Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci

Částka 15/1985
Platnost od 25.07.1985
Účinnost od 20.05.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. června 1985

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci


Dne 28. dubna 1984 byla v Praia podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 20. května 1985.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kapverdské republiky,

vedeny přáním rozvíjet styky a spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství a zdravotnictví,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma státy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, zdravotnictví a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny informací a zkušeností mezi kulturními, vzdělávacími, zdravotnickými a uměleckými organizacemi svých zemí, a to zejména:

a) umožňováním vzájemných návštěv univerzitních profesorů a učitelů odborných a vědeckých zařízení,

b) pořádáním výstav na území smluvních stran,

c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných vystoupení umělců,

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

e) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, umění, vědy, školství a zdravotnictví,

f) výměnou informací o životě v zemích smluvních stran za účelem šíření objektivních informací v učebnicích a učebních osnovách,

g) podporou výměn odborníků z oblasti kultury, školství, vědy a zdravotnictví,

h) výměnami a uváděním filmů na obchodním i neobchodním základě.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia studentům a postgraduantům ke studiu na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních.

Článek 4

Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a získaným diplomům na území jedné ze smluvních stran částečnou nebo úplnou platnost také na území druhé smluvní strany. Budou-li to považovat za nezbytné, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 5

Smluvní strany budou umožňovat v souladu s platnými předpisy svých států přístup do archivů, knihoven, muzeí a galérií.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat účast představitelů druhé smluvní strany na kongresech, konferencích, festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na území jedné ze smluvních stran.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci rozhlasových a televizních organizací svých států a navázání spolupráce tiskových agentur.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblastech sportu a mezi organizacemi mládeže svých států.

Článek 9

Smluvní strany poskytnou v rámci platných předpisů státním občanům druhého státu, kteří budou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky, aby mohli splnit své úkoly.

Článek 10

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i jejich finanční podmínky.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů států smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí toto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté bude mlčky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Praia dne 28. dubna 1984 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Zdenko Hrčka v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu Kapverdské republiky:
José Eduardo Barbossa v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru