Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu

Částka 22/1985
Platnost od 27.09.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 29. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb. a č. 152/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 5 se vypouští věta druhá.

2. V § 17 odst. 2 se vypouští slova "a na zaplacení pokuty".

3. § 19 se vypouští. 1)

4. V § 21 odst. 1 a 3 se slova "4 Kčs" nahrazují slovy "10 Kčs.".

5. V § 21 odst. 2 a 3 se slova "40 Kčs" nahrazují slovy "100 Kčs.".

6. § 21 odst. 9 zní:

"(9) Cestující, který neoprávněně nastoupí do vlaku nebo vozu, ve kterém je vnitrostátní přeprava vyloučena, je povinen zaplatit částku 100 Kčs.".

7. V § 24 odst. 1 se vypouští slova "a jízdní řád.".

8. § 24 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) V odůvodněných případech může odesílací stanice povolit výjimku z omezení hmotnosti cestovního zavazadla, lze-li zajistit bez obtíží jeho přepravu po celé přepravní cestě. V těchto případech je odesílací stanice oprávněna sjednat s cestujícím zvláštní podmínky pro přepravu.".

9. V § 25 se v nadpise vypouští slovo "Pokuty".

10. V § 33 odst. 6 se slova "pokuty" nahrazují slovy "jiné částky".

11. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46

Pobyt vozů při nakládce a vykládce

(1) Odesílatelé jsou povinni nakládat a příjemci vykládat zásilky v kterékoli denní i noční době i ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu (nepřetržitá nakládka a vykládka).

(2) Odesílatelé jsou povinni naložit a příjemci vyložit zásilky a naložený nebo vyložený vůz připravit k odsunutí s největším urychlením, nejpozději však ve stanovených lhůtách. Tyto lhůty počínají hodinou, která byla oznámena přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li vůz přichystán později než bylo oznámeno ve zprávě, počíná lhůta okamžikem přichystání vozu.

(3) Lhůta pro nakládku a vykládku vozů se stanoví na 6 hodin pro jednoduchou manipulaci a 10 hodin pro dvojitou manipulaci.

(4) Ve vyhlášených stanicích s nedostatečným osvětlením všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí se noční doba nevčítá do stanovené lhůty pro nakládku a vykládku vozů.

(5) Železnice může z celospolečenských důvodů vyhlásit neplynutí stanovené lhůty pro nakládku nebo vykládku vozů ve vyhlášených dnech pracovního volna nebo ve dnech pracovního klidu.

(6) Nakládka nebo vykládka je ukončena (vůz je připraven k odsunutí), jsou-li provedeny všechny úkony a splněny podmínky stanovené řádem nebo tarifem přepravci. Přepravce je povinen oznámit stanici, že vůz je připraven k odsunutí. U zásilky podávané k přepravě musí odesílatel odevzdat stanici současně též řádně vyplněný nákladní list včetně příloh v něm zapsaných.".

12. V § 47 se v odst. 4 vkládá nová první věta, která zní:

"(4) Při odstraňování přetěže zaplatí přepravce železnici, překročí-li lhůtu 6 hodin stanovenou pro nakládku, zdržné podle § 49 až do doby jejího odstranění.".

13. Vkládá se nový § 49, který včetně nadpisu zní:

"§ 49

Zdržné a stojné

(1) Předrží-li přepravce vůz při nakládce nebo vykládce přes stanovené lhůty, zaplatí železnici za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné 75 Kčs, ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu zdržné 150 Kčs.

(2) Je-li lhůta pro nakládku nebo vykládku překročena již v pracovní den přede dnem pracovního volna nebo přede dnem pracovního klidu, účtuje se zdržné 150 Kčs od 0.00 hodin prvního dne pracovního volna nebo prvního dne pracovního klidu. Vznikne-li nárok na zdržné 150 Kčs, účtuje se v této výši až do doby ukončení nakládky nebo vykládky bez ohledu na to, ve který den byla nakládka nebo vykládka ukončena (tj. i v následující pracovní dny).

(3) Zdržné se účtuje též při vzniku překážky při dodání, převezme-li zásilku po jejím odstranění původní příjemce nebo vrátí-li přepravce vozy přichystané k nakládce v prázdném stavu, a to za celou dobu od přichystání do vrácení vozů.

(4) Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) a za každou i jen započatou hodinu překročení zaplatí přepravce zdržné v dvojnásobné výši.

(5) Drážní správní orgán může po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v určitém místě nebo oblasti anebo v případech, kdy přepravce opakovaně překračuje stanovené lhůty.

(6) Zdržné se neúčtuje v případech, kdy přepravce ukončí nakládku nebo vykládku tak, aby vozy mohly být zařazeny do nejbližšího vhodného vlaku, i když překročil stanovenou lhůtu. To neplatí pro vykládku, je-li vůz přikázán k nakládce jinému přepravci v téže stanici.

(7) Železnice může na žádost přepravce snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozů vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které přepravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Železnice může účtované zdržné snížit nebo prominout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy; u ojedinělých vozových zásilek výjimečně i tehdy, prokáže-li organizace nebo občané, že učinili ze své strany vše k zajištění včasné nakládky nebo vykládky a že překročení stanovených lhůt nastalo z příčin, které nemohli ovlivnit.

(8) Za zastavení kolejí stanice vozy přepravců, 3) platí přepravce (zařaditel) železnici stojné podle tarifu, pokud nejde o vozy přepravců zařazené do vozového parku cizích železničních správ zúčastněných na Dohodě o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS).

(9) Stojné se platí za dobu od oznámení přepravci ve zprávě o době přichystání vozu do doby, kdy je vůz připraven k odsunutí. Je-li vůz přichystán později, platí se stojné až do doby skutečného přichystání vozu.".

14. § 53 včetně nadpisu zní:

"§ 53

Placení přepravného, přirážek k dovoznému, zdržného a jiných poplatků

(1) Odesílatel je povinen zaplatit ihned při podeji zásilky přepravné (dovozné a doplňující poplatky), jakož i případné přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje, které je železnice oprávněna vybrat a které může odesílací stanice vypočítat. Částky, které odesílací stanice nemohla vypočítat, jakož i za přepravy vzniklé rozdíly dovozného, doplňující poplatky popřípadě též přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje zapsané v nákladním listu, vybere železnice od příjemce.

(2) Přepravné, přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje železnice se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu). Federální ministerstvo dopravy může v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou stanovit, kteří přepravci a u kterých zásilek budou vyrovnávat přepravné ústředně a za jakých podmínek.".

15. § 67 odst. 2 zní:

"(2) Prokáže-li oprávněný, že zpožděným výdejem cestovního zavazadla utrpěl škodu, vyplatí mu železnice na jeho žádost místo částky podle odstavce 1 náhradu škody, nejvýše však do výše zaplaceného jízdného.".

16. V § 67 odst. 8 se slovo "pokutu" nahrazuje slovy "zaplacené částky podle odstavce 3,".

17. V § 68 nadpis zní:

"Platby, přeplatky a nedoplatky"

18. V § 68 odst. 1 zní:

"(1) Jízdné, přepravné, zdržné, stojné, přirážky k dovoznému, doplatky jízdného a jiné částky uvedené v železničním přepravním řádu se platí železnici.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označí jako odstavce 2 a 3.

19. V § 70 odst. 3 písm. b) se vypouští slova "pokut a jiných".

20. Ve všech ostatních ustanoveních vyhlášky se slovo "pokuta" nahrazuje slovem "částka".

Čl. II

Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb. a č. 42/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 se připojují nové odstavce 4 a 5, které zní:

"(4) Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1 200 za každý vůz, Kčs 1 800 za každý vůz cizích železničních správ, Kčs 1 500 za každý vůz železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) naložený bez předchozího souhlasu ČSD. Kromě toho ČSD mohou vůz naložený bez předchozího souhlasu odmítnout převzít k přepravě a vlečkař je povinen vůz neprodleně vyložit.

(5) Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1 200 za každý vůz, který přichystá k odsunu z vlečky, neuvedený do předepsaného stavu (např. nevyčistěný, neuzavřený nebo bez všech oddělitelných součástek vozební výstroje nebo přepravních pomůcek).".

2. V § 8 se za odst. 3 vkládají nové odstavce 4 až 10, které zní:

"(4) Lhůty pobytu vozu na vlečce stanoví ČSD podle rozvrhu pravidelných obsluh vlečky a s přihlédnutím k provozním poměrům v přípojové (tarifní) stanici a na vlečce, nikoli však zpravidla delší než 8 hodin. Nepřichystá-li vlečkař v takto ČSD stanovené lhůtě vůz na odevzdávkovém místě, zaplatí ČSD za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné Kčs 75, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu zdržné Kčs 150. Zdržné se účtuje až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu. Vznikne-li nárok na zdržné ve výši Kčs 150, účtuje se v této výši až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu.

(5) Zdržné se neúčtuje v případech, kdy vlečkař sice nepřichystá vozy k odsunutí ve stanovené lhůtě, ale přichystá je k nejbližší pravidelné obsluze, která následuje po uplynutí této lhůty. Jestliže stanovená lhůta končí v době pravidelné obsluhy, musí být vozy přichystány k odsunutí k této obsluze.

(6) Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) a za každou i jen započatou hodinu překročení stanovené lhůty pobytu zaplatí vlečkař zdržné v dvojnásobné výši.

(7) Pobyt ložených a prázdných vozů určených k přistavení na vlečku a zadržených ve stanici určení nebo v jiné stanici z příčin na straně vlečkaře jde k tíži vlečkaře. Doba pobytu ve stanici určení počíná plynout od nejbližší pravidelné obsluhy, kterou mohly být vozy přistaveny na vlečku, a je ukončena dobou jejich přichystání na vlečku nejbližší pravidelnou obsluhou po oznámení vlečkaře, že přistavení vozů je možné; v jiné stanici dobou jejich zadržení až do jejich odsunutí, nejdéle však 6 hodin po oznámení, kdy přípojová stanice dostala od vlečkaře souhlas k přistavení vozů. Za tuto dobu se účtuje zdržné.

(8) ČSD mohou po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v přípojové (tarifní) stanici nebo v oblasti, anebo v případech, kdy vlečkař opakovaně překračuje stanovenou dobu pobytu vozu na vlečce.

(9) ČSD mohou povolit propočet zdržného za celé měsíční období. V případě, kdy v konkrétním měsíci průměrný pobyt vozů na vlečce nepřekročil stanovenou lhůtu, zdržné se u vozů zařazených do propočtu neúčtuje.

(10) ČSD mohou na žádost vlečkaře snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozu vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které vlečkař nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. ČSD mohou účtované zdržné snížit nebo prominout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu na vlečce v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy.".

3. V § 8 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 11.

4. V § 12 odst. 2 se připojuje druhá věta, která zní: "Náhrady, zdržné a jiné poplatky se platí bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu).".

5. Ve všech ustanoveních vyhlášky se slovo "pokuta" nahrazuje slovem "částka".

Čl. III

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 3 se připojuje na konci tato věta: "Ve vyhlášených stanicích s nedostatečným osvětlením všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí se pro vyprázdnění nebo naplnění a pro složení nebo naložení kontejneru nevčítá noční doba. 4)".

2. V § 10 odst. 4 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "zdržné", slova "150 Kčs" se nahrazují slovy "75 Kčs" a slova "300 Kčs" se nahrazují slovy "150 Kčs".

3. V § 10 odst. 4 se připojují na konci tyto věty: "Zdržné se neúčtuje v případech, kdy přepravce přichystá kontejner na železniční vůz k odsunutí tak, aby mohl být zařazen do nejbližšího vhodného vlaku, i když překročil stanovenou lhůtu. Tato úleva se neposkytuje v případě, kdy kontejner je určen k naplnění jiným odesílatelem v téže stanici.".

4. V § 10 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní:

"(5) Kontejnerový dopravce může na žádost 5) přepravce snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovených lhůt vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které přepravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Kontejnerový dopravce může účtované zdržné a poplatky stanovené tarifem při přichystání kontejneru mimo železniční vůz snížit nebo prominout, došlo-li k překročení stanovených lhůt v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy a výjimečně u ojedinělých kontejnerových zásilek i tehdy, prokáží-li organizace nebo občané, že učinili ze své strany vše k zajištění vyprázdnění nebo naplnění, popřípadě složení nebo naložení kontejneru, a že překročení stanovených lhůt nastalo z příčin, které nemohli ovlivnit.".

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označí jako odstavce 6 až 11.

5. V § 13 odst. 5 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

6. V § 16 odst. 5 a 7 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

7. § 17 odst. 4 zní:

"(4) Přepravné, přirážky k dovoznému, poplatky doplňující stanovené tarifem, zdržné, hotové výdaje a jiné částky se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem.".

8. V § 26 odst. 1 a 2 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

9. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

10. V § 29 odst. 1 písm. d) se vypouští slova "pokut a jiných".


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Ustanovení o přerušení jízdy obsahuje tarif.

2) Vozy s označením OPW.

3) Bod 1 a 2 tarifního ustanovení označeného jako Příloha 10 k ŽPŘ - Přeprava vozů přepravců.

4) Noční dobou se rozumí v měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru doba od 17.00 hod. do 6.00 hod. a v ostatních měsících doba od 21.00 hod. do 6.00 hod. Hodiny 17.00 a 21.00 spadají do noční doby a hodina 6.00 do denní doby.

5) Žádost o snížení nebo prominutí zdržného a poplatků podávají přepravci u příslušné železniční stanice.

Přesunout nahoru