Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky

Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Účinnost od 30.05.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. června 1985

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky


Dne 25. října 1983 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 30. května 1985.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Venezuelské republiky,

vedeny snahou o upevnění přátelských styků mezi oběma státy,

rozhodnuty na základě vzájemné dohody podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu,

přejíce si vytvořit základ pro širokou kulturní výměnu,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a upevňovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, umění, školství, vědy, tisku, rozhlasu, televize, filmu, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany, s cílem rozvoje spolupráce podle této dohody, budou podporovat:

1. vytváření podmínek pro studium, výcvik nebo výzkum a specializaci kvalifikovaných občanů druhého státu na vysokých školách a dalších vzdělávacích, kulturních a sportovních institucích svých států,

2. uskutečňování kulturních akcí, kongresů, konferencí a festivalů,

3. výměnu umělců, odborníků z oblasti kultury, školství, vědy a sportovců,

4. uspořádání výstav a dalších akcí přispívajících k propagování kulturních hodnot jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany,

5. výměnu, překládání a šíření knih, novin, časopisů a jiných publikací.

Článek 3

Každá smluvní strana v souladu s ustanoveními právních předpisů, platných na jejím státním území, poskytne druhé smluvní straně nezbytná usnadnění pro vstup, pobyt a výjezd osob, zabývajících se činností, související s prováděním této dohody, jakož i pro dovoz materiálů a vybavení potřebných pro uskutečňování programů uvedených v článku 8 této dohody.

Článek 4

Smluvní strany posoudí udílení stipendií nebo odborných stáží pro studenty, odborníky, vědecké pracovníky, umělce a sportovce druhé smluvní strany za účelem umožnění studia, výzkumů, specializace nebo výcviku.

Článek 5

Smluvní strany umožní jednání příslušných orgánů za účelem vzájemného uznávání platnosti vysvědčení a vědeckých hodností v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy výměny v oblasti rozhlasu, televize a filmu.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci sportovních institucí obou států prostřednictvím organizování soutěží a výměn družstev, sportovců, trenérů, odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti sportu.

Článek 8

Smluvní strany, s cílem usnadnit provádění této dohody, vypracují vždy na určité časové období programy kulturních, vědeckých a sportovních výměn, které budou zahrnovat zejména stanovení cílů těchto programů, pracovní harmonogramy, způsoby financování a závazky každé ze smluvních stran.

Článek 9

Pochybnosti nebo rozpory, vznikající mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této dohody, budou řešeny jednáním diplomatickou cestou.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany oznámí, že byly splněny zákonné podmínky nezbytné pro její schválení. Bude platit po dobu pěti (5) let a bude mlčky prodlužována vždy na stejně dlouhá další období. Může být kdykoliv vypovězena písemně diplomatickou cestou, v tomto případě její ustanovení pozbývají platnosti šest (6) měsíců ode dne výpovědi.

Ukončení platnosti této dohody se nedotýká právě uskutečňovaných programů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Praze dne 25. října 1983 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
JUDr. Roman Nárožný v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Venezuelské republiky:
Dr. Justo Oswaldo Páez Pumar v. r.
generální ředitel ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru