Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím

Částka 35/1985
Platnost od 20.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

138

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 20. prosince 1985

o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky potravinářských výrobků vyráběných organizacemi v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a organizacemi řízenými národními výbory organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím.".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Přípravné smlouvy

(1) V zájmu zlepšení uspokojování potřeb vnitřního trhu a stabilizace dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů uzavírají organizace, popřípadě orgány hospodářského řízení přípravné smlouvy, kterými jsou smlouvy o přípravě dodávek nebo smlouvy o spolupráci. 1)

(2) V přípravných smlouvách organizace zejména

a) uvádějí předpokládaný celkový roční objem dodávek členěný na čtvrtletí a jejich hlavní sortimentní skupiny,

b) sjednávají lhůty pro předkládání návrhů smluv o dodávce (objednávek) a případy, kdy je možno učinit tento návrh telefonicky,

c) sjednávají podmínky průzkumu trhu a vzájemné koordinace při jeho provádění,

d) sjednávají podmínky spolupráce na úseku inovace potravinářských výrobků v souladu se schválenými programy se zvláštním zřetelem na požadavky racionální výživy a rozšiřování sortimentu,

e) sjednávají podmínky spolupráce na úseku propagace, zejména o rozsahu dodávek propagačního materiálu nebo jiných prostředků, které dodavatel poskytuje k propagaci vlastních výrobků zdarma,

f) sjednávají postup při nakládání se zásobami, které vzniknou dodavateli v důsledku toho, že celkový objem dodávek nebo objem dodávek v určitém sortimentu výrobků byl nižší, než bylo dohodnuto v přípravné smlouvě,

g) sjednávají bližší podrobnosti o uplatňování a vyřizování reklamací.

(3) V případech, kdy je jmenovitě stanovena nebo uložena povinnost projednat dodavatelsko-odběratelské vztahy 2) a nebyla-li smlouva o přípravě dodávek uzavřena namísto protokolu o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů, 3) předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do jednoho měsíce od pořízení protokolu, a pokud došlo k rozporu, od rozhodnutí rozporu nadřízenými orgány hospodářského řízení. V ostatních případech předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do 30. září roku předcházejícího uskutečnění prvé dodávky.

(4) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá nejméně na dobu jednoho roku.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Smlouva o dodávce

(1) Smlouvu o dodávce výrobků uzavírá jménem odběratele jím určený pracovník, zpravidla vedoucí prodejny, pokud organizační předpisy nestanoví jinak.

(2) Odběratel předkládá návrh smlouvy (objednávku) v dohodnutém počtu vyhotovení ve lhůtách uvedených v přípravné smlouvě [§ 2 odst. 2 písm. b)]. Návrh se předkládá na tiskopisech dodavatele, pokud se organizace nedohodnou jinak.

(3) V případech, kdy se organizace o tom dohodnou [§ 2 odst. 2 písm. b)], může být návrh smlouvy (objednávka) učiněn telefonicky. Obě organizace jsou povinny vést evidenci o době a obsahu takto předložených návrhů smluv.

(4) Dodávky, které rozsahem nebo skladbou požadovaných výrobků jsou zřejmě mimořádné (zvláštní příležitosti, svátky, oslavy apod.), musí odběratel dohodnout s dodavatelem alespoň 5 pracovních dnů před požadovaným plněním.".

4. V § 7 se odstavce 1 a 2 nahrazují novým ustanovením, které zní:

"Přepravu výrobků do místa určení zajišťuje dodavatel. V případě, že odběratel zajistí na svůj náklad odvoz výrobků ze závodu (skladu) dodavatele, přičemž náklady dopravy jsou zahrnuty v ceně, je dodavatel povinen poskytnout srážku z velkoobchodní ceny (odbytové přirážky) podle zvláštních předpisů. 1a) ".

5. § 9 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Dodavatel je povinen umožnit odběrateli provést jeho vstupní kontrolu v závodě dodavatele před splněním dodávky. K provedení vstupní kontroly odběratele jsou oprávněni odborně způsobilí pracovníci, které pověří nadřízený orgán odběratele, pokud se organizace nedohodnou jinak. V případech, kdy při takto prováděné kontrole se zjistí, že výrobky jsou vadné, je pracovník odběratele provádějící vstupní kontrolu oprávněn k ověření jakosti výrobků i během výrobního procesu.".

6. § 13 zní:

"§ 13

Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení této vyhlášky, s výjimkou § 8 odst. 4, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 2 a 3 a § 12 odst. 2.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 162 až 164 zákona.

2) § 4 odst. 5 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

3) § 7 odst. 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.

1a) § 24 odst. 7 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.

Přesunout nahoru