Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Účinnost od 19.12.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. ledna 1985

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 23. května 1984 byla v Harare podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIX dnem 19. prosince 1984.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Zimbabwe vedeny přáním upevnit přátelské vztahy mezi oběma státy a rozvíjet vzájemnou kulturní a vědeckou spolupráci v souladu se zásadami svrchovanosti, rovnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek I

Smluvní strany budou v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím v zájmu mírového soužití a vzájemného poznávání obou států podporovat seznamování s kulturním dědictvím a výsledky kulturní činnosti svých národů.

Článek II

Smluvní strany budou v mezích svých možností a potřeb usilovat o rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi státními orgány a institucemi, jakož i mezi společenskými organizacemi v oblastech kultury, vědy, školství, zdravotnictví, hromadných sdělovacích prostředků, tělesné výchovy a sportu.

Článek III

Smluvní strany budou umožňovat vzájemnou výměnu odborníků z oblastí uvedených v čl. II této dohody.

Každá smluvní strana bude podle svých možností na žádost druhé smluvní strany vysílat profesory a jiné vyučující k přednáškám na vysokých školách a jiných školách druhé smluvní strany. Podmínky vysílání a přijetí těchto odborníků budou dohodnuty zvláštními ujednáními mezi příslušnými organizacemi obou států.

Článek IV

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia studentům a postgraduantům, státním občanům druhé smluvní strany, ke studiu na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích a vědeckých zařízeních.

Článek V

Smluvní strany prozkoumají otázky vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech vydávaných podle vnitrostátních předpisů druhé smluvní strany. Za tímto účelem smluvní strany podepíší zvláštní dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodnostech udělených v jejich příslušných zemích.

Článek VI

Smluvní strany budou usnadňovat podle svých možností studium dějepisu, zeměpisu a kultury státu druhé smluvní strany na svých školách, jakož i studium těchto oborů ve výzkumných ústavech.

Článek VII

Smluvní strany budou podporovat výměnu publikací z oblastí upravených touto dohodou mezi národními a univerzitními knihovnami a jinými vědeckými a kulturními institucemi, jakož i podporovat překládání a vydávání literárních a vědeckých děl autorů, státních občanů druhé smluvní strany.

Článek VIII

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy umožňovat státním občanům druhé smluvní strany přístup do historických archivů, knihoven, muzeí a galérií.

Článek IX

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné kulturní spolupráce na obchodním i neobchodním základě především formou:

a) pořádání výstav kulturního, uměleckého, politického a informačního charakteru,

b) pořádání koncertů, představení a jiných uměleckých akcí představujících kulturu lidu obou států,

c) výměny výkonných umělců a uměleckých souborů,

d) výměny a uvádění filmů.

Článek X

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi, jakož i tiskovými agenturami obou států.

Článek XI

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi odborovými organizacemi, jakož i organizacemi žen a mládeže svých států.

Článek XII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními organizacemi, jejíž obsah bude určován na základě přímých ujednání mezi nimi.

Článek XIII

V oblastech, jichž se tato dohoda týká, budou smluvní strany podporovat v co nejvíce možné míře vzájemnou spolupráci v mezinárodních organizacích, jichž jsou členy.

Článek XIV

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o mezinárodních kongresech, konferencích, festivalech a jiných mezinárodních akcích, které budou probíhat na jejich státním území a budou usnadňovat účast představitelů druhé smluvní strany na těchto akcích.

Článek XV

Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními předpisy státním občanům druhé smluvní strany vyslaným podle této dohody potřebné podmínky pro splnění jejich úkolů.

Státní občané vysílající smluvní strany jsou povinni dodržovat vnitrostátní předpisy přijímající smluvní strany.

Článek XVI

Finanční otázky vztahující se k provádění této dohody budou řešeny na základě vzájemnosti.

Článek XVII

Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy osobám vyslaným na základě této dohody včetně jejich rodinných příslušníků osvobození od cla, dovozních a vývozních poplatků z osobních svršků, didaktických materiálů (učebních pomůcek) a jakýchkoliv jiných předmětů nezbytných pro výkon jejich odborné činnosti podle této dohody.

Předměty dovezené na území druhé smluvní strany a osvobozené od cel a dovozních poplatků musí být vyvezeny zpět. Prodej těchto předmětů může být povolen v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, na jejíž území byly bezcelně dovezeny po předchozím zaplacení případných cel a dovozních poplatků. V souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran dovezené předměty mohou být darovány druhé smluvní straně.

Článek XVIII

K provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období programy kulturní a vědecké spolupráce, které budou obsahovat konkrétní dohodnuté akce a jejich finanční podmínky.

Článek XIX

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu 5 let a poté bude vždy mlčky prodlužována o dalších 5 let, pokud ji některá smluvní strana písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

V případě výpovědi dohody postavení jednotlivých uživatelů zůstane nedotčeno až do konce započatého kalendářního roku a pokud jde o stipendisty až do konce probíhajícího školního nebo akademického roku.

Článek XX

Změny této dohody budou dohodnuty písemnou formou prostřednictvím diplomatických nót.

Dáno v Harare dne 23. května 1984 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu

Republiky Zimbabwe:

W. Mangwende v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru