Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1985 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Částka 17/1985
Platnost od 14.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.09.2005 (317/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 18. července 1985

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 51 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 51 a § 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

(1) Úkolem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "další vzdělávání") je obnovovat, prohlubovat, doplňovat a rozšiřovat vědomosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti ideově politické, pedagogicko-psychologické, odborně předmětové, a to jako předpoklad zdokonalení pedagogické praxe.

(2) Další vzdělávání řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo školství"), orgány, které zřizují školy a školská zařízení, a jiné orgány na základě právních předpisů.

§ 2

(1) Dalším vzděláváním je ideově politické vzdělávání, uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe, pomaturitní studium, 2) postgraduální studium, 3) specializační studium, funkční studium, průběžné vzdělávání a rozšiřující studium.

(2) Ideově politické vzdělávání, uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe, pomaturitní studium, postgraduální studium, funkční studium a průběžné vzdělávání je povinné. 4) Specializační studium je povinné, pokud je kvalifikačním předpokladem. 5) Rozšiřující studium je nepovinné.

§ 3

Ideově politické vzdělávání

(1) Ideově politické vzdělávání organizují školy a školská zařízení.

(2) Obsahem ideově politického vzdělávání jsou aktuální otázky školské politiky; uskutečňuje se v rozsahu 6 seminářů ve školním roce a ukončuje se besedou.

§ 4

Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe

(1) Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe (dále jen "uvádění") organizuje škola nebo školské zařízení ve spolupráci se zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zřízených ministerstvem školství a kraji, Ústředním ústavem pro vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "Ústřední ústav") 6) a odvětvovými vzdělávacími zařízeními.

(2) Uváděním se začínající pedagogičtí pracovníci adaptují na konkrétní podmínky povolání, učí se tvořivě uplatňovat vědomosti získané v období přípravy na povolání a rozvíjejí své praktické pedagogické dovednosti.

(3) Uvádění se uskutečňuje v prvním roce po nástupu pedagogického pracovníka do pracovního poměru a trvá jeden rok. Ukončuje se závěrečným hodnocením. Pokud se nedosáhne po roce uvádění jeho stanoveného cíle, prodlouží ředitel dobu uvádění přiměřeně, nejdéle o další rok.

§ 5

Pomaturitní a postgraduální studium

(1) Postgraduální studium organizují vysoké školy ve spolupráci s Ústředním ústavem, popř. s odvětvovými vzdělávacími zařízeními.

(2) Rozsah a obsah postgraduálního studia je stanoven zvláštními předpisy.3)

(3) Pedagogičtí pracovníci se k postgraduálnímu studiu přihlašují prostřednictvím organizace, k níž jsou v pracovním, členském, služebním poměru nebo v jiném obdobném poměru (dále jen "pracovní poměr"), nejdříve po pěti letech a nejpozději do ukončení dvanáctého roku jejich pedagogické praxe.

§ 6

Specializační studium

(1) Specializační studium organizují Ústřední ústav, krajské pedagogické ústavy, vysoké školy, střední školy a odvětvová vzdělávací zařízení. Specializační studium se ukončuje závěrečným pohovorem. Pokud je absolvování příslušného druhu specializačního studia kvalifikačním předpokladem, 5) ukončuje se závěrečnou zkouškou. O absolvování specializačního studia se vydává osvědčení.

(2) Specializační studium je přípravou k výkonu specializovaných pedagogických činností, výzkumné a publikační činnosti, prohlubuje se jím znalost ve vědním, technickém nebo uměleckém oboru, rozvíjí se jím zájmy o vědu, techniku a umění.

(3) Specializační studium se organizuje v rozsahu nejvíce dvou roků.

(4) Pedagogičtí pracovníci se ke specializačnímu studiu přihlašují v souladu s potřebami školy nebo školského zařízení, na nichž působí, a podle vlastního zájmu.

§ 7

Funkční studium

(1) Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zřízená ministerstvem školství a kraji ve spolupráci s vysokými školami a resortními vzdělávacími zařízeními organizují funkční studium ředitelů, jejich zástupců a dalších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

(2) Funkční studium poskytuje pracovníkům uvedeným v odstavci 1 způsobilost pro výkon funkce.

(3) Funkční studium trvá zpravidla dva roky. Uchazeč se ke studiu přihlašuje z podnětu organizace, k níž je v pracovním poměru, nejpozději do dvou let po nástupu do funkce. Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Zkušební komisi jmenuje pro studium organizované Ústředním ústavem na návrh jeho ředitele ministerstvo školství, pro studium organizované krajským pedagogickým ústavem na návrh jeho ředitele příslušný krajský úřad. Členy zkušebních komisí jsou přední pracovníci z oblasti školství. O absolvování studia se vydává osvědčení.

§ 8

Průběžné vzdělávání

(1) Školy a školská zařízení ve spolupráci se zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zřízená ministerstvem školství a kraji, vysokými školami a resortními vzdělávacími zařízeními organizují průběžné vzdělávání a určují jeho rozsah v souladu s celospolečenskými a místními potřebami.

(2) Průběžné vzdělávání je svým obsahem zaměřeno na teoretické a praktické otázky sjednocování výchovně vzdělávacího působení všech pedagogických pracovníků na rozvoj osobnosti žáka školy nebo školského zařízení, na změny v koncepcích výchovy a vzdělávání vyjádřené v učebních plánech, osnovách, v učebnicích a programech výchovné práce, na nové právní normy v oblasti školství a nové poznatky z pedagogiky, psychologie a didaktiky.

§ 9zrušeno

§ 10

Studujícím při zaměstnání se poskytují pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. 11)


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 79/1977 Sb., o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků,

2. směrnice o rozšiřovacím učitelském studiu na filozofických a přírodovědeckých fakultách čj. 41 99/56-01/1 ze dne 28. března 1956 (Věstník MŠK, roč. XII, sešit 11 z 20. 4. 1956, ve znění směrnice č. 25 142/57-B I/1 z 31. 5. 1957),

3. směrnice o rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů studiem při zaměstnání na pedagogických fakultách čj. 11 259/69 III/2 ze dne 24. února 1969 (Věstník MŠK roč. XXV, sešit 3 z 20. 3. 1969),

4. směrnice č. 25/1969 - Zkušební řád pro závěrečnou zkoušku doplňkových studií na pedagogických fakultách čj. 31 028/69 III/2 ze dne 24. října 1969 (Věstník MŠK, roč. XXV, sešit 11), reg. v částce 7/1970 Sb.,

5. směrnice ministerstva školství ČSR o některých formách pedagogické a odborné přípravy na učitelství odborných předmětů pro střední školy a lidové školy umění a pedagogické přípravy na učitelství dílenských předmětů a na odborný výcvik pro střední školy, střediska praktického vyučování a učňovská střediska, čj. 14 967/80-14 ze dne 30. dubna 1980 (Věstník MŠ a MK ČSR, roč. XXXVI, sešit 6 z 20. 6. 1980), reg. v částce 21/1980 Sb.,

6. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 49/1967 Sb., o postgraduálním studiu na vysokých školách;

7. instrukce MŠ ČSR ze dne 14. 9. 1979 čj. 26 708/1979-14 k uvádění začínajících učitelů do praxe, k pomaturitnímu studiu učitelů, k postgraduálnímu studiu učitelů, ke specializačnímu studiu učitelů a k funkčnímu studiu vedoucích kabinetů krajských pedagogických ústavů a okresních pedagogických středisek (publ. v částce 8/1979 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory).


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 1 zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění vyhlášeném pod č. 48/1984 Sb.
§ 51 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

3) Vyhláška č. 49/1967 Sb., o postgraduálním studiu na vysokých školách.

4) § 51 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb.

5) Příloha k vyhlášce č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

6) Statut Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze čj. 7208 81-211 ze dne 21. dubna 1981 (Věstník MŠ a MK ČSR 1981, seš. 6).

7) § 27 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 138/1982 Sb. (úplné znění č. 32/1983 Sb.).

8) § 57 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

9) Část třetí vyhlášky č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).

10) Tiskopis vysvědčení vydá SEVT.

11) Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.
Vyhláška MF č. 8/1967 Sb., o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění.

Přesunout nahoru