Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 15.10.1985
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. září 1985

o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 18. dubna 1985 podle § 83 odst. 3, § 84 a 94 zákoníku práce a federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Úprava pracovní doby

(1) Pracovní doba stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, nebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby se upravuje tak, že pracovními dny (dalšími pracovními směnami) jsou v roce 1986 též soboty připadající na 15. březen, 5. duben, 18. říjen a 22. listopad, v roce 1987 též soboty připadající na 25. duben a 17. říjen, v roce 1988 též sobota připadající na 9. duben a v roce 1989 též sobota připadající na 11. březen.

(2) Organizace se sezónní potřebou práce mohou v dohodě s příslušným odborovým orgánem podle pokynů příslušného ústředního orgánu určit místo pracovních dnů uvedených v předchozím odstavci čtyři pracovní soboty v roce 1986, dvě pracovní soboty v roce 1987 a jednu pracovní sobotu v letech 1988 a 1989 v jiných termínech vhodných pro splnění hospodářských úkolů, bude-li zabezpečena doprava pracujících do zaměstnání a zpět. 1)

(3) Délka dalších pracovních směn ve dnech uvedených v odstavcích 1 a 2 se rovná délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně.

(4) Připadne-li podle rozvrhu pracovních směn pracovníkovi jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavcích 1 a 2, určí organizace po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") tomuto pracovníkovi další pracovní směnu na jiný vhodný den v témže nebo následujícím měsíci.

(5) Organizace mohou se souhlasem závodního výboru a státní orgány a orgány společenských organizací po projednání s ním přesunout na pracovištích s přetržitým provozem druhé a třetí směny připadající na dny uvedené v odstavcích 1 a 2 na jiné vhodné dny v témže nebo následujícím měsíci.

(6) Úprava pracovní doby uvedená v odstavcích 1 a 2 se vztahuje i na pracovníky, kteří mají s organizací sjednánu kratší pracovní dobu 2) s výjimkou pracovníků, jimž je pracovní doba zkrácena na základě lékařského posudku (případně posudku nebo rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení) na určitý počet hodin týdně a u nichž by prací v další pracovní směně byla tato kratší pracovní doba překročena.

(7) Pracovní doba podle této vyhlášky se neupravuje mladistvým pracovníkům mladším než 16 let, pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým provozem, pracovníkům s pracovní dobou trvale rozvrženou na šest dnů v týdnu a pracovníkům v provozech, v nichž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů. Pokud by však pracovníkovi s pracovní dobou trvale rozvrženou na šest dnů v týdnu připadla podle rozvrhu pracovních směn jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavcích 1 a 2, upravuje se mu pracovní doba v tento den tak, aby se rovnala délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně; tato úprava se neprovede, je-li jeho pravidelná pracovní směna připadající na tento den delší.

(8) Pokud by pracovník neměl v důsledku úpravy pracovní doby podle odstavců 1 a 2 v týdnu ani jeden den nepřetržitého odpočinku, přesune mu organizace po projednání se závodním výborem jednu pracovní směnu z tohoto týdne na některý den jeho nepřetržitého odpočinku v jiném týdnu téhož nebo následujícího měsíce.

(9) Připadne-li další pracovní směna podle odstavců 1, 2, 4, 5 nebo 8 pracovníkovi do dovolené, kterou čerpá souvisle v délce nejméně jednoho kalendářního týdne, nemá vliv tento den na počet pracovních dnů, které pracovník vyčerpal jako dovolenou. Náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou obdrží tento pracovník za tolik pracovních dnů dovolené, kolik mu jich odpadlo podle rozvrhu směn rozšířeného o další pracovní směnu.

Přesun pracovního volna a pracovní doby a úprava některých pracovních a provozních režimů

(10) V roce 1986 se přesouvá

a) pracovní volno z neděle 4. května na pátek 2. května a pracovní doba z pátku 2. května na neděli 4. května,

b) pracovní volno ze soboty 27. prosince na středu 24. prosince a pracovní doba ze středy 24. prosince na sobotu 27. prosince,

c) pracovní volno z neděle 28. prosince na středu 31. prosince a pracovní doba ze středy 31. prosince na neděli 28. prosince.

(11) V roce 1987 se přesouvá

a) pracovní volno ze soboty 3. ledna na pátek 2. ledna a pracovní doba z pátku 2. ledna na sobotu 3. ledna,

b) pracovní volno z neděle 4. ledna na pátek 9. ledna a pracovní doba z pátku 9. ledna na neděli 4. ledna,

c) pracovní volno ze soboty 12. prosince na čtvrtek 24. prosince a pracovní doba ze čtvrtka 24. prosince na sobotu 12. prosince,

d) pracovní volno z neděle 27. prosince na čtvrtek 31. prosince a pracovní doba ze čtvrtka 31. prosince na neděli 27. prosince.

(12) V roce 1988 se přesouvá pracovní volno z neděle 3. ledna na pátek 8. ledna a pracovní doba z pátku 8. ledna na neděli 3. ledna.

(13) V roce 1989 se přesouvá pracovní volno ze soboty 6. května na pondělí 8. května a pracovní doba z pondělí 8. května na sobotu 6. května.

(14) V roce 1990 se přesouvá

a) pracovní volno ze soboty 28. dubna na pondělí 30. dubna a pracovní doba z pondělí 30. dubna na sobotu 28. dubna,

b) pracovní volno ze soboty 22. prosince na pondělí 24. prosince a pracovní doba z pondělí 24. prosince na sobotu 22. prosince,

c) pracovní volno ze soboty 29. prosince na pondělí 31. prosince a pracovní doba z pondělí 31. prosince na sobotu 29. prosince.

(15) Přesun pracovního volna a pracovní doby se nevztahuje na pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(16) Pracovní dobu pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících prodejny, pracovníků spojů a veřejné dopravy upraví organizace tak, aby prodejny a provozovny nebyly při vzniku vícedenního volna uzavřeny více než dva po sobě jdoucí dny. Příslušné ústřední orgány vydají v dohodě s příslušnými odborovými orgány pro úpravu činností uvedených v předchozí větě pokyny.

Odměňování práce

(17) Za práci v dalších pracovních směnách (odstavce 1, 2, 4, 5 a 8) náleží pracovníkovi mzda ve výši stanovené mzdovými předpisy. Pracovníkovi odměňovanému měsíční mzdou se v souvislosti s odpracováním dalších pracovních směn jeho základní mzda nezvyšuje.

(18) Práce v dalších pracovních směnách není prací přesčas a proto za ni nenáleží pracovníkovi příplatek za práci přesčas ani náhradní volno. 3)

(19) Za práci konanou ve dnech uvedených v odstavcích 1, 2 a 5 nenáleží pracovníkovi příplatek za práci o sobotách a nedělích, 4) a to i když nejde o práci v dalších pracovních směnách.

(20) Pokud je pracovníkovi určena další pracovní směna na jinou sobotu nebo neděli v souvislosti s ustanovením odstavců 4 nebo 8, přísluší mu za práci v těchto dnech příplatek za práci o sobotách a nedělích. 4)

(21) Pracovníkovi, který v důsledku přesunů pracovní doby podle odstavců 10, 11, 12, 13 nebo 14 bude pracovat v roce 1986 v neděli dne 4. května a 28. prosince nebo v sobotu dne 27. prosince, v roce 1987 v sobotu dne 3. ledna a 12. prosince nebo v neděli dne 4. ledna a 27. prosince, v roce 1988 v neděli dne 3. ledna, v roce 1989 v sobotu dne 6. května a v roce 1990 v sobotu dne 28. dubna, 22. prosince a 29. prosince, nenáleží za práci konanou v těchto dnech příplatek za práci o sobotách a nedělích, i když se jedná o pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem. Pro odměňování práce přesčas se tyto dny nepovažují za dny nepřetržitého odpočinku v týdnu.

(22) Pracovníkovi, kterému podle mzdových předpisů přísluší příplatek za práci o sobotách a nedělích, náleží tento příplatek v roce 1986 za práci konanou v pátek dne 2. května, ve středu dne 24. prosince a 31. prosince, v roce 1987 v pátek dne 2. ledna a 9. ledna, ve čtvrtek dne 24. prosince a 31. prosince, v roce 1988 v pátek dne 8. ledna, v roce 1989 v pondělí dne 8. května a v roce 1990 v pondělí dne 30. dubna, 24. prosince a 31. prosince.


Závěrečné ustanovení

(23) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 84 odst. 2 a § 93 zákoníku práce.

2) § 86 a § 156 odst. 2 zákoníku práce.

3) § 116 zákoníku práce.

4) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 9. 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků (registrován v částce 22/1984 Sb.).
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 11. 1979 čj. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (registrovaný v částce 30/1979 Sb.).
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. 3. 1983 čj. 315-5981-3147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (registrovaný v částce 16/1983 Sb.).
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. 8. 1985 čj. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků (registrován v částce 24/1985 Sb.) a mzdové předpisy vydané jinými ústředními orgány; pokud tyto předpisy příplatek za práci o sobotách a nedělích neupravují, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Přesunout nahoru