Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1985 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 30.12.1991 (555/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 7. října 1985

o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb.:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Touto vyhláškou se zřizuje systém informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů (dále jen "SIÚ"), který jako specializovaný systém se začleňuje do soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací.

(2) SIÚ se vytváří jako decentralizovaný systém tvořený účelovými tematickými informačními soubory (dále jen "soubory") s možností využití existujících informačních zdrojů organizací zabývajících se výzkumem a použitím materiálů a látek.

(3) Informačními údaji se ve smyslu této vyhlášky rozumějí prvotní faktografické poznatky prověřené stanoveným způsobem (podle § 4) z hlediska hodnověrnosti, přesnosti a úplnosti, které jsou začleněné do SIÚ a dále druhotné poznatky zejména o obsahu souborů a jejich držitelích.

(4) Stanovenými látkami a materiály (dále jen "materiály") se rozumějí materiály vyráběné v Československé socialistické republice, popřípadě další materiály, především z výroby států Rady vzájemné hospodářské pomoci, a jiné dovážené materiály, které jsou do SIÚ postupně podle potřeb národního hospodářství i mezinárodní spolupráce zařazovány Úřadem pro normalizaci a měření v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. Sdělení o zařazení konkrétního materiálu do SIÚ zveřejňuje Úřad pro normalizaci a měření ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

§ 2

Cíl a obsah SIÚ

(1) Cílem SIÚ je soustředit ve střediscích zřízených podle této vyhlášky údaje o vlastnostech materiálů a uspořádat je do souborů tak, aby se mohly účelně využívat. Zřízením SIÚ se rovněž vytvářejí podmínky pro uskutečňování spolupráce v oblasti budování, plánování a využívání Systému standardních informačních údajů Rady vzájemné hospodářské pomoci o vlastnostech látek a materiálů (dále jen "SSSD RVHP").

(2) Prvotní údaje se podle stupně jejich hodnověrnosti člení na tři základní kategorie:

a) v první kategorii jsou obsaženy orientační faktografické údaje o vlastnostech materiálů, jejichž technologie výroby, chemické složení a metody zkoušení jsou částečně nebo úplně neznámé a výchozí údaje nezaručují jejich reprodukovatelnost; tyto údaje mají charakter orientačních údajů SSSD RVHP,

b) v druhé kategorii jsou obsaženy informační faktografické údaje o vlastnostech materiálů, jejichž technologie výroby, chemické složení a metody zkoušení jsou známé a reprodukovatelné. Původní údaje o vlastnostech látek a materiálů jsou uváděny s přípustnou chybou; tyto údaje mají charakter informačních údajů SSSD RVHP,

c) ve třetí kategorii jsou obsaženy zaručené faktografické údaje o vlastnostech jednoznačně identifikovaných materiálů, které byly získány na základě plně reprodukovatelných experimentálních nebo výpočetních metod, které s předem určenou statistickou pravděpodobností zabezpečují stupeň věrohodnosti údajů účelný pro každý případ jejich použití. Zaručené údaje obsahují číselné hodnoty intervalů spolehlivosti; tyto údaje mají charakter standardních údajů SSSD RVHP.

§ 3

Organizace tvorby a využívání SIÚ

(1) Řízení v oblasti vytváření SIÚ zajišťují v rozsahu vymezeném touto vyhláškou:

a) Úřad pro normalizaci a měření,

b) ministerstva a ostatní ústřední orgány.

(2) Výkonnými složkami SIÚ jsou:

a) specializovaná instituce SIÚ,

b) organizace oprávněné k vytváření a obhospodařování souborů s celostátní působností v konkrétně stanovené oblasti (dále jen "specializovaná střediska SIÚ"),

c) organizace vyrábějící materiály.

(3) SIÚ využívají zejména:

a) organizace, které se zabývají výzkumem, vývojem, přípravou výroby nebo výrobou materiálů, a organizace, které používají materiály,

b) Úřad pro vynálezy a objevy při provádění státní expertizy přihlášek vynálezů a dále organizace, vynálezci a zlepšovatelé při předběžných průzkumech novosti,

c) orgány a organizace pověřené zpracováním návrhů technických norem a orgány oprávněné tyto návrhy schvalovat,

d) organizace, které kontrolují a ověřují vlastnosti materiálů,

e) státní zkušebny při výkonu státního zkušebnictví,

f) pracoviště soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací v rámci informační činnosti pro výzkum, vývoj a řízení rozvoje vědy a techniky.

§ 4

Úřad pro normalizaci a měření

Úřad pro normalizaci a měření v oblasti tvorby a využívání SIÚ:

a) Pověřuje v dohodě s příslušnými ústředními orgány a po souhlasu Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj organizace funkcí specializovaného střediska SIÚ; v pověření stanoví vždy jeho rozsah. 1)

b) Vydává po projednání se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj metodické pokyny, v nichž stanoví postup specializované instituce SIÚ a specializovaných středisek SIÚ při shromažďování, uchovávání, aktualizaci, vyhledávání a poskytování informací a při prověřování jejich hodnověrnosti a dále stanoví formy a druhy poskytovaných informací.

c) Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s budováním a využíváním SSSD RVHP.

§ 5

Ústřední orgány

Ústřední orgány do funkce specializovaných středisek SIÚ navrhují v rámci své působnosti vhodné organizace a zabezpečují všechny potřebné podmínky pro jejich řádný výkon a kontrolují ve spolupráci se specializovanou institucí SIÚ plnění úkolů uložených touto vyhláškou v jimi řízených organizacích.

§ 6

Specializovaná instituce SIÚ

Koordinaci tvorby a využívání SIÚ a SSSD RVHP v ČSSR zajišťuje celostátně Československý institut technické normalizace a jakosti v Bratislavě jako specializovaná instituce SIÚ.

Specializované instituci SIÚ přísluší:

a) provádět analýzu potřeb národního hospodářství v oblasti informací o vlastnostech látek a materiálů,

b) registrovat, uchovávat, aktualizovat a poskytovat druhotné údaje o obsahu souborů a o jejich držitelích,

c) orientovat uživatele na efektivní používání materiálů domácí výroby (např. vydáváním publikací, které obsahují publikovatelné číselné hodnoty) a poskytovat i dostupné informace o materiálech vyráběných v členských státech RVHP; využívat k tomu soubory vytvářené v ostatních státech RVHP, dále soubory vytvářené v rámci mezinárodních organizací apod.,

d) na základě prováděných analýz u výrobců materiálů a spolupráce se specializovanými středisky SIÚ předkládat náměty na

1. stanovení nových vlastností používaných i nových materiálů,

2. omezení sortimentu materiálů,

3. omezení dovozu materiálů,

4. unifikaci zkušebních metod materiálů,

e) podávat návrhy na další plánovité rozvíjení a zdokonalování SIÚ podle potřeb národního hospodářství,

f) metodicky usměrňovat zpracování informací vstupujících do SIÚ,

g) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány kontrolovat plnění povinností stanovených touto vyhláškou ve specializovaných střediscích SIÚ,

h) plnit úkoly národního centra v SSSD RVHP.

§ 7

Specializovaná střediska SIÚ

(1) Specializovaným střediskům SIÚ přísluší:

a) provádět měření s cílem stanovit přesné hodnoty fyzikálních konstant a získat údaje o vlastnostech materiálů,

b) vytvářet soubory v rozsahu vymezeném pověřením podle § 4,

c) prověřovat hodnověrnost informací vstupujících do souboru a podle výsledku zařazovat informace do příslušných kategorií,

d) publikovat souhrnné informace o obsahu souborů,

e) na žádost uživatelů poskytovat informace o

1. materiálech podle zadaných vlastností,

2. hodnotách vlastností pro zadané materiály,

3. zaměnitelnosti materiálů,

4. materiálech na základě požadavků kladených na výrobky,

5. hodnotách vlastností materiálů v podmínkách specifikovaných uživatelem,

f) na základě pověření uděleného Úřadem pro normalizaci a měření a po souhlasu nadřízeného ústředního orgánu plnit úkoly v oblasti budování a využívání SSSD RVHP v rozsahu vymezeném v pověření.

Informace podávají specializovaná střediska SIÚ na základě analýzy souboru a stavu souboru platného v době předání dotazu v termínu, který specializované středisko SIÚ dohodne s uživatelem.

(2) Specializovaná střediska SIÚ jsou povinna neustále aktualizovat soubory podle současného stavu vědy a techniky a včas a bezplatně předávat druhotné údaje o obsahu souborů a jejich aktualizaci specializované instituci SIÚ k dalšímu využití.

(3) Úkoly vyplývající ze SSSD RVHP stanoví specializovaným střediskům SIÚ Úřad pro normalizaci a měření v dohodě s příslušnými ústředními orgány.

§ 8

Povinnosti organizací vyrábějících materiály zahrnuté do SIÚ

(1) Organizace vyrábějící materiály stanovené podle § 1 odst. 4 jsou povinny bezplatně předávat příslušnému specializovanému středisku SIÚ takové prověřené informace, které jsou nezbytné pro řádné vedení souboru. Informace jsou povinny předkládat na formulářích, které na vyžádání zašle příslušné specializované středisko SIÚ. Všechny změny ve výrobě, které se projeví změnami informací evidovaných v SIÚ, jsou tyto organizace povinny ihned hlásit příslušnému specializovanému středisku SIÚ s výjimkou informací tajného charakteru podle právních předpisů na ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

(2) Organizace uvedené v odstavci 1 odpovídají za hodnověrnost informací o jimi vyráběných materiálech.

§ 9

Úkoly uživatelů

Orgány a organizace uvedené v § 3 odst. 3 využívají SIÚ a SSSD RVHP k soustavnému zvyšování jakosti a efektivnosti vykonávané činnosti a využívají SSSD RVHP ve své činnosti a při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci.

§ 10

Cena za poskytované informace

Za poskytované informace je organizace povinna specializované instituci SIÚ a specializovaným střediskům SIÚ zaplatit cenu stanovenou podle cenových předpisů. Informace podle § 2 odst. 2 písm. c) se poskytují bezplatně.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Místopředseda vlády ČSSR

a předseda Státní komise

pro vědeckotechnický a investiční rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pověření se vyhlašují ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

Přesunout nahoru