Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 140/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1985

o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví:


§ 1

Úvodní ustanovení

Finanční hospodaření jednotného zemědělského družstva (dále jen "družstvo") je součástí soustavy plánovitého řízení zemědělskopotravinářského komplexu; v souladu se zájmy celé společnosti, družstva a jeho členů zabezpečuje účelnou koordinaci hmotných a finančních procesů a vytváří podmínky pro efektivní hospodářský rozvoj družstva a pro hmotnou zainteresovanost družstva a jeho členů na dobrých výsledcích hospodaření.

§ 2

Financování družstva

(1) Finanční zdroje k zabezpečení reprodukčního procesu získává družstvo především realizací výrobků, prací a služeb.

(2) Družstvu se dále poskytují podle zvláštních předpisů ze státního rozpočtu, ze státních fondů a ostatních centralizovaných zdrojů

a) diferenciální příplatky,

b) prémie a příplatky k nákupním cenám zemědělských výrobků a prémie za přírůstek tržní zemědělské produkce,

c) účelové subvence k podpoře společensky významných opatření pro rozvoj zemědělské výroby, zejména k zajištění stabilizace a reprodukce pracovních sil, k podpoře vědeckotechnického rozvoje, na zúrodnění půdy a ozdravení životního prostředí, na rozvoj koncentrace a specializace zemědělské výroby a na ozdravování chovu skotu a prasat,

d) účelové dotace pro ekonomicky neupevněná družstva na zabezpečení jejich konsolidace.

(3) Družstvu mohou být poskytovány úvěry 1) v případě nedostatku vlastních zdrojů.

§ 3

Finanční zdroje družstva

Základními finančními zdroji družstva jsou zisk a odpisy; doplňkovými finančními zdroji jsou účelové subvence a dotace, úvěry, popřípadě jiné zdroje. 2)

§ 4

Použití zisku

(1) Družstvo používá zisk v tomto pořadí:

a) k úhradě daní a odvodů do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů,

b) k přídělům do fondů družstva v pořadí uvedeném v § 6,

c) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy. 3)

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v odstavci 1 písm. b) a c), družstvo pokryje tyto potřeby v rozsahu projednaném s příslušným orgánem státního hospodářského řízení zemědělství. 4)

§ 5

Použití odpisů základních prostředků

Družstvo používá odpisů základních prostředků k přídělu do investičního fondu (§ 8).

§ 6

Fondy družstva

(1) Družstvo zřizuje

a) obratový fond,

b) investiční fond,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

d) fond odměn,

e) fond kulturních a sociálních potřeb,

f) rezervní fond.

(2) Družstvo může zřizovat se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky vydaným v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky nebo ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky další účelové fondy.

(3) Zůstatky fondů zřizovaných podle odstavců 1 a 2 k 31. prosinci kalendářního roku se převádějí do roku následujícího.

§ 7

Obratový fond

(1) Obratový fond se tvoří přídělem ze zisku a může být doplňován prostředky z rezervního fondu, popřípadě prostředky přidělenými orgány státního hospodářského řízení zemědělství; zvyšuje se o přejímací cenu zásob, jež byly odevzdány do vlastnictví družstva v souvislosti se vznikem členství v družstvu.

(2) Obratový fond slouží družstvu ke krytí části zásob; doplňuje se v návaznosti na přírůstky zásob a snižování provozních úvěrů na tyto zásoby. Rozsah doplnění obratového fondu se stanoví v hospodářském plánu družstva.

§ 8

Investiční fond

(1) Investiční fond se tvoří z odpisů základních prostředků, přídělem ze zisku, z tržeb z prodeje základních prostředků a investic, z prostředků přidělených orgány státního hospodářského řízení zemědělství, dotacemi ze státních fondů, popřípadě z jiných zdrojů. 2) Může být doplňován z rezervního fondu, popřípadě i z jiných fondů družstva.

(2) Investiční fond slouží družstvu k financování investičních potřeb, k úhradě příspěvků na pořizování společných investic a členských podílů podle zvláštních předpisů, 5) k úhradě splátek investičních úvěrů 1) a k poskytování jednorázových nenávratných příspěvků stavebním bytovým družstvům, podle rozhodnutí družstva, na vyrovnání rozdílů mezi minimálním a skutečným členským podílem na stabilizační družstevní byt při změně jeho uživatele, a to u bytů, jejichž výstavba byla zahájena před 1. lednem 1977.

§ 9

Fond technického rozvoje

(1) Fond technického rozvoje se tvoří příspěvkem z nákladů vlastní hospodářské činnosti ve výši stanovené normativem, přídělem ze zisku, příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a z jiných zdrojů; 2) může být doplňován z rezervního fondu družstva.

(2) Fond technického rozvoje slouží družstvu k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

§ 10

Fond odměn

(1) Fond odměn se tvoří přídělem ze zisku; může být doplňován prostředky z rezervního fondu, popřípadě i prostředky, jež družstvo získá za mimořádné výsledky ve své činnosti nebo v rámci socialistického soutěžení.

(2) Fond odměn slouží družstvu k posílení hmotné zainteresovanosti členů, popřípadě pracovníků; může být též použit k částečné úhradě nákladů na akce kádrového, personálního a sociálního rozvoje družstva.

§ 11

Fond kulturních a sociálních potřeb

(1) Fond kulturních a sociálních potřeb se tvoří přídělem ze zisku a z jiných zdrojů; 6) může být doplňován prostředky z rezervního fondu, popřípadě i prostředky, jež družstvo získá za mimořádné výsledky ve své činnosti nebo v rámci socialistického soutěžení.

(2) Fond kulturních a sociálních potřeb slouží družstvu zejména k plnění úkolů kádrového, personálního a sociálního rozvoje.

§ 12

Rezervní fond

(1) Rezervní fond se tvoří přídělem ze zisku.

(2) Rezervní fond slouží družstvu k doplnění zisku k rozdělení na krytí potřeb družstva a k přídělům ostatním fondům družstva.


Závěrečná a zrušovací ustanovení

§ 13

Poruší-li družstvo povinnosti stanovené pro tvorbu nebo pro použití fondů, je povinno uvést příslušný fond do předepsaného stavu způsobem a za podmínek stanovených federálním ministerstvem zemědělství a výživy v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvy zemědělství a výživy České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 14

Část I nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, se zrušuje.

§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách.

2) Například finanční prostředky poskytované
- jinými organizacemi podle vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb., popřípadě podle vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.,
- k zábraně škod podle § 27 vyhlášky ministerstva financí ČSR č. 75/1985 Sb. a ministerstva financí SSR č. 76/1985 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou nebo Slovenskou státní pojišťovnou,
- z integračních fondů jednotlivých nákupních a zpracovatelských organizací v souladu se schválenými statuty těchto fondů.

3) Například:
- vyhláška č. 159/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.,
- vyhláška č. 151/1978 Sb., ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.,
- vyhláška ministerstva školství ČSR č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol a vyhláška ministerstva školství SSR č. 87/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol,
- vyhláška ministerstva školství ČSR, ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol a vyhláška ministerstva školství SSR, ministerstva zdravotnictví SSR a ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 88/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol,
- vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.

4) § 1 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

5) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR, a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.

6) Například finanční prostředky poskytované jinými organizacemi podle vyhlášky č. 159/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb., popřípadě podle vyhlášky č. 151/1978 Sb., ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

Přesunout nahoru