Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 139/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu

Částka 36/1985
Platnost od 23.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (172/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1985

o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky se stanoví dodatkový odvod ze zisku (dále jen "odvod").

(2) Odvodu podléhají jednotná zemědělská družstva, u nichž celkové výnosy z přidružené výroby 1) přesáhly v průměru za uplynulé tři roky 50 % výkonů celkem.

§ 2

Odvod se provádí ze základu daně ze zisku 2) sníženého o daň ze zisku a o částku rovnající se součinu částky 3 000,- Kčs a výměry zemědělské půdy užívané k 1. lednu uplynulého roku v hektarech.

§ 3

(1) Sazba odvodu činí 35 % ze základu odvodu (§ 2).

(2) Úhrn odvodu a daně ze zisku může činit nejvýše 55 % základu daně ze zisku. 2)

§ 4

(1) Odvod se vypočítává v daňovém přiznání a je splatný ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 3)

(2) V případě změny základu odvodu (§ 2) je jednotné zemědělské družstvo povinno provést nový výpočet odvodu a předložit jej do konce následujícího měsíce po zjištění změny národnímu výboru vykonávajícímu správu odvodu. 4) Ve stejné lhůtě je povinno doplatit rozdíl, o který je odvod vyšší.

§ 5

Odvod se poprvé provádí v roce 1987 za rok 1986.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

2) § 11 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 41 zákona č. 103/1974 Sb.

4) § 2 a 3 zákona SNR č. 169/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.

Přesunout nahoru