Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1985 Sb.Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 30. května 1985

o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Touto vyhláškou se zavádí pro oblast sociálně ekonomických informací, 1) pro oblast zabezpečování podkladů pro plánování, podkladů pro sestavování státních rozpočtů a pro účely řízení v národohospodářské sféře závazná jednotná soustava národohospodářských ukazatelů (dále jen "soustava ukazatelů") a stanoví se postup při jejím vytváření.

§ 2

(1) Národohospodářskými ukazateli (dále jen "ukazatele") se pro účely této vyhlášky rozumějí charakteristiky sociálně ekonomických jevů sloužící k poznávání stavu a k řízení rozvoje ekonomiky a společnosti na národohospodářské úrovni.

(2) Soustava ukazatelů zahrnuje ukazatele zjišťované u organizací, 2) ukazatele ze statistických zjišťování prováděných u obyvatelstva a ukazatele vznikající na úrovni orgánů řízení všech stupňů.

§ 3

Soustavy ukazatelů se používá zejména

a) k zabezpečování podkladů pro sestavení státních plánů rozvoje národního hospodářství a pro kontrolu jejich plnění,

b) k zabezpečování podkladů pro sestavování státních rozpočtů,

c) pro analytické a bilanční práce v oblasti sociálně ekonomických informací a v oblasti plánování,

d) pro hodnocení výsledků činnosti socialistických organizací,

e) pro poznávání a hodnocení stavu a rozvoje ekonomiky a společnosti na základě statistického a účetního výkaznictví a zvlášť organizovaných statistických zjišťování,

f) pro určování obsahové stránky automatizovaných systémů řízení, pro vytváření odpovídajících údajových základen a pro předávání dat mezi orgány a organizacemi na prostředcích výpočetní techniky.

§ 4

Soustava ukazatelů se člení podle jednotné klasifikace národohospodářských ukazatelů. Prvé dva stupně této klasifikace (třídy a skupiny ukazatelů) jsou uvedeny v příloze. 3)

§ 5

(1) Soustavu ukazatelů tvoří dva relativně samostatné okruhy ukazatelů.

(2) Prvý okruh ukazatelů zahrnuje ukazatele obsažené ve státních plánech rozvoje národního hospodářství a dále ukazatele obsažené v systému státních statistických zjišťování 4) a ve státním účetním výkaznictví a ukazatele vznikající na jejich podkladě nad touto úrovní.

(3) Druhý okruh ukazatelů zahrnuje další ukazatele pravidelně využívané pro řízení v oboru působnosti jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů.

§ 6

(1) Ukazatele prvého okruhu, jejich náplň a popis stanoví Federální statistický úřad, federální ministerstvo financí a Státní plánovací komise v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány. Za tím účelem vypracují uvedené orgány k jednotlivým ukazatelům, jejichž metodika není dlouhodobě určena jiným způsobem, metodické listy, jež budou obsahovat definice a metodiku tvorby ukazatelů (zejména jejich konstrukci nebo výpočet), popřípadě popis navazujících ukazatelů.

(2) Federální statistický úřad vyhlásí seznam ukazatelů prvého okruhu obsahující název a identifikační kód ukazatelů a vydá tiskem metodické listy ukazatelů.

§ 7

Pro třídění ukazatelů prvého okruhu podle věcných, organizačních, prostorových a dalších hledisek je závazná jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací a číselníků [§ 8 odst. 2 písm. c) zákona]. Podle potřeby zavede Federální statistický úřad speciální číselníky, jimiž bude celostátně sjednoceno třídění ukazatelů podle vybraných hledisek.

§ 8

Ukazatele druhého okruhu stanoví pro obor své působnosti obdobným způsobem (§ 6 a 7) věcně příslušná ministerstva a ostatní ústřední orgány federace a republik (zejména v souvislosti s řešením obsahové stránky jejich automatizovaných systémů řízení), a to ve lhůtě, kterou určí ústřední orgán v dohodě s Federálním statistickým úřadem. Zajistí přitom návaznost na ukazatele prvého okruhu.

§ 9

Orgány uvedené v § 6 a 8 odpovídají též za udržování soustavy ukazatelů v aktuálním stavu, a to v rozsahu jimi stanovených částí této soustavy.

§ 10

Pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a pro Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví Federální statistický úřad z ustanovení této vyhlášky výjimky odůvodněné zvláštním charakterem činnosti těchto orgánů.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


Předseda:

Ing. Mička v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 2 zákona.

2) Ukazatele vystupující z informační soustavy organizací (vč. ukazatelů zahrnutých do dílčích systémů statistických zjišťování - § 16 odst. 3 zákona), ukazatele obsažené v plánovacích podkladech a v podkladech pro sestavování státních rozpočtů.

3) Jednotnou klasifikaci národohospodářských ukazatelů (do 3. stupně třídění) uveřejní Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.

4) Včetně těch ukazatelů obsažených v dílčích systémech statistických zjišťování, jež se předkládají orgánům státní statistiky.


Příloha

Jednotná klasifikace národohospodářských ukazatelů

(Třídy a skupiny)

Řada metodických listůTřída
Skupina
AObyvatelstvo
AAStav obyvatelstva
ABReprodukce obyvatelstva
ACSňatky a rozvody
ADNarození a potraty
AEZemřelí a délka života
AFStěhování obyvatelstva
AGSociální kolektivy
AHDemografická projekce
BPracovní síly
BAZdroje a potřeba pracovních sil
BBStav pracovníků
BCPohyb pracovníků
BDKvalifikace pracovníků a její zvyšování
BEVyužívání pracovního fondu
CPřírodní zdroje a životní prostředí
CAPůdní fond
CBZemědělská půda
CCNezemědělská půda
CDUžitné nerosty
CEKlimatické podmínky
CFŽivotní prostředí
DZákladní prostředky
DAStav základních prostředků
DBPohyb základních prostředků
DCOpotřebení základních prostředků
DDTechnickoekonomické charakteristiky základních prostředků
EZásoby, rezervy a jiný hmotný majetek
EAStav zásob
EBPohyb zásob
ECStav a pohyb rezerv
EDStav a pohyb státních zásob drahých kovů
EEJiný hmotný majetek a osobní jmění
EFTechnickoekonomické charakteristiky zásob a rezerv
FVědeckotechnický rozvoj
FAÚkoly vědeckotechnického rozvoje
FBVýsledky úkolů vědeckotechnického rozvoje
FCVědeckotechnický rozvoj v oblasti řízení
FDVyužívání nových druhů surovin a materiálů
FEVynálezy, patenty a zlepšovatelské hnutí
FFLicence
FGVědeckotechnická základna
GInvestiční výstavba
GAPříprava investiční výstavby
GBPrůběh investiční výstavby
GCVýsledky investiční výstavby
GDTechnickoekonomické charakteristiky investiční výstavby
HEfektivnost a kvalita
HAEfektivnost využití pracovní síly
HBEfektivnost investic
HCEfektivnost využívání základních prostředků
HDEfektivnost využívání materiálových prostředků
HEEfektivnost využívání finančních prostředků
HFKvalita
IOrganizační struktura
IAÚstavodárné sbory a národní výbory
IBÚstřední orgány federace a republik
ICSocialistické organizace a jiné právnické osoby
IDOrgány a organizace Národní fronty
IEObce, jejich části a seskupení
JVýrobní odvětví
JASpolečenský produkt a národní důchod
JBZemědělství
JCLesnictví
JDPrůmysl
JEStavebnictví
JFGeologická činnost
JGProjektová činnost
JHDoprava
JISpoje
JJVnitřní obchod a veřejné stravování
JKMateriálně technické zásobování
JLNákup zemědělských výrobků
JMJiné výrobní činnosti
KNevýrobní odvětví
KABytové hospodářství
KBUbytovací služby a cestovní ruch
KCKomunální služby
KDŠkolství
KEKultura
KFZdravotnictví
KGSociální péče
KHObchodní a technické služby
KIPeněžnictví a pojišťovnictví
KJJiné nevýrobní činnosti
LNáklady, výnosy
LANáklady v druhovém členění
LBNáklady v kalkulačním členění
LEVýnosy organizací
MUžití a rozdělení národního důchodu
MAUžití národního důchodu
MBPrvotní rozdělení
MCZnovurozdělení
MDSpolečenská spotřeba
NFinance
NBZdroje a potřeby hospodářských organizací
NDÚvěrové vztahy
NEPokladní plán
NFPojistné vztahy
NGAktiva organizací
NHPasíva organizací
OCeny
OAVelkoobchodní ceny průmyslu
OBVelkoobchodní ceny stavebních konstrukcí a prací
OCNákupní ceny zemědělských výrobků
ODTarify v nákladní dopravě
OETarify spojů za výkony pro socialistické organizace
OFCeny v zahraničním obchodě
OGMaloobchodní ceny zboží
OHCeny ve veřejném stravování
OICeny služeb placených obyvatelstvem
PHmotná a kulturní úroveň obyvatelstva (životní úroveň)
PAPeněžní příjmy a výdaje obyvatelstva
PBÚplné důchody a životní náklady
PCSpotřeba nejdůležitějších druhů zboží
PDÚroveň bydlení
PEVybavenost obyvatelstva předměty dlouhodobého užívání
RSociální rozvoj
RASpolečenská angažovanost obyvatelstva
RBPracovní iniciativa obyvatelstva
RCPracovní podmínky
RDVolný čas a jeho využívání
RESociální patologie
SVnější ekonomické, vědeckotechnické a kulturní vztahy
SASmluvní zajištění zahraničního obchodu
SBRealizace zahraničního obchodu
SCPlatební bilance běžných položek
SDPlatební bilance likvidity
SEZahraniční majetková bilance
SFVybrané charakteristiky zahraničního obchodu
SGMezinárodní hospodářská kooperace a integrace
SHMezinárodní vědeckotechnická spolupráce
SFMezinárodní kulturní spolupráce
Přesunout nahoru