Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 05.11.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. listopadu 1985

o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím


Dne 16. října 1984 byl v Kodani podepsán Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím. Dlouhodobý program vstoupil v platnost na základě svého článku V odstavce 1 dnem 5. listopadu 1985.

Český překlad Dlouhodobého programu se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


Dlouhodobý program

rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Dánského království

- s přáním dalšího rozvoje a posílení vzájemných hospodářských vztahů a podpory spolupráce ve všech oblastech hospodářského života, zvláště pak spolupráce v průmyslu, zemědělství a v obchodu, s cílem zajistit dynamický rozvoj hospodářské spolupráce na dlouhodobém a vyrovnaném základě,

- s přihlédnutím k cílům vytyčeným v Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království, uzavřené dne 9. listopadu 1970,

- s odkazem na Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaný v Helsinkách 1. srpna 1975 a s odkazem na závěrečný dokument Madridské schůzky účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

- s plným uznáním svých důležitých mezinárodních závazků obou stran, ve vzájemném obchodu

se rozhodly uzavřít následující Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce a jsou přesvědčeny, že plnění tohoto plánu napomůže dosáhnout vyšší úrovně vzájemné hospodářské spolupráce.

Článek I

Principy spolupráce

1. Obě strany budou v rámci svých možností podporovat příznivé podmínky pro rozšiřování hospodářské spolupráce na dlouhodobém a vyrovnaném základě s cílem podstatně zvětšit obchod mezi oběma zeměmi. Pro dosažení tohoto cíle budou obě strany usilovat o efektivnější využití svých hospodářských potenciálů, moderní techniky, technologie a vědecko-technologických znalostí ku prospěchu obou zemí.

2. Pro dosažení účinného zavedení tohoto Dlouhodobého programu se budou obě strany v rámci svých možností snažit vytvářet nezbytné podmínky pro intenzívní spolupráci mezi zainteresovanými podniky, firmami a organizacemi v obou zemích. Budou také podporovat činnost zaměřenou na rozšiřování znalostí o vzájemných hospodářských podmínkách a možnostech, zvláště účastí na obchodních veletrzích a v organizování specializovaných výstav, specializovaných sympózií, technických dnů a podobných akcí.

Článek II

Formy spolupráce

1. Obě strany budou podporovat společnou činnost na poli výroby zboží a spolupráce, a to bilaterálně i na třetích trzích s cílem dosáhnout dynamického rozvoje své vzájemné obchodní a hospodářské spolupráce.

Za tímto účelem budou obě strany v rámci svých možností podporovat všechny vhodné formy spolupráce se zvláštním důrazem na následující činnost:

- spolupráce ve výrobě strojů a zařízení, montáž strojů a uvádění těchto strojů do chodu,

- spolupráce na projektech zajímající obě strany, a to v obou zemích i na třetích trzích,

- přenos a společné prohlubování moderní technologie, zvláště pak licencí a know-how,

- spolupráce na poli strojírenství včetně služeb a odborného zaučování personálu.

2. Obě strany budou prohlubovat příznivé podmínky pro širší účast dánských podniků na rozvoji všech oblastí československého hospodářského života a účast československých podniků na rozvoji všech oblastí dánského hospodářského života.

Článek III

Oblasti spolupráce

1. S přihlédnutím ke struktuře hospodářství obou zemí a k programům hospodářského a sociálního rozvoje těchto zemí obě strany souhlasí s tím, aby se obchodní a hospodářská spolupráce v prvé řadě soustřeďovala na oblasti průmyslové výroby a zemědělství.

2. Seznam položek této spolupráce je specifikován v příloze tohoto Dlouhodobého programu. Seznam ovšem nevylučuje spolupráci v jiných oblastech, jestliže by takováto spolupráce mohla být považována za užitečnou z hlediska dosažení cílů Dlouhodobého programu.

3. Obě strany si budou vyměňovat důležité informace o závěrech a řádném plnění dohod o kooperacích.

Článek IV

Plnění

1. Plnění tohoto Dlouhodobého programu bude sledováno Smíšenou komisí zřízenou v souladu s článkem 2 Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci, podepsané dne 9. listopadu 1970.

2. Smíšená komise bude dohlížet na to, aby Dlouhodobý program byl naplňován a rozvíjen v souladu s potřebami národních hospodářství obou stran. Za tímto účelem bude Smíšená komise zvláště:

- sledovat a hodnotit provádění Dlouhodobého programu,

- podporovat dohody mezi podniky, organizacemi a firmami v obou zemích a bude zjišťovat a navrhovat další možnosti spolupráce.

Článek V

Vstup v platnost a doba platnosti

1. Tento Dlouhodobý program bude předběžně prováděn ode dne podpisu a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany vymění nóty potvrzující, že byly splněny nezbytné vnitrostátně právní náležitosti nutné pro jeho vstup v platnost.

2. Dlouhodobý program zůstane v platnosti po dobu 10 roků ode dne jeho vstupu v platnost.

3. Bude-li Dlouhodobý program platný po období delší než Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Dánskem o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci, obě strany Dlouhodobý program opětovně posoudí.

Vyhotoveno ve dvou provedeních v Kodani dne 16. října 1984 v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohumil Urban CSc. v. r.

Za vládu Dánského království:

Ufe Ellemann-Jensen v. r.

Příloha

Seznam projektů k odstavci III., oddílu 2. Dlouhodobého programu hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

Název podnikuPopis projektu
Zemědělské a zemědělsko-průmyslové projekty
1. Sempra + Semex/J. E. Ohlsens Enke A/S, TaastrupSpolupráce v dodávkách osiva z Dánska. Výměna technických poznatků, týkajících se pěstování a ošetřování semen. Výměna šlechtěných semen. Hodnocení produkce semen v ČSSR pro účely prodeje prostřednictvím mezinárodní prodejní organizace Ohlsens Enke.
2. Státní traktorová stanice ředitelství Praha-Vinoř/A. B. C., Hansen Comp. A/S, Kobenhavn, on behalf of Maskinfabrikken Herborg A/SGenerální Prodeje know-how nebo prodej výrobních práv, týkajících se zařízení na čistění a řezání krmné řepy.
3.Agrozet, Brno/Motokov, Praha/A. B. C. Hansen Comp. A/SSpolupráce, týkající se výroby, prodeje a dodávek strojních a zemědělských zařízení.
Chemické inženýrství
4.Polygrafický průmysl, Praha/Hope Computer Corporation A/S, HadsundSpolupráce, týkající se zařízení na výrobu citlivých ofsetových desek a doprovodných chemikálií.
5.Technoexport, Praha/Kosan Crisplant A/S, Arhus NOprava a údržba zařízení válců pro zkapalněný plyn určený pro montáž v Horní Suché.
6.Technoexport, Praha/Haldor Topsoe A/S, LyngbySpolupráce týkající se zařízení na výrobu čpavku ve třetích zemích, jmenovitě v Číně, Iráku a Jugoslávii.
Elektronika
7.Tesla, Praha/GNT Automatic A/S, SoborgSpolupráce v telekomunikacích.
8. Tesla, Praha/ELMI A/S, GlostrupSpolupráce v telekomunikacích.
9.Tesla, Brno/Ortofon Manufacturing A/S, ValbyObchodování a výroba v oblasti měřicí, lékařské a laboratorní elektroniky.
10.Tesla Rožnov/Dantax Radioindustri A/S, PandrupObchodní a výrobní spolupráce v oblasti reproduktorů a elektronických součástek.
11.ZAVT, Praha/Soren T. Lyngso A/S, SoborgObchodní a výrobní spolupráce v oblasti kontrolního a měřicího zařízení, počítačů a kontrolních systémů.
12. ZAVT, Praha/Danfoss A/S, NordborgObchodní a výrobní spolupráce v oblasti kontrolního a měřicího zařízení a kontrolních systémů.
13.Vítkovice, Ostrava/Soren T. Lyngso A/S, SoborgKontrolní a měřicí zařízení pro vakuové pece.
14.Chirana/Rexton Danplex A/S (Dana Medica)Obchodní a výrobní spolupráce v oblasti lékařských a elektronických nástrojů.
Potravinářství
15.Mlékárenský průmysl Generálního ředitelství, Praha/A/S Niro AtomizerDodávka zařízení na výrobu dětské výživy.
16.Mlékárenský průmysl Generálního ředitelství, Praha/APV Anhydro A/S, SoborgDodávka zařízení na výrobu dětské výživy.
17.Škrobárny OP, Havlíčkův Brod/DDS-Kroyer A/S, KobenhavnDodávka zařízení na výrobu sirupů.
18.Masný průmysl Generálního ředitelství, Praha/J. Lildal A/S, RandersDodávky zařízení pro zpracování kostí.
19.Škrobárny OP, Havlíčkův Brod/NOVO Industri A/S, BagsvardDodávky enzymů na výrobu hydrolyzátů.
20.Mlékárenský průmysl Generální ředitelství, Bratislava/Bake Danish Ltd. A/S, OdenseVyužití syrovátky v mlékárenském průmyslu na výrobu proteinů.
21. Pivovary a sladovny Generální ředitelství, Bratislava/Danbrew Consult Ltd., ValbyDodávka know-how na výrobu sladového toniku v prášku nebo sirupu.
22. Masný průmysl Generální ředitelství /Nutridan Engineering A/S, Herlev, and the Royal Veterinary and Agricultural University, KobenhavnNákup licence na výrobu tukových emulzí z pevné součásti dobytčí krve.
Všeobecné strojírenství
23.Motokov, Praha/Victor Royal A/S, GentofteAplikace, vývoj, konstrukce a výroba těsnění různých druhů.
24. Oděvní průmysl, Prostějov, Pletařský průmysl, Písek (Niebur Maskinfabrik A/S, Ikast)Spolupráce ve výrobě podkládacích strojů pro konfekční průmysl.
25. Škodaexport, Praha/Soren T. Lyngso A/S, SoborgSpolupráce ve třetích zemích týkající se konstrukcí elektráren.
26.Pragoinvest, Praha/Soren T. Lyngso A/S, SoborgSpolupráce týkající se cementáren ve třetích zemích.
27. Pragoinvest, Praha/F. L. Smidt and Co. A/S, ValbySpolupráce týkajíc se dodávek cementáren ve třetích zemích na nevýhradní bázi a v těch případech, kde je spolupráce v zájmu obou stran i kupujícího, a to jak finančně, tak i technicky.
28. Intersigma, Praha/I. Krüger A/S, SoborgSpolupráce na třetích trzích týkající se úpraven vod a podobných projektů.
Stavebnictví
29.N. P. Průmstav, Praha, VHJ stavební strojírenství, Praha-Zličín/Thomas Schmidt A/S ,BagsvaerdPřenosné formovací zařízení na panely pro výstavbu domů. Systém X - volumetric.
60-70 % výroba v ČSSR.
40-30 % výroba u Thomas Schmidt
30.VHJ Stavební závody, Praha/Larsen and Nielsen, L and N International A/S, Birkerod A/S, Birkerod1. Spolupráce ve třetích zemích spojená s prováděním stavebních projektů konstruovaných zejména z prefabrikovaných betonových dílů.
2. Oprava stávajících paneláren v ČSSR.
31.Teplotechna, Praha/Rockwool A/S, HedehuseneStavební práce ve třetích zemích.
Přesunout nahoru