Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1985 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat

Částka 12/1985
Platnost od 14.06.1985
Účinnost od 01.08.1985
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 5. června 1985

o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat

Federální statistický úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky

a) k provedení prací spojených s vypracováním projektové dokumentace 1) automatizovaných systémů 2) a její poskytování jiným uživatelům (dále jen "vypracování projektové dokumentace"),

b) k provedení prací a služeb spojených s automatizovaným zpracováním dat, 3)

c) k poskytnutí dat z datové základny 4) dodavatele (dále jen "poskytování výstupních dat"),

d) k poskytnutí možnosti použít počítačového systému dodavatele k automatizovanému zpracování dat odběratelem ve sjednaném čase (dále jen "poskytování strojového času").

(2) Vyhláška neupravuje vztahy, jejichž předmětem je provádění prací

a) podle předpisů o zabezpečení vědeckotechnického rozvoje, 5)

b) jako součást dodávek počítačových systémů,

c) jako součást dodávek projektových prací prováděných podle předpisů o dokumentaci staveb. 6)

ČÁST DRUHÁzrušeno

Obsah smlouvyzrušeno

§ 2 – § 5zrušeno

Odevzdání a převzetízrušeno

§ 6 – § 9zrušeno

Odpovědnost za vady

§ 10

(1) Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo žádat přiměřenou slevu, jde-li o vadné plnění, které si bez opravy ponechá, nebo:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, požadovat bezplatné odstranění vady nebo náhradu nákladů na její odstranění,

b) jde-li o vadu, pro kterou nelze projektové dokumentace vůbec použít, požadovat buď nové bezvadné plnění, nebo - není-li to možné - požadovat zrušení smlouvy.

(2) Na žádost odběratele je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vady dodávky odstranit, i když neuznává, že za ně odpovídá. Až do rozhodnutí o reklamaci nese náklady na odstranění vad dodavatel.

(3) Dodavatel neodpovídá za závady, jejichž příčinou jsou nedostatky podkladů předaných odběratelem; to však neplatí v případě, že dodavatel o těchto nedostatcích věděl nebo musel vědět. Dodavatel je však povinen odstranit takové závady na žádost odběratele za úplatu.

§ 11

(1) Záruční doba činí 3 roky od splnění dodávky.

(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

§ 12zrušeno

Další využití projektové dokumentacezrušeno

§ 13 – § 15zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

ODDÍL Izrušeno

§ 16zrušeno

ODDÍL IIzrušeno

Obsah smlouvyzrušeno

§ 17 – § 19zrušeno

Předávání vstupních dat ke zpracovánízrušeno

§ 20 – § 25zrušeno

Splnění dodávkyzrušeno

§ 26 – § 29zrušeno

Odpovědnost za vady

§ 30

(1) Dodavatel odpovídá za to, že zpracování bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací.

(2) Dodavatel neodpovídá za vady způsobené vadnými nosiči dat, popřípadě vadnými vstupními daty, které poskytl odběratel, a za vady vzniklé v důsledku nedostatků projektové dokumentace, kterou mu předal odběratel. To neplatí, jestliže dodavatel o uvedených nedostatcích věděl nebo vědět musel.

§ 31

(1) Záruční doba u výsledků zpracování činí, nedohodnou-li organizace lhůtu delší, 20 dní od splnění dodávky.

(2) Odběratel je povinen vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. K reklamaci je povinen připojit specifikaci vad a podle okolností i vadné výsledky zpracování, popřípadě i nosiče se vstupními daty vrácené dodavatelem.

(3) Jestliže vady výsledků zpracování zjistí po splnění dodávky dodavatel, je povinen to odběrateli bez zbytečného odkladu oznámit.

§ 32

(1) Dodavatel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

(2) Výsledky zpracování a nosiče dat připojené k reklamaci je dodavatel povinen vrátit bez zbytečného odkladu odběrateli po vyřízení reklamace.

§ 33

Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo žádat přiměřenou slevu, jde-li o vadné plnění, které si bez opravy ponechá, nebo:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, požadovat bezplatné odstranění vady nebo náhradu nákladů na její odstranění,

b) jde-li o vadu neodstranitelnou, požadovat buď nové bezvadné plnění, nebo - není-li to možné - zrušení smlouvy. Zrušení smlouvy může odběratel požadovat též, jestliže by oprava nebo nové zpracování dat trvaly tak dlouho, že by výsledky zpracování ztratily pro odběratele z technického nebo ekonomického hlediska význam.

§ 34

Je-li nebezpečí z prodlení, je dodavatel povinen na žádost odběratele zajistit odstranění vad, popřípadě nové bezvadné plnění nejdéle do 24 hodin od doby, kdy reklamace dodavateli došla, pokud organizace nedohodnou delší lhůtu. Tuto povinnost má dodavatel i tehdy, když neuznává, že za vady odpovídá. Náklady až do rozhodnutí o reklamaci nese prozatím dodavatel

Majetkové sankcezrušeno

§ 35 – § 38zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

ODDÍL Izrušeno

Obsah smlouvyzrušeno

§ 39 – § 41zrušeno

§ 42

Splnění dodávky, odpovědnost za vady a majetkové sankce

O splnění dodávky, odpovědnosti za vady a o majetkových sankcích platí obdobně ustanovení § 26 a 27 (splnění dodávky), § 31 až 34 (odpovědnost za vady) a § 35 a 36 (majetkové sankce).

ODDÍL IIzrušeno

Obsah smlouvyzrušeno

§ 43 – § 47zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 48

Zrušuje se vyhláška č. 80/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky.

§ 49

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1985.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 170/1989 Sb. Čl. II

Při zajištění dílčích úprav projektové dokumentace automatizovaných systémů dodané podle hospodářské smlouvy uzavřené před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadního ustanovení.


Předseda:

Ing. Mička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Projektová dokumentace (soubor dokumentů a programové vybavení) slouží jako dokladový materiál pro schvalovací řízení, převzetí automatizovaných systémů do užívání a pro provozování a rozvoj automatizovaných systémů. Obsah a struktura projektové dokumentace se řídí směrnicemi Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

2) Automatizovanými systémy se rozumějí automatizované systémy řízení včetně automatizovaných informačních systémů.

3) Automatizovaným zpracováním dat se rozumí komplexní zpracování dat pomocí počítačových systémů od převzetí vstupních podkladů, pořízení dat, popř. převzetí dat dálkovým přenosem až po zpracování, adjustaci a distribuci výsledků odběrateli podle předepsané dokumentace; součástí automatizovaného zpracování dat je také technická a operátorská obsluha počítačových systémů.

4) Fakturování a placení za provedené práce upravuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

5) § 332c-332g zákona.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje.

6) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

7) Fakturování a placení za provedené práce upravuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

8) Typové řešení je ve smyslu tohoto ustanovení opakovaně využitelná projektová dokumentace včetně programového vybavení automatizovaných systémů.

9) § 153 odst. 1 zákona.

10) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.
Nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.
Nařízení vlády ČSSR č. 149/1971 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.
Směrnice federálního ministerstva vnitra ze dne 6. června 1973 pro zabezpečení ochrany skutečností tvořících předmět státního, hospodářského a služebního tajemství při jejich zpracování pomocí prostředků výpočetní techniky (oznámeno v částce 19/1973 Sb.).

11) Řád přenosu dat ze dne 7. července 1982 vydaný federálním ministerstvem spojů čj. 9501/82 (oznámeno v částce 36/1982 Sb.).

12) Interaktivním režimem se rozumí automatizované zpracování dat, při kterém má odběratel přímý přístup k počítačovému systému prostřednictvím koncových zařízení (terminálů) a může řídit průběh zpracování.

13) Nosiči dat se rozumějí písemné nosiče (listiny, formuláře, výkazy apod.) nebo technické nosiče (děrné štítky, děrná páska, magnetická páska apod.). Náležitosti nosičů dat určuje projektová dokumentace.

14) Dálkovým přenosem dat se rozumí přenos dat mezi místem jejich vzniku, resp. sběru, a místem zpracování a zpět k místu využití po komunikačních kanálech pro přenos dat.

15) Spřažený přenos (on-line) je přenos, při němž výstupní část přenosových zařízení je napojena přímo na počítačový systém; přenesená data se bezprostředně zpracovávají. Nespřažený přenos (off-line) je přenos, při němž výstupní část přenosových zařízení je napojena na samostatné zařízení pro zápis na technický nosič (obvykle magnetická páska); nosič s přenesenými daty se předá k zpracování na počítačovém systému.

16) § 87 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko.

17) Dálkovým zpracováním se rozumí zpracování dat s použitím koncových zařízení (terminálů) umístěných v místě vzniku, resp. sběru, i využívání dat; spojení koncových zařízení s počítačovým systémem se zabezpečuje po komunikačních kanálech pro přenos dat.

Přesunout nahoru