Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb

Částka 21/1985
Platnost od 12.09.1985
Účinnost od 12.09.1985
Zrušeno k 30.09.1988 (155/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 27. srpna 1985

o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. e) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách

1. zemědělských výrobků uvedených v § 4 až 7 a dodávaných zemědělskými organizacemi (§ 2) nákupním organizacím (§ 3) a

2. zemědělských potřeb uvedených v odstavci 2,

b) povinnosti nákupních organizací a hlavních nákupních organizací uvedené v § 3,

c) povinnosti nákupních organizací a zemědělských organizací při přepravě prováděné v souvislosti s plněním dodávek zemědělských výrobků a zemědělských potřeb podle této vyhlášky (§ 37 až 41).

(2) Zemědělskými potřebami pro účely této vyhlášky jsou

a) osivo, sadba a školkařské výpěstky, násadová vejce, chovná a užitková zvířata a zástavový skot dodávané mezi socialistickými organizacemi, pokud tyto výrobky nejsou dodávány jako zemědělské výrobky podle odstavce 1 písm. a) bod 1,

b) krmiva, krmné směsi a krmné doplňky, hnojiva, chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin dodávané zemědělským organizacím.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb z dovozu a pro vývoz.

§ 2

Zemědělské organizace

Zemědělskými organizacemi pro účely této vyhlášky jsou socialistické organizace, které v souladu s předmětem své hospodářské činnosti dodávají zemědělské výrobky nebo pro zemědělskou výrobu odebírají zemědělské potřeby.

§ 3

Nákupní organizace

(1) Nákupními organizacemi pro účely této vyhlášky jsou socialistické organizace, které v souladu s předmětem své hospodářské činnosti nakupují zemědělské výrobky od zemědělských organizací pro účely zpracování nebo dalších dodávek. Nákupní organizace, které jsou oprávněny k nákupu zemědělských výrobků uvedených v § 4 až 7, určuje příloha k této vyhlášce.

(2) Nákupní organizace je povinna při nákupu zemědělských výrobků v součinnosti s příslušným orgánem státního hospodářského řízení zemědělství plnit zejména tyto úkoly:

a) provádět průzkum potřeb zemědělských výrobků a možností jejich výroby,

b) zajišťovat projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů, 1)

c) sledovat a vyhodnocovat průběh uzavírání a plnění hospodářských smluv,

d) zabezpečovat potřebná opatření k plnění plánovaných úkolů,

e) předkládat hlášení o nákupu zemědělských výrobků příslušnému evidenčnímu místu.

(3) Je-li oprávněno nakupovat určitý druh (skupinu) zemědělských výrobků více nákupních organizací, jsou v rozsahu územní působnosti hlavními nákupními organizacemi ty organizace, které jsou v příloze uvedeny na prvém místě pro Českou socialistickou republiku nebo na prvém místě pro Slovenskou socialistickou republiku.

(4) Hlavní nákupní organizace koordinuje činnost ostatních zúčastněných nákupních organizací a tyto jsou povinny hlavní nákupní organizaci při plnění jejích úkolů poskytovat ve vzájemně smluveném rozsahu potřebnou součinnost.

§ 4

Zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu

(1) Zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu, jimiž jsou obiloviny, mohou zemědělské organizace dodávat pouze nákupním organizacím, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 2)

(2) Nákupní organizace jsou povinny odebrat od zemědělských organizací veškeré nabídnuté množství obilovin (§ 259 odst. 3 zákona), které jsou způsobilé k přímé spotřebě nebo ke zpracování na zdravotně nezávadné výrobky. Nedohodnou-li se organizace na lhůtě odběru, stanoví ji příslušné nadřízené orgány.

§ 5

Vybrané zemědělské výrobky

(1) Vybranými zemědělskými výrobky jsou

a) luštěniny, olejniny, chmel, tabák, cukrovka, čekanka, len - stonky, konopí - stonky, plody kořeninové papriky, léčivé rostliny, prázdné makovice, jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata, mléko a smetana,

b) brambory konzumní rané i pozdní, brambory průmyslové, ovoce, zelenina, moštové hrozny révy vinné, jatečné ovce a jehňata, jatečná drůbež, slepičí vejce konzumní, kůže (kůže z farmářsky chovaných kožešinových zvířat a domácích králíků, kůže z divokých kožešinových zvířat, jehnětiny a skopovice) a potní ovčí vlna.

(2) Vybrané zemědělské výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) mohou zemědělské organizace dodávat jen nákupním organizacím, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 2) Bližší podmínky odběru vyššího než smluveného množství, zejména dodací lhůty, cenu, jakost a podobně, dohodnou organizace ve smlouvě.

(3) Vybrané zemědělské výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou zemědělské organizace dodávat po splnění smluvních dodávek těchto výrobků nákupním organizacím i jiným odběratelům (§ 6 odst. 2). Před splněním smluvních dodávek mohou tyto výrobky dodat jiným odběratelům jen tehdy, odmítne-li nákupní organizace řádně nabídnuté množství výrobků odebrat a hrozí-li bezprostředně znehodnocení nebo zkáza výrobků připravených k odběru.

§ 6

Ostatní zemědělské výrobky

(1) Ostatními zemědělskými výrobky pro účely této vyhlášky jsou úsušky pícnin a píce pro výrobu úsušků, seno, sláma, koření (anýz, fenykl, kmín, koriandr, majoránka zelená a drhnutá), jatečné kozy, jateční koně a hříbata, zvěřina a živá zvěř, jateční králíci, ryby, ovčí a míchaný hrudkový sýr, včelí med, chovná a užitková zvířata, zástavový skot a násadová vejce.

(2) Zemědělské organizace mohou ostatní zemědělské výrobky kromě nákupním organizacím dodávat též jiným socialistickým organizacím pro jejich vlastní potřebu, popřípadě organizacím oprávněným k provozování maloobchodní činnosti; rovněž je mohou v souladu se zvláštními předpisy 3) prodávat občanům pro jejich vlastní spotřebu.

§ 7

Osivo, sadbu a školkařské výpěstky mohou zemědělské organizace dodávat pouze odběratelům stanoveným zvláštními předpisy. 4)

ČÁST DRUHÁ

Hospodářské smlouvy a dodací podmínky

ODDÍL PRVNÍ

Hospodářské smlouvy

§ 8

(1) Dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb, jakož i jiné způsoby vzájemné hospodářské spolupráce jsou organizace povinny zajišťovat hospodářskými smlouvami. Podkladem pro uzavírání hospodářských smluv a pro vypracování návrhů plánů, zejména střednědobých, jsou výsledky projednání vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. 1)

(2) Hospodářskými smlouvami se organizace především zavazují dodat a odebrat zemědělské výrobky a zemědělské potřeby ve smluveném množství a lhůtách, v jakosti odpovídající technickým normám, popřípadě technickým podmínkám a za ceny podle cenových předpisů. Hospodářské smlouvy mohou obsahovat též dohodu organizací o poskytnutí a použití finančních prostředků k specifickým účelům, zejména z integračního fondu, dohodu o provádění odborné poradenské činnosti a o kontrole plnění smluvených povinností. U zemědělských výrobků mohou být dohodnuty i podmínky, za kterých budou výrobky dodávány částečně opracované nebo již zpracované, nebo podmínky skladování v zemědělské organizaci. U zemědělských potřeb může smlouva obsahovat též závazek dodavatele, že při dodržení sjednaných podmínek bude dosaženo určitého výsledku, například ve výnosech nebo v užitkovosti.

§ 9

Přípravné smlouvy

(1) V zájmu stabilizace dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů uzavírají organizace, především specializované zemědělské organizace, popřípadě orgány hospodářského řízení smlouvy o přípravě dodávek a smlouvy o spolupráci. 5)

(2) V případech, kdy je jmenovitě stanovena nebo uložena povinnost projednat dodavatelsko-odběratelské vztahy 6) a nebyla-li smlouva o přípravě dodávek uzavřena namísto pořízení protokolu o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů, 7) předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do jednoho měsíce od pořízení protokolu, a pokud došlo k rozporu, od rozhodnutí rozporu nadřízenými orgány hospodářského řízení.

(3) V ostatních případech předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do 30. září roku předcházejícího uskutečnění prvé dodávky.

(4) Navrhuje-li uzavření smlouvy o přípravě dodávek dodavatel, jde o včas předložený návrh, předloží-li jej odběrateli ve lhůtách stanovených v odstavcích 2 a 3.

(5) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá zpravidla na dobu pěti let.

(6) Nepředložil-li odběratel včas návrh smlouvy o dodávce ke splnění závazku ze smlouvy o přípravě dodávek na celý předpokládaný rozsah a obsah dodávek výrobků nebo nepředložil-li návrh smlouvy vůbec, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny výrobků, popřípadě průměrné ceny skupin výrobků, u nichž nesplnil povinnost předložit návrh smlouvy. Toto penále nemusí být účtováno a vymáháno. Povinnost odběratele předložit včas návrh smlouvy o dodávce se považuje za splněnou, jestliže návrh předložil ve stanovené lhůtě dodavatel.

§ 10

Smlouva o dodávce

(1) Odběratel je povinen předložit návrh smlouvy o dodávce zemědělských výrobků nebo o dodávce zemědělských potřeb nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího dodávce, nedohodnou-li se organizace jinak.

(2) Uzavírají-li se smlouvy o dodávce zemědělských výrobků nebo o dodávce zemědělských potřeb při společném projednávání vzájemných návrhů (kontraktace), považuje se návrh smlouvy za včas předložený, jestliže je předložen na tomto jednání. Společné projednávání se uskutečňuje v těch případech, dohodnou-li se o tom organizace v přípravné smlouvě nebo stanoví-li tak jejich nadřízené orgány.

§ 11

Zánik závazku

Jestliže plnění dodávek zemědělských výrobků se stalo nemožným v důsledku neodvratitelné události (neúroda, živelní pohroma, hromadné onemocnění zvířat apod.), závazek ze smlouvy zaniká. Zemědělská organizace je povinna nemožnost plnění oznámit nákupní organizaci ihned po vzniku neodvratitelné události a nemožnost plnění jí bez zbytečného odkladu prokázat.

ODDÍL DRUHÝ

Obecné podmínky dodávky zemědělských výrobků

§ 12

Dodací lhůty

Dodací lhůty sjednávají organizace ve smlouvě o dodávce zemědělských výrobků. Požádá-li o to jedna ze smluvních stran, dohodnou organizace zpřesnění sjednaných dodacích lhůt na kratší časová období (například dekádu) a způsob, jak má být toto zpřesnění provedeno.

§ 13

Splnění dodávky

(1) Dodávka je splněna odevzdáním zemědělských výrobků nákupní organizaci v provozovně zemědělské organizace nebo na jiném dohodnutém místě v jejím obvodu (dále jen "provozovna zemědělské organizace"). To platí i v případě, že za nákupní organizaci provádí vnější přepravu podle smlouvy s ní uzavřené jiná organizace nebo dodávající zemědělská organizace (§ 38 odst. 3).

(2) Pokud se na tom organizace dohodnou, může být dodávka zemědělských výrobků splněna též

a) předáním prvnímu veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení,

b) odevzdáním příjemci podle přepravní dispozice vystavené nákupní organizací (traťová dodávka). Rozsah těchto dodávek a termíny předávání přepravních dispozic dohodnou organizace ve smlouvě.

(3) Jestliže nákupní organizace nepřijme řádně nabídnuté plnění nebo jestliže v čase plnění jinak znemožní zemědělské organizaci dodávky splnit, je tato oprávněna plnit uskladněním výrobků; dodávka je v tomto případě splněna předáním nebo odesláním písemného oznámení o provedeném uskladnění. V oznámení o provedeném uskladnění uvede zemědělská organizace den, místo, druh, množství a jakost uskladněných výrobků. O uskladněné výrobky je zemědělská organizace povinna řádně pečovat a připravit je k dodávce bez zbytečného odkladu po tom, kdy ji o to nákupní organizace požádá. Náklady uskladnění hradí nákupní organizace.

(4) Nákupní organizace je povinna se dostavit na místo uskladnění za účelem prověření množství a jakosti nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení o plnění uskladněním.

(5) Nedostaví-li se zástupce nákupní organizace ve lhůtě stanovené v odstavci 4, platí jakost udaná zemědělskou organizací v oznámení o uskladnění. Množství výrobků ke dni plnění uskladněním musí být doloženo příslušnými doklady (vážní lístek, doklad o počtu kusů, litrů apod.). Nákupní organizace je povinna ke dni uskladnění vystavit nákupní lístek (§ 17) podle údajů zemědělské organizace.

Odběr a prověřování plnění

§ 14

(1) Nákupní organizace je povinna při odběru v provozovně zemědělské organizace prověřit množství a jakost zemědělských výrobků. Pokud v provozovně zemědělské organizace nejsou vytvořeny technické podmínky pro prověřování, dohodnou organizace ve smlouvě jiné místo, například provozovnu nákupní organizace, kde bude dodávka prověřena.

(2) Nákupní organizace je povinna umožnit zemědělské organizaci účast při prověřování plnění dodávaných zemědělských výrobků a zemědělská organizace je povinna se tohoto prověřování zúčastnit.

(3) Při odběru je nákupní organizace povinna ihned prověřit všechny znaky jakosti dodaných výrobků, jejichž zjištění při odběru je stanoveno příslušnou technickou normou, právním předpisem nebo je obvyklé.

(4) Jestliže zemědělská organizace udává (deklaruje) nákupní organizaci množství a jakost zemědělských výrobků písemně, musí tak učinit nejpozději do okamžiku splnění dílčí dodávky.

(5) Nedojde-li mezi organizacemi při prověřování plnění k dohodě, je nákupní organizace povinna bezodkladně přizvat orgán oprávněný k rozhodnutí o jakosti dodávaných výrobků (§ 16) nebo zajistit zjištění jakosti, popřípadě množství způsobem stanoveným v technické normě. Toto zjištění je pro obě organizace závazné.

(6) Nemůže-li se orgán oprávněný k rozhodování o jakosti ihned dostavit na místo prověřování dodávaných zemědělských výrobků, je nákupní organizace povinna

a) u výrobků, u nichž technické normy stanoví odběr vzorků, zajistit za účasti zástupce zemědělské organizace odebrání vzorků a předložit je bez zbytečného odkladu orgánu oprávněnému rozhodnout o jakosti,

b) u ostatních výrobků zajistit jejich oddělené uskladnění (ustájení) a bez zbytečného odkladu posouzení orgánem oprávněným rozhodnout o jakosti.

(7) Pokud zemědělská organizace plní dodávku podle přepravní dispozice (traťová dodávka), jsou zemědělské výrobky nakupovány v množství a jakosti podle údajů uvedených zemědělskou organizací. Nákupní organizace je povinna vyrozumět ihned zemědělskou organizaci o vadách dodávky zjištěných příjemcem, popřípadě zajistit, aby ji vyrozuměl příjemce tak, aby tato měla možnost zúčastnit se prověřování dodávky.

§ 15

(1) Nesplní-li nákupní organizace při prověřování plnění dodávky zemědělských výrobků povinnosti uvedené v § 14 odst. 1, 3, 5 a 6, platí jakost udaná zemědělskou organizací při plnění.

(2) Jakmile byla zjištěna jakost a množství zemědělských výrobků podle § 14 odst. 1 až 6, nemůže nákupní organizace reklamovat vady, které byla povinna při odběru zemědělských výrobků zjistit.

(3) U dodávek zemědělských výrobků, které se uskutečňují jako traťová dodávka, může nákupní organizace uplatňovat u zemědělské organizace práva z odpovědnosti za vady jen tehdy, jestliže zemědělskou organizaci vyrozuměla o vadách podle ustanovení § 14 odst. 7. Nákupní organizace je povinna reklamovat u zemědělské organizace vady dodávky nejdéle do 10 dnů od uplynutí lhůty k včasné reklamaci vad příjemcem dodávky; jinak její práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

§ 16

Orgány oprávněné vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských výrobků

(1) Orgánem oprávněným vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských výrobků je podle příslušnosti Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a výrobků potravinářského průmyslu České socialistické republiky a Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a výrobků potravinářského průmyslu Slovenské socialistické republiky, 8) s výjimkou zemědělských výrobků, u nichž podle příslušných předpisů je oprávněným orgánem

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Bratislava, jde-li o osivo, sadbu a školkařské výpěstky,

b) státní veterinární lékař, jde-li o zvěřinu a živou zvěř, chovná a užitková zvířata, zástavový skot a násadová vejce,

c) státní veterinární lékař nebo Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a výrobků potravinářského průmyslu, jde-li o jatečná zvířata, jatečnou drůbež a ryby,

d) Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha a Státní ústav pro kontrolu léčiv, Bratislava, jde-li o léčivé rostliny.

(2) Náklady spojené s rozhodnutím o jakosti hradí organizace, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

§ 17

Doklady o převzetí dodávky

(1) Nákupní organizace je povinna při každé dodávce zemědělských výrobků vystavit doklad o převzetí dodávky, kterým je nákupní lístek s úhrnnou cenou, nákupní lístek bez úhrnné ceny a lístek o převzetí.

(2) Nákupní lístek bez úhrnné ceny je podkladem pro vystavení souhrnného nákupního listu a lístek o převzetí je podkladem pro vystavení sběrného nákupního lístku. 9)

(3) Náležitosti nákupního lístku s úhrnnou cenou, souhrnného nákupního listu a sběrného nákupního lístku, jako dokladů nahrazujících fakturu, jsou stanoveny zvláštním předpisem. 9)

(4) Dokladem o převzetí dodávky zemědělských výrobků je lístek o převzetí též u dílčích dodávek téhož zemědělského výrobku uskutečněných v jednom dni, dohodnou-li se na tom organizace.

(5) Nákupní organizace vystaví lístek o převzetí i v případech, nedojde-li mezi organizacemi při prověřování plnění k dohodě o množství a jakosti. V tomto lístku o převzetí musí být uveden zejména název a sídlo zemědělské a nákupní organizace, druh dodaných zemědělských výrobků, den a místo jejich odběru a jakost a množství podle údajů obou organizací. Po zjištění jakosti nebo množství podle § 14 odst. 5 vystaví nákupní organizace příslušný doklad o převzetí dodávky.

(6) Podkladem pro vystavení nákupního lístku s úhrnnou cenou je u traťových dodávek dodací list potvrzený příjemcem, popřípadě druhopis nákladního listu s dodacím listem. Zemědělská organizace je povinna předat tyto podklady nákupní organizaci do dvou pracovních dnů po splnění dodávky.

§ 18

Započítávání dodávek

(1) Na plnění smlouvy se započítávají zemědělské výrobky v jakosti odpovídající technickým normám, popřípadě technickým podmínkám a není-li jakost takto stanovena, jakosti dohodnuté ve smlouvě. Dodávky výrobků se započítávají v čisté hmotnosti, v kusech nebo v litrech.

(2) Čistou hmotností se rozumí skutečná hmotnost zemědělského výrobku snížená o hmotnostní srážky nebo zvýšená o přirážku k hmotnosti v rozsahu stanoveném příslušnými technickými normami.

(3) Organizace mohou ve smlouvě dohodnout, že dodané množství zemědělských výrobků se může ve sjednaném rozsahu odchylovat od množství uvedeného ve smlouvě o dodávce.

§ 19

Obaly

(1) Stanoví-li technická norma, že zemědělské výrobky mají být dodány v obalech, poskytne nákupní organizace zemědělské organizaci bezplatně potřebné množství obalů ve vyhovujícím technickém stavu; nákupní organizace zajistí též přepravu obalů do provozovny zemědělské organizace na svůj náklad. Zemědělská organizace není oprávněna použít obalů k jiným účelům.

(2) Pokud nákupní organizace v dohodnuté lhůtě neposkytne obaly podle odstavce 1, zaplatí zemědělské organizaci penále ve výši 5 % z ceny těch zemědělských výrobků, které nemohly být v důsledku porušení této povinnosti dodány.

(3) Zemědělská organizace je povinna poskytnuté obaly, které nevrátila s poslední dodávkou, připravit k vrácení nejpozději do 10 dnů ode dne vyzvání, nedojde-li k jiné dohodě. Jestliže zemědělská organizace obaly v této lhůtě nepřipraví k vrácení, je nákupní organizace povinna účtovat zemědělské organizaci zdržné ve výši 50 % evidenční ceny nevrácených obalů. 10) Povinnost vrátit poskytnuté obaly trvá i po zaplacení zdržného. Nemůže-li zemědělská organizace obaly vrátit vůbec, je povinna kromě zdržného zaplatit i jejich evidenční cenu.

(4) Zpětnou přepravu včas vrácených obalů zajišťuje nákupní organizace na svůj náklad; u opožděně vrácených obalů nese náklady zpětné přepravy zemědělská organizace.

ODDÍL TŘETÍ

Obecné podmínky dodávky zemědělských potřeb

§ 20

(1) Organizace mohou ve smlouvě dohodnout, že dodané množství zemědělských potřeb se může v sjednaném rozsahu odchylovat od množství uvedeného ve smlouvě.

(2) Obsahem smlouvy o dodávce krmných směsí musí být vedle závazku dodavatele dodat zemědělské organizaci krmné směsi i závazek zemědělské organizace dodat dodavateli suroviny pro jejich výrobu. Je-li zemědělská organizace v prodlení s dodávkou těchto surovin, je dodavatel oprávněn zastavit dodávky krmných směsí; tuto skutečnost je však povinen nejméně 10 dnů před sjednanou dodací lhůtou sdělit zemědělské organizaci a současně i jejímu nadřízenému orgánu.

(3) Dodávky dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv se sjednávají v hmotnosti čistých živin a dodávky vápenatých, humusových a jiných hnojiv v hmotnosti výrobku.

§ 21

Dodací lhůty

Pokud si organizace nedohodnou ve smlouvě o dodávce lhůty kratší, stanoví se u zemědělských potřeb dodací lhůty s přesností na čtvrtletí. Při sjednávání dodacích lhůt na kratší časová období dohodnou organizace způsob, jak má být toto zpřesnění provedeno.

§ 22

Dodavatel je povinen odeslat zemědělské organizaci osvědčení o jakosti krmné směsi nejpozději s dodávkou a osvědčení o jakosti hnojiv současně s fakturou.

(2) Osvědčení o jakosti obsahuje zejména datum expedice, prohlášení, že dodávka odpovídá technické normě s uvedením případných odchylek a u dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv též údaj o obsahu živin.

Reklamace

§ 23

(1) V případě, že zemědělská organizace reklamuje vady dodávky zemědělských potřeb, je dodavatel povinen dostavit se k jejich ověření do 3 dnů a u krmných směsí a sadby chmele do 24 hodin od doručení reklamace.

(2) Nedojde-li k dohodě o odstranění vad, odeberou organizace u zemědělských potřeb, u nichž to technická norma stanoví, určený počet vzorků. Jeden ze vzorků si ponechá zemědělská organizace a ostatní předá dodavateli. Dodavatel je povinen vzorek zaslat bez zbytečného odkladu orgánu oprávněnému vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských potřeb (§ 26).

(3) Nedostaví-li se dodavatel k ověření reklamovaných vad ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo nezašle-li odebraný vzorek k rozboru podle odstavce 2, platí, že reklamaci uznává.

§ 24

(1) Jestliže zemědělská organizace při reklamaci vadné jakosti krmných směsí požádá o nové bezvadné plnění, je dodavatel povinen poskytnout požadované plnění v takové době, aby nebyla ohrožena řádná výživa zvířat, a to i v případě, že reklamaci neuznává; náklady až do rozhodnutí o reklamaci nese prozatím dodavatel.

(2) Má-li zemědělská organizace podezření, že důvodem onemocnění nebo úhynu zvířat jsou vadné krmné směsi, je povinna o tom bezodkladně vyrozumět dodavatele a současně požádat veterinárního lékaře o vyšetření postižených zvířat, případně o pitvu a laboratorní vyšetření uhynulých zvířat.

(3) Pokud nedojde k dohodě o vyřízení reklamace vad krmných směsí projevujících se na zvířatech poklesem přírůstků, onemocněním nebo úhynem, zemědělská organizace svolá bez zbytečného odkladu místní šetření, ke kterému přizve zejména dodavatele, orgán oprávněný vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských potřeb, státního veterinárního lékaře, příslušný orgán státního hospodářského řízení zemědělství, popřípadě příslušnou státní pojišťovnu.

(4) Nedojde-li u dodávek osiv, sadby, školkařských výpěstků, hnojiv, chemických a biologických přípravků na ochranu rostlin k dohodě o vyřízení reklamace vad projevujících se v porostu, zemědělská organizace svolá bez zbytečného odkladu místní šetření v porostu. K místnímu šetření přizve zejména dodavatele, orgán oprávněný vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských potřeb, příslušný orgán státního hospodářského řízení zemědělství, popřípadě příslušnou státní pojišťovnu a u osiv, sadby a školkařských výpěstků též množitele. 4)

(5) O výsledku místního šetření podle odstavců 3 a 4 se pořizuje zápis, v němž účastníci místního šetření uvedou svá stanoviska.

§ 25

(1) Nedohodnou-li se organizace ve smlouvě o dodávce jinak, je příjemce traťových dodávek dovážených hnojiv povinen reklamovat u dodavatele

a) vady, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace, do tří dnů od předání výrobků v místě určení,

b) vady zjistitelné pouze stanoveným nebo dohodnutým chemickým nebo technickým rozborem nejpozději do pěti týdnů od předání výrobků v místě určení u hnojiv ze socialistických států a do 10 dnů u hnojiv z ostatních států,

c) ostatní vady nejpozději do čtyř měsíců od předání hnojiv v místě určení.

(2) Nedodrží-li příjemce traťových dodávek dovážených hnojiv lhůty podle odstavce 1, jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.

§ 26

Orgány oprávněné vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských potřeb

Orgánem oprávněným vydávat rozhodnutí o jakosti zemědělských potřeb je podle příslušnosti

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Bratislava, jde-li o osivo, sadbu, školkařské výpěstky, krmiva, krmné směsi a krmné doplňky, hnojiva, chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin,

b) státní veterinární lékař, jde-li o chovná a užitková zvířata, zástavový skot a násadová vejce.

ODDÍL ČTVRTÝ

§ 27

Majetkové sankce

(1) Při dodávkách zemědělských výrobků a zemědělských potřeb platí majetkové sankce podle ustanovení § 204 až 208 zákona, pokud si organizace ve smlouvě o dodávce nedohodnou penále vyšší.

(2) Za nesplnění povinností stanovených zákonem, touto vyhláškou nebo hospodářskou smlouvou mohou organizace sjednat i jiné majetkové sankce.

ODDÍL PÁTÝ

Odpovědnost za vady některých zemědělských výrobků

§ 28

Brambory

(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady brambor, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny mokrou (bakteriální) hnilobou, suchou fusariovou hnilobou a hnědou (plísňovou) hnilobou

a) u brambor konzumních pozdních po dobu dvou měsíců od splnění dodávky,

b) u brambor průmyslových po dobu jednoho měsíce od splnění dodávky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dodávky splněné do konce roku sklizně.

§ 29

Osivo, sadba a školkařské výpěstky

Pokud je dodavatelem osiva, sadby a školkařských výpěstků zemědělská organizace, odpovídá za vady výrobků ve lhůtách a způsobem stanoveným v § 33.

§ 30

Jatečná zvířata

Zemědělská organizace odpovídá za vady zjištěné po porážce dodaných jatečných zvířat v případě, kdy při veterinární prohlídce byly maso, orgány nebo tuk posouzeny jako nepoživatelné. Neodpovídá však za vady vzniklé technologickým postupem při porážce jatečných zvířat.

§ 31

Jatečná drůbež

Zemědělská organizace odpovídá za znehodnocení masa a tuku dodané jatečné drůbeže způsobené porušením povinnosti nekrmit před dodávkou krmivem s nežádoucími účinky na jakost masa a tuku.

§ 32

Chovná a užitková zvířata a zástavový skot

(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady zvířat, které byly při splnění dodávky nezjistitelné, a to u mladých zvířat do 15 dnů a u starších zvířat, drůbeže a selat onemocnělých sípavkou do 28 dnů od splnění dodávky; jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

(2) Za mladá zvířata pro účely této vyhlášky se považují

a) selata, běhouni, chovná a užitková prasata do 50 kg živé hmotnosti,

b) skot do 100 kg živé hmotnosti nebo ve stáří do dvou měsíců,

c) jehňata ve stáří do osmi měsíců,

d) hříbata ve stáří do jednoho roku.

ODDÍL ŠESTÝ

Odpovědnost za vady zemědělských potřeb

§ 33

Osivo, sadba a školkařské výpěstky

(1) Dodavatel odpovídá za

a) pravost druhu a odrůdy osiva a sadby nejpozději do konce roku, v němž probíhá nejbližší vegetační období po splnění dodávky,

b) pravost odrůdy sadby chmele do uplynutí první plné plodnosti,

c) pravost druhu a odrůdy školkařských výpěstků do uplynutí jednoho měsíce od uzrání prvních plodů, podle kterých lze určit druh a odrůdu,

d) vady osiva, sadby a školkařských výpěstků, které se podle technické normy při převzetí dodávky nezjišťují, do konce roku, v němž probíhá nejbližší vegetační období po splnění dodávky.

(2) Dodavatel odpovídá za vady sadby, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny

a) suchou fusariovou hnilobou do 31. prosince roku sklizně,

b) hnědou (plísňovou) hnilobou do 30 dnů od splnění dodávky,

c) namrznutím hlíz do 10 dnů od splnění dodávky.

(3) Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna ve lhůtách stanovených v odstavcích 1 a 2, zanikají.

§ 34

Chovná a užitková zvířata a zástavový skot

(1) Dodavatel odpovídá za vady zvířat, které byly při splnění dodávky nezjistitelné, ve lhůtách a způsobem stanoveným v § 32.

(2) U dodávek tříděných kuřat odpovídá dodavatel za vady sexování nejpozději do 77 dnů stáří kuřat; jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

§ 35

Chemické a biologické přípravky na ochranu rostlin

Dodavatel odpovídá za jakost dodaných přípravků po dobu jejich účinnosti, která je uvedena na obalu nebo v dodacím listě, nejméně však po dobu dvou měsíců od splnění dodávky. V případě, že doba účinnosti skončí dříve než do dvou měsíců od splnění dodávky, může být přípravek dodán jen se souhlasem příslušného Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

§ 36

Krmiva, krmné směsi a krmné doplňky

Dodavatel odpovídá za jakost dodaných výrobků po dobu jejich použitelnosti stanovené technickou normou, nejméně však po dobu 20 dnů od splnění dodávky. V případě, že doba použitelnosti skončí dříve než do 20 dnů od splnění dodávky, může být dodávka uskutečněna pouze s písemným souhlasem zemědělské organizace.

ČÁST TŘETÍ

Přeprava zemědělských výrobků a zemědělských potřeb

§ 37

(1) Organizace jsou povinny organizovat a zajišťovat přepravu, nakládku a vykládku zemědělských výrobků a zemědělských potřeb tak, aby byly dodrženy zásady účelnosti a hospodárnosti při využívání dopravních prostředků.

(2) Provádí-li organizace přepravu, nakládku, vykládku a další výkony s tím spojené, ke kterým není povinna, přísluší jí náhrada podle platných tarifů. Za výkony, které se opakují za přibližně stejných podmínek, mohou organizace dohodnout paušální náhradu.

Přeprava zemědělských výrobků

§ 38

(1) Vnější přepravou zemědělských výrobků se rozumí přeprava těchto výrobků určených k dodávce nákupní organizaci. Vnější přeprava začíná v provozovně zemědělské organizace, v níž jsou výrobky připraveny k naložení a která je přístupná pro dopravní prostředky, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.

(2) Vyžaduje-li to způsob provedení přepravy nebo druh dopravního prostředku, je zemědělská organizace povinna vytvářet ve svých provozovnách nezbytné podmínky pro urychlenou a mechanizovanou manipulaci přepravovaných výrobků, zejména zřizováním ramp, zásobníků, elektrických přípojek pro mechanizovanou nakládku a podobně.

(3) Vnější přepravu organizuje, popřípadě smluvně zajišťuje nákupní organizace. V hospodářské smlouvě mohou organizace dohodnout, že vnější přepravu provede dodávající zemědělská organizace.

(4) Pokud vnější přepravu zemědělských výrobků provádí zemědělská organizace, je nákupní organizace povinna uhradit jí náklady přepravy ve výši stanovené tarifem nákladní automobilové dopravy pro vnitrostátní přepravu. V těchto případech je nákupní organizace povinna zajistit vykládku na svůj náklad. Rozsah a podmínky vnější přepravy dohodnou organizace ve smlouvě.

(5) Vnitřní přepravou zemědělských výrobků se rozumí přeprava zajišťovaná zemědělskou organizací uvnitř jejího provozu.

(6) Svoz zvířat určených k nutnému poražení nebo svoz masa a ostatních vedlejších částí nutně poražených zvířat mimo jatky zajišťuje na svůj náklad nákupní organizace.

§ 39

Zemědělská organizace je povinna připravit zemědělské výrobky určené k dodávce a zajistit jejich nakládku do dopravního prostředku bez urovnání. U jatečných, chovných a užitkových zvířat, zástavového skotu, drůbeže, vajec a mléka provádí nakládku nákupní organizace a zemědělská organizace pouze připraví tyto výrobky k nakládce.

Přeprava zemědělských potřeb

§ 40

(1) Přepravu zemědělských potřeb, u nichž je stanovena dopravní parita franco zemědělská organizace, zajišťuje dodavatel. Tato přeprava končí v provozovně zemědělské organizace nebo na jiném dohodnutém místě v jejím obvodu, které je přístupné pro dopravní prostředky. Vykládku zajišťuje zemědělská organizace.

(2) Dodavatel je povinen při přepravě vlastními dopravními prostředky oznámit zemědělské organizaci přibližnou hodinu uskutečnění dodávky tak, aby toto oznámení došlo zemědělské organizaci před příchodem dodávky. Nesplní-li dodavatel tuto oznamovací povinnost, nemůže požadovat, aby vykládka byla provedena neprodleně; rovněž nemůže účtovat náhradu za zdržení vozidla.

(3) Dodávka zemědělských potřeb v množství odpovídajícím celovozovým zásilkám může být uskutečněna jako traťová dodávka (i při přepravě lodí), nedojde-li mezi organizacemi k jiné dohodě. V těchto případech zajišťuje zemědělská organizace vykládku a odvoz do místa určení na svůj náklad.

(4) Traťové dodávky sadby brambor zemědělským organizacím nejsou přípustné.

§ 41

(1) Přepravu zemědělských potřeb, u nichž je stanovena dopravní parita franco sklad dodavatele, zajišťuje zemědělská organizace. Nakládku do dopravního prostředku bez urovnání zajišťuje dodavatel.

(2) Ve smlouvě o dodávce dohodnou organizace takové místo plnění, ze kterého je přepravní vzdálenost pro zemědělskou organizaci nejvýhodnější. Požádá-li dodavatel, aby zemědělská organizace převzala zemědělské potřeby v jiném místě než je dohodnuto ve smlouvě a zemědělská organizace tomuto požadavku vyhoví, má právo na úhradu zvýšených nákladů, které jí tím vznikly.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 42

(1) Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení této vyhlášky, mimo ta ustanovení, v nichž se odchylná úprava dohodou stran výslovně připouští.

(2) V jednotlivých odůvodněných případech a na omezenou dobu může federální ministerstvo zemědělství a výživy po projednání s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ostatními příslušnými orgány povolit výjimku z ustanovení § 4 až 7, § 9, 10, 16, 19, 20, 23, 25, 26 a § 28 až 36 vyhlášky; výjimku z přílohy vyhlášky mohou povolit ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a po projednání s ostatními příslušnými orgány.

§ 43

Právní vztahy vzniklé před účinností této vyhlášky, jakož i práva z nich vzniklá, se řídí dosavadními předpisy.

§ 44

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 83/1977 Sb., kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb.

§ 45

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 114a zákona.
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) § 43 a 91 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 22. 12. 1973 čj. FM 01-183/13/1973 k usměrňování vývoje odměn za práci a poskytování zemědělských výrobků v jednotných zemědělských družstvech, registrovaný v částce 8/1974 Sb.
Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. 12. 1984 čj. FM 01-2110/1984 o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací a společných zemědělských podniků se zemědělskou výrobou, registrovaný v částce 7/1985 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.
Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 9. 6. 1983 čj. FM 01-625/1983 o závodním stravování v jednotných zemědělských družstvech, registrovaný v částce 29/1983 Sb.

3) Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě. Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

4) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., a zákona Slovenské národní rady č. 159/1971 Sb., kterými se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona Slovenské národní rady č. 52/1982 Sb., kterými se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 159/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb. a zákona č. 52/1982 Sb.

5) § 162 až 164 zákona.

6) § 4 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.

7) § 7 odst. 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.

8) Zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, a zákona č. 159/1971 Sb.

9) § 19 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

10) Evidenční cenou se rozumí cena vratných obalů podle vyhlášky ministerstva chemického průmyslu č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.


Příloha k vyhlášce č. 73/1985 Sb.

Nákupní organizace zemědělských výrobků - § 3 odstavec 1

VýrobekNákupní organizace
1.Obilovinyv ČSR:- koncern Zemědělské zásobování a nákup, Praha (dá le jen „ZZN Praha");
v SSR:- podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a ná kup, Bratislava (dále jen „PZN Bratislava").
2.Luštěniny Jedlév ČSR:- ZZN Praha,
- organizace Českého svazu spotřebních družstev, Praha (dále jen „ČSSD Praha");
v SSR:- PZN Bratislava,
- organizace Slovenského zvazu spotrebných družstiev, Bratislava (dále jen „SZSD Bratislava"),
- Jednotné roľnícke družstvo Československo-kubán-skeho priateľstva, Bojničky, okr. Trnava (nakupuje pouze čočku).
3. Luštěniny krmnév ČSR:- ZZN Praha;
v SSR:- PZN Bratislava.
4. Olejninyv ČSR:- ZZN Praha,
- ČSSD Praha (nakupuje pouze mák);
v SSR:- PZN Bratislava,
- SZSD Bratislava (nakupuje pouze mák).
5. Chmelv ČSSR:- oborový podnik Chmelařství, Žatec.
6. Tabákv ČSR:- oborový podnik Československý tabákový průmysl, Kutná Hora;
v SSR:- odborový podnik Československý tabakový priemy sel, Bratislava.
7. Cukrovkav ČSR:- koncern Cukrovarnícký průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
8. Čekankav ČSR:- koncernový podnik Vitana, Byšice;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
9. Len - stonky a konopí - stonkyv ČSR:- národní podnik Českomoravský len, Humpolec;
v SSR:- podniky trustu Slovakotex, Trenčín.
10. Plody kořeninové paprikyv ČSR:- koncern Konzervárny a lihovary, Praha (dále jen „KOLI Praha");
v SSR:- podniky trustu LIKO, konzervárenský, liehovarnícky, mraziarenský, rybný a škrobárenský priemysel, Bratislava (dále jen „LIKO Bratislava").
11. Léčivé rostlinyv ČSR:- národní podnik Léčivé rostliny, Praha 5 - Zbraslav,
- národní podnik Galena, Opava - Komárov (nakupuje pouze námel);
v SSR:- národný podnik Slovakofarma, Hlohovec.
12. Prázdné makovice v ČSR:- ZZN Praha,
- národní podnik Léčivé rostliny, Praha 5 - Zbraslav,
- ČSSD Praha;
v SSR:- PZN Bratislava,
- národný podnik Slovakofarma, Hlohovec,
- SZSD Bratislava.
13. Brambory konzumnív ČSR:- ZZN Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha (dále jen „OOZ Praha"),
- oborový podnik Mrazírny, Praha (dále jen „Mrazírny Praha"),
- oborový podnik Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- ČSSD Praha;
v SSR:- PZN Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava (dále jen „OOZ Bratislava"),
- LIKO Bratislava,
- SZSD Bratislava.
14. Brambory průmyslovév ČSR:- oborový podnik škrobárny, Havlíčkův Brod,
- ZZN Praha;
v SSR:- LIKO Bratislava,
- PZN Bratislava.
15. Zelenina a ovocev ČSR:- OOZ Praha,
- KOLI Praha,
- Mrazírny Praha,
- ČSSD Praha;
v SSR:- OOZ Bratislava,
- LIKO Bratislava,
- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava,
- SZSD Bratislava.
- podniky trustu Agrokomplex, Nitra,
- Záhradkárske služby Slovenského zväzu záhradká rov.
16. Moštové hrozny révy vinné v ČSR: - koncernový podnik České vinařské závody, Praha a koncernový podnik Moravské vinařské závody, Mikulov,
- KOLI Praha,
- Družstevní vinné sklepy, Hodonín;
v SSR: - odborový podnik Vinárske závody, Bratislava,
- LIKO Bratislava.
17. Seno, sláma, úsušky pícnin a píce pro výrobu úsušků v ČSR: - ZZN Praha;
v SSR: - PZN Bratislava.
18. Koření v ČSR: - OOZ Praha,
- KOLI Praha,
- ČSSD Praha;
v SSR: - OOZ Bratislava,
- LIKO Bratislava,
- SZSD Bratislava,
- Záhradkárske služby Slovenského zväzu záhradká rov.
19. Jatečný skot, jatečná prasata a jatečná telata v ČSR: - koncern Masný průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
20. Mléko a smetana v ČSR: - koncern Mlékárenský průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava,
- národný podnik Potravinársky kombinát, Trebišov.
21. Jatečné ovce a jehňata v ČSR: - koncern Masný průmysl, Praha,
- ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- SZSD Bratislava.
22. Jatečná drůbež v ČSR: - koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
23. Slepičí vejce konzumní v ČSR: - koncern Drůbežářský průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
24. Kůže v ČSR: - národní podnik KARA, Trutnov,
- SNAHA, kožedělné družstvo, Jihlava,
- KOŽEŠNÍCI-RUKAVIČKÁŘI, výrobní družstvo, Praha,
- krajské podniky Sběrné suroviny;
v SSR: - národný podnik Kožiarske závody, Liptovský Miku láš,
- národní podnik KÁRA, Trutnov,
- SNAHA, kožedělné družstvo, Jihlava,
- krajské podniky Zberné suroviny.
25. Potní ovčí vlna v ČSR: - ZZN Praha;
v SSR: - PZN Bratislava.
26. Jatečné kozy v ČSR: - koncern Masný průmysl, Praha,
- ČSSD Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
27. Jateční koně a hříbata v ČSR: - koncern Masný průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
28. Zvěřina v ČSR: - koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- ČSSD Praha,
- hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- SZSD Bratislava.
29. Živá zvěřv ČSR:- hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu,
Praha,
- závody podniků Státní lesy;
v SSR:- hospodářská zařízení Slovenského poľovníckeho zväzu, Bratislava,
- závody podniků Štátné lesy.
30. Jateční králíciv ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- ČSSD Praha;
v SSR:- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- SZSD Bratislava. -
31. Rybyv ČSR:- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice,
- ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- hospodářská zařízení Slovenského zväzu rybárov, Žilina,
- SZSD Bratislava.
32. Ovčí a míchaný hrudkový sýrv ČSSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava.
33. Včelí medv ČSR:- ČSSD Praha,
- hospodářská zařízení Českého svazu včelařů, Praha;
v SSR:- SZSD Bratislava,
- hospodářská zařízení Slovenského zväzu včelárov,
Bratislava.
34. Chovná a užitková zvířata a zástavový skot (s výjimkou drůbeže)v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Brati slava.
35. Chovná a užitková drůbežv ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha,
- oborový podnik Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný poľnohospodársky podnik BRANKO, Nitra,
- Spoločný poľnohospodársky liahárensky podnik, Nitra.
36. Násadová vejcev ČSR:- koncern Drůbežářský průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
37. Osivo, sadba a školkařské výpěstkyv ČSR:- podniky trustu Oseva, Praha,
- oborový podnik Sempra, Praha;
v SSR:- podniky trustu Slovosivo, Bratislava,
- odborový podnik Semex, Bratislava,
- Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava (nakupuje pouze školkařské výpěstky révy vinné).
Přesunout nahoru