Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1985 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

Částka 14/1985
Platnost od 11.07.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.10.1994 (174/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 3. června 1985

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo umožněno jejich užívání osobami invalidními, starými či jinak pohybově omezenými (dále jen "invalidní osoby").

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Podle vyhlášky postupují organizace a orgány při navrhování, přípravě a povolování staveb 1)

a) bytových domů,

b) bytových domů s byty určenými pro bydlení invalidních osob, pro ústavy sociální péče pro tělesně postižené občany a pro ústavy sociální péče pro tělesně postižené občany s přidruženým mentálním postižením (odstavec 3),

c) občanského vybavení,

d) pro výrobu (odstavec 3 a § 3 odst. 2).

(2) Ustanovení části druhé vyhlášky se vztahují na všechny stavby uvedené v odstavci 1, ustanovení části třetí se vztahují na stavby podle odstavce 1 písm. b) a d), ustanovení části čtvrté se vztahují na stavby podle odstavce 1 písm. c).

(3) Bytové domy nebo jejich části, stavby pro výrobu nebo jejich části uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) určí příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) (dále jen "určené stavby").

(4) Ustanovení vyhlášky se přiměřeně použijí pro navrhování, přípravu a povolování změn staveb 1) uvedených v odstavci 1, které již byly dokončeny a uvedeny do užívání.

(5) Pokud stavba rodinného domku, jehož stavebníkem je občan, se má na základě jeho rozhodnutí uzpůsobit pro užívání invalidními osobami, postupuje se při navrhování, přípravě a povolování takové stavby podle této vyhlášky.

§ 3

Pojmy

(1) Za stavby občanského vybavení se pro účely vyhlášky považují stavby pro

a) správu a řízení,

b) služby, obchod a veřejné stravování,

c) tělesnou výchovu,

d) školství a kulturu,

e) zdravotnictví a sociální péči,

f) veřejnou dopravu včetně místních komunikací,

g) motorismus,

h) dočasné ubytování, 2)

v částech určených pro užívání veřejností.

(2) Za stavby pro výrobu se pro účely vyhlášky považují určené stavby nebo jejich části, v nichž má pracovat většina invalidních osob. O výstavbě těchto staveb rozhodne příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) po projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, příslušným odvětvovým ústředním orgánem, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky nebo ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Svazem invalidů v České socialistické republice nebo Svazem invalidů ve Slovenské socialistické republice.

ČÁST DRUHÁ

Řešení přístupů, místních komunikací a veřejných ploch

§ 4

(1) Přístup do staveb uvedených v § 2 odst. 1 musí být zajištěn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů.

(2) Není-li možno vstup umístit v úrovni komunikace, musí být vyrovnání řešeno rampou, výjimečně venkovním výtahem.

§ 5

(1) Chodníky a cesty pro pěší, nadchody a podchody musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy a označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. 3)

(2) Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla (pozemní, nadzemní i podzemní) musí mít vyhrazena 2 % stání, nejméně však jedno stání, pro vozidla invalidních osob. Vyhrazená stání musí být řešena způsobem stanoveným v bodě 3.1. přílohy a označena mezinárodním symbolem přístupnosti. 3)

(3) Prostory pro umístění veřejných telefonních automatů musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 3.2. přílohy, aby umožňovaly přístup na vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"). Počet se stanoví podle druhu a hustoty osídlení.

(4) Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn způsobem stanoveným v odstavci 1 a v bodě 3.3. přílohy.

(5) Přístup na veřejné plochy a do určených částí sadů a parků musí být řešen způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy.

(6) Veřejné plochy v určených částech, které splňují podmínky vyhlášky, musí být označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. 3)

ČÁST TŘETÍ

Řešení určených staveb bytových domů, staveb pro výrobu a staveb pro sociální péči

§ 6

Vnitřní komunikace a vybavení

Přístup do všech prostorů staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) a d) určených pro užívání invalidními osobami musí být zajištěn vodorovnými domovními komunikacemi, schodišti a výtahy řešenými způsobem stanoveným v bodě 1. přílohy.

§ 7

Byty a obytné části staveb pro sociální péči

(1) Řešení bytů a obytných částí staveb pro sociální péči musí zajišťovat možnost pohybu na vozíku ve všech prostorách určených k užívání invalidními osobami (příloha bod 2.).

(2) Požadavku uvedenému v odstavci 1 musí vyhovovat řešení

a) obytných místností včetně provozní návaznosti na stravování,

b) šířek a uspořádání bytových a dalších vnitřních komunikací,

c) rozměrů příslušenství,

d) velikosti a vybavení hygienického zařízení,

e) zabudovaného bytového zařízení.

§ 8

Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči

(1) Prádelna, sušárna, žehlírna, sklep, popřípadě jiné prostory pokud jsou určeny pro užívání invalidními osobami, musí mít vybavení umístěné ve stanovené výšce (příloha bod 2.4.5.).

(2) Garáže umístěné v bytových domech nebo stavbách pro sociální péči nebo v přímé návaznosti na ně musí být přístupné způsobem stanoveným v § 4.

§ 9

Provozní prostory určených staveb pro výrobu

(1) Řešení provozních prostorů staveb pro výrobu musí osobám na vozíku zajišťovat možnost všech předpokládaných činností (příloha bod 2.4.1. a 2.4.6.).

(2) Požadavkům podle odstavce 1 musí vyhovovat z hlediska provozního i z hlediska zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany řešení zejména

a) ploch provozních místností,

b) uspořádání provozního zařízení,

c) komunikačních ploch v provozovnách,

d) instalace strojního zařízení,

e) přístupu a možnosti ovládání strojního zařízení,

f) signalizačního zařízení,

g) skladovacích prostorů,

h) hygienického zařízení (příloha bod 2.3.).

§ 10

Pokud na stavby pro výrobu navazují bytové domy, popřípadě i stavby občanského vybavení, musí být celý areál (obytně výrobní soubor) řešen podle ustanovení části druhé, třetí a čtvrté ve všech prostorách určených pro užívání převážně invalidními osobami.

ČÁST ČTVRTÁ

Řešení staveb občanského vybavení

§ 11

Vnitřní komunikace a vybavení

(1) Přístup do částí staveb určených pro užívání veřejností musí být zajištěn podle § 6 odst. 1.

(2) U staveb dvoupodlažních, které nejsou vybaveny výtahy nebo rampami, musí být užívání veřejností zabezpečeno v odpovídajícím rozsahu v prvním podlaží. U staveb se třemi a více podlažími musí být zabezpečen přístup do podlaží určených pro užívání veřejností nejméně jedním osobním, popřípadě upraveným nákladním výtahem. U staveb s výtahem musí být přístup výtahem zabezpečen do všech podlaží (§ 6 odst. 1).

§ 12

Další prostory

(1) Ve stavbách, u nichž se zřizuje hygienické zařízení pro užívání veřejností, musí být nejméně jeden WC řešen pro užívání osobami používajícími vozík (příloha bod 2.3.).

(2) V hledištích musí být nejméně 2 místa pro umístění vozíků (příloha bod 2.4.2.).

(3) Stavby musí být řešeny v částech určených pro užívání veřejností s parametry umožňujícími přístup vozíku. 4)

(4) V hotelích musí být 1 % pokojů, nejméně však jeden pokoj, řešeno způsobem stanoveným v § 7.

(5) Prostory a zařízení podle odstavce 1 až 4 musí být označeny mezinárodním symbolem přístupnosti 3) a na vhodném místě musí být umístěna orientační tabule s označením přístupu k nim.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

Výjimky z ustanovení části druhé až čtvrté může na žádost investora v odůvodněných případech povolit Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Žádost o výjimku musí obsahovat stručný návrh náhradních technickoorganizačních opatření a musí být doložena stanoviskem krajského národního výboru nebo Národního výboru hlavního města Prahy nebo Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy a stanoviskem Svazu invalidů v České socialistické republice nebo Svazu invalidů ve Slovenské socialistické republice.

§ 14

Podle ustanovení vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace staveb 5)

a) uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a c), jejichž projektová dokumentace bude schválena po 1. 12. 1985,

b) uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) a d), které byly příslušným národním výborem určeny před datem účinnosti vyhlášky, bez ohledu na stupeň rozpracovanosti jejich přípravné či projektové dokumentace.

§ 15

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1985.


Místopředseda:

Akademik Kubíček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

2) Např. internáty, koleje, ubytovny, hotely.

3) Mezinárodní symbol přístupnosti je zobrazen v příloze vyhlášky. Za tímto účelem oznámí uživatel stavby po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušné krajské geodetické a kartografické správě, která místa budou označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

4) Např. přístup nejméně k jedné z pokladen, přepážek apod. s upravenou výškou či jinými rozměry, přístupy ke sprchám, WC, vstupy v plaveckých stadiónech apod.

5) Vyhláška č. 105/1981 Sb.


Příloha

Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

1. Komunikace6)

1.1. Úprava povrchů

Povrch chodníků, schodišť a ramp musí být upraven proti skluzu.

1.2. Výškové rozdíly

Výškové rozdíly u přechodů a vodorovných vnitřních komunikací musí být sníženy na 20 mm.

1.3. Schodiště a rampy včetně schodišť a ramp v podchodech

1.3.1. Schodišťová ramena a rampy musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm.

1.3.2. Schodišťová ramena musí být přímá.

1.3.3. Rampy musí být široké nejméně 1 300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše 1:12.

1.3.4. Není-li rampa delší než 3 000 mm, smí mít výjimečně sklon nejvýše 1:8 [neplatí u staveb podle § 2 odst. 1 písm. b) a d)].

1.3.5. Rampa musí mít po obou stranách ve výši 300 mm vodicí tyč.

1.3.6. Rampa delší než 9 000 mm musí být přerušena odpočívadly v délce nejméně 2 000 mm.

1.4. Chodníky

1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně 1 300 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 a příčný sklon nejvýše 1:50.

1.4.2. Na úsecích delších než 200 m musí být zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 1:50.

1.5. Přechody

1.5.1. Přechody situované v blízkosti staveb občanského vybavení (§ 3 odst. 1) musí být vybaveny samoobslužným signalizačním zařízením s upravenou délkou intervalu.

1.5.2. V blízkosti budov užívaných nevidomými osobami musí být přechody vybaveny též signalizací zvukovou.

1.5.3. Ovládání signalizačních zařízení musí být umístěno ve výšce 1 100 mm až 1 400 mm.

1.6. Vstupy do objektů

1.6.1. Před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha nejméně 1 500 mm × 1 500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1 500 mm × 2 000 mm.

1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být zaskleny nerozbitným sklem (tvrzeným, s drátěnou vložkou apod.).

1.6.3. Zámek dveří musí být umístěn ve výši nejvýše 1 000 mm, klika nebo madlo ve výši nejvýše 1 100 mm.

1.6.4. Horní hrana zvonkového panelu nesmí být výše než 1 400 mm.

1.7. Výtahy

1.7.1. Před vstupními dveřmi výtahu musí být volný prostor nejméně 1 400 mm × 1 400 mm.

1.7.2. Vstupní dveře výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku nejméně 800 mm.

1.7.3. Šířka výtahové kabiny musí být nejméně 900 mm; hloubka výtahové kabiny musí být nejméně 1 200 mm [u bytových domů podle § 2 odst. 1 písm. b) musí být hloubka výtahové kabiny nejméně 1 400 mm].

1.7.4. Kabina výtahu musí být vybavena

- telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše 1 000 mm nad podlahou,

- sklopným sedátkem umístěným na zadní stěně,

- ovládacím zařízením ve výši 1 100 mm až 1 400 mm nad podlahou.

1.7.5. Kabina výtahu nesmí mít ručně otevírané dveře.

2. Vnitřní prostory6)

2.1. Okna

2.1.1. Parapety v obytných místnostech nesmí být výše než 700 mm nad podlahou.

2.1.2. Okna v obytných místnostech musí mít pákové uzávěry ve výši nejvýše 900 mm nad podlahou a musí být opatřena ochrannou tyčí ve výšce 900 mm až 1 100 mm nad podlahou.

2.2. Dveře

- dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

2.3. Zdravotně technická zařízení

- výška záchodové mísy musí být nejméně 500 mm nad podlahou, splachovací zařízení musí být umístěno po straně a dveře se musí otevírat ven.

2.4. Manipulační prostory a plochy

2.4.1. Nejmenší manévrovací prostor pro vozík je 1 200 mm × 1 500 mm.

2.4.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry nejméně 1 000 mm × 1 200 mm; musí být na rovné podlaze a přístupné zezadu.

2.4.3. Na vyhrazených místech staveb občanského vybavení [§ 3 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. a)] musí být určená místa vybavena indukční smyčkou pro osoby s vadami sluchu.7)

2.4.4. Šířka stání v garážích a na parkovištích musí být nejméně 3 500 mm.

2.4.5. Odpovídající výška pro umístění vybavení a manipulačního zařízení v bytech je 600 mm až 1 400 mm.

2.4.6. Výška pro umístění vybavení a manipulačního zařízení u staveb pro výrobu je 600 mm až 1 200 mm.

3. Veřejné plochy

3.1. Parkoviště a odstavné plochy

- šířka stání pro vozy invalidních osob na odstavných plochách musí být nejméně 3 500 mm a smí mít sklon nejvýše 1:20.

3.2. Telefonní automat

3.2.1. Prostor pro umístění telefonního automatu musí mít půdorysné rozměry nejméně 1 100 mm × 1 400 mm a musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši nejméně 500 mm.

3.2.2. Výška pro umístění manipulačního zařízení telefonního automatu je 600 mm až 1 400 mm.

3.3. Poštovní schránky

- poštovní schránky musí mít vhoz ve výši 1 100 mm až 1 400 mm.

4. Mezinárodní symbol přístupnosti

Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava hledící vpravo a sedící na vozíku pro invalidy.

5. Mezinárodní symbol hluchoty

Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonálu vedenou z horního pravého rohu čtverce.

6) Komunikace a vnitřní prostory musí být označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Možnosti technického řešení jsou obsaženy v Návodu pro označování budov a objektů mezinárodním symbolem přístupnosti. Návod je k dispozici na okresních (obvodních, městských) výborech Svazu invalidů v ČSR a SSR. Obdobně budou obsaženy v Pravidlech pro používání mezinárodního symbolu přístupnosti pro těžce pohybově postižené občany a mezinárodního symbolu hluchoty v maloobchodní síti, v ubytovacích a stravovacích zařízeních, která vydávají ministerstva obchodu republik.

7) Tato zařízení musí být označena mezinárodním symbolem hluchoty. Mezinárodní symbol hluchoty je zobrazen v příloze vyhlášky.

Přesunout nahoru