Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1985 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Částka 17/1985
Platnost od 14.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 28.05.1991 (188/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 22. července 1985

o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


Postup orgánů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích, středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilištích

§ 1

Ústřední orgán

(1) Ústřední orgán působící v odvětví (úseku), které je jím ústředně řízeno, řídí a plánuje přípravu mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích, středních odborných učilištích pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilištích (dále jen "učiliště") v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství; ústřední orgán přitom:

a) zpracovává resortní koncepci přípravy mládeže pro povolání a řídí její realizaci,

b) zajišťuje, aby v souladu s rozvojem odvětví byla v pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství (dále jen "pětiletý plán") plánována i příprava mládeže pro povolání,

c) zajišťuje v rozpisu pětiletého plánu pro orgány, které učiliště zřídily, zdroje a limity a stanoví ukazatele pro činnost učilišť,

d) sleduje a usměrňuje vývoj učebních a studijních oborů a plán počtu žáků v těchto oborech ve vztahu k pětiletému plánu rozvoje kvalifikační struktury pracovníků v odvětví,

e) stanoví jednotný systém organizace a řízení učilišť ve své působnosti,

f) sleduje stav kádrového, finančního a materiálního zabezpečení učilišť a přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

g) zabezpečuje účelné rozmístění učebních a studijních oborů v síti učilišť ve své působnosti,

h) stanoví normativy materiálního a technického vybavení pro praktické vyučování,

i) řídí ve své působnosti praktické vyučování a výchovu mimo vyučování a zpracování podkladů pro obsah teoretické i praktické složky odborného učiva v učebních a studijních oborech; k tomuto účelu využívá metodické středisko pro organizaci odborného výcviku a výchovy mimo vyučování a odvětvové pracovní skupiny,

j) vykonává resortní dozor nad přípravou mládeže pro povolání v podřízených orgánech, organizacích a učilištích. 1)

(2) Ústřední orgán uvedený v odstavci 1 stanoví úkoly orgánům a organizacím, které učiliště zřídily, 2) a dbá, aby tyto orgány a organizace:

a) na základě pětiletého plánu rozvoje kvalifikační struktury pracovníků v odvětví stanovily kapacitu učilišť vyjádřenou počtem žáků,

b) v návaznosti na stanovenou kapacitu zajišťovaly odpovídající kádrové, prostorové a materiální vybavení učilišť,

c) zpracovaly roční prováděcí plán pro učiliště s vymezením zdrojů, limitů a ukazatelů pro jeho činnost; zajišťovaly účelové plánování prostředků pro modernizaci vybavení učilišť,

d) určily ve statutu, stanovách nebo jiném obdobném organizačním předpisu organizační začlenění učiliště a vydaly jeho organizační řád, 3)

e) posuzovaly, popřípadě schvalovaly výchovně vzdělávací plán učiliště,

f) stanovily rozsah a obsah rozborů výchovně vzdělávací činnosti učiliště a jeho hospodaření,

g) stanovily úkoly podřízeným organizacím při provádění náboru žáků do učilišť.

Krajský národní výbor

§ 2

Krajský národní výbor při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání v učilištích, které zřídil pro organizace jím řízené nebo spravované nebo pro organizace řízené nebo spravované národními výbory nižšího stupně:

a) zpracovává koncepci přípravy mládeže pro povolání pro odvětví hospodářství národních výborů a řídí její realizaci,

b) zajišťuje, aby v pětiletém plánu organizací řízených nebo spravovaných národními výbory, k nimž jsou organizačně přičleněna učiliště, byla plánována příprava mládeže pro povolání,

c) sleduje a usměrňuje vývoj učebních a studijních oborů a plán počtu žáků v těchto oborech ve vztahu k pětiletému plánu rozvoje kvalifikační struktury pracovníků v odvětví hospodářství národních výborů,

d) na základě pětiletého plánu rozvoje kvalifikační struktury pracovníků v odvětvích hospodářství národních výborů, plánuje a stanoví kapacity učilišť vyjádřené počtem žáků. V návaznosti na plánované počty žáků zajišťuje kádrové, prostorové a materiální vybavení učilišť; za tímto účelem zajišťuje v rozpisu ročního prováděcího plánu organizacím, které řídí nebo spravuje a ke kterým jsou organizačně přičleněna učiliště, nebo v rozpisu plánu národnímu výboru nižšího stupně, zdroje, limity a ukazatele pro činnost učilišť,

e) stanoví jednotný systém organizace a řízení učiliště, které zřídil, a vydá jeho organizační řád,

f) sleduje stav kádrového, finančního a materiálního zabezpečení učilišť a přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

g) řídí ve své působnosti praktické vyučování a výchovu mimo vyučování; k tomuto účelu využívá metodické středisko pro organizaci odborného výcviku a výchovy mimo vyučování,

h) vykonává resortní dozor nad přípravou mládeže pro povolání v podřízených orgánech, organizacích a učilištích. 1)

§ 3

Při odborném vedení 4) krajský národní výbor zejména:

a) zabezpečuje účelné rozmístění učebních a studijních oborů v síti učilišť ve svém územním obvodu,

b) zajišťuje podle učebních plánů a učebních osnov organizaci výchovně vzdělávací činnosti učilišť; kádrově zabezpečuje teoretické vyučování v učilištích,

c) sleduje a sjednocuje organizaci, přípravu a průběh závěrečných a maturitních zkoušek,

d) organizuje porady, aktivy, konference a pracovní porady s řediteli učilišť a s ostatními pedagogickými pracovníky učilišť,

e) sleduje a ovlivňuje v rámci své působnosti postup organizací při sdružování prostředků k výstavbě a provozu učilišť.

§ 4

Postup při úpravách sítě učilišť

(1) Návrh na úpravu sítě učilišť předkládá generální ředitel výrobní hospodářské jednotky nebo orgán, který plní funkci obdobnou funkci generálního ředitele, popřípadě ve výjimečných případech ředitel hospodářské organizace určené příslušným ústředním orgánem, 2) pro příští školní rok do 31. října se souhlasem svého nadřízeného orgánu krajskému národnímu výboru příslušnému podle sídla učiliště.

(2) Návrh na zařazení učiliště do sítě obsahuje:

a) výčet učebních a studijních oborů, ve kterých bude v učilišti mládež připravována pro povolání,

b) rozbor předpokládaného počtu přijímaných žáků podle jednotlivých učebních a studijních oborů na období 5 let,

c) organizační začlenění a postavení učiliště,

d) organizační uspořádání učiliště včetně odloučených pracovišť,

e) skutečný stav prostorového a technického zajištění výchovně vzdělávací činnosti učiliště,

f) předpokládané vybavení učiliště pracovníky ve vztahu k organizačnímu uspořádání včetně odloučených pracovišť; u ředitele učiliště a zástupců ředitele jmenovitě s uvedením základních osobních údajů a dosažené kvalifikace,

g) způsob zajištění vhodné produktivní práce pro praktické vyučování v rozsahu stanoveném učebním plánem a učební osnovou odborného výcviku pro jednotlivé učební nebo studijní obory,

h) vyjádření nadřízeného ústředního orgánu, nejde-li o učiliště zřizované krajským národním výborem.

(3) Návrh na úpravu sítě učilišť zřizovaných krajskými národními výbory zpracovává krajský národní výbor.

(4) Návrh pro vyřazení učiliště ze sítě obsahuje:

a) důvod vyřazení ze sítě,

b) způsob, jakým bude zajištěna příprava v učebních a studijních oborech, v nichž byli žáci připravováni v dosavadním učilišti.

(5) Při opakovaném zjištění nedostatků v kádrovém a technickém vybavení nebo v činnosti učiliště, se učiliště vyřadí ze sítě. 5)

(6) Návrhy na úpravu sítě učilišť ve svém územním obvodu, s kterými krajský národní výbor souhlasí, zasílá krajský národní výbor ministerstvu školství České socialistické republiky do 5. ledna.

Organizace učilišť

§ 5

(1) Učiliště je součástí výrobní hospodářské jednotky, jejíž generální ředitel učiliště zřídil. Pokud v oborech (odvětvích), kde jsou výrobní hospodářské jednotky, byla se souhlasem příslušného ústředního orgánu určena, popřípadě zřízena organizace, která pro účely přípravy mládeže pro povolání plní funkci obdobnou funkci generálního ředitele výrobní hospodářské jednotky, je učiliště její součástí.

(2) V oborech (odvětvích), kde nejsou výrobní hospodářské jednotky, je učiliště součástí organizace, jejíž vedoucí je orgánem určeným příslušným ústředním orgánem plnit pro účely přípravy mládeže pro povolání funkci obdobnou funkci generálního ředitele výrobní hospodářské jednotky.

(3) Učiliště zřízené krajským národním výborem je organizační jednotkou organizace řízené nebo spravované národním výborem, kterou určí krajský národní výbor.

(4) Pokud bylo učiliště výjimečně zřízeno za podmínek stanovených zákonem 6) ředitelem hospodářské organizace, je součástí této organizace.

§ 6

(1) Učiliště zajišťuje výchovně vzdělávací činnost, výchovné poradenství 7) a technicko-ekonomické činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem učiliště; učiliště může plnit další činnosti v oblasti sportovní přípravy žáků, popřípadě výchovy kvalifikovaných pracovníků, pokud pro tyto činnosti jsou vytvořeny kádrové, finanční a materiálně technické podmínky.

(2) Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje úsek teoretického vyučování, úsek praktického vyučování a úsek výchovy mimo vyučování. Pro tyto úseky se ustanovují zástupci ředitele učiliště.

(3) Technicko-ekonomické činnosti, kterými se zabezpečují materiálně technické podmínky pro výchovně vzdělávací činnost, plánování, financování a další nepedagogické činnosti, zajišťuje úsek technicko (provozně)-ekonomický. Pro tento úsek se ustanovuje vedoucí technicko-ekonomického úseku nebo další zástupce ředitele učiliště. Technicko-ekonomické činnosti pro učiliště, které je organizováno podle § 5 odst. 1 jako součást organizace, zajišťuje tato organizace.

§ 7

(1) Ředitel učiliště (dále jen "ředitel") řídí učiliště v celém rozsahu jeho činnosti, vytváří podmínky pro práci všech pracovníků, řídí a kontroluje práci všech pracovníků a žáků; pečuje o další ideově politické, pedagogické a odborné vzdělávání pracovníků. 8)

(2) Ředitel odpovídá za průběh a plnění cílů výchovně vzdělávacího procesu krajskému národnímu výboru, který učiliště odborně vede.

(3) Ředitel odpovídá za výsledky práce učiliště, za materiální a finanční prostředky svěřené k provozu učiliště a jejich hospodárné využívání orgánu, který učiliště zřídil. 9)

§ 8

Pro učitele a zástupce ředitele pro teoretické vyučování plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů krajský národní výbor. Pro ředitele, další pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky učiliště plní tyto úkoly výrobní hospodářská jednotka nebo organizace, k níž je učiliště organizačně přičleněno.

§ 9

(1) Pokud činnosti podle § 6 odst. 2 se zajišťují mimo učiliště, utvoří se odloučené pracoviště, které je součástí učiliště.

(2) Odloučené pracoviště teoretického vyučování řídí do počtu 7 tříd vedoucí učitel, od 8 tříd učitel - vedoucí odloučeného pracoviště.

(3) Odloučené pracoviště praktického vyučování řídí do počtu 4 mistrů odborné výchovy vrchní mistr odborné výchovy, od 5 mistrů odborné výchovy vedoucí odloučeného pracoviště.

(4) Odloučené pracoviště může zajišťovat teoretické i praktické vyučování. Toto odloučené pracoviště řídí vedoucí odloučeného pracoviště.

(5) Pokud odloučené pracoviště zajišťuje také výchovu mimo vyučování, pak domov mládeže je jeho součástí. Domov mládeže nemůže být zřízen jako odloučené pracoviště.

(6) Vedoucí odloučeného pracoviště odpovídá za činnost odloučeného pracoviště řediteli učiliště, jehož je součástí.

(7) Při utvoření nebo zrušení odloučeného pracoviště se postupuje přiměřeně podle § 4 odst. 2 písm. d), e), f) a g).

(8) Pokud je odloučené pracoviště utvořeno v organizaci, která není v působnosti orgánu, který učiliště zřídil, postupuje se při zabezpečování jeho činnosti podle zvláštních předpisů. 10)

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Učiliště může ve výjimečných případech stanovených zákonem 11) zajišťovat pouze teoretické vyučování; v tomto případě praktické vyučování a výchovu mimo vyučování zajišťuje středisko praktického vyučování. 12)

(2) Ředitel učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování, metodicky řídí výchovu a vyučování ve středisku praktického vyučování. Pokud ředitel metodicky řídí 4 a více středisek praktického vyučování, ustanovuje se v tomto učilišti zástupce ředitele pro praktické vyučování.

(3) Středisko praktického vyučování řídí do počtu 4 mistrů odborné výchovy vrchní mistr odborné výchovy, od 5 mistrů odborné výchovy vedoucí střediska praktického vyučování.

(4) Pokud středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování pro více učilišť, pověří krajský národní výbor, který učiliště odborně vede, metodickým řízením ředitele jednoho z těchto učilišť. Ostatní ředitelé se zúčastňují na jeho metodickém řízení v poradních orgánech ředitele pověřeného metodicky řídit středisko praktického vyučování a účastí na kontrolní činnosti.


Závěrečná ustanovení

§ 11

Jestliže počet žáků připravovaných v učilišti pro jinou organizaci je vyšší než 10 ve všech ročnících všech učebních a studijních oborů, uzavírá se s touto organizací zpravidla smlouva o sdružování prostředků. 10)

§ 12

Změny v organizaci učilišť zřízených před účinností této vyhlášky se provedou v souladu s touto vyhláškou nejpozději do 31. prosince 1987.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 61/1979 Sb., o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 60/1979 Sb., o inspekci výchovy a vzdělávání.

2) § 10 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

3) § 10 odst. 3 a 4 školského zákona.

4) § 3 odst. 5 a § 12 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

5) § 10 odst. 1 a 2 školského zákona.

6) § 10 odst. 1 písm. c) školského zákona.

7) § 34 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 49/1984 Sb.).

8) § 4 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb.

9) § 10 odst. 1 školského zákona.

10) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
Usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 302/1980 (zásady postupu organizací při sdružování prostředků pro výstavbu a povoz středních odborných učilišť).

11) § 61 odst. 1 školského zákona.

12) § 61 odst. 2 školského zákona.

Přesunout nahoru