Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 2/1985
Platnost od 13.02.1985
Účinnost od 01.11.1984
Zrušeno k 23.06.2009 (6/2017 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 28. prosince 1984

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví


Dne 18. listopadu 1982 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 1. listopadu 1984. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví ze dne 17. ledna 1961, vyhlášená č. 116/1961 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Rakouské republiky

vedeny přáním zcela a plně uskutečňovat ustanovení Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

ve snaze ulehčit styky a prohloubit vzájemné vztahy mezi oběma státy,

ve snaze upevnit sousedské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou,

vedeny přáním usnadnit dalším rozvojem spolupráce mezi celními správami obou smluvních stran cestovní a zbožový styk přes společné státní hranice,

berouce v úvahu, že je důležité zajistit správné vybírání cel a jiných poplatků při dovozu nebo vývozu zboží a účinnější potírání celních deliktů,

dohodly se takto:

Článek 1

V této dohodě se rozumí:

a) "celními předpisy" celními správami prováděné právní předpisy smluvních stran o dovozu, vývozu a průvozu zboží;

b) "celními správami" ústřední orgány celní správy, kterými jsou v Československé socialistické republice federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa a v Rakouské republice spolkové ministerstvo financí a jim podřízené orgány celní správy;

c) "celním deliktem" porušení celních předpisů, jakož i pokus o takové porušení.

Článek 2

Smluvní strany

a) učiní všechna potřebná opatření, aby užší spoluprací jejich celních správ bylo usnadněno celní řízení v železniční, silniční a vodní dopravě mezi oběma státy;

b) poskytnou si v rámci této dohody vzájemně pomoc za účelem vybírání cel a jiných dovozních a vývozních poplatků a při potírání celních deliktů.

Článek 3

Obě smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby co nejvíce zkrátily délku trvání celního řízení. To platí zejména pro

a) zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata a jiné zboží, u něhož je naléhavá potřeba rychlé dopravy;

b) vozy se spěšninovým zbožím;

c) zboží dopravované v mezinárodních spěšných vlacích;

d) cestující, především v autobusové linkové dopravě.

Článek 4

(1) Celní řízení na společné hranici obou států se provádí jen na hraničních přechodech, stanovených po vzájemné dohodě.

(2) Celní správy obou smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě pracovní doby celnic na hraničních přechodech, uvedených v odstavci 1 tak, aby se doby určené pro provádění celního řízení na protilehlých celnicích shodovaly. Rovněž tak stanoví po vzájemné dohodě působnost těchto celnic při celním řízení.

(3) Doprava zboží přes hraniční přechody, uvedené v odstavci 1, smí být prováděna jen v pracovních dobách celnic, stanovených podle odstavce 2; to se netýká železniční a lodní přepravy zboží.

Článek 5

(1) Celnice každého z obou států uznávají celní závěry druhého státu s výjimkou případů, kdy tyto celní závěry je třeba odstranit za účelem provedení celní prohlídky. Celnice mohou rovněž dodatečně přiložit vlastní celní závěry.

(2) Totéž platí ohledně závěr, které byly přiloženy železniční správou druhého státu.

(3) Celnice každého z obou států uznávají úřední označení, jimiž příslušné orgány druhého státu vyznačují na dopravních prostředcích jejich objem, nosnost apod.

Článek 6

Došlo-li při dopravě zboží z území jednoho státu na území druhého státu ke spáchání celního deliktu, použijí se celní předpisy státu, na jehož území se tyto věci nalézají.

Článek 7

Celní správy smluvních stran si budou vzájemně vyměňovat:

a) zkušenosti získané při jejich práci, zejména v používání technických prostředků a

b) odbornou literaturu, celní předpisy, vědecké a odborné práce v oboru celnictví.

Článek 8

(1) Na dožádání celní správy jedné smluvní strany provede celní správa druhé smluvní strany šetření. To zahrnuje všechna opatření, která jsou podle právních předpisů dožádané smluvní strany potřebná pro vlastní řízení orgánů celní správy při vybírání cel a jiných dovozních a vývozních poplatků a pro postih celních deliktů. Dočasné zadržení nebo zatýkání osob a každé jiné zbavení osobní svobody, jakož i vybírání a vymáhání cel, jiných dovozních a vývozních poplatků, pokut a jiných částek, jsou z pomoci podle této dohody vyňaty.

(2) Šetření se provádí podle právního řádu dožádané smluvní strany. Návrhu dožadující celní správy, aby bylo postupováno určitým způsobem, může být vyhověno, pokud to neodporuje právu dožádané smluvní strany.

(3) Výsledek šetření se sdělí dožadující celní správě.

Článek 9

Celní správy smluvních stran si vzájemně bez vyzvání nebo na dožádání co nejrychleji sdělují všechny informace o celních deliktech, na jejichž potírání je oboustranný zvláštní zájem. To se týká zejména přepravy omamných látek, předmětů historického, uměleckého a kulturního nebo archeologického významu, jakož i pro zboží, které podléhá vysokému zdanění, jako alkohol a tabákové výrobky.

Článek 10

Celní správy si vzájemně sdělují na dožádání

a) zda celní závěry, identifikační znaky nebo úřední listiny, předložené dožadující celní správě, jsou pravé;

b) zda zboží, dovezené z území druhé smluvní strany, bylo z jejího území vyvezeno v souladu s celními předpisy;

c) zda zboží, vyvezené na území druhé smluvní strany, bylo podle jejích celních předpisů dovezeno a jakému celnímu řízení tam bylo podrobeno.

Článek 11

Na dožádání celní správy jedné smluvní strany doručí celní správa druhé smluvní strany rozhodnutí, usnesení a jiné písemnosti dožadující smluvní strany příjemcům, kteří bydlí na území dožádané smluvní strany.

Článek 12

(1) Informace, písemnosti a jiná sdělení, získaná na základě této dohody, smějí být použita jen pro účely této dohody. V jiných případech smějí být použita jen s výslovným souhlasem celní správy smluvní strany, která je poskytla; to se nevztahuje na informace, písemnosti a jiná sdělení, týkající se celních deliktů s omamnými látkami.

(2) Smluvní strana, která na základě této dohody obdrží informace, písemnosti nebo jiná sdělení, zachází s nimi z hlediska úředního tajemství stejně jako s informacemi, písemnostmi a sděleními, poskytnutými vlastním orgánem.

Článek 13

(1) Pomoc podle této dohody může být odepřena nebo vázána na určité podmínky, jestliže je dožádaná smluvní strana názoru, že by poskytnutí této pomoci mohlo narušit její suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek (ordre public) nebo jiné důležité zájmy, k nimž náleží také obchodně a hospodářsko-politické zájmy, jakož i výrobní tajemství.

(2) Podává-li se dožádání, přičemž dožadující celní správa by nebyla s to vyhovět žádosti stejného druhu podala-li by ji druhá smluvní strana, poukáže se na tuto okolnost v dožádání. V takovém případě se ponechává vyhovění žádosti na vůli dožádané celní správy.

(3) Nemůže-li být dožádání zcela nebo zčásti vyhověno, je nutno o tom dožadující celní správu neprodleně uvědomit.

Článek 14

(1) K provádění této dohody se zmocňují celní správy. Ústřední celní orgány smluvních stran jednají vzájemně přímo o otázkách vyplývajících z této dohody a týkajících se používání celních předpisů; provádějí podle potřeby porady za účelem výměny zkušeností a k provádění této dohody.

(2) Písemný styk v rámci této dohody se děje v úředním jazyku každé smluvní strany; podle možností se připojí překlad do úředního jazyka druhé smluvní strany.

Článek 15

Smluvní strany se zříkají náhrady výloh, spojených s prováděním této dohody.

Článek 16

Tato dohoda podléhá schválení podle práva každé smluvní strany. Vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce po dni, kdy si smluvní strany výměnou diplomatických nót vzájemně sdělily, že předpoklady požadované pro nabytí platnosti byly podle vnitrostátního práva každé smluvní strany splněny.

Článek 17

Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu. Může být každou smluvní stranou písemně diplomatickou cestou vypovězena. Tato dohoda pozbývá platnosti jeden rok po její výpovědi.

Článek 18

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví ze dne 17. ledna 1961.

Dáno ve Vídni dne 18. listopadu 1982 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohumil Urban v. r.

Za vládu Rakouské republiky:

Dr. Herbert Salcher v. r.

Přesunout nahoru