osobně, musí být jejich podpisy ověřeny příslušným orgánem.

(6) Příslušný státní orgán, kterému bylo podáno prohlášení, potvrdí podateli jeho přijetí.

Článek 12

Prohlášení o volbě státního občanství a v souvislosti s ním vydané dokumenty o jeho přijetí nepodléhají správním poplatkům.

Článek 13

(1) Osoby, které podle této Smlouvy podaly prohlášení nebo pro které bylo podáno prohlášení, mají zvolené státní občanství ode dne podání prohlášení. Osoby, které nepodaly nebo pro které nebyla podána prohlášení, mají jenom státní občanství určené podle této Smlouvy dnem uplynutí příslušných lhůt.

(2) Na osoby, které si zvolily nebo mají podle této Smlouvy státní občanství jedné smluvní strany, se na státním území druhé smluvní strany vztahují právní předpisy pro cizince.

Článek 14

Prohlášení o volbě státního občanství nevyvolá právní důsledky v souvislosti s touto Smlouvou, jestliže smluvní strana, která prohlášení obdržela, podle svých právních předpisů zjistí, že osoba, které se prohlášení týká, není jejím státním občanem. Příslušný státní orgán této smluvní strany o tom vyrozumí osobu, která prohlášení podala.

Článek 15

Ode dne, kdy tato Smlouva vstoupí v platnost, budou příslušné orgány obou smluvních stran činit rozhodnutí o nabytí státního občanství jedné ze smluvních stran závislým na předložení dokladu o propuštění ze státního svazku druhé smluvní strany.

Článek 16

(1) Všechny otázky související s prováděním této Smlouvy se budou řešit diplomatickou cestou.

(2) Smluvní strany vypracují jednotný vzor prohlášení o volbě státního občanství podle této Smlouvy.

Článek 17

Tato Smlouva bude ratifikována a platnosti nabude třicátým dnem po výměně ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu pěti let. Doba platnosti se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže ji jedna smluvní strana nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušné doby platnosti.

Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a ruském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu je rozhodující znění v ruském jazyce.

Dáno v Ulánbátaru a v Praze 9. července 1984.

Na důkaz toho zmocněnci tuto Smlouvu podepsali a opatřili pečetěmi.

Za Československou socialistickou republiku:

V. Vajnar v. r.

Za Mongolskou lidovou republiku:

S. Luvsangombo v. r.

Přesunout nahoru