Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1985 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací

Částka 5/1985
Platnost od 01.04.1985
Účinnost od 01.07.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 14. února 1985

o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Vymezení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací a její účel

(1) Vědeckými, technickými a ekonomickými informacemi (dále jen "VTEI") se pro účely této vyhlášky rozumí poznatky odrážející stav, vývojové tendence a zákonitosti vědy, techniky a ekonomiky v Československé socialistické republice a ve světě.

(2) VTEI ze všech oblastí vědy, techniky a ekonomiky účelově shromažďované, zpracované, vyhodnocované a využívané tvoří soustavu VTEI.

(3) Soustava VTEI je využívána pro plánování a řízení rozvoje národního hospodářství, zkušebnictví, hodnocení kvality a technické pokrokovosti výrobků, vynálezectví a normotvornou činnost, potřeby výzkumu a vývoje, předvýrobních a výrobních etap, technickou propagandu, výchovně vzdělávací proces a jiné činnosti sloužící rozvoji vědy a techniky a uplatňování výsledků rozvoje vědy a techniky v praxi, zejména s cílem zajištění hospodárnosti výroby, konkurenční schopnosti československých výrobků na světových trzích a účinného zapojování československého národního hospodářství do mezinárodní dělby práce.

(4) Účelové shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a zpřístupňování VTEI zajišťuje jednotně metodicky řízená institucionální základna, kterou tvoří pracoviště soustavy VTEI (dále jen "pracoviště VTEI") s koordinovaně uplatňovanými metodickými a technologickými postupy a technickými prostředky.

(5) Soustava VTEI navazuje na soustavu sociálně ekonomických informací1) a soustavu informací pro plánování a sestavování státních rozpočtů;2) pracoviště VTEI mohou využívat informací uvedených soustav až po jejich zveřejnění. Soustava VTEI se podílí na vytváření a funkci účelových informačních soustav orgánů a organizací a automatizovaných systémů řízení.

(6) Soustava VTEI funkčně navazuje na jednotnou soustavu knihoven3) a rozvíjí ji zejména v oblasti informační základny.

§ 2

Funkční celky soustavy VTEI

(1) Funkčními celky soustavy VTEI jsou zejména odvětvové, oborové a specializované systémy.

(2) Odvětvové, oborové a specializované systémy mají organizační a funkční vazbu odpovídající stupni řízení rozvoje vědy a techniky. Mají celostátní působnost a jsou usměrňovány tak, aby nedocházelo k duplicitám.

(3) Za vytváření a funkci odvětvového, oborového nebo specializovaného systému odpovídá vždy ústřední orgán, nebo orgán středního článku řízení.

(4) Odvětvové, oborové a specializované systémy vznikají zřízením pracovišť VTEI podílejících se na funkci systému.

(5) Odvětvové, oborové a specializované systémy mají ústředními orgány nebo orgány středního článku řízení

a) určen okruh činnosti v rámci odvětví (dále jen "odvětvová informační gesce") nebo mají určen okruh činnosti v rámci oboru (dále jen "oborová informační gesce") anebo mají okruh činnosti určen průřezově (dále jen "specializace") a dále mají vymezenu institucionální základnu;

b) jednotně metodicky upraveny základní technologické postupy a toky VTEI;

c) stanoveny a řízeny kooperační vztahy uvnitř i vně systému a základní mezinárodní vazby.

(6) Odvětvové systémy jsou vytvářené pro jednotlivá odvětví. Oborové systémy vytvářené pro jednotlivé obory jsou zpravidla jejich součástí.

(7) Specializované systémy mají meziodvětvový, průřezový charakter v rámci celé soustavy VTEI. Jejich specializace vychází především z účelu využití systému. Odvětvové nebo oborové průřezy specializovaných systémů jsou součástí odvětvových nebo oborových systémů.

(8) V zájmu zvýšení společenské efektivnosti některých činností meziodvětvového charakteru, zejména při uplatňování spolupráce v rámci územních obvodů nebo sdružování prostředků výpočetní a reprografické techniky, mohou být vytvářeny kooperační systémy.

(9) Vznik, organizace a funkce kooperačního systému, jakož i odpovědnost za něj je předmětem dohody zúčastněných orgánů a organizací.

(10) Zapojením pracovišť VTEI do kooperačních systémů nesmí být dotčeny funkce odvětvových, oborových a specializovaných systémů.

ČÁST DRUHÁ

Činnost ústředních orgánů, orgánů středního článku řízení a organizací na úseku VTEI

§ 3

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

(1) Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ve spolupráci s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v rámci své pravomoci zejména:

a) stanoví v souladu s obsahem a zaměřením jednotné státní vědeckotechnické politiky program rozvoje soustavy VTEI a koordinuje jeho realizaci,

b) jednotně metodicky řídí soustavu VTEI, zejména v oblasti tvorby a využívání informačních fondů a souborů, technologií pro zpracování VTEI a využívání potřebné techniky,

c) v rámci vědeckotechnické spolupráce a styků se zahraničím4) organizuje mezinárodní spolupráci a dělbu práce v oblasti VTEI,

d) koordinuje činnost a rozvoj funkčních celků soustavy VTEI a její institucionální základny,

e) zabezpečuje prostřednictvím svých podřízených organizací5) některé výzkumné, organizačně metodické a zpracovatelské činnosti průřezového charakteru,

f) v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky, ministerstvem školství Slovenské socialistické republiky a dalšími zúčastněnými ústředními orgány koordinuje mimoškolskou výchovu pracovníků v oblasti VTEI,

g) koordinuje kontrolní činnost v oblasti VTEI a působí k nápravě zjištěných nedostatků.

(2) Při výkonu své pravomoci Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj spolupracují s ostatními ústředními orgány a pro plnění svých úkolů mohou od nich vyžadovat potřebné podklady, a to i takové, které by umožnily sledování činnosti pracovišť VTEI v rámci České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 4

Ústřední orgány federace a republik

(1) Pro účely této vyhlášky se ústředními orgány rozumí ústřední orgány státní správy, Československá akademie věd, Československá komise pro atomovou energii, Slovenská akademie věd, krajské národní výbory, Národní výbor hl. města Prahy, Národní výbor hl. města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, vrcholné orgány družstev a společenských organizací a Státní banka československá.

(2) Ústřední orgány v rámci své působnosti

a) zajišťují a usměrňují, v souladu s jednotným metodickým řízením soustavy VTEI, rozvoj a funkci příslušného odvětvového, oborového nebo specializovaného systému,

b) vytvářejí předpoklady pro činnost pracovišť VTEI přímo řízených orgánů a organizací; provádějí kontrolu této činnosti a kontrolu využívání informací,

c) poskytují Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenské komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj potřebné podklady.

(3) Odpovědnost za funkci odvětvového nebo specializovaného systému nese vždy ten ústřední orgán, v jehož působnosti je vedoucí pracoviště systému (odvětvové středisko, specializovaná instituce); ústřední orgán, v jehož působnosti je oborové středisko, za funkci oborového systému odpovídá jen tehdy, není-li oborové středisko v působnosti orgánu středního článku řízení.

(4) Pokud se na funkci odvětvového nebo specializovaného systému podílejí pracoviště VTEI v působnosti více ústředních orgánů, řídí se zúčastněné ústřední orgány pokyny ústředního orgánu, který je za systém odpovědný.

(5) Ústřední orgány odpovídající za funkci odvětvového, oborového nebo specializovaného systému schvalují

a) program jeho rozvoje jako součást programu rozvoje soustavy VTEI,

b) roční rozbor stavu systému,

c) základní metodické dokumenty usměrňující činnost systému.

(6) Funkce oborových systémů, které nejsou součástí odvětvového systému, jsou zajišťovány a usměrňovány ústředními orgány jako systémy odvětvové.

(7) Ústřední orgány ozbrojených sil a ozbrojených sborů řídí pracoviště VTEI ve své působnosti prostřednictvím vlastních interních opatření vydaných ve smyslu zásad této vyhlášky.

(8) Federální ministerstvo zahraničního obchodu řídí činnost pracovišť VTEI ve své působnosti tak, aby s využitím spolupráce pracovišť VTEI byly vytvářeny komplexní informační podklady pro rozhodování a řízení československých vnějších ekonomických vztahů.

(9) Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky usměrňují činnost pracovišť VTEI ve své působnosti (zejména na vysokých školách) tak, aby byla vytvářena návaznost na funkce odvětvových, oborových a specializovaných systémů.

(10) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd vytvářejí v rámci své působnosti pracoviště VTEI v takové organizační struktuře, aby byly plně uspokojeny informační potřeby jejich vědeckovýzkumných pracovišť a vytvářena návaznost na odvětvové, oborové a specializované systémy.

(11) Ministerstvo kultury České socialistické republiky a ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky a Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj koordinují v rozsahu své informační působnosti postup při metodickém řízení jednotné soustavy knihoven.

(12) Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření postupují při zajišťování a organizování informační činnosti v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(13) Národní výbory usměrňují činnost pracovišť VTEI ve své působnosti tak, aby byly zajištěny informační potřeby organizací v působnosti národních výborů a současně plněny povinnosti vyplývající z jejich zapojení do odvětvových, oborových a specializovaných systémů.

§ 5

Orgány středního článku řízení

(1) Orgány středního článku řízení6) vytvářejí předpoklady pro činnost pracovišť VTEI podřízených organizací, provádějí kontrolu této činnosti z hlediska její společenské efektivnosti a kontrolu využívání VTEI.

(2) Orgány středního článku řízení, v jejichž působnosti je oborové středisko, odpovídají za funkci oborového systému.

(3) Pokud se na funkci oborového systému podílejí pracoviště VTEI v působnosti dalších orgánů, řídí se zúčastněné orgány pokyny orgánu, který je za systém odpovědný.

(4) V rámci odpovědnosti za funkci oborového systému orgány středního článku řízení schvalují

a) program rozvoje oborového systému jako součást programu rozvoje příslušného odvětvového systému,

b) roční rozbor stavu oborového systému,

c) základní metodické dokumenty uplatňované v systému.

§ 6

Organizace

(1) Každá organizace je povinna zajistit VTEI pro vlastní potřebu a vytvářet podmínky pro využívání VTEI.

(2) K zajištění VTEI zřizují organizace samy nebo ve vzájemné dohodě pracoviště VTEI. Vytvářejí podmínky pro jeho činnost a odpovídají za efektivnost a výsledky jeho práce.

(3) Organizace pověřené funkcemi odvětvových nebo oborových středisek a specializovaných institucí zajišťují v plném rozsahu povinnosti vyplývající z odstavců 1 a 2 a činnosti vyplývající z pověřovacích listin.

ČÁST TŘETÍ

Pracoviště vědeckých, technických a ekonomických informací

§ 7

Základní ustanovení

(1) Pracoviště VTEI jsou zejména:

a) odvětvová střediska,

b) oborová střediska,

c) základní střediska,

d) specializované instituce,

e) specializovaná střediska.

(2) Uspořádání pracovišť VTEI podílejících se na funkci jednoho systému je stupňovité, a to zpravidla

a) v rámci odvětvového systému je odvětvové středisko, oborová střediska a základní střediska,

b) v rámci oborového systému je oborové středisko a základní střediska,

c) v rámci specializovaného systému je specializovaná instituce a specializovaná střediska.

(3) Podle potřeby mohou ústřední orgány v rámci systémů ve své působnosti zřizovat další typy pracovišť VTEI.

(4) Jedna organizace může vykonávat funkci několika pracovišť VTEI.

§ 8

Odvětvová střediska

(1) Odvětvová střediska plní úkoly vedoucího koordinačního a metodicky řídícího pracoviště odvětvového systému.

(2) Odvětvová střediska provádějí koordinaci a metodické řízení odvětvového systému na základě a v rozsahu pověření ústředním orgánem při respektování jednotného metodického řízení soustavy VTEI jako celku. Základním dokumentem vymezujícím jejich působnost, činnost a vztahy je pověřovací listina.

(3) Odvětvová střediska pro potřeby ústředního orgánu zpracovávají návrh programu rozvoje odvětvového systému ve vazbě na koncepci rozvoje příslušného odvětví a oborů a roční rozbor stavu odvětvového systému.

(4) Odvětvová střediska zajišťují ve smyslu odstavce 1

a) dělbu práce, organizaci vztahů a integraci činnosti pracovišť VTEI podílejících se na funkci odvětvového systému, zejména oborových středisek,

b) sjednocování technologických postupů a uplatňování racionálních forem práce pracovišť VTEI podílejících se na funkci odvětvového systému,

c) koordinaci a účinnost mezinárodní spolupráce.

(5) Odvětvová střediska vykonávají funkci základního střediska příslušného orgánu, případně organizace, jejíž jsou součástí, a činnosti vyplývající z racionální dělby práce uvnitř odvětvového systému a z jeho vnějších vazeb.

§ 9

Oborová střediska

(1) Oborová střediska plní úkoly vedoucího koordinačního a metodicky řídícího pracoviště oborového systému. Základním dokumentem vymezujícím jejich působnost, činnost a vztahy je pověřovací listina.

(2) Oborová střediska zpracovávají návrh programu rozvoje oborového systému ve vazbě na koncepci rozvoje oboru, roční rozbor stavu oborového systému a koncepci rozvoje příslušného odvětvového systému.

(3) Oborová střediska zajišťují ve smyslu odstavce 1 dělbu práce pracovišť VTEI podílejících se na funkci oborového systému a koordinaci mezinárodních vztahů systému zejména v rámci odvětvového systému.

(4) Oborová střediska vykonávají funkci základního střediska příslušného středního článku řízení orgánu nebo organizace, jejichž jsou součástí, a činnosti vyplývající z racionální dělby práce uvnitř oborového systému a z jeho vnějších vazeb.

§ 10

Základní střediska

(1) Základní střediska zabezpečují informační potřeby jmenovitě určeného orgánu nebo organizace. Ve vztahu k tomuto orgánu nebo organizaci odpovídají za včasné a komplexní zpracování a shromažďování VTEI a jejich poskytování v optimální formě. Roční plány hlavních úkolů základního střediska schvaluje vedení orgánu nebo organizace.

(2) Svoji činnost základní střediska vyvíjejí na základě dělby práce v rámci příslušného odvětvového nebo oborového systému, spolupráce s dalšími pracovišti VTEI a pracovišti výzkumné a vývojové základny, knihovnami jednotné soustavy a účinného využití mezinárodní spolupráce.

(3) Základní střediska zejména

a) vytvářejí informační fondy a uplatňují odpovídající technologie zpracování a vyhodnocování informací,

b) za stanovených podmínek zpřístupňují a šíří VTEI obsažené ve vlastních informačních fondech a zajišťují činnosti vyplývající z jejich zapojení do odvětvového a oborového systému.

§ 11

Specializované instituce a specializovaná střediska

(1) Specializované instituce plní úkoly vedoucího koordinačního a metodicky řídícího pracoviště příslušného specializovaného systému.

(2) Metodické řízení specializovaného systému provádějí specializované instituce na základě zvláštního právního předpisu upravujícího vymezení, funkce a využití systému.7)

(3) Základním dokumentem vymezujícím výkonnou informační činnost specializovaných institucí je pověřovací listina.

(4) Specializované instituce zpracovávají návrh programu rozvoje specializovaného systému a roční rozbor stavu systému.

(5) Funkcí specializované instituce mohou být pověřeny i organizace, které zajišťují činnosti ovlivňující funkci soustavy VTEI jako celku.

(6) Specializovaná střediska vykonávají činnosti spojené s funkcí specializovaného systému nebo činnosti vymezené pověřovací listinou.

§ 12

Zřizování pracovišť VTEI

(1) Funkcemi odvětvového a oborového střediska a specializované instituce jsou pověřovány jednotlivé orgány a organizace vydáním pověřovací listiny.

Pověřovací listina vymezuje zejména

a) informační gesci nebo specializaci,

b) rozsah působnosti,

c) hlavní úkoly.

(2) Pověřovací listinu pracovišť VTEI uvedených v odstavci 1, která jsou v působnosti federálních ústředních orgánů, vydává příslušný ústřední orgán se souhlasem Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(3) Pověřovací listinu pracovišť VTEI uvedených v odstavci 1, která jsou v působnosti republikových ústředních orgánů, vydává příslušný ústřední orgán republiky se souhlasem příslušné republikové komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a se souhlasem Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(4) Pověřovací listiny specializovaných středisek podílejících se na funkci specializovaného systému jsou vydávány pouze tehdy, stanoví-li to zvláštní právní předpis upravující funkci systému.

(5) Specializovaná střediska, která nejsou zapojena do specializovaných systémů, jsou zřizována jako odvětvová střediska a specializované instituce.

(6) Způsob zřízení základního střediska určí nadřízený ústřední orgán.

(7) Ustanovení o funkci a organizaci pracoviště VTEI obsahuje též například statut a organizační řád organizace pověřené funkcí pracoviště VTEI.

(8) Ustanovení tohoto paragrafu se nedotýkají předpisů o zřizování socialistických organizací.

ČÁST ČTVRTÁ

Informační základna a její využití

§ 13

Informační fondy

(1) Informační základnou soustavy VTEI jsou

a) účelově vytvářené informační fondy pracovišť VTEI a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy,

b) informační fondy zahraničních institucí využívané na základě mezinárodní spolupráce,

c) další dostupné informační zdroje.

(2) Tématické zaměření informačních fondů pracovišť VTEI je určováno informační gescí nebo specializací.

(3) Ve vymezené informační gesci jsou pracoviště VTEI povinna zejména

a) vytvářet úplný fond tuzemských informačních pramenů,

b) získávat zahraniční informační prameny o výzkumu, vývoji, vynálezech a objevech, rozvoji odvětví a oborů a obchodně ekonomických aspektech uplatnění výsledků vědeckotechnického rozvoje,

c) udržovat trvale přehled o tuzemských a zahraničních fondech a zdrojích informací, které s informační gescí souvisejí,

d) koordinovat doplňování informačních fondů zahraničními informačními prameny v rámci odvětvových a oborových systémů a jejich vnějších vazeb a s vědeckými knihovnami v rámci územních obvodů.

(4) Způsob koordinace tvorby informačních fondů na pracovištích VTEI, zejména jejich doplňování zahraničními informačními prameny, pokud není celostátně stanoven, určuje nadřízený ústřední orgán, který může výkonem této funkce pověřit podřízené odvětvové středisko.

(5) Zahraniční knihy a periodika zařazená do informačních fondů ohlašují pracoviště VTEI do ústředních evidencí zahraniční literatury.8) Zpřístupňovány jsou podle stejných zásad jako knihovní fondy jednotné soustavy knihoven.

(6) Informační fondy základních středisek se vytvářejí podle potřeb příslušného orgánu nebo organizace při dodržení zásad dohodnutých v rámci odvětvového nebo oborového systému.

(7) Do informačních fondů pracovišť VTEI se povinně zařazují

a) zprávy ze služebních zahraničních cest vědeckotechnického charakteru pracovníků příslušného orgánu nebo organizace a další materiály získané při těchto cestách, není-li určeno jinak,

b) výzkumné zprávy zpracované při účasti orgánu nebo organizace na řešení úkolů plánů rozvoje vědy a techniky a dokumenty o normalizační a vynálezecké činnosti orgánu nebo organizace,

c) veškeré publikace vydávané příslušným orgánem nebo organizací včetně firemní literatury,

d) informační prameny získané na základě kolektivního a individuálního členství v mezinárodních organizacích,

e) vlastní rešerše a studie vědeckovýzkumného charakteru.

§ 14

Informační soubory

(1) Informačními soubory se ve smyslu této vyhlášky rozumí informační fondy nebo jejich části ve strojem zpracované formě.

(2) Pracoviště VTEI vytvářejí informační soubory podle konkrétních potřeb zpravidla ve spolupráci s dalšími pracovišti VTEI v rámci odvětvových nebo oborových systémů a pracovišti výzkumné a vývojové základny.

(3) Informační soubory vytvářené pracovišti VTEI registruje Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo jí pověřená organizace. Náležitosti a způsob registrace jsou jednotně stanoveny Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

§ 15

Automatizovaný systém VTEI

(1) Automatizovaný systém VTEI je průřezovým automatizovaným systémem, jehož účelem je:

a) v rámci systému ústřední technické základny zpracovávat a zpřístupňovat informační soubory meziodvětvového a mezioborového využití, zabezpečovat přímý dostup k zahraničním informačním souborům a zabezpečit přímý dostup zahraničních uživatelů k československým informačním souborům,

b) zajistit zpracování informačních souborů odvětvového a oborového charakteru nebo takových informačních souborů meziodvětvového a mezioborového charakteru, které nemohou být zpracovány v rámci systému ústřední technické základny.

(2) Funkce automatizovaného systému VTEI uvedené v odstavci 1 písm. a) zabezpečují databázová střediska jmenovitě určená Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v dohodě s příslušnými ústředními orgány a zařízení výpočetní techniky související s jejich činností. Program práce databázových středisek, jejich funkční, organizační a technické návaznosti schvalují ústřední orgány, v jejichž působnosti jsou tato databázová střediska.

(3) Podrobnosti o funkcích automatizovaného systému VTEI uvedených v odstavci 1 písm. a) stanoví Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(4) Funkce automatizovaného systému VTEI uvedené v odstavci 1 písm. b) zabezpečují víceúčelově využívaná zařízení výpočetní techniky organizací.

§ 16

Mezinárodní spolupráce

(1) Mezinárodní spolupráce v oblasti VTEI je součástí vědeckotechnické spolupráce se zahraničím.

(2) Mezinárodní spolupráce pracovišť VTEI se zaměřuje zejména na získávání a využívání zahraničních informačních pramenů, informačních souborů v příslušné informační gesci a specializaci a výsledků výzkumu a vývoje v oblasti informatiky.

(3) Základními formami mezinárodní spolupráce v oblasti VTEI jsou:

a) účast při vytváření mezinárodních informačních systémů,

b) výměna informačních pramenů a vzájemné zpřístupňování informačních souborů na principu reciprocity v rámci mezinárodních smluv o vědeckotechnické spolupráci,

c) získávání zahraničních informačních pramenů a souborů prostřednictvím organizací zahraničního obchodu.

(4) Účast pracovišť VTEI na mezinárodní spolupráci v oblasti VTEI schvalují orgány odpovídající za funkci odvětvového, oborového nebo specializovaného systému. Tyto orgány rozhodují zejména o účelu, předmětu a rozsahu spolupráce a způsobu zabezpečení plnění smluvních závazků.

(5) K zapojení pracovišť VTEI do mezinárodní dělby práce, dále k zpřístupňování informačních souborů zahraničním organizacím a k přejímání zahraničních informačních souborů vyžadují pracoviště VTEI prostřednictvím nadřízeného ústředního orgánu souhlas Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 17

Pověřovací listiny vydané podle směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 17. 5. 1974 o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací ke dni 31. 12. 1983 jsou pověřovacími listinami ve smyslu této vyhlášky.

§ 18

Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 17. 5. 1974 o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací publikované ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky částka 3/1974 pozbývají platnosti.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


Místopředseda vlády ČSSR

a předseda Státní komise pro vědeckotechnický

a investiční rozvoj:

Doc. PhDr. Jaromír Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.
Nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1971 Sb., o účetnictví.

2) Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

3) Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).

4) § 29 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

5) Např. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

6) § 2 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb.

7) Např. směrnice FMTIR č. 2/1973 o evidenci vědeckovýzkumných prací a obhájených disertací, reg. v částce 32/1973 Sb.

8) Vyhláška MŠK a SKVT č. 110/1965 Sb., o evidenci zahraniční literatury.

Přesunout nahoru