Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 23/1985 Sb.Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

Částka 6/1985
Platnost od 09.04.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 01.06.1992 (235/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

ZÁKON

ze dne 26. března 1985

o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Za dlouhodobý výkon dělnických zaměstnání ve stavebnictví se poskytuje poživatelům starobních a invalidních důchodů výsluhový přídavek.

§ 2

Podmínky nároku

(1) Výsluhový přídavek náleží poživateli starobního důchodu, který vykonával po dobu nejméně posledních 10 roků před vznikem nároku na důchod nebo před pozdějším přiznáním starobního důchodu vybraná dělnická zaměstnání v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví republik.

(2) Trvání zaměstnání uvedeného v předchozím odstavci ke dni vzniku nároku na starobní důchod nebo k jinému dni, od něhož se důchod přiznává, se nevyžaduje, brání-li tomu vážné zdravotní nebo organizační důvody.

(3) Nárok na výsluhový přídavek trvá, i když se přiznaný starobní důchod přestal vyplácet.

(4) Poživateli invalidního důchodu, jehož plná invalidita je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 1) náleží výsluhový přídavek, pokud vykonával zaměstnání uvedená v odstavci 1 nejméně po dobu posledních 10 roků před přiznáním důchodu.

(5) Je-li přiznán poživateli invalidního důchodu, k němuž náleží výsluhový přídavek, starobní důchod, popřípadě poživateli starobního důchodu, k němuž náleží výsluhový přídavek, invalidní důchod, náleží výsluhový přídavek k nově přiznanému důchodu.

§ 3

Výše

Výše výsluhového přídavku činí 200 Kčs měsíčně, a to i v případech, kdy poživatel důchodu splňuje podmínky pro nárok na výsluhový přídavek pouze po část měsíce.

§ 4

Přiznání a vrácení

(1) Výsluhový přídavek se přiznává na písemnou žádost. Oprávněný je povinen doložit potřebné údaje, zejména o době a druhu vykonávaného zaměstnání a o přiznání důchodu.

(2) Nárok na výsluhový přídavek se uplatňuje u organizace, v níž oprávněný naposledy vykonával vybrané dělnické zaměstnání (§ 2 odst. 1).

(3) Organizace je povinna do dvou měsíců po doručení žádosti doručit žadateli do vlastních rukou písemné oznámení o tom, zda mu byl výsluhový přídavek přiznán či nikoliv.

(4) Příjemce výsluhového přídavku je povinen výsluhový přídavek vrátit, jen jestliže nesplnil povinnost uloženou tímto zákonem nebo prováděcím předpisem anebo jinak zavinil, že výsluhový přídavek byl vyplacen neprávem.

§ 5

Přechod nároku

(1) Nárok na výsluhový přídavek nemůže být postoupen.

(2) Přijetím důchodce do zaopatření ústavu sociální péče přechází jeho nárok na výplatu výsluhového přídavku na tento ústav do výše příspěvku na úhradu nákladů ústavní péče.

(3) Zemřel-li oprávněný, nabývají nároku na částky výsluhového přídavku náležející do dne jeho smrti postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti; podmínka společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod. Předmětem dědictví se uvedené částky stávají, není-li těchto osob.

§ 6

Výplata

(1) Výsluhový přídavek vyplácí organizace, která jej přiznala, a to v kalendářních měsících, za které náleží. Den splatnosti jednotlivých splátek výsluhového přídavku sdělí organizace oprávněnému v oznámení o jeho přiznání.

(2) Jestliže organizace uvedená v předchozím odstavci zanikne, přechází povinnost vyplácet výsluhový přídavek na jejího právního nástupce. Nemá-li organizace právního nástupce, přechází tato povinnost na stát.

(3) Po dobu pobytu oprávněného v cizině se výsluhový přídavek nevyplácí.

§ 7

(1) Právo na výsluhový přídavek se nepromlčuje.

(2) Bylo-li právo na výsluhový přídavek uplatněno po uplynutí doby delší jednoho roku ode dne vzniku nároku, náleží jednotlivé splátky výsluhového přídavku nejdéle za dobu jednoho roku přede dnem uplatnění nároku.

(3) Nárok na jednotlivou splátku výsluhového přídavku se promlčuje v jednom roce ode dne její splatnosti.

(4) Nárok na vrácení jednotlivých splátek výsluhového přídavku poskytnutých neprávem se promlčuje ve třech letech ode dne, kdy organizace zjistila, že výsluhový přídavek byl vyplacen neprávem, nejpozději v 10 letech od jeho výplaty.

§ 8

Spory o nárocích z tohoto zákona rozhodují soudy. Návrh na přiznání výsluhového přídavku může být u soudu uplatněn, jen nesplní-li organizace povinnost uloženou v § 4 odst. 3 nebo výsluhový přídavek nepřizná.

§ 9

Povinnost příjemce

Poživatel invalidního důchodu, kterému je vyplácen výsluhový přídavek, je povinen ohlásit do 8 dnů organizaci zánik nároku na tento důchod.

§ 10

Povinnost organizací

Organizace jsou povinny vést záznamy o době a druhu zaměstnání uvedených v § 2 a na požádání oprávněného vystavit o těchto skutečnostech potvrzení.

§ 11

Vstup do zařízení organizace

Pověření pracovníci federálního ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstev práce a sociálních věcí republik jsou oprávněni vstupovat do zařízení organizace a v součinnosti s pověřenými pracovníky příslušného ministerstva stavebnictví prověřovat plnění povinností uložených tímto zákonem a prováděcími předpisy.

§ 12

Odstraňování tvrdostí

Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění tohoto zákona, mohou odstraňovat ministerstva práce a sociálních věcí republik po projednání s příslušným ministerstvem stavebnictví republiky a příslušným odborovým orgánem.

§ 13

Prováděcí předpis

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí a stavebnictví republik a s Ústřední radou odborů

a) okruh vybraných dělnických zaměstnání v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví republik;

b) vážné zdravotní a organizační důvody, kdy se pro nárok na výsluhový přídavek poživatele starobního důchodu nevyžaduje, aby ke dni přiznání důchodu nebo ke dni vzniku nároku na důchod trval výkon zaměstnání uvedeného v písmenu a);

c) náležitosti žádosti o přiznání výsluhového přídavku;

d) náležitosti oznámení organizace o přiznání výsluhového přídavku;

e) podrobnosti o vedení záznamů organizací.


§ 14

Závěrečné ustanovení

(1) Výsluhový přídavek náleží, jestliže starobní nebo invalidní důchod je přiznán nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Pro nárok na výsluhový přídavek se započítávají doby zaměstnání uvedené v § 2 odst. 1 od 1. července 1975.

§ 15

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 zákona o sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru