Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 10.06.1985
Zrušeno k 01.05.1993 (127/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. dubna 1985,

kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 25 odst. 3 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a po projednání s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na záznamy o vzniku a skončení pracovního (učebního) poměru, členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu a interní aspirantury (dále jen "pracovní vztah") prováděné organizacemi do občanských průkazů v případech stanovených nařízením vlády Československé socialistické republiky. 1)

§ 2

Záznam o vzniku pracovního vztahu

(1) Záznam o vzniku pracovního vztahu se provádí podélným razítkem o výšce do 35 mm a délce do 60 mm, v němž je uveden název organizace, u níž je občan v pracovním vztahu, a adresa jejího sídla (dále jen "vstupní razítko"). Do otisku vstupního razítka vyplní pracovník pověřený k tomu organizací (dále jen "pověřený pracovník") den, od něhož je občan v organizaci zaměstnán, den provedení záznamu a záznam podepíše.

(2) Jestliže při organizačních změnách v organizaci pracovní vztah občana nekončí, ale práva a povinnosti organizace z pracovního vztahu přecházejí na jinou organizaci , 2) upraví organizace, na niž tato práva a povinnosti přešly, záznam o vzniku pracovního vztahu uvedený v odstavci 1. Úpravu provede pověřený pracovník tak, že pod vstupní razítko předchozí organizace uvede slova "Organizační změna ke dni" a připojí den, k němuž přešly práva a povinnosti z pracovního vztahu občana (tj. den, kdy nabylo účinnosti rozhodnutí o organizační změně); pod tento text otiskne vstupní razítko, škrtne v něm rubriku o vzniku zaměstnání, vyplní den provedení záznamu a záznam podepíše.

(3) Pokud organizace, na niž přešly práva a povinnosti z pracovního vztahu občana, nemá výjimečně v době účinnosti organizační změny vstupní razítko, provede pověřený pracovník úpravu uvedenou v odstavci 2 ručně tak, že pod slova "Organizační změna ke dni" připojí den přechodu práv a povinností, název a adresu sídla organizace, den provedení úpravy, razítko organizace a záznam podepíše.

(4) Podle ustanovení odstavců 2 a 3 postupuje organizace také v případě, dojde-li pouze ke změně jejího názvu nebo sídla.

§ 3

Záznam o skončení pracovního vztahu

(1) Záznam o skončení pracovního vztahu se provádí podélným razítkem o rozměrech uvedených v § 2 odst. 1, v němž je uveden název organizace a adresa jejího sídla (dále jen "výstupní razítko"). Do otisku výstupního razítka vyplní pověřený pracovník den skončení pracovního vztahu, den provedení záznamu a záznam podepíše.

(2) Jde-li o skončení členského poměru nebo interní aspirantury, provede pověřený pracovník na otisku výstupního razítka příslušnou úpravu ("Členský poměr skončil dne" nebo "Interní aspirantura skončila dne").


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 až 3 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
§ 64 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 14 odst. 3 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.
§ 2 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) vyhlášky ČSAV č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií.

2) § 249 až 251 zákoníku práce.
§ 99 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.


Příloha

VZORY - provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů

I.

Vznik pracovního vztahu

a) Vzor vstupního razítka a záznamu o vzniku pracovního vztahu podle § 2 odst. 1 vyhlášky.

b) Vzor úpravy záznamu o vzniku pracovního vztahu podle § 2 odst. 2 vyhlášky.

II.

Skončení pracovního vztahu

Vzor výstupního razítka a záznamu o skončení pracovního vztahu podle § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky

a)

b)

Přesunout nahoru