Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 27/1985
Platnost od 16.11.1985
Účinnost od 21.04.1985
Zrušeno k 20.04.2015 (95/2012 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. října 1985

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 21. dubna 1985 byla v Sanaá podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské arabské republiky

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

a rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek I

Obě smluvní strany budou společně usilovat o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, která přispěje k rozvoji lékařských a zdravotních služeb lidu obou zemí.

K uskutečnění těchto cílů příslušné orgány obou smluvních stran budou zejména:

1. vyměňovat si zkušenosti v oblasti organizace a řízení zdravotních služeb, především v oblasti preventivní léčebné péče a boje proti infekčním chorobám;

2. vyměňovat si zkušenosti v oblasti použití lékařských přístrojů, nástrojů a léčiv;

3. vyměňovat si informace a lékařské poznatky i v dalších oblastech zdravotnictví a lékařských věd;

4. studovat možnosti spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu;

5. vzájemně se informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se otázek zdravotnictví a lékařských věd, které se budou konat na jejich území. Na žádost si budou zasílat příslušné materiály z těchto akcí;

6. podporovat a rozšiřovat výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a zdravotnickými organizacemi v obou zemích.

Článek II

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury, filmů a v případě potřeby i jiné informační materiály za účelem rozšíření znalostí v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Článek III

Za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce v boji proti infekčním chorobám si budou příslušné orgány obou smluvních stran:

1. vyměňovat zkušenosti v oblasti prevence, diagnostiky a léčení těchto nemocí;

2. vyměňovat zkušenosti směřující ke studiu epidemiologické situace v obou zemích.

Článek IV

1. Obě smluvní strany budou umožňovat zdravotnickým pracovníkům školení a doškolování ve svých zdravotnických zařízeních a podporovat výměnu odborníků a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům.

2. Obě smluvní strany budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek V

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví tím, že budou na žádost jedné smluvní strany umožňovat vysílání a přijímání zdravotnických pracovníků druhé smluvní strany. Rozsah a podmínky, včetně nákladů budou určeny ve smlouvách mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek VI

1. Na základě žádosti jedné smluvní strany umožní druhá smluvní strana léčení nemocných v příslušné nemocnici za podmínek dohodnutých v plánech spolupráce, sjednávaných podle článku VII této dohody.

2. Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.

Článek VII

Obě smluvní strany sjednají k provádění této dohody na určitá časová období plány spolupráce, v nichž budou stanoveny rovněž finanční podmínky uskutečňování jednotlivých akcí.

Článek VIII

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek IX

1. Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude se prodlužovat vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

2. Tato dohoda může být doplněna nebo změněna výhradně s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dáno v Sanaá dne 21. dubna 1985 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. V případě rozdílného výkladu rozhodující je znění anglické.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Jemenské arabské republiky:

Dr. Ahmad Mohammad Al-Kabab v. r.

Přesunout nahoru