Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 08.07.1985
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. srpna 1985

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách

Dne 8. července 1985 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem podpisu.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky (dále jen "smluvní strany"),

ve smyslu principů Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. října 1977,

v souladu se zásadami Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti železniční dopravy ze dne 23. června 1972,

v souladu se Všeobecnými podmínkami pro uskutečňování vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, které byly přijaty na XXIV. zasedání Společného výboru pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou dne 17. února 1982,

vycházejíce z cílů specializace a kooperace uspokojovat v nejširší míře potřeby národních hospodářství Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky výkonnými železničními stavebními stroji a jinou kolejovou stavební technikou a využívat oboustranně výhodnou vědeckotechnickou spolupráci v této oblasti,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany zabezpečí prostřednictvím svých příslušných orgánů a organizací

1. plánovitou koordinaci výzkumu, vývoje, dalšího vývoje a výroby moderních strojů na stavbu a údržbu kolejových zařízení a techniky na odstraňování sněhu;

2. výrobu těchto strojů v objemech, které v nejširší míře uspokojí potřebu smluvních stran;

3. uskutečňování dohodnutých generálních oprav strojů a výměnu náhradních dílů potřebných pro údržbu těchto strojů;

4. sjednocení vybraných konstrukcí výhybek s cílem rozšířit možnosti vzájemných dodávek;

5. uskutečňování vědeckotechnické spolupráce po dobu platnosti této dohody;

6. vzájemné dodávky racionalizačních prostředků vlastní výroby resortu dopravy.

Článek 2

Smluvní strany zabezpečují prostřednictvím svých příslušných orgánů a jejich organizací vývoj a výrobu strojů a zařízení na stavbu a opravy kolejových zařízení, techniky na odstraňování sněhu, jakož i sjednocení vybraných konstrukcí výhybek na základě vzájemně odsouhlasovaných technických podmínek, přičemž se bude usilovat o nejvyšší vědeckotechnickou úroveň.

Článek 3

Práce uvedené v této dohodě zabezpečuje ze strany Československé socialistické republiky

federální ministerstvo dopravy,

ze strany Německé demokratické republiky

ministerstvo dopravy.

Článek 4

Smluvní strany zabezpečují prostřednictvím svých příslušných orgánů převzetí závazků vyplývajících z této dohody do protokolů o koordinaci perspektivních plánů, jakož i do dohod a ročních protokolů o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.

Článek 5

1. Na realizaci úkolů stanovených v článku 1 této dohody zabezpečují příslušné orgány a organizace smluvních stran specializovaný vývoj, výrobu a dodávky výkonných strojů a zařízení na stavbu a údržbu kolejových zařízení, jakož i techniky na odstraňování sněhu podle přílohy 1, 2 a 3 této dohody včetně dodávky náhradních dílů potřebných pro provoz dodaných strojů a zařízení, jakož i obchodně technické služby.

2. Obchodně technické služby pro dodané stroje a zařízení se zabezpečují podle servisní smlouvy.

Článek 6

Smluvní strany organizují prostřednictvím svých příslušných orgánů a organizací spolupráci na rozšíření vzájemných dodávek racionalizačních prostředků vyráběných v resortu dopravy na základě dlouhodobé dohody o výměně zboží.

Článek 7

Společné vědeckovýzkumné, projekční a konstrukční práce k tématům uvedeným v příloze 3 této dohody se vykonávají podle pracovního programu, který bude odsouhlasený mezi příslušnými orgány smluvních stran do šesti měsíců po podpisu této dohody.

Spolupráce k pracovnímu programu podle přílohy 3 této dohody se bude uskutečňovat na základě smluv, které budou uzavřeny mezi organizacemi smluvních stran oprávněnými k zahraničně-obchodní činnosti.

Článek 8

Všechny typy strojů plánované k dodání druhé straně v rámci spolupráce budou buď před začátkem sériové výroby (prototyp podle přílohy 1 a 2) nebo před začátkem dodávek vyzkoušené v provozu u druhé strany. Podrobnosti budou dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran ve zvláštních hospodářských smlouvách.

Článek 9

1. Vzájemné dodávky strojů, zařízení a příslušenství, jakož i požadované výkony se uskutečňují na základě smluv uzavíraných mezi příslušnými organizacemi smluvních stran oprávněnými k zahraničně-obchodní činnosti.

2. Ceny výrobků a výkonů určených pro vzájemné dodávky podle této dohody budou odsouhlaseny mezi organizacemi oprávněnými k zahraničně-obchodní činnosti na základě principů a metodiky tvorby cen, jakož i doporučení orgánů RVHP včetně typového článku Ceny a dvoustranných úmluv, které jsou platné v příslušném časovém období dodávek. Závazky příslušných organizací smluvních stran oprávněných vykonávat zahraničně-obchodní činnost ve věci dodávek a výkonů vstoupí v platnost po uzavření cenových smluv.

3. Pro výrobky, které se nacházejí v takovém stádiu vývoje, že není možné do podpisu této dohody zjistit ceny zahraničního obchodu, určí ceny zahraničního obchodu organizace oprávněné k zahraničně-obchodní činnosti rok před zahájením sériové výroby.

Článek 10

1. Výsledky vědeckotechnických prací a prací na zdokonalení technologie, které byly dosaženy ve spolupráci na základě této dohody bez účasti odborníků příslušných orgánů a organizací druhé smluvní strany a bez použití jejich vědeckotechnických údajů, jsou stejně tak jako přitom vytvořené vynálezy a získané výrobní znalosti a zkušenosti ("know-how") vlastnictvím té smluvní strany, jejíž odborníci těchto výsledků dosáhli. Druhá smluvní strana může získat právo na využití těchto výsledků, vynálezů a výrobních znalostí a zkušeností za podmínek, které budou odsouhlaseny příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran.

2. Vědeckotechnické výsledky a "know-how", které vznikly za účasti obou smluvních stran nebo při použití vědeckotechnických údajů druhé smluvní strany, jsou společnými výsledky.

3. Poskytnutí licencí na využití společných vynálezů, jakož i výrobních znalostí a zkušeností ("know-how") získaných po dobu spolupráce a technických a jiných údajů třetí straně, se může uskutečnit jen po vzájemné dohodě příslušných orgánů a organizací smluvních stran.

4. Spolupráce v oblasti právní ochrany vědeckotechnických výsledků, které byly dosaženy v průběhu realizace prací předpokládaných touto dohodou, se uskutečňuje podle Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových a užitkových vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce ze dne 12. dubna 1973.

5. Příslušné organizace smluvních stran zabezpečí právní bezchybnost dodávaných výrobků nebo odevzdávaných výsledků vědeckotechnických prací, pokud jde o práva třetích na území druhé smluvní strany.

Článek 11

Příslušné orgány a organizace smluvních stran zabezpečí potřebné utajení výzkumných a vývojových prací uskutečněných podle této dohody, jakož i vzájemně odevzdaných materiálů a dokumentace. Výsledky výzkumných, vývojových a konstrukčních prací uskutečněných podle této dohody, jakož i jejich dílčí výsledky mohou být uveřejňované jen na základě vzájemného odsouhlasení příslušných orgánů a organizací smluvních stran.

Článek 12

Reexport výrobků dodávaných na základě této dohody a odevzdání společných výsledků vědeckotechnické spolupráce třetím se může uskutečnit jen s písemným souhlasem příslušného orgánu druhé smluvní strany.

Článek 13

1. Příslušné organizace smluvních stran uzavírají na uskutečnění generálních oprav vyvážených strojů zvláštní úmluvy, které se každoročně zpřesňují.

2. Příslušné organizace smluvních stran si vyměňují proti zaplacení vědeckotechnické výsledky a zkušenosti získané při údržbě strojů na stavbu kolejí, jakož i jejich konstrukčních skupin a dílů při racionalizaci opravárenského provozu.

3. Příslušné orgány a organizace smluvních stran zabezpečují kooperaci při vlastní výrobě a regeneraci dovážených náhradních dílů a vyměňují si přitom získané zkušenosti.

Článek 14

Příslušné orgány smluvních stran zabezpečí spolupráci mezi organizacemi na sjednocení vybraných konstrukcí výhybek s cílem rozšířit možnosti vzájemných dodávek.

Článek 15

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu do 31. prosince 1990. Její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět roků, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději dva roky před uplynutím lhůty její platnosti.

2. Při prodloužení platnosti této dohody odsouhlasí příslušné orgány smluvních stran program vědeckotechnické spolupráce, seznam, objemy a termíny vzájemných dodávek strojů, konstrukčních uzlů a součástek na následující období nejpozději dvanáct měsíců před začátkem nové lhůty platnosti Dohody.

3. Tato dohoda může být měněná a doplněná písemnou dohodou smluvních stran.

4. Přílohy 1, 2 a 3 jsou neoddělitelnou součástí této dohody.

Tato dohoda byla vyhotovena dne 8. července 1985 v Praze ve dvou vyhotoveních, každé ve slovenském a německém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

Ing. Otto Arndt v. r.

Příloha 1

Specializace a objemy dodávek strojů a zařízení na stavbu a údržbu kolejí a racionalizačních prostředků na železnici z Německé demokratické republiky do Československé socialistické republiky

A. Specializace ve výzkumu, vývoji a výrobě

Strana Německé demokratické republiky se specializuje na:

vícevřetenové zatáčecí stroje a zhutňovače mezi pražci jako pomocná a normální vozidla se zvláštním režimem provozu,

střední a malé podbíječky pražců,

střední techniku na měření kolejí,

systém přivádění štěrku.

B. Dodávky
Označení výrobku 1986 1987 1988 1989 1990
(kus/rok)
vícevřetenový zatáčecí stroj 5 5 5 5 5
podbíječka pražců středního výkonu typ GSM 1 - 1 4 4 4
vozová část stroje pro zemní práce SZP 750 3 - - - -
sněhová fréza vysokého výkonu HSF 80 - 2 2 1 -
vrtačka kolejí 50 50 50 50 50
zařízení na napínání kolejí - - 30 30 30
stabilní seřezávač navařenin typ AM - 2 - 2 2 - -

Poznámka: Objemy a termíny dodávek se mohou zpřesňovat v ročních protokolech o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou po odsouhlasení federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky.

Příloha 2

Specializace a objemy dodávek strojů a zařízení na stavbu a údržbu kolejí a racionalizačních prostředků na železnici z Československé socialistické republiky do Německé demokratické republiky

A. Specializace ve výzkumu, vývoji a výrobě

Československá strana se specializuje na:

stroje na čištění štěrkového lůžka,

stroje na čištění štěrkového lůžka za hlavami pražců,

stroje na zemní práce,

vyměňovače pražců včetně přídavných zařízení.

B. Dodávky
Označení výrobku 1986 1987 1988 1989 1990
  (kus/rok)
stroj na zemní práce SZP 750 1 1 - - -
stroj vysokého výkonu na čištění štěrkového lůžka 2 2 2 - 1*)
stroj na čištění štěrkového lůžka za hlavami pražců typ SČH 150.1 - - - 3 3
vyměňovač pražců SVP 60.1 včetně přídavných zařízení 3 4 4 2 -**)
frézová hlavice pro sněhové frézy HSF 80 3 4 4 - -
zařízení na výměnu kolejí ZPK 56 100 20 20 - -
podvozek typ 77 20 20 10 - -
motorové vozíky pro rozchod 750 mm 2 - - - -
přívěsné vozíky pro rozchod 750 mm 4 - - - -

Poznámka: Objemy a termíny dodávek se mohou zpřesňovat v ročních protokolech o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou po odsouhlasení federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky.

Příloha 3

Témata vědeckotechnické spolupráce pro vývoj strojů na stavbu a opravy kolejí, výhybek, jakož i racionalizačních prostředků na železnici pro období 1986 - 1990

Poř. čísloOznačení úkolů a témat spolupráceKoordinátor organizaceVykonávajícíObdobí (rok) začátku a konce pracíOčekávané vědecko-ekonomické výsledky spolupráce
123456
1.Stroj na podbíjení a úpravu kolejeMD NDRFEW Blankenburg11/81 *)
12/86
Náhrada dovozu z třetích zemí a pokrytí potřeby obou stran těmito stroji pro zabezpečení výkonnosti tratí ČSD a DR
2.Stroj na čištění štěrkového lůžkaFMD ČSSRMTH Praha1/84 *)
12/88
3.Drezina na měření kolejíMD NDRFEW Blankenburg 1989
1991
4.Vícevřetenový zatáčecí stroj - normální vozidloMD NDRFEW Blankenburg1989 *)
1991
5.Sanační komplex pro železniční spodek   
5a)- modifikovaný SČPFMD ČSSRMTH Praha1989
1991
5b)- systém přivádění MDNDR FEWFEW Blankenburg1989
1991
6.Sjednocení částí výhybekFMD ČSSR MD NDRVÚŽ Praha Železárny 1990 Prostějov Výhybkárna Brandenburg1986 **)
1990

Vysvětlivky

FEW-DR - Výzkumný a vývojový závod (Forschungs- und Entwicklungswerk) Německé

říšské dráhy

MTH - Mechanizace traťového hospodářství

VÚŽ - Výzkumný ústav železniční

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

*) Dodávky se zpřesní podle výsledků provozního vyzkoušení.

**) Dodávky jen spolu s požadovanými přídavnými zařízeními

*) Vzájemné dodávky v přílohách 1 a 2 budou zpřesněny podle výsledků provozních zkoušek.

**) Vzájemné dodávky budou zapracovány do příloh 1 a 2 podle výsledku vědeckotechnického vývoje.

Přesunout nahoru