Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí

Částka 25/1985
Platnost od 31.10.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 27. září 1985

o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, a § 82 odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 20/1975 Sb.:


§ 1

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje některá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí (dále jen "členové lodní posádky" a "loď"), které vzniknou v souvislosti s jejich službou na lodi. Službu na lodi koná člen lodní posádky v době ode dne zápisu do seznamu lodní posádky až do výpisu z tohoto seznamu.

§ 2

Zproštění výkonu služby na lodi

(1) Ohrozí-li člen lodní posádky život nebo zdraví přepravovaných osob, ostatních členů lodní posádky nebo bezpečnost lodi a jejího nákladu, je velitel lodi oprávněn zprostit člena lodní posádky výkonu služby na lodi. 1)

(2) Zprostí-li velitel lodi člena lodní posádky výkonu služby na lodi na celou další plavbu lodi, dohodne s provozovatelem lodi (dále jen "organizace") jeho návrat do ČSSR a uvědomí o tom příslušný zastupitelský úřad ČSSR.

(3) Doba, po kterou je člen lodní posádky zproštěn výkonu služby, se posuzuje jako výkon práce.

(4) Cestovní náklady zpět do ČSSR hradí organizace. Neprokáže-li se, že člen lodní posádky byl zproštěn výkonu služby neodůvodněně, je povinen nahradit organizaci takto vzniklé náklady; výše náhrady však nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Kárná opatření a jejich ukládání

§ 3

Při závažném nebo opětovném porušení pracovní kázně lze členu lodní posádky uložit jako výchovný prostředek některé z těchto kárných opatření

a) důtku,

b) veřejnou důtku,

c) odepření vycházky na pevninu na dobu nejdéle 5 dnů od připlutí do přístavu,

d) snížení, popřípadě odnětí prémií nebo odměn nebo jiných složek mzdy vyjadřujících osobní ohodnocení na dobu až tří měsíců,

e) převedení na méně placenou práci na dobu až tří měsíců, popřípadě snížení základního nebo funkčního platu až o 10 % na dobu až tří měsíců.

§ 4

(1) Kárná opatření ukládá členům lodní posádky velitel lodi, pokud je k tomu zmocněn vedoucím organizace.

(2) Kárné opatření může být uloženo jen do jednoho měsíce ode dne, kdy se o porušení pracovní kázně členem lodní posádky dověděl jeho nadřízený nebo velitel lodi, nejpozději však do jednoho měsíce po návratu člena lodní posádky z ciziny.

(3) Veliteli lodi ukládá kárná opatření vedoucí organizace nebo jím zmocněný vedoucí pracovník organizace do jednoho měsíce po jeho návratu z ciziny.

§ 5

(1) Nesouhlasí-li člen lodní posádky s rozhodnutím, kterým je mu uloženo některé z kárných opatření, může nejpozději do 15 dnů od jeho doručení podat návrh na jeho zrušení rozhodčí komisi, popřípadě příslušnému soudu. Podání návrhu nemá odkladný účinek.

(2) Návrh na zrušení kárného opatření uloženého na lodi se podává členu lodní posádky, který je k tomu pověřen rozhodčí komisí v dohodě s organizací, nebo veliteli lodi, popřípadě jinému členu lodní posádky, který je organizací pověřen k přijímání písemností.

(3) Rozhodčí komise projedná návrh na zrušení kárného opatření až po návratu člena lodní posádky (velitele) z ciziny, a to do 30 dnů u kárných opatření uložených na lodi a u ostatních kárných opatření do 30 dnů od podání návrhu na jejich zrušení.

§ 6

Nabude-li rozhodnutí rozhodčí komise nebo soudu, jímž bylo zrušeno kárné opatření uvedené v § 3 písm. b), právní moci, zveřejní se rozhodnutí o zrušení tohoto kárného opatření v lodním rozkazu, koná-li člen lodní posádky službu na lodi, jinak se zveřejní v místě sídla organizace. Bylo-li pravomocně zrušeno rozhodnutí o uložení kárného opatření uvedeného v § 3 písm. c), poskytne se členu lodní posádky při nejbližší plavbě mimořádná vycházka na pevninu v tom rozsahu, ve kterém mu byla uložením kárného opatření vycházka odepřena.

§ 7

Společná a přechodná ustanovení

(1) Rozhodnutí velitele lodi o zproštění člena lodní posádky výkonu služby na lodi, vydané přede dnem účinnosti této vyhlášky se provede podle dosavadních předpisů. Totéž platí o uložení kárného opatření, jeho provádění a o projednání návrhu na jeho zrušení v případech, kdy rozhodnutí o uložení kárného opatření bylo členu lodní posádky (veliteli lodi) doručeno před uvedeným dnem.

(2) Na práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů členů lodních posádek neupravené touto vyhláškou se vztahuje zákoník práce a obecně závazné právní předpisy vydané na jeho základě.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 odst. 3 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě.

Přesunout nahoru