Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád

Částka 13/1985
Platnost od 09.07.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.04.1995 (252/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 11. června 1985,

kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, stanoví:


§ 1

Rozhlasové a televizní přijímače

(1) Rozhlasovým přijímačem se rozumí telekomunikační zařízení určené k příjmu a reprodukci rozhlasových pořadů šířených rozhlasovými vysílači. 1) Televizním přijímačem se rozumí telekomunikační zařízení určené k příjmu a reprodukci televizních pořadů šířených televizními vysílači.

(2) Telekomunikační zařízení spojená do jednoho celku a určená k příjmu a reprodukci rozhlasových i televizních pořadů se považují za rozhlasový i za televizní přijímač.

(3) Zařízení uvedená v odstavcích 1 a 2 se považují za rozhlasové, popř. televizní přijímače bez ohledu na to, jsou-li napájena elektrickým proudem ze sítě nebo z baterie.

(4) Sdělovací přijímače a jiné přijímače pro zvláštní účely se nepovažují za rozhlasové, popř. televizní přijímače, i když umožňují příjem rozhlasových nebo televizních pořadů.

§ 2

Technické a provozní podmínky

(1) Přijímače, jejich antény a přípojná vedení reprodukčních zařízení je nutno - s dodržením stavebních a jiných předpisů - zřizovat a užívat tak, aby škodlivě nerušily jiná telekomunikační zařízení.

(2) Vlastník, popř. uživatel rozhlasového nebo televizního přijímače (dále jen "účastník"), jehož rozhlasový nebo televizní příjem je rušen, může přímo nebo prostřednictvím kterékoli pošty požádat příslušnou pobočku Správy radiokomunikací v Praze nebo Správy radiokomunikací v Bratislavě provádějící radiokomunikační ochranu, aby zjistila zdroj škodlivého rušení a vydala závazný příkaz k odstranění příčiny rušení.

(3) Organizace spojů nejsou povinny zjišťovat a odstraňovat závady vzniklé tím, že přijímací zařízení stěžujícího si účastníka nevyhovují československým státním normám a jiným obecně závazným předpisům.

(4) Přijímač může být užíván jen tak, aby příliš hlasitou reprodukcí, zejména v přírodě, ve veřejných dopravních prostředcích a v noci, nerušil klid spoluobčanů, pokud reprodukce není zakázána vůbec.

§ 3

Přihlašování a evidence rozhlasových a televizních přijímačů

(1) Rozhlasový a televizní přijímač (dále jen "přijímač") je vlastník povinen přihlásit k evidenci do 15 dnů ode dne, kdy jej nabyl. Jestliže vlastník svěřil přijímač k dlouhodobému užívání jiné osobě nebo organizaci ("uživateli"), musí jej přihlásit k evidenci uživatel.

(2) Účastník přihlašuje přijímač na předepsaném tiskopisu, který mu vydá pošta nebo při nákupu či pronájmu příslušná organizace.

(3) Občan je povinen podat přihlášku na dodávací poště, v jejímž obvodě má trvalé bydliště, případně přespolnímu doručovateli. Organizace zasílá přihlášku okresní správě spojů, obvodní správě pošt nebo městské poštovní správě (dále jen "OKSS"), v jejímž obvodě má sídlo.

(4) Přihlásí-li občan k evidenci jeden rozhlasový přijímač nebo jeden televizní přijímač, může sám nebo s příslušníky své domácnosti 2) užívat více rozhlasových nebo televizních přijímačů, a to v bytě i mimo byt.

(5) Organizace jsou povinny přihlásit k evidenci všechny přijímače, které vlastní nebo mají svěřeny k užívání.

(6) Evidenci přijímačů platících občanů vede příslušné inkasní středisko, evidenci přijímačů organizací a občanů osvobozených od sazeb příslušná OKSS.

(7) Evidenci nepodléhají přijímače

a) organizací spojů, Československého rozhlasu, Československé televize a úřadů pro tisk a informace používané ke služebním účelům a kontrole rozhlasového nebo televizního vysílání,

b) orgánů vojenské správy, Sboru národní bezpečnosti, vojsk a útvarů ministerstva vnitra a sborů nápravné výchovy používané k vojenským a bezpečnostním účelům,

c) vyráběné, opravované nebo prodávané organizací k tomu oprávněnou,

d) zastupitelských úřadů a misí cizích států v ČSSR, jakož i jejich pracovníků, pokud nejsou československými státními příslušníky,

e) používané cizinci, pokud doba jejich pobytu v ČSSR nepřesahuje tři měsíce.

§ 4

Hlášení změn a odhlašování přijímačů z evidence

(1) Účastník je povinen neprodleně oznámit změnu trvalého bydliště nebo sídla, změnu příjmení nebo názvu organizace a další změny související s evidencí jeho přijímačů své dodávací poště nebo OKSS.

(2) Účastník může odhlásit přijímač z evidence, jestliže

a) se přijímač zničí nebo je neopravitelný,

b) přijímač prodá, daruje nebo dlouhodobě svěří do užívání jiné osobě nebo organizaci,

c) přijímač přestane z jiného závažného důvodu trvale používat.

(3) Při odhlášení přijímače z evidence podle odstavce 2 písm.c) je účastník povinen na odhlášce písemně uvést, jaká opatření učinil, aby se vyloučilo používání neevidovaného přijímače.

(4) Přijímač se odhlašuje z evidence na předepsaném tiskopisu vyžádaném na poště, který účastník vyplní podle předtisku a odevzdá své dodávací poště nebo OKSS. Pošta nebo OKSS příjem odhlášky potvrdí.

(5) Jestliže účastník nesplní podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3, pošta nebo OKSS jeho přijímač z evidence neodhlásí.

(6) Odhlásit přijímač z evidence nebo oznámit změnu účastníka je povinen

a) právní nástupce nebo zletilý příslušník domácnosti při úmrtí občana,

b) statutární orgán nebo právní nástupce při zániku organizace.

Zemře-li osaměle žijící občan, zruší se evidence jeho přijímače z moci úřední.

§ 5

Sazby za používání přijímače

(1) Za každý přijímač podléhající evidenci je účastník povinen platit stanovenou sazbu za používání bez ohledu na to, zda a v jakém rozsahu přijímač používá. Sazba za rozhlasový přijímač činí 20 Kčs měsíčně, za televizní přijímač 50 Kčs měsíčně. Povinnost platit sazbu začíná prvním dnem měsíce následujícího po přihlášení přijímače k evidenci.

(2) Sazby za používání přijímačů občanů jsou splatné k 1. dni běžného měsíce a jsou součástí soustředěného inkasa plateb obyvatelstva. Sazby za používání přijímačů organizací jsou splatné předem vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

(3) Účastník, který nepodá přihlášku k evidenci přijímače ve stanovené lhůtě, zaplatí za dobu, po kterou nebyl přijímač přihlášen k evidenci, sazbu podle odstavce 1. Nelze-li dobu neoprávněného užívání přijímače zjistit, je účastník povinen zaplatit paušální náhradu ve výši 720 Kčs za rozhlasový a 1 800 Kčs za televizní přijímač.

(4) Dlužné sazby a náhrady podle odstavce 3 vymáhají orgány správy spojů výkonem rozhodnutí na základě výkazu dlužných telekomunikačních sazeb.

(5) Povinnost platit sazbu za používání přijímače končí uplynutím měsíce, v němž došlo k odhlášení přijímače nebo ke zrušení evidence. Sazby zaplacené předem vrátí pošta nebo OKSS účastníkovi nebo jeho oprávněnému zástupci do tří měsíců po zrušení evidence.

§ 6

Osvobození od sazby za používání

(1) Občanům, kteří přihlašují přijímač k evidenci, i těm, kteří jsou již účastníky, je možno na jejich žádost přiznat osvobození od sazby za používání, nepřekračuje-li jejich roční čistý příjem spolu s příjmy ostatních příslušníků domácnosti dvanáctinásobek částky stanovené zvláštním předpisem4) jako hranice nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

(2) Do částek rozhodných pro přiznání osvobození se nezapočítávají

a) výchovné nebo výživné,

b) zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost,

c) příspěvky sociální péče,

d) odměna za výkon pěstounské péče,

e) státní vyrovnávací příspěvek,

f) částka, o kterou důchod v důsledku jeho valorizace překračuje hranici nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,

g) pracovní příjem důchodce nebo jeho rodinného příslušníka z činnosti, která netrvá déle než 60 pracovních dnů v kalendářním roce, pracovní příjem důchodce nebo rodinného příslušníka staršího 70 let a příjem ze záhumenku.

§ 7

Podávání a projednávání žádostí o osvobození

(1) Žádost o osvobození podává občan u své dodávací pošty na tiskopisu, který mu pošta vydá. V žádosti uvede údaje o svém příjmu a o příjmech příslušníků jeho domácnosti potvrzené zaměstnavatelem nebo poštou vyplácející důchod, případně připojí doklady o dalších okolnostech odůvodňujících osvobození (potvrzení lékaře nebo národního výboru, doporučení organizace invalidů apod.).

(2) Občan se při podání žádosti musí písemně zavázat, že ohlásí poště všechny okolnosti, které by měly vliv na přiznání osvobození, a prohlásit, že si je vědom následků, které by mu vznikly z uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti.

(3) O žádostech rozhoduje příslušná OKSS ve správním řízení. Rozhodne-li, že se občan osvobozuje od sazeb za používání přijímačů, vydá mu průkaz o osvobození.

§ 8

Zánik osvobození

(1) Osvobození zaniká

a) změnou podmínek, za nichž bylo přiznáno (§ 6 odst. 2 a 3),

b) trvalým přestěhováním nebo úmrtím občana,

c) pravomocným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 7 odst. 3, zejména vyjde-li dodatečně najevo, že osvobození bylo přiznáno na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů.

(2) Neohlásí-li občan změnu podmínek rozhodných pro přiznání osvobození, je povinen doplatit v plné výši sazby podle § 5 za dobu, po kterou nesplňoval podmínky pro osvobození. Pro vymáhání této částky platí obdobně § 5 odst. 4.


§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Průkazy o úplném a částečném osvobození od poplatků vydané před účinností této vyhlášky se považují za průkazy o osvobození podle § 7 odst. 3 tohoto řádu a zůstávají v platnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto řádem.

(2) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva spojů č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb., vyhlášky č. 117/1982 Sb. a vyhlášky č. 10/1985 Sb.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/1988 Sb. Čl. I

2. Nezbytnou součástí žádosti o osvobození od sazeb za používání přijímačů podle této vyhlášky je doporučení vydané okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.


Ministr:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhlasovým přijímačem není účastnická stanice rozhlasu po drátě zřízená podle vyhlášky č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě.

2) Příslušníky domácnosti se podle zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, rozumí
a) manžel, manželka, děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť, snacha, jestliže žijí s účastníkem ve společné domácnosti,
b) jiné osoby, jestliže pečují o společnou domácnost s účastníkem nebo jsou-li na něho odkázány výživou a žijí s ním ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku.

4) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.
Nařízení vlády ČSFR č. 231/1990 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

Přesunout nahoru