Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Účinnost od 01.06.1985
Zrušeno k 24.04.1995 (62/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 13. května 1985

o neobchodních vývozech a dovozech věcí

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


ČÁST PRVNÍ

Neobchodní vývozy a dovozy věcí fyzickými a právnickými osobami

ODDÍL 1

Neobchodní vývozy a dovozy věcí fyzickými osobami

§ 1

(1) K neobchodnímu vývozu (dále jen "vývoz") věcí vyvážených československými fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci, jejichž povaha, množství nebo hodnota není přiměřená uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí, nebo které nejsou potřebné pro výkon její dovolené činnosti v zahraničí,

b) věci vyvážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí nebo k výkonu jí dovolené činnosti v zahraničí, pokud jsou vyváženy:

1. v cestovním styku a jejich celková hodnota je vyšší než 500 Kčs,

2. v mimocestovním styku a jejich celková hodnota je vyšší než 300 Kčs,

c) věci uvedené v příloze č. 1, je-li jejich celková hodnota vyšší než 50 Kčs, jsou-li vyváženy mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí nebo k výkonu jí dovolené činnosti v zahraničí.

(2) K vývozu věcí vyvážených zahraničními fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o věci nabyté v Československé socialistické republice, pokud nebyly potřebné pro přiměřené uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo nejsou potřebné pro přiměřené uspokojování jejích osobních potřeb při její cestě z Československé socialistické republiky. K vývozu věcí nabytých v Československé socialistické republice k jiným účelům, než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky, vyvážených mimo rámec zahraničně obchodní činnosti, v případech na něž se nevztahují zákazy vývozu (§ 7), je třeba povolení:

1. v cestovním styku,

aa) je-li jejich celková hodnota vyšší než 500 Kčs,

bb) jsou-li uvedeny v příloze č. 1,

2. v mimocestovním styku.

(3) Povolení k vývozu předmětů filatelistického zájmu mimo rámec sběratelské výměny je vždy třeba, jde-li o

a) vývoz předmětů filatelistického zájmu v hodnotě vyšší než 100 Kčs, nejvýše však 100 kusů,

b) čtvrtý a další vývoz předmětů filatelistického zájmu v jednom kalendářním roce.

(4) Bez povolení, kterého by jinak bylo třeba podle odstavců 1 a 2, lze vyvážet:

a) věci vyvážené zahraničními fyzickými osobami, pokud tyto věci byly zakoupeny u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup prokázán dokladem této organizace,

b) věci, jejichž vývoz je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

c) rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky do zahraničí, jakož i rakve a urny zasílané do zahraničí k převozu tělesných pozůstatků ze zahraničí do Československé socialistické republiky a květinové ozdoby k pohřebním účelům,

§ 2

(1) K neobchodnímu dovozu (dále jen "dovoz") věcí dovážených československými fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci nabyté v zahraničí, pokud nejsou dovážené za účelem přiměřeného uspokojování osobních potřeb dovážející osoby nebo přiměřeného uspokojování potřeb příslušníků její rodiny,

b) věci v hodnotě nad 5 000 Kčs nabyté v zahraničí k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb dovážející osoby nebo k přiměřenému uspokojování potřeb příslušníků její rodiny, dovážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti,

c) věci nabyté v zahraničí, pokud jejich hodnota přesahuje hodnotu přidělených nebo v zahraničí dovoleným způsobem získaných devizových prostředků, které mohou podle platných předpisů pro nákup věcí použít.

(2) K dovozu věcí zahraničními fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o

a) věci, jejichž povaha, množství nebo hodnota není přiměřená uspokojování osobních potřeb dovážející osoby při jejím pobytu v Československé socialistické republice, nebo které nejsou potřebné pro výkon její dovolené činnosti v Československé socialistické republice,

b) věci v hodnotě nad 5 000 Kčs nabyté v zahraničí, dovážené mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb dovážející osoby při jejím pobytu v Československé socialistické republice nebo k výkonu jí dovolené činnosti v Československé socialistické republice.

(3) Povolení k dovozu předmětů filatelistického zájmu mimo rámec sběratelské výměny je vždy třeba, jde-li o

a) dovoz předmětů filatelistického zájmu v mimocestovním styku v hodnotě vyšší než 100 Kčs, nejvýše však 100 kusů,

b) čtvrtou a další zásilku předmětů filatelistického zájmu v jednom kalendářním roce.

(4) Bez povolení, kterého by jinak bylo třeba podle odstavců 1 a 2, lze dovážet:

a) věci, jejichž dovoz je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

b) rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky do Československé socialistické republiky, jakož i rakve a urny zasílané do Československé socialistické republiky k převozu tělesných pozůstatků z Československé socialistické republiky do zahraničí a květinové ozdoby k pohřebním účelům,

§ 3

(1) Ve smyslu této vyhlášky se přiměřenou pro uspokojování osobních potřeb v cestovním styku rozumí taková povaha, množství nebo hodnota věcí, která odpovídá délce a účelu cesty a dalším okolnostem hodným zřetele.

(2) Nestanoví-li mezinárodní smlouvy, jimiž je Československá socialistická republika vázána, něco jiného, považuje se u následujících druhů věcí za přiměřené pro uspokojování osobních potřeb při cestě u každé cestující osoby nejvýše:

a) 1 litr lihovin (vyvážených nebo dovážených osobami staršími 18 let),

b) 2 litry vína (vyváženého nebo dováženého osobami staršími 18 let),

c) 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků.

ODDÍL 2

Sběratelská výměna předmětů filatelistického zájmu se zahraničím

§ 4

(1) Sběratelskou výměnu předmětů filatelistického zájmu se zahraničím (dále jen "sběratelská výměna") mohou provádět pouze členové Svazu československých filatelistů, kteří jsou ke sběratelské výměně ve Svazu československých filatelistů zapsáni (dále jen "sběratelé").

(2) Sběratelskou výměnu lze provádět jen prostřednictvím střediska sběratelské výměny, které tuto výměnu kontroluje a eviduje.

§ 5

(1) Sběratelé mohou v rámci sběratelské výměny v jednom kalendářním roce dovézt předměty filatelistického zájmu v ceně nepřevyšující částku 1 000 Kčs a odeslat 24 zásilek v ceně nepřevyšující částku 1 000 Kčs, z toho neupotřebených československých novinek smí být vyměněno ročně za 750 Kčs; neupotřebené československé známky mohou být vyměňovány až po uplynutí 60 dnů ode dne jejich vydání.

(2) Cena předmětů filatelistického zájmu odesílaných v jedné zásilce nesmí překročit částku 500 Kčs, přičemž v jedné zásilce může být jen jedna série neupotřebených československých známek téže emise.

(3) Rozdíl cen zásilek předmětů filatelistického zájmu vyvážených a dovážených jedním sběratelem v jednom kalendářním roce nesmí být vyšší než 250 Kčs.

(4) Za novinky se považují neupotřebené československé známky, od jejichž data vydání neuplynul jeden rok.

ODDÍL 3

Vývozy a dovozy věcí právnickými osobami

§ 6

(1) K vývozu a dovozu věcí právnickými osobami je třeba povolení.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí

a) při vývozu a dovozu uskutečňovaném ústředními orgány Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky,

b) při vývozu a dovozu, jenž je osvobozen od povolení podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

c) při vývozu a dovozu uskutečňovaném právnickými osobami, požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit, k uspokojování potřeb, které jsou obdobné osobním potřebám fyzických osob,

d) při vývozu a dovozu věcí, které jsou nutné pro právní řízení,

e) v oblasti kulturní nebo sportovní při vývozu věcí, které československé právnické osoby potřebují k výkonu jejich dovolené činnosti v zahraničí, a při dovozu věcí, které zahraniční osoby potřebují k výkonu jejich dovolené činnosti v Československé socialistické republice,

f) při vývozu a dovozu odborných publikací a informativních podkladů uskutečňovaném při bezplatné výměně mezi československými a zahraničními knihovnami, vědeckými ústavy, vysokými školami, muzei a galeriemi v množství výtisků přiměřeném vlastním potřebám, pokud jsou tyto právnické osoby k takové výměně určeny nadřízenými ústředními orgány v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu,

g) při vývozu a dovozu dokumentů, informativních podkladů nebo přiměřeného množství vzorků a preparátů, které nelze dokumentací nahradit, jestliže jsou nutné k uzavření nebo plnění smluv o vědeckotechnické spolupráci,

h) při vývozu a dovozu zvukových a obrazových záznamů v rámci výměny programů mezi československými a zahraničními rozhlasovými a televizními organizacemi,

i) při vývozu a dovozu biologických orgánů a tkání zdravotnickými organizacemi za účelem transplantace,

j) k vývozu pohonných hmot nutných pro pohyb vozidel československých právnických osob v zahraničí,

k) k vývozu věcí zakoupených zahraničními právnickými osobami u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup prokázán dokladem této organizace,

l) při vývozu a dovozu věcí nutných k záchranným akcím konaným podle mezinárodních smluv,

m) při vývozu věcí zahraničními právnickými osobami, které tyto osoby dovoleně dovezly do Československé socialistické republiky, a při dovozu věcí československými právnickými osobami, které tyto osoby dovoleně vyvezly z Československé socialistické republiky.

ČÁST DRUHÁ

Zákazy vývozu a dovozu věcí

§ 7

(1) Zakázán je vývoz věcí:

a) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu jednoho dne, v celkové hodnotě převyšující 150 Kčs,

b) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu dvou dnů, v celkové hodnotě převyšující 300 Kčs,

c) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu dvou dnů, jejichž celková hodnota převyšuje výši prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

d) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice přesáhl dobu dvou dnů, jejichž celková hodnota přesahuje výši 50 % prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

e) zahraničními fyzickými osobami v mimocestovním styku, jejichž celková hodnota přesahuje výši 50 % prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

f) uvedených v příloze č. 2.

(2) Zákazy vývozu věcí podle odstavce 1 neplatí, jde-li o:

a) vývoz věcí zahraniční fyzickou osobou

1. pokud byly tyto věci potřebné k přiměřenému uspokojování naléhavých osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo jsou potřebné k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky,

2. pokud je tato zakoupila u čs. organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup doložen dokladem této organizace,

3. jejichž vývoz je upraven mezinárodními smlouvami, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

b) vývoz věcí osobami požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit,

c) vývoz věcí československou nebo zahraniční fyzickou osobou v souvislosti s jejím stěhováním,

d) vývoz věcí československou fyzickou osobou k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky nebo při jejím dočasném pobytu v zahraničí,

e) vývoz věcí československou fyzickou osobou v jiných případech, než jsou uvedeny pod písmenem d), v hodnotě nepřevyšující 50 Kčs, s výjimkou starožitností a výrobků ze zlata a stříbra.

f) vývoz věcí československou nebo zahraniční osobou a uplatnění zákazu by vedlo k neodůvodněným tvrdostem.

(3) Dovoz věcí uvedených v příloze č. 4 je zakázán.

§ 8

Orgány celní správy kontrolují, zda věci, jejichž vývoz nebo dovoz je upraven zvláštními předpisy, jsou vyváženy a dováženy v souladu s těmito předpisy.

ČÁST TŘETÍ

Rozhodování o přípustnosti vývozu a dovozu věcí

ODDÍL 1

Působnost orgánů celní správy

§ 9

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa:

a) řídí Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku při výkonu působnosti stanovené touto vyhláškou,

b) rozhoduje o udělení povolení právnickým osobám k opakovaným vývozům nebo dovozům věcí, mají-li se tyto vývozy nebo dovozy uskutečňovat jak z míst na území České socialistické republiky, tak z míst na území Slovenské socialistické republiky nebo jak do míst na území České socialistické republiky, tak do míst na území Slovenské socialistické republiky,

c) činí opatření k zamezení neodůvodněných tvrdostí, jež by mohly vzniknout při vývozu věcí československými nebo zahraničními osobami, který je jinak zakázán,

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Celního ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celního ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku o udělení povolení k vývozu nebo dovozu věcí.

§ 10

Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku:

a) řídí celnice při výkonu působnosti stanovené touto vyhláškou,

b) rozhodují o udělení povolení právnickým osobám k opakovaným vývozům nebo dovozům věcí , mají-li se tyto vývozy nebo dovozy uskutečňovat z míst na území České socialistické republiky nebo z míst na území Slovenské socialistické republiky,

c) rozhodují o odvolání proti rozhodnutí celnic o udělení povolení k vývozu nebo dovozu věcí.

§ 11

(1) Celnice

a) rozhodují o udělení povolení k jednorázovému vývozu nebo dovozu věcí,

b) kontrolují, zda vývoz nebo dovoz věcí se uskutečňuje v souladu s touto vyhláškou.

(2) Příslušnou k rozhodnutí o udělení povolení k jednorázovému vývozu nebo dovozu věcí je celnice, v jejímž územním obvodu má dovážející nebo vyvážející fyzická osoba své bydliště nebo pobyt a právnická osoba své sídlo nebo kde vykonává činnost, pro kterou byla zřízena.

(3) Ve výjimečných případech, zejména umožňují-li to provozní poměry, může povolení k jednorázovému vývozu věcí zahraničními osobami v cestovním styku udělit pohraniční celnice.

(4) Umožňují-li to provozní poměry, uděluje jednorázové povolení k dovozu věcí v cestovním styku pohraniční celnice.

§ 12

V odůvodněných případech mohou i jiné orgány celní správy než uvedené v § 11 vykonávat působnost stanovenou v § 11 odst. 1.

ODDÍL 2

Povolování vývozů a dovozů věcí

§ 13

(1) Povolení k vývozu nebo dovozu věcí vydá příslušný povolující orgán na žádost vyvážející nebo dovážející osoby.

(2) Podává-li se žádost o povolení k vývozu nebo dovozu věcí písemně, může orgán celní správy požadovat, aby tato žádost byla podána na předepsaném tiskopise.

§ 14

Na věci vyvážené v souvislosti se stěhováním osob udělí povolující orgán další povolení pouze tehdy, budou-li mu v žádosti o vývoz první části písemně oznámeny všechny další věci, na které bude dále žádáno povolení k vývozu. Žádost o povolení musí být podána nejpozději do dvou let od vystěhování osoby.

§ 15

Povolení platí tři měsíce ode dne vydání, není-li v něm stanoveno něco jiného. Platnost povolení může být v odůvodněných případech prodloužena.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 16

(1) Je-li přípustnost nebo přiměřenost vývozů nebo dovozů závislá na ceně věcí, rozumí s e cenou ve smyslu této vyhlášky cena, za kterou československé právnické osoby prodávají tyto nebo srovnatelné věci fyzickým osobám za československou měnu, a to cena platná v době vydání povolení k vývozu nebo platná v době dovozu.

(2) Známky a celiny se oceňují takto:

a) československé známky a celiny podle katalogu Pofis,

b) známky a celiny ostatních zemí podle katalogů mezinárodně uznávaných.

(3) Předměty filatelistického zájmu se rozumí:

a) poštovní známky,

b) poštovní celiny,

c) celistvosti,

d) otisky razítek,

e) obálky prvního dne,

f) nálepní listy,

g) tzv . ministerské tisky,

h) černotisky.

(4) Jestliže vyvážející nebo dovážející osoba neprokáže cenu věcí, nebo jestliže jsou pochybnosti o její skutečné výši, může orgán celní správy určit cenu podle odstavců 1 a 2. Považuje-li to orgán celní správy za účelné nebo požádá-li o to vyvážející nebo dovážející osoba, určí celní orgán hodnotu věcí na základě znaleckého posudku na náklad vyvážející nebo dovážející osoby.

§ 16a

Seznamy věcí, které je z Československé socialistické republiky zakázáno vyvážet nebo k jejichž vývozu je třeba povolení podle příloh č. 1 a 2 vyhlášky, jsou vyvěšeny na všech hraničních přechodech v příslušných jazykových mutacích.

§ 17

Povolení k neobchodním vývozům a dovozům věcí, jakož i výjimky udělené podle dosavadních předpisů, se považují za povolení a výjimky udělené podle této vyhlášky.

§ 17azrušeno


§ 18

Zrušují se tyto vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu:

a) č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí,

b) č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí,

c) č. 111/1983 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí,

d) vyhláška č. 36/1984 Sb., kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.


§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1985.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 225/1990 Sb. Čl. II

Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na osobní automobily, které byly dopraveny na československé území do 14. června 1990 včetně.


Ministr:

Ing. Urban CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 41/1985 Sb.

Věci, k jejichž vývozu je třeba povolení [§ 1 odst. 1 písm. c) a § 1 odst. 2 bod 1. bb) vyhlášky]:

1. pohonné hmoty vyvážené v rezervních nádobách

2. potraviny a potravinářské výrobky cizího původu

3. výrobky ze zlata a stříbra (s výjimkou šperků a ozdob stříbrných nebo pozlacených se vsazenými českými granáty nebo jinými polodrahokamy čs. provenience, pokud tyto výrobky nejson starožitnostmi).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 41/1985 Sb.

Věci, jejichž vývoz je zakázán (§ 7 odst. 1 vyhlášky)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 41/1985 Sb.

Věci, jejichž dovoz je zakázán (§ 7 odst. 2 vyhlášky):

1. čistý líh (etylalkohol)

2. věci, propagující válku a násilí, fašismus a nacismus, rasovou diskriminaci a věci, které odporují lidskosti.

3. osobní automobily s dvoutaktním motorem

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb.

1a) § 8 odst. 2 nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb.
§ 8 odst. 2 nařízení vlády SSR č. 2/1988 Sb.

2) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu.

*) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

3) S výjimkou starožitností.

*) Rok výroby nebo modelový rok je uveden na výrobním štítku nebo zakódován v čísle VIN na desátém místě pod mezinárodně stanoveným kódem (např. rok 1985 je označen písmenem F, rok 1986 písmenem G atd.).
V roce 1990 lze dovážet osobní automobily rok výroby nebo modelový rok 1985 značené na výrobním štítku v čísle VIN (Vehicle identification number) písmenem F a mladší.

Přesunout nahoru