Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě

Částka 13/1985
Platnost od 09.07.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 11. června 1985,

kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, stanoví:


§ 1

Pojem rozhlasu po drátě

(1) Rozhlas po drátě je telekomunikační zařízení sloužící k přenosu a k reprodukci rozhlasových pořadů po zvláštních vedeních. Zřizuje a provozuje jej správa spojů. Součástí rozhlasu po drátě jsou také studiová zařízení (hlasatelny), pokud je zřizuje a provozuje správa spojů.

(2) K příjmu a k reprodukci pořadů rozhlasu po drátě slouží účastnická stanice rozhlasu po drátě (dále jen "účastnická stanice"), která se skládá z účastnické přípojky a jednoho nebo více účastnických reproduktorů.

§ 2

Zřízení účastnické stanice

(1) Účastnické stanice zřizuje na žádost zájemců správa spojů, která zároveň na jejich přání dodá potřebné účastnické reproduktory. V tiskopisu žádosti, který vydávají pošty, žadatel potvrdí svým podpisem, že se podrobuje podmínkám pro zřízení a používání účastnické stanice stanoveným správou spojů.

Žádost o zřízení účastnické stanice se podává u dodávací pošty nebo na příslušné okresní správě spojů, v Plzni, v Brně, Ostravě a Košicích u městské telekomunikační správy a v Praze a Bratislavě u ředitelství telekomunikací na tiskopisu vydaném správou spojů.

(2) O žádosti rozhodne ve správním řízení příslušná okresní správa spojů, v Plzni, Brně, Ostravě a Košicích městská telekomunikační správa, v Praze a Bratislavě ředitelství telekomunikací. Proti zamítavému rozhodnutí může žadatel do 15 dnů ode dne jeho doručení podat písemné odvolání u orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušné ředitelství spojů, jde-li o rozhodnutí ředitelství telekomunikací, rozhoduje příslušné ústřední ředitelství spojů.

(3) Účastníkem rozhlasu po drátě (dále jen "účastník") může být občan i organizace.

(4) Jednomu účastníku může být zřízeno i několik účastnických stanic.

§ 3

Používání účastnické stanice

(1) Účastnická stanice smí být používána pouze způsobem stanoveným správou spojů.

(2) Na účastnickou přípojku smějí být zapojeny pouze účastnické reproduktory dodané nebo schválené správou spojů.

(3) Trvalé přenechání účastnické stanice jiné osobě bez souhlasu správy spojů není přípustné.

(4) Na účastnickou přípojku smí být zapojeno i více reproduktorů; jde-li o účastnickou stanici občana, musí být umístěny v jeho bytě, jde-li o účastnickou stanici organizace, jen v jejích pracovních prostorech. Za pracovní prostory se považují i přilehlé provozní prostory a místnosti určené k hromadnému odpočinku, stravování, ošetřování, vyučování a školení pracovníků apod.

(5) Osoby zmocněné správou spojů mají právo kdykoli se přesvědčit prohlídkou účastnické stanice, zda ji účastník používá podle podmínek stanovených pro její zřízení a používání.

§ 4

Změna v osobě účastníka

(1) Účastnická stanice může být převedena na jinou osobu v témže bytě nebo na jinou organizaci v týchž pracovních prostorech. Nový zájemce je povinen podat žádost o převod stanice doloženou písemným souhlasem dosavadního účastníka. O podání a projednání žádosti platí obdobně § 2.

(2) Zemře-li účastník, může požádat o převod jeho účastnické stanice osoba, která se stane novým uživatelem bytu. Obdobně může právní nástupce organizace požádat o převod účastnické stanice po svém předchůdci.

(3) Až do rozhodnutí o převodu stanice může nový zájemce používat stanici na základě podané žádosti, pokud jsou uhrazeny všechny sazby.

§ 5

Zrušení účastnické stanice

(1) Účastnická stanice bude zrušena:

a) vypoví-li ji účastník,

b) rozhodne-li o jejím zrušení správa spojů.

(2) Písemnou výpověď předloží účastník dodávací poště, příslušné okresní správě spojů, v Plzni, Brně, Ostravě a Košicích městské telekomunikační správě a v Praze a Bratislavě ředitelství telekomunikací. Výpověď je nutno podat do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž má být stanice zrušena.

(3) Účastnickou stanici může správa spojů zrušit,

a) nezachovává-li účastník podmínky, za nichž mu byla účastnická stanice zřízena,

b) nezaplatí-li účastník ani po prokazatelně doručené písemné upomínce dlužné sazby,

c) pro objektivní překážky na straně organizace spojů, např. z důvodů rozsáhlejší obnovy, rekonstrukce nebo asanace sítě.

O zrušení účastnické stanice rozhodují ve správním řízení orgány uvedené v § 2 odst. 2 tohoto řádu.

(4) Bude-li účastnická stanice zrušena, zařídí správa spojů její vypojení.

§ 6

Sazby za účastnické stanice

(1) Sazby za zřízení, údržbu a používání účastnických stanic jsou uvedeny v Tarifu výkonů rozhlasu po drátě 1) (dále jen "sazebník").

(2) Za každý účastnický reproduktor dodaný správou spojů zaplatí účastník stanovenou maloobchodní cenu. Za schválení reproduktorů nebo zařízení, které nebyly správou spojů dodány, zaplatí účastník sazbu podle sazebníku.

(3) Za údržbu účastnických přípojek správa spojů nepožaduje žádnou náhradu. Správa spojů je však oprávněna požadovat náhradu za opravy poškozených vedení a sítí rozhlasu po drátě od občanů nebo od organizací, kteří poškození zavinili, a od neoprávněného posluchače za jeho vyhledání. 1)

(4) Záruční doba na účastnické reproduktory je jeden rok. Podmínky a rozsah záruky jsou uvedeny v záručním listě.

§ 7

Splatnost sazeb za účastnické stanice

(1) Je-li účastníkem socialistická organizace, jsou sazby podle sazebníku s výjimkou sazeb za používání splatny do 14 dnů po doručení faktury. Pro fakturování MC účastnických reproduktorů platí zvláštní předpisy. 2)

(2) Je-li účastníkem občan, je povinen zaplatit správě spojů po zřízení účastnické stanice sazbu za zřízení účastnické přípojky nebo za její zapojení, případně sazbu za nákladnější provedení podle sazebníku, a maloobchodní cenu dodaného reproduktoru.

(3) Za každou účastnickou stanici se platí měsíčně sazba za používání uvedená v sazebníku. Povinnost platit tuto sazbu začíná prvním dnem měsíce následujícího po zřízení účastnické stanice.

(4) Sazby za používání účastnických stanic občanů jsou splatné k 1. dni běžného měsíce a jsou součástí soustředěného inkasa plateb obyvatelstva. Sazby za používání u organizací jsou splatné vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

(5) Na částky zaplacené v hotovosti vydá pošta potvrzení.

(6) Povinnost platit sazby za používání končí uplynutím měsíce následujícího po měsíci, v němž byla účastnická stanice řádně vypovězena nebo převedena na jinou osobu, nebo měsíce, v němž rozhodnutí podle § 5 odst. 3 nabylo právní moci.

§ 8

Osvobození od sazby za používání

(1) Občanům, kteří jsou již účastníky, je možno na jejich žádost přiznat osvobození od sazby za používání, nepřekračuje-li jejich roční čistý příjem spolu s příjmy ostatních příslušníků domácnosti dvanáctinásobek částky stanovené zvláštním předpisem4) jako hranice nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

(2) Do částek rozhodných pro přiznání osvobození se nezapočítávají

a) výchovné nebo výživné,

b) zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost,

c) příspěvky sociální péče,

d) odměna za výkon pěstounské péče,

e) státní vyrovnávací příspěvek,

f) částka, o kterou důchod v důsledku jeho valorizace překračuje hranici nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,

g) pracovní příjem důchodce nebo jeho rodinného příslušníka z činnosti, která netrvá déle než 60 pracovních dnů v kalendářním roce, pracovní příjem důchodce nebo rodinného příslušníka staršího 70 let a příjem ze záhumenku.

§ 9

Podávání a projednávání žádostí o osvobození

(1) Žádost o osvobození podává občan u své dodávací pošty na tiskopisu, který mu pošta vydá. V žádosti uvede údaje o svém příjmu a o příjmech příslušníků jeho domácnosti potvrzené zaměstnavatelem nebo poštou vyplácející důchod, popřípadě připojí doklady o dalších okolnostech odůvodňujících osvobození (potvrzení lékaře nebo národního výboru, doporučení organizace invalidů apod.).

(2) Občan se při podání žádosti musí písemně zavázat, že ohlásí poště všechny okolnosti, které by měly vliv na přiznání osvobození, a prohlásit, že si je vědom následků, které by mu vznikly z uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů v žádosti.

(3) O žádostech rozhoduje ve správním řízení příslušná okresní správa spojů, v Praze a Bratislavě příslušná obvodní správa pošt. Rozhodne-li, že se občan osvobozuje od sazby za používání, vydá mu průkaz o osvobození.

(4) Osvobození je platné jen pro osobu uvedenou v průkazu a pro účastnickou stanici zřízenou v jejím bytě.

§ 10

Zánik osvobození

(1) Osvobození zaniká

a) změnou podmínek, za nichž bylo přiznáno (§ 8 odst. 2 a 3 tohoto řádu),

b) trvalým přestěhováním nebo úmrtím občana,

c) pravomocným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 9 odst. 3, zejména vyjde-li najevo, že osvobození bylo přiznáno na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů.

(2) Neohlásí-li občan změnu podmínek rozhodných pro přiznání osvobození, je povinen doplatit sazby za používání v plné výši za dobu, po kterou nesplňoval podmínky pro osvobození.

§ 11

Vymáhání sazeb a ostatních pohledávek

(1) Nezaplacené sazby kromě maloobchodní ceny reproduktorů vymáhají orgány správy spojů výkonem rozhodnutí na základě výkazu dlužných telekomunikačních sazeb. Dlužné částky se zvyšují o sazbu za upomínku podle sazebníku.

(2) Dlužné částky za účastnické reproduktory vymáhá správa spojů podle příslušných ustanovení občanského a hospodářského zákoníku.


§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Průkazy o úplném a částečném osvobození od provozního poplatku vydané před účinností této vyhlášky se považují za průkazy o osvobození podle § 9 odst. 3 tohoto řádu a zůstávají v platnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto řádem.

(2) Zrušuje se vyhláška ministerstva spojů č. 146/1954 Ú. l. (172/1954 Ú. v.), kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění opatření č. 6/1970 registrovaného v částce 7/1970 Sb., ve znění opatření č. 1/1976 registrovaného v částce 36/1975 Sb., ve znění výnosu č. 8344/82-PN registrovaného v částce 27/1982 Sb. a ve znění výnosu č. 14365/84-PN registrovaného v částce 3/1985 Sb.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 38/1988 Sb. Čl. I

2. Nezbytnou součástí žádosti o osvobození od sazeb za používání přijímačů podle této vyhlášky je doporučení vydané okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.


Ministr:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výměr FCÚ č. 6203/411/85 z 15. 5. 1985.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a plnění dodávek neinvestiční povahy.

4) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.
Nařízení vlády ČSFR č. 231/1990 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

Přesunout nahoru