Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah

Částka 8/1985
Platnost od 30.04.1985
Účinnost od 01.06.1985
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

35

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 29. dubna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb. a podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) U lanové dráhy, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy:

a) se nevyžaduje písemné prohlášení podle odstavce 1,

b) přeprava dětí do 10 let se provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě. 1)".

2. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pro přepravu na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se mohou používat jízdenky provozovatele příslušné městské dráhy za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě . 2)".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označí jako odstavce 5 až 9.

3. V § 8 se vypouští odstavce 9 a 10.

Dosavadní odstavce 11 až 14 se označí jako odstavce 10 až 13.

4. § 8 odst. 10 zní:

"(10) Cestující bez platné jízdenky, který nesplní povinnost zaplatit jízdné a přepravné, popřípadě stanovené částky před započetím jízdy, může být z přepravy vyloučen. Cestující na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, pokud se nemůže prokázat platnou jízdenkou, zaplatí 100,- Kčs a jízdné.".

5. V § 8 odst. 11 a odst. 12 se slova "přirážky a pokuty" nahrazují slovy "stanovené částky".

6. V § 9 odst. 2 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

7. V § 13 odst. 3 a odstavci 11 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "částku".

8. § 14 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Na pozemní lanové dráze , která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přeprava dětských kočárků provádí za stejných podmínek jako v městské hromadné dopravě. 3)".

9. V § 16 odst. 4 se připojuje další věta:

"Na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy, se přepravné za psa platí ve stejné výši jako v městské hromadné dopravě. 4) ".

10. V § 23 odst. 4 se připojuje další věta:

"Jízdné a přepravné se rovněž nevrací, neuskutečnila-li se přeprava na lanové dráze, která byla prohlášena za součást městské hromadné dopravy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1985.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.

2) § 13 vyhlášky č. 127/1964 Sb.

3) § 9 vyhlášky č. 127/1964 Sb.

4) § 11 a 12 vyhlášky č. 127/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 118/1973 Sb.

Přesunout nahoru