Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 30. května 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 1)

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a podle § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova "přirážky a pokuty" nahrazují slovy "jiné částky stanovené tímto řádem nebo tarifem,".

2. V § 9 odst. 2 druhé větě se slova "druhého kočárku" nahrazují slovy "dalších kočárků".

3. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Bez schrány je možno vzít do vozidla jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit jen s vědomím průvodčího (řidiče); mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může průvodčí (řidič) dovolit přepravu psa každé velikosti. Pro přepravu psů bez schrán se stanoví tyto podmínky:

a) pes má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře,

b) nejde o nemocného, špinavého nebo zlého psa,

c) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes; toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující.".

4. § 13 odst. 5 zní:

"(5) Vydává-li se jako doklad o zaplacení jízdného na určité časové období předplatní známka nebo časový kupón, je cestující povinen

a) předplatní známku přilepit celou plochou na místě určeném předtiskem nebo,

b) časový kupón vyplnit a umístit tak, jak stanoví tarif.".

5. V § 18

a) v odstavci 2 první a druhá věta zní:

"(2) Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platnou jízdenkou, je povinen zaplatit jízdné a částku 100,- Kčs. Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platným dokladem o zaplacení dovozného, zaplatí dovozné a částku ve výši pětinásobku dovozného.";

b) v odstavci 2 se na konci připojuje tato věta:

"V provozu s placením jízdného (dovozného) mimo vozidlo (§ 22a) zaplatí uvedené částky cestující bez platné jízdenky, který po nástupu do vozidla bez prodlení nevyznačí na jízdence pro jednotlivou jízdu nastoupení jízdy technickým zařízením pro označování jízdenky pro jednotlivou jízdu (dále jen "označovací zařízení").";

c) v odstavci 3 se za větu první vkládá tato věta:

"Cestující je povinen zaplatit jízdné a částku 100,- Kčs.".

6. V § 19 odst. 2 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

7. V § 20

a) v odstavci 5 se na konci připojují tato slova:

"a s výjimkou výstupní zastávky vybavena též vývěsným jízdním řádem.";

b) odstavec 6 zní:

"(6) Průvodčí (řidič) je povinen ohlásit název zastávky, a to nejpozději při zastavení vozidla v zastávce. Řidič tuto povinnost nemá, není-li vozidlo vybaveno příslušným technickým zařízením.";

c) v odstavci 7 se středník za slovem "zastávky" nahrazuje čárkou a vkládají se slova "zastavit znovu každé vozidlo (soupravu) u označení zastávky je dopravce povinen v případě, že tam stojící osoba těžce postižená na zdraví dává zvláštním označením 2) znamení k zastavení;".

8. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Pro nemocné osoby, invalidy a těhotné ženy musí být v každém vozidle vyhrazeno a zřetelně označeno nejméně šest míst k sezení. Cestujícím těžce postiženým na zdraví, kterým byly podle zvláštních předpisů 3) poskytnuty mimořádné výhody, musí být umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi určenými pro cestující; všemi dveřmi určenými pro cestující může být nástup do vozidla umožněn též cestujícím viditelně těžce poškozeným na zdraví.".

9. V § 22

a) v odstavci 3 druhé větě se za slovo "nastoupit" vkládají slova "být v prostoru zastávky a";

b) v odstavci 7 písm. c) se na konec připojují slova "a v prostoru, kde brání řidiči ve výhledu z vozidla,";

c) v odstavci 8 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

10. V § 22a odst. 2 se slova "při nástupu na ní" nahrazují slovy "po nástupu bez prodlení na ní" a slovo "znehodnocovačem" se nahrazuje slovy "označovacím zařízením".

11. § 23 odst. 1 zní:

"(1) Pokud to místní dopravní poměry vyžadují a pokud to tento přepravní řád připouští, je dopravce oprávněn provést v pravidelné přepravě osob zvláštní místní úpravy; odchylně od přepravního řádu může upravit jen podmínky stanovené v § 6 odst. 3, § 8 odst. 3 písm. f) a g), § 9, § 11 odst. 2 písm. c), § 12 odst. 4, § 22 odst. 4 a v § 22 odst. 7 písm. d) v části týkající se zákazu uvádět v činnost návěstní zařízení dopravce.".

12. Nadpis oddílu druhého části druhé zní:

"Objednané jízdy na městských tramvajových a trolejbusových dráhách".

13. Nadpis oddílu čtvrtého části druhé zní:

"Přeprava osob v městských rychlodráhách".

14. § 28 včetně nadpisu zní:

"§ 28

Platnost oddílu prvního pro přepravu osob v městských rychlodráhách

(1) Pro přepravu osob a jejich zavazadel městskými rychlodráhami platí obdobně ustanovení § 6 až 8, § 10 s výjimkou odstavce 1, § 11 odst. 1, § 13, § 14 odst. 5 a 6, § 16, 17, § 18 odst. 3, § 19, § 20 s výjimkou odstavců 5 až 8, § 21 s výjimkou odstavce 2 a § 22 s výjimkou prvé věty odstavce 4; při tarifním odbavení cestujících jízdenkou pro jednotlivou jízdu (§ 29 odst.1) platí obdobně též ustanovení § 12 odst. 1 a 5, § 14 odst. 2, § 15 s výjimkou odstavců 4 a 5 a § 18 odst. 1 až 3.

(2) Ustanovení citovaná v odstavci 1 se s výjimkou § 13, § 14 odst. 5 a 6, § 16 a 17 přiměřeně vztahují na celý prostor městské rychlodráhy, v němž se cestující může pohybovat po tarifním odbavení (dále jen "přepravní prostor"). Pokud se v těchto ustanoveních hovoří o průvodčím nebo řidiči, rozumí se tím oprávněný pracovník, slovem zastávka se rozumí stanice městské rychlodráhy.".

15. § 29 včetně nadpisu zní:

"§ 29

Vstup do přepravního prostoru, placení jízdného a dovozného

(1) Dopravce se souhlasem příslušného národního výboru určí, zda tarifní odbavení cestujících platících jednotlivou jízdu bude prováděno vložením mince do turniketu nebo jízdenkou pro jednotlivou jízdu.

(2) Přepravní prostor je od ostatního prostoru městské rychlodráhy oddělen podle způsobu tarifního odbavení buď vstupními a výstupními turnikety a průchody nebo vstupy, výstupy a průchody pro cestující. K přepravnímu prostoru patří zejména schodiště, chodby, pohyblivé schody (chodníky), haly, nástupiště, stanice a vozidla městské rychlodráhy určená k přepravě osob. Hranice mezi přepravním prostorem a ostatním prostorem městské rychlodráhy musí být zřetelně označena. Do přepravního prostoru jsou cestující povinni vstupovat vstupními turnikety, popřípadě vstupy a průchody určenými pro cestující.

(3) Jestliže je tarifní odbavení cestujících prováděno vložením mince do turniketu, je dopravce povinen v každé stanici zřídit a udržovat v provozu zařízení umožňující výměnu mincí za mince potřebné k odbavení cestujících, popřípadě zajistit výměnu mincí jiným způsobem. Výměna mincí musí být cestujícím umožněna po dobu, po kterou je jim dovolen vstup do přepravního prostoru. Dopravce je povinen určit a označit, které turnikety a průchody slouží k odbavení cestujících platících jízdné pro jednotlivou jízdu a které pro odbavení cestujících s časovými jízdenkami, cestujících se zavazadly podléhajícími placení dovozného a cestujících s nárokem na slevu jízdného.

(4) Jestliže je tarifní odbavení cestujících prováděno jízdenkou pro jednotlivou jízdu, je dopravce povinen v každé stanici zajistit prodej jízdenek pro jednotlivou jízdu; prodej jízdenek může být zajištěn předprodejními automaty, které mohou být umístěny i mimo uzavíratelný prostor stanice. Před vstupy a průchody do přepravního prostoru musí být umístěn dostatečný počet označovacích zařízení, kterými lze označit na jízdence pro jednotlivou jízdu čas nastoupení jízdy, popřípadě jiné údaje; označovací zařízení může být spojeno se zařízením na prodej jízdenek. Koupě jízdenek pro jednotlivou jízdu musí být cestujícím umožněna po dobu, po kterou je jim dovolen vstup do přepravního prostoru.

(5) Při tarifním odbavení cestujících platících jednotlivou jízdu vložením mince do turniketu se postupuje takto:

a) cestující platící jednotlivou jízdu, který nemá zavazadlo podléhající placení dovozného, zaplatí jízdné vložením mince stanovené hodnoty do otvoru vstupního turniketu; po vložení mince smí vstoupit do přepravního prostoru jen jeden cestující;

b) cestující platící jednotlivou jízdu, který má zavazadlo podléhající placení dovozného, použije průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdné a dovozné zaplatí podle místní úpravy provedené dopravcem buď přesně odpočítanou částkou pracovníkovi dopravce, který tento průchod nebo turniket obsluhuje, nebo vložením do otvoru příslušného odbavovacího zařízení;

c) cestující, který je držitelem časové jízdenky, použije průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdenku předloží ke kontrole pracovníkovi dopravce obsluhujícímu průchod nebo turniket nebo zařízení, které kontrolu provádí; má-li cestující zavazadlo podléhající placení dovozného, zaplatí dovozné způsobem uvedeným pod písmenem b);

d) cestující s nárokem na slevu jízdného a cestující s bezplatně přepravovaným dítětem nebo dětmi použijí průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdné zaplatí způsobem uvedeným pod písmenem b).

(6) Při tarifním odbavení cestujících jízdenkou pro jednotlivou jízdu je cestující, který nemá platnou časovou jízdenku nebo nárok na bezplatnou přepravu, povinen opatřit si předem jízdenku pro jednotlivou jízdu a před vstupem do přepravního prostoru označit na ní označovacím zařízením čas nastoupení jízdy. Označená jízdenka platí po dobu stanovenou tarifem. Obdobně se postupuje při tarifním odbavování zavazadel.

(7) Cestující jsou bez vyzvání povinni zaplatit jízdné a dovozné nebo označit na jízdence nastoupení jízdy nebo předkládat jízdenky ke kontrole.".

16. V § 30

a) nadpis § 30 se vypouští;

b) v odstavci 1 se slova "zvláštní přirážku ve výši 50,- Kčs." nahrazují slovy "částku ve výši 100,- Kčs." a vypouštějí se slova "nebo neplatnou předplatní jízdenkou pro jednotlivou jízdu,";

c) v odstavci 2 se slovo "přirážku" nahrazuje slovem "částku" a vypouštějí se slova "předplatní jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo";

d) v odstavci 3 se slova "zvláštní přirážku" nahrazují slovem "částku".

17. V § 31

a) odstavec 1 zní:

"(1) Cestující, kteří používají pohyblivých schodů, jsou povinni se přidržovat pohyblivého madla a stát čelem ve směru pohybu pohyblivých schodů po jejich pravé straně; stání vlevo je dovoleno jen při vyšším obsazení pohyblivých schodů.";

b) v odstavci 2 se za slova "pohybu pohyblivých schodů" vkládají slova "po jejich levé straně".

18. V § 34 odst. 2 první větě se slova "nejméně 2 místa k sezení" nahrazují slovy "nejméně šest míst k sezení".

19. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jestliže v pravidelné přepravě osob nebyla provedena přeprava cestujícího s platnou jízdenkou nebo je-li pokračování v jízdě znemožněno, má tento cestující práva uvedená v § 6 odst. 1. Neprovedení přepravy z těchto důvodů, zpožděný příjezd, odjezd, popřípadě ztráta přípoje nezakládá právo na náhradu škody.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

20. V jednotlivých ustanoveních vyhlášky s výjimkou § 26 odst. 1 se slovo "přepravné" nahrazuje slovem "dovozné".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


První náměstek:

Ing. Chovan v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb., vyhlášky č. 118/1973 Sb., vyhlášky č. 3/1977 Sb., vyhlášky č. 123/1979 Sb. a vyhlášky č. 44/1985 Sb. je uveřejněna v částce 14/1985 Věstníku dopravy.

2) Označení stanoví federální ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se zúčastněnými orgány.

3) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru