Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

Částka 19/1985
Platnost od 16.08.1985
Účinnost od 31.05.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. června 1985

o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955


Dne 26. dubna 1985 byl ve Varšavě podepsán Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955.

S Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Polské lidové republiky, depozitáře Protokolu, dne 31. května 1985.


Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dnem 31. května 1985 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


PROTOKOL

o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

Členské státy Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci - Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik - rozhodly se podepsat tento Protokol a dohodly se na tomto:

Článek 1

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 zůstává v platnosti po dobu dalších dvaceti let. Pro smluvní strany, které do roka před uplynutím této lhůty neodevzdají vládě Polské lidové republiky prohlášení o vypovězení smlouvy, zůstane smlouva v platnosti po dobu ještě deseti let.

Článek 2

Tento Protokol podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky.

Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdána poslední ratifikační listina. Vláda Polské lidové republiky bude informovat ostatní členské státy smlouvy o odevzdání každé ratifikační listiny do úschovy.

Sepsáno ve Varšavě dne 26. dubna 1985 v jednom vyhotovení v jazyce bulharském, českém, maďarském, německém, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto Protokolu odevzdá vláda Polské lidové republiky všem ostatním smluvním stranám Protokolu.

Za Bulharskou lidovou republiku
Todor Živkov,
generální tajemník ÚV Bulharské komunistické
strany, předseda státní rady Bulharské lidové
republiky

Za Československou socialistickou republiku
Gustáv Husák,
generální tajemník ÚV Komunistické strany Československa,
prezident Československé socialistické republiky

Za Maďarskou lidovou republiku
János Kádár,
generální tajemník Maďarské socialistické
dělnické strany

Za Německou demokratickou republiku
Erich Honecker,
generální tajemník ÚV Jednotné socialistické strany Německa,
předseda státní rady Německé demokratické republiky

Za Polskou lidovou republiku
Wojciech Jaruzelski,
první tajemník ÚV Polské sjednocené dělnické strany,
předseda rady ministrů Polské lidové republiky

Za Rumunskou socialistickou republiku
Nicolae Ceaušescu,
generální tajemník Rumunské komunistické strany,
prezident Rumunské socialistické republiky

Za Svaz sovětských socialistických republik
M. S. Gorbačov,
generální tajemník ÚV Komunistické strany
Sovětského svazu

Přesunout nahoru